№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015жүктеу 5.09 Kb.

бет1/19
Дата03.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 

Ғылым және білім ғасыры
 
Век науки и образования
 
Science and education century 
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
1-4(69-72), 
қаңтар
-
сәуір
, 2015 
жыл
 
 
2009 
жылдың мамырынан шығады   •   Издается с мая 
2009 
года
 
 
«Білім», «Гуманитарлық ғылымдар», «Құқық», «Өнер», «Әлеуметтік ғылымдар», 
«Экономика және бизнес» және «Қызмет көрсету» бағыттары бойынша 
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы 
зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми еңбектер жарияланады. 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Бас редактор 
Мырзантай Қожабайұлы ЖАҚЫП, филол.ғ.к., доцент 
 
Ғылыми редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр 
 
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі 
Ақпарат және мұрағат комитетінің мерзімді баспасөз басылымдарын және (немесе) 
ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы 07.03.2013 ж. №13434-Ж куәлігі берілген. 
Алғашқы есепке қою кезіндегі нөмірі мен мерзімі №10662-Ж, 14.04.2010 ж. 
 
Меншік иесі және баспагер: 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы. 
ҚР Ұлттық мемлекеттік кітап палатасында баспа ретінде тіркелген. 
Халықаралық тіркеу коды 978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013ж. 
 
Журналды тарату аумағы: 
Қазақстан Республикасы, жақын және алыс шетелдер 
 
Журналдың тілі: қазақша, орысша, ағылшынша, испанша, 
қытайша, арабша, французша және түрікше 
 
Мекен-жайымыз: 
010010, Қазақстан, Астана қаласы, А. Янушкевич көшесі, №4 үй, №213 бөлме 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
 
Жазылу индексі: 74642 
 
Біздің сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
 
© «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы, 
№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, 2015 ж. 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 

Ғылым және білім ғасыры
 
Век науки и образования
 
Science and education century
 
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
1-4(69-72), 
январь
-
апрель
, 2015 
год
 
 
2009 
жылдың мамырынан шығады   •   Издается с мая 
2009 
года
 
 
Публикуются научные работы по актуальным проблемам фундаментальных 
и прикладных исследований в области общественных и гуманитарных наук 
по направлениям: «Образование», «Гуманитарные науки», «Право», 
«Искусство», «Социальные науки», «Экономика и бизнес» и «Услуги». 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Главный редактор 
Мырзантай Қожабайұлы ЖАҚЫП, к.филол.н., доцент 
 
Научный редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр 
 
Комитетом информации и архивов Министерства связи и информации 
Республики Казахстан выдано свидетельство о постановке на учет периодического 
печатного издания и (или) информационного агентства №13434-Ж от 07.03.2013 г. 
Номер и дата первичной постановки на учет №10662-Ж, 14.04.2010 г. 
 
Собственник и издатель: 
Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші». 
Зарегистрирован в Национальной государственной книжной палате РК 
как издающая организация. Международный регистрационный код 
978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013г. 
 
Территория распространения: 
Республика Казахстан, ближнее и дальнее зарубежье 
 
Язык журнала: казахский, русский, английский, испанский, 
китайский, арабский, французский и турецкий 
 
Наш адрес: 
010010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А. Янушкевича, дом №4, комната №213 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
Индекс: 74642 
Наш сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
© Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші», 
№№1-4(69-72), январь-апрель, 2015 г. 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 

Ғылым және білім ғасыры
 
Век науки и образования
 
Science and education century
 
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
1-4(69-72), January-
 
April, 2015 
 
2009 
жылдың мамырынан шығады
     

     Published since May 2009 
 
Published scientific papers on the issues of fundamental and applied research 
in the social sciences and humanities directions: «Education», «Humanities», «Right», 
«Аrt», «Social Science», «Economy and Business» and «Services». 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Editor in chief 
Myrzantay Kozhabayuly JAKYPOV, PhD, Associate Professor 
 
Scientific editor 
Lazzat Baykonyrkyzy BAYBOLAT, MA 
 
Information and Archives Committee of the Ministry of Communications and Information 
Republic of Kazakhstan issued a certificate of registration of a periodical and (or) 
information agency number №13434-Ж 07.03.2013 year. 
Number and date of registration of the primary number №10662-Ж, 14.04.2010 year. 
 
Owner and publisher: 
Republican Scientific-Educational Center «Zertteushі». 
Registered in the State National Book Chamber of the Republic of Kazakhstan 
as a publishing agency. International registration code 978-601-7440. 
Certificate №278, 28.03.2013 year. 
 
Distribution: 
Republic of Kazakhstan, CIS and other countries 
 
Language The magazine: Kazakh, Russian, English, Spanish, 
Chinese, Arabic, French, Turkish 
 
Our address is: 
010000, Republic of Kazakhstan, Astana, st. Yanushkevich, № 4, students home №1, №213 
 
Tel.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
 
Index:
 74642 
Our website: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
© Republican Scientific-Educational Center «Zertteushі», 
№№1-4(69-72), January-April, 2015. 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 

«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ ҒАСЫРЫ – ВЕК НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ – SCIENCE AND EDUCATION CENTURY» 
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫНЫҢ «БІЛІМ», «ЖУРНАЛИСТИКА», 
«ҚОҒАМДЫҚ БАЙЛАНЫС» ЖӘНЕ «САЯСАТТАНУ» 
СЕРИЯЛАРЫ БОЙЫНША РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚАСЫ 
 
Жолдасбекова Сауле Абдразаққызы – педагогика ғылымдарының 
докторы,  М.О.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік 
университеті  Жаратылыстану-педагогикалық  факультеті  «Кәсіби  оқыту 
теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  профессоры  (Шымкент, 
Қазақстан Республикасы) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  философия  докторы,  Н.  Рильский 
атындағы 
Оңтүстік-батыс 
университеті 
Философия 
факультеті 
Философиялық және саяси пәндер кафедрасының доценті (Благоевград, 
Болгария Республикасы) 
 
Нұртазина  Роза  Әутәліпқызы  –  саяси  ғылымдардың  докторы, 
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық  университеті  журналистика 
және  саясаттану  факультеті  саясаттану  кафедрасының  профессоры 
(Астана, Қазақстан Республикасы) 
 
Сандыбаев  Жалғас  Садуахасович  –  философия  ғылымдарының 
кандидаты,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  жанындағы 
Мемлекеттік  басқару  академиясы  Мемлекеттік  саясаттың  ұлттық 
мектебі  Әлеуметтік  саясат  кафедрасының  доценті,  Астана  қаласының 
Дін 
істері 
департаментінің 
сарапшысы 
(Астана, 
Қазақстан 
Республикасы) 
 
Федоров  Александр  Викторович  –  педагогика  ғылымдарының 
докторы,  профессор,  А.П.  Чехов  атындағы  Таганрог  институты 
директорының 
ғылыми 
жұмыс 
жөніндегі 
орынбасары, 
«Медиаобразование»  журналының  бас  редакторы,  Ресей  Федерациясы 
Президенті  жанындағы  Ресей  экономикасын 
жаңғырту  және 
технологиялық  дамыту  жөніндегі  Комиссия  жобалары  бойынша  РФ 
Үкіметі  жанындағы  Талдау  орталығының  сарапшысы,  РФ  Білім  және 
ғылым  министрлігінің  сарапшысы,  Еуропалық  одақтың  Еуропалық 
медиабілім беру және медиасауаттылық жөніндегі EMEDUS жобасының 
сарапшысы,  Ресей  кинематографтар  Одағының  мүшесі,  Ресей 
кинематограф өнері және ғылымдары Ұлттық академиясының академигі 
(Таганрог, Ресей Федерациясы) 
 
 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ ҒАСЫРЫ – ВЕК НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ – SCIENCE AND EDUCATION CENTURY» 
ПО СЕРИЯМ «ОБРАЗОВАНИЕ», «ЖУРНАЛИСТИКА», 
«СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» И «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 
Жолдасбекова  Сауле  Абдразаковна  –  доктор  педагогических 
наук,  профессор  кафедры  «Теория  и  методика  профессионального 
обучения» 
Естественно-педагогического 
факультета 
Южно-
Казахстанского  государственного  университета  имени  М.О.  Ауезова 
(Шымкент, Республика Казахстан) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  доктор  философии,  доцент  кафедры 
Философские  и  политические  науки  Философского  факультета  Юго-
западного  университета  имени  Н.  Рильского  (Благоевград,  Республика 
Болгария) 
 
Нуртазина  Роза  Ауталиповна  –  доктор  политических  наук, 
профессор  кафедры  политологии  факультета  журналистики  и 
политологии  Евразийского  национального  университета  имени  Л.Н. 
Гумилева (Астана, Республика Казахстан) 
 
Сандыбаев Жалгас Садуахасович  – кандидат философских наук, 
доцент  кафедры  «Социальная  политика»  Национальной  школы 
государственной политики Академии государственного управления при 
Президенте  Республики  Казахстан,  эксперт  Департамента  по  делам 
религий города Астаны (Астана, Республика Казахстан) 
 
Федоров  Александр  Викторович  –  доктор  педагогических  наук, 
профессор, зам. директора по научной работе Таганрогского  института 
им.  А.П.  Чехова,  главный  редактор  журнала  «Медиаобразование», 
эксперт Аналитического  центра  при  Правительстве  РФ  по проектам 
Комиссии  при  Президенте  Российской  Федерации  по  модернизации  и 
технологическому  развитию  экономики  России,  эксперт  Министерства 
образования  и  науки  РФ,  эксперт  Европейского  проекта  по 
медиаобразованию  и  медиаграмотности  EMEDUS  Европейского  союза, 
член  Союза  кинематографистов  России,  академик  Национальной 
академии  кинематографических  искусств  и  наук  России  (Таганрог, 
Российская Федерация) 
 
 
 
 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 

THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC JOURNAL 
«ĠYLYM ŽA̋NE BÌLÌM ĠASYRY – VEK NAUKI I 
OBRAZOVANI – SCIENCE AND EDUCATION 
CENTURY» ON THE SERIES «EDUCATION», 
«JOURNALISM», «PUBLIC RELATIONS» AND 
«POLITICAL SCIENCE» 
 
Zholdasbekov Saule Abdrazakovna – Doctor of Pedagogical 
Sciences, Professor (Shymkent, Kazakhstan) 
 
Manoff  Boris  Filipov  –  Ph.D.,  Associate  Professor 
(Blagoevgrad, Bulgaria) 
 
Nurtazina  Rosa  Autalipovna  –  Doctor  of  Political  Sciences, 
Professor (Astana, Kazakhstan) 
 
Sandybaev  Zhalgas  Saduahasovich  –  Ph.D.,  Associate 
Professor (Astana, Kazakhstan) 
 
Fedorov  Alexander  Victorovich  –  Doctor  of  Pedagogical 
Sciences, Professor (Taganrog, Russia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ – ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ 
 
УДК 616.697:575.113 
 
АБИШЕВА Г.Д., 
Младший научный сотрудник 
РГП «Национальный центр биотехнологии», 
город Астана, Республика Казахстан 
 
ПОПОВА О.А., 
Врач-лаборант, эмбриолог ТОО «Астана ЭКОЛАЙФ», 
город Астана, Республика Казахстан 
 
ШЕВЦОВ А.Б., 
Заведующий лабораторией прикладной генетики 
РГП «Национальный центр биотехнологии», город Астана, 
Республика Казахстан 
 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
 
Аннотация 
Бесплодие  остается  актуальной  медицинской  и  социально-демографической 
проблемой  многих  стран  мира.  Несмотря  на  прогресс  медицинской  науки  в  мире 
около  50  млн.  супружеских  пар  бездетны.  При  этом  причины  бесплодия  до 
настоящего времени не изучены полностью, около 50% случаев классифицируются 
как идиопатические, то есть случаи, в которых причина бесплодия не  установлена. 
Многие  исследователи  склоняются  к  тому,  что  этиологической  причиной  данных 
случаев имеет в своей основе генетический характер. 
В  статье  приведено  современное  представление  об  ассоциации  генетических 
факторов  с  мужским  бесплодием.  Приведен  литературный  обзор  генетических 
факторов основанных на хромосомных и генных изменениях. 
Ключевые  слова:  AZF,  азооспермия,  мужское  бесплодие,  Y  хромосома, 
делеции, хромосомные аномалии, сперматогенез. 
 
Введение 
Несмотря  на  современные  достижения  в  области  репродуктивной  медицины 
проблема  бесплодия  остается  актуальной  и  представляет  собой  одну  из  важных  и 
сложных  медицинских,  социально-демографических  и  экономических  проблем  [1]. 
Бесплодие  –  неспособность  пары  детородного  возраста,  не  использующей  средства 
контрацепции забеременеть в течение 1 года [2]. Частота бесплодных супружеских 
пар,  по  данным  различных  авторов,  колеблется  от  12  до  20%  [3].  При  этом 
отсутствует  тенденция  уменьшения  случаев  бесплодных  браков,  а  зачастую  в  ряде 
стран Европы и Центральной Азии отмечаются  увеличение данного показателя [4]. 
На 2010 год в мире зарегистрировано более 48,5 млн. супружеских пар с проблемами 
первичного  или  вторичного  бесплодия,  что  на  6,5  млн.  больше  в  сравнении  с  1990 
годом [5]. 
В  Казахстане  официальной  статистики  нет.  Однако,  по  словам  генерального 
директора  научного  центра  урологии  имени  Б.У.  Джарбурсынова  Мирзакарима 
Алчинбаева из 24 тысяч обследованных мужчин 30% страдают бесплодием [6]. А на 
долю женщин репродуктивного возраста страдающих бесплодием приходится 18%, 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 

сообщил директор научного центра акушерии, гинекологии и перинатологии города 
Алматы Талгат Кудайбергенов [7]. 
В  течение  длительного  времени  причину  бесплодия  ассоциировали  только  с 
женским организмом [8]. Однако, в действительности, в настоящее время по данным 
ряда авторов в структуре бесплодия доля мужского фактора составляет 40%-50% [9]. 
Поэтому  проблема  мужского  бесплодия  является  ключевой  в  репродуктивной 
андрологии. 
По  мнению  многих  ученных  последние  50  лет  отмечается  тенденция  к 
ухудшению  показателей  спермограммы  [10].  По  данным  Международного 
Конгресса андрологии в основе патогенеза бесплодия у большинства мужчин лежит 
снижение показателей сперматогенеза, что часто сопровождается олигозооспермией, 
астенозооспермией и азооспермией  на долю которых приходится 20%-25% случаев 
во всем мире [11]. 
Нозологию мужского бесплодия, несмотря на растущее внимание, со стороны 
медицинских  исследований,  по-прежнему  трудно  определить.  Мужское  бесплодие 
является  мультифакториальным  заболеванием  охватывающее  широкий  спектр 
нарушений.  По  данным  некоторых  авторов  идиопатическое  бесплодие,  то  есть 
случаи, в которых причина бесплодия не установлена, регистрируется в 58% [12]. В 
настоящее  время  случаи  идиопатического  бесплодия  связывают  с  недостаточно 
изученными  генетическими  факторами  [13].  Эта  гипотеза  подтверждается 
увеличением  частоты  выявлений  генетических  факторов  при  нарушении 
репродуктивной функции [14]. 
Генетические факторы бесплодия 
Генетическое  бесплодие  может  быть  обусловлено  изменениями  на 
хромосомном  и  геном  уровнях.  Основными  генетическими  факторами, 
участвующими  в  мужском  бесплодии  являются  хромосомные  нарушения,  а  также 
изменения  на  уровне  нуклеотидной  последовательности  генов  и  их  регуляторов 
[15]. 
Хромосомные факторы 
Хромосомные  нарушения  условно  можно  разделить  на  структурные  и 
количественные. 
Структурные 
нарушения 
характеризуются 
изменениями 
протяженных  участков  хромосом  охватывающие,  как  правило,  несколько  генов  и 
вызваны делециями, дуболикациями, инверсиями, транслокациями. 
Количественные нарушения характеризуются изменением численного состава 
хромосом.  Например,  трисомии,  тетрасомии,  анеуплоидиии  т.д.,  которые  могут 
возникать  с  привлечением  половых  хромосом  (синдром  Клайнфельтера,  47,  XXY) 
или аутосом (реципрокные транслокаци и транслокации Робертсона). 
До  сих  пор  неизвестна  причина  возникновения  хромосомных  нарушений. 
Ошибки  в  количестве  хромосом  происходят  во  время  деления  клеток  (митоза  и 
мейоза). Хромосомные нарушения, как правило, происходят до оплодотворения. По 
данным  исследования,  проведенного  Li  D.,  с  соавторами,  при  обследовании  4659 
мужчин  с  бесплодием  было  выявлено,  что  среди  патологий  бесплодия 
количественные  нарушения  хромосом  превалировали  над  структурными,  их  доля 
составила 63% [16]. 
Частота  хромосомных  аберраций  в  мире  составляет  примерно  0,5-0,6%. 
Примерно  1  из  150  младенцев  рождается  с  хромосомной  патологией  [17].  При 
мужском  бесплодии  доля  хромосомных  нарушений  колеблются  от  2-14%  [18],  а  у 
мужчин  с  азооспермией  значение  достигает  примерно15-20%  [19],  и  5-10%  при 
олигозооспермии [20]. 
 

№№1-4(69-72), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015         ISSN 2307-0188 
Ġylym ža̋ne bìlìm ġasyry – Vek nauki i obrazovaniâ – Science and education century 
___________________________________________________________________ 
 
 

Синдром Клайнфельтера 
Синдром  Клайнфельтера  является  самой  распространенной  хромосомной 
патологией  среди  мужчин  с  бесплодием.  Классической  формой  является  наиболее 
распространенная хромосомная патология, в которой имеется одна дополнительная 
Х-хромосома (кариотип 47, XXY), реже встречаются другие кариотипы: 48, XXYY; 
48,  XXXY  и  49  XXXXY  [21].  Впервые  клиническая  картина  синдрома  описана  в 
1942  году  в  работах  Гарри  Клайнфельтера.  Генетической  особенностью  этого 
синдрома  является  разнообразие  цитогенетических  вариантов  и  их  сочетаний. 
Синдром  Клайнфельтера  является  не  только  самой  частой  формой  мужского 
гипогонадизма,  эректильной  дисфункции,  гинекомастии  бесплодия,  но  и  одной  из 
наиболее распространенных эндокринных заболеваний, занимая третье место после 
сахарного  диабета  и  заболеваний  щитовидной  железы  [22].  С  увеличением 
количества  добавочных  Х-хромосом  повышается  вероятность  умственной 
отсталости [23]. 
Транслокации Робертсона 
Робертсоновские 
транслокации 
являются 
распространенным 
типом 
врождённых  хромосомных  аномалий  и  чаще  встречается  у  мужчин,  страдающих 
бесплодием, чем у здоровых [24]. Их носители фенотипически нормальны, однако у 
них  существует  риск  рождения  детей  с  несбалансированным  кариотипом,  который 
существенно  варьируется  в  зависимости  от  хромосом,  вовлеченных  в  слияние,  а 
также  от  пола  носителя.  Большинство  Робертсоновских  транслокаций  затрагивают 
хромосомы 13 и 14. 
Синдром де ля Шапель 
Синдром  де  ля  Шапель  (XX  мужчины)  относится  к  редкой  хромосомной 
патологии,  возникающей  в  результате  кроссинговера  между  X  и  Y  хромосомами  в 
процессе  мейоза,  в  результате  чего,  одна  или  обе  X-хромосомы  содержат 
нормальный мужской SRY ген. 
Фенотипические  проявления  синдрома  схожи  с  синдромом  Клайнфельтера: 
гипогонадизм, азооспермия из-за гиалинизации семенных канальцев, низкий уровень 
в  плазме  тестостерона,  повышение  концентрации  эстрадиола  и  гонадотропинов. 
Патогенез заболевания негативно воздействует на развитие яичек [25]. 
Микроделеции Y-хромосомы асоциированные с азооспермией 
У  многих  ученных  вызывает  неподдельный  интерес  Y-хромосома  при 
изучении  генетических  факторов  мужского  бесплодия,  поскольку  она  содержит 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал