1 маусым 2016 ж сәрсенбіPdf көрінісі
бет2/4
Дата18.03.2017
өлшемі3,39 Mb.
#10002
1   2   3   4

ПРОКУРОРЛЫЌ ЌАДАЃАЛАУ

К‰н сайын –

бір суицид

Ќыдырбек

         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

1 маусым 2016 жыл

4

"ЕХРО" халыќаралыќ кμрмесіелдіњ экономикасын дамытуѓа,

туризм саласын жандандыруѓа

м‰мкіндік беретін бірегей жоба.

Оны μткізу ќ±ќыѓы кез келген

елге беріле бермейді. Халыќара-

лыќ кμрмелер бюросына м‰ше-

мемлекеттердіњ μкілдері жасы-

рын дауыс беруі арќылы, кμрме

μтетін ел аныќталады. ЭКСПО-

ны осы уаќытќа дейін АЌШ, Фран-

ция, Германия, Жапония, Брази-

лия, Канада, ¦лыбритания, Испа-

ния, Ќытай секілді ірі мемлекет-

тер ±йымдастырды. Аталѓан ал-

пауыттардыњ ќатарына Ќазаќ-

стан Республикасы да ќосылып

отыр. "ЭКСПО-2017" кμрмесіне

дайындыќ шаралары мен ішкі ту-

ризм саласын дамыту туралы

Науырзым мемлекеттік табиѓи

ќорыѓында μткен басќосуда ай-

тылды. Аќпараттыќ турды об-

лыстыќ кєсіпкерлік жєне индуст-

риалдыќ-инновациялыќ даму бас-

ќармасыныњ тапсырысы бойын-

ша "BESTkz" экскурсиялыќ бюро-

сы ±йымдастырды.

Елорда тμрінде болатын "ЭКСПО-2017"

кμрмесіне дайындыќ шаралары єлде-

ќашан басталып кеткен. Отандыќ ѓалым-

дар мен μнертапќыштар "Болашаќтыњ

энергиясы", "Энергияныњ баламалы

кμздері" жєне "Жасыл экономика" таќы-

рыптарында єр алуан ѓылыми жобаларын

дайындауда. Халыќаралыќ дењгейдегі

абыройлы іс-шараѓа еліміздіњ єр аймаѓы

‰лес ќоспаќ. Шетелдік ќонаќтарѓа жол

кμрсетуші еріктілер мен гидтердіњ жасаќ-

талып жатќаны белгілі. Ќостанай облысы-

нан ерікті ретінде 150 жас тізімге алынѓан.

Оларѓа ќойылатын басты талап – ‰ш тілді

жетік мењгеру. Облыстыќ жастар саясаты

мєселелер жμніндегі басќарма басшысы

К.Єлімжанов: "Биылѓы жылы 19 маусым-

да арнайы мамандар келіп, жастарѓа тре-

нингтер μткізеді деп к‰тіп отырмыз. Осы

дайындыќтан μткендер сертификатќа ие

болады. ‡ш тілді мењгерген, білімді, бел-

сенді жастар халыќаралыќ кμрмеге ерікті

ретінде баруѓа м‰мкіндік алады", – деген

болатын жергілікті баспасμз мєслихатын-

да. Гидтерге ќойылатын талап жоѓары.

Елдіњ тарихын, ќаланыњ кμрікті жерлерін

білетін, аѓылшын жєне т.б. тілдерді мењ-

герген кєсіпќой маман болуы тиіс. Гидтер

– б±л ќаламыздыњ келбеті, елорданыњ оњ

имиджін ќалыптастыру тікелей соларѓа

байланысты.

ЭКСПО кμрмесі кезінде ќонаќ ‰йлерді,

мейрамханаларды дайындаумен ќатар,

шетелдік ќонаќтарды біздіњ мєдениетіміз-

бен таныстыратын кєсіпќой гидтердіњ

біліктілігін арттыруѓа да баса назар ауда-

рылады. Ќазаќстанѓа келетін шетелдік ту-

рист осы елде μзін еркін сезініп, баратын

жеріне ешќандай ќиындыќсыз жетуі тиіс.

Туристер жаќсы єсер алып, оны μздерініњ

жаќындарына айтатын болса н±р ‰стіне

н±р емес пе?

ЭКСПО бізге не береді?

Кμрме 2017 жылѓы 10 маусымнан 10

ќырк‰йекке дейін жалѓасады. Бас-аяѓы 93

к‰нді ќамтиды. Ауќымды іс-шараныњ ашы-

луы кезінде ќатысушы мемлекеттердіњ

саны 100-ге жетеді деп жоспарланды.

Ќазіргі уаќытта 85 ел мен 14 халыќара-

лыќ ±йым кμрмеге ќатысатындарын рес-

ми т‰рде растады.  ЭКСПО кμрмесіне 5

миллионнан астам адам кμрермен бола-

ды деп к‰тілуде. Соныњ 85%-ын Ќазаќ-

станныњ єр аймаѓынан жиналатын азамат-

тар ќ±райды. Ењ бірінші кезекте Астана,

Алматы ќалаларыныњ т±рѓындары ‰лес

ќосады.

Халыќаралыќ кμрме бізге не береді?Біріншіден, ±лттыќ ќ±ндылыќтарымызды

єлемдік  ауќымда  насихаттау м‰мкіндігі

туады. ЭКСПО кезінде єлемніњ т‰кпір-

т‰кпірінен келген озыќ ‰лгідегі заманауи

технологиялар кμрмеге ќойылады. Олар-

дыњ ж±мыс істеу механизмдері кμрсеті-

леді. Ќазаќстан халќы єлемдегі озыќ тех-

нологиялар мен техниканыњ ќай баѓытта

ќалай дамып бара жатќанына кує бола-

ды.  Осыдан соњ, еліміз бен дамыѓан мем-

лекеттер арасындаѓы технологиялыќ про-

грестіњ айырмашылыѓы танылады. М±ны

екінші артыќшылыќ деп санањыз. ‡шінші-

ден,  кμрме μтетін Астана ќаласыныњ эко-

номикасына белгілі бір дењгейде инвес-

тиция тарта аламыз. Сырттан ќаржы тар-

тылѓан ќаланыњ инфраќ±рылымы жетіл-

діріледі. Кμрме нысандарын салу кезінде

жања ж±мыс орындары ашылып, халыќ-

тыњ белгілі бір бμлігі ж±мыспен ќамтыла-

ды. ЭКСПО-2017 кμрмесініњ осындай

жєне б±дан да басќа артыќшылыќтары

жеткілікті.

Ќазіргі уаќытта логистика саласына

ќатысты дайындыќќа баса кμњіл бμлініп

жатыр. Себебі, жолаушыларды тасымал-

дау ењ мањызды мєселе екені белгілі.

Ќала ќонаќтарын баспанамен ќамту ‰шін

жалдамалы  пєтерлер мен жањадан са-

лынѓан жатаќханалар пайдаланылмаќ.

Сонымен ќатар Астана ќалалыќ єкімдігі

"Жазѓы ќалашыќ" жобасын єзірлеуде.

Егер, жоба ж‰зеге асатын болса, келуші-

лердіњ тањдауына ќосымша 9 мыњ орын

±сынылмаќ.

ЭКСПО-2015 кμрмесі Италия Респуб-

ликасыныњ Милан ќаласында μтті. Олар

20 миллион билет сатты. Осыншама адам

ЭКСПО-2015 кμрмесін кμру ‰шін Италияѓа

барды. Б±л ‰лкен жетістік. Туристердіњ

келуі екі есеге μсті. ЭКСПО-2017 кμрмесі-

ніњ бізге не беретінін байќаѓан шыѓарсыз-

дар.

Кμрме аяќталѓан соњ нысандар бос ќал-майды, тиімді пайдалану жаѓы ескерілген.

Кешен кμрмеден кейін де халыќтыњ ќаже-

тіне жарайтын болады. Ѓимараттар ту-

ристік нысан, мєдени алмастыру орталыќ-

тары, ѓылыми-зерттеу базалары, кењсе

жєне іскерлік орталыќтары, жайлылыѓы

жоѓары т±рѓын ‰й кешендері, демалыс

жєне ойын-сауыќ нысандары ретінде пай-

даланылмаќ.

– Елімізде "ЭКСПО-2017" кμрмесіне

жан-жаќты дайындыќ ж‰ріп жатќанын

білесіздер. Б±л жобаныњ бізге берері мол.

Ењ алдымен, Ќазаќстандаѓы ішкі туризм са-

ласына серпін беретінін ескеру керек, –

деді  облыстыќ кєсіпкерлік жєне индуст-

риялдыќ-инновациялыќ даму басќарма-

сы басшысыныњ міндетін атќарушы Роза

Горянная.Біз туристерге не ±сынамыз?

Єр т‰рлі мєдени ойын-сауыќ баѓдарла-

малары, форум, конференциялар жєне

экскурсиялар. Халыќаралыќ кμрме бас-

аяѓы 93 к‰нді ќамтиды. Осы уаќыт аралы-

ѓында Астана ќаласында ‰ш мыњ іс-шара

±йымдастырылады.  Сонымен ќатар

Ќазаќстанныњ барлыќ облыстарында да

іс-шаралар жоспарланѓан. Мєдени шара-

ларды жоѓары дењгейде μткізу ‰шін нысан-

дар талапќа сай болуы керек. Ќазір сол іс-

шаралардыњ кестесі, μтетін орны жобала-

нып, белгіленді. ¦йымдастырушылар уа-

ќыты келгенде кестені туроператорларѓа

хабарлайтын болады. Кез келген ауќым-

ды шара аудитория жинай алады. Мысал-

ѓа, футболдан єлем чемпионаттарын кμру-

ге  туристердіњ ќызыѓушылыѓы жоѓары.

Б±л тенденцияны біз де пайдалануымыз

керек. ¤йткені, єлем халќыныњ назары

ЭКСПО кμрмесіне ауатыны аныќ. Сол

уаќытта туристерді біздіњ елімізге кμптеп

тартып, олардыњ с±раныстарын ќанаѓат-

тандыруымыз керек. Осы іс-шара арќылы

ішкі туризмге жан бітіріп, сырттан келетін

ќонаќтарды Ќазаќстанѓа ќызыќтыра білген

жμн. Б±л ретте туристік компаниялардыњ

талапќа сай, жол кμрсетуші гид мамандар-

дыњ бірнеше тілге ж‰йрік болуы мањызды.

Себебі туристер ЭКСПО кμрмесініњ арќа-

сында Астана ќаласындаѓы іс-шараларѓа

ќатысады немесе еліміздіњ басќа облыс-

тарына саяхат жасайды.

– ЭКСПО-ныњ пайдасын б‰кіл Ќазаќ-

стан кμреді. Сондыќтан туроператорлар-

ды белсенді болуѓа шаќырамыз. Ќазаќ-

станныњ табиѓаты бай. Еліміздіњ кμрікті

жерлері мен тарихи орындары туристерді

тањ ќалдыратынына сенімдімін.

Иє, ЭКСПО μтеді. Оѓан туристер келеді.

Біздіњ ж‰ргізген зерттеуіміз бойынша бел-

гілі болып отырѓан жай осы. Сол туристер

кейін Ќазаќстанѓа ќайта айналып соѓа ма?

Мєселе осында. Б±л бізге байланысты.

Егер, ќонаќтарѓа туѓан μлкеміздіњ єсем

табиѓатын, кμрікті жерлерін, мєдени-тари-

хи нысандарын д±рыс кμрсетіп, ќызыќты-

ра білсек, туристердіњ кμњілінен шыќќаны-

мыз, – деді "Астана ЭКСПО-2017" ¦К" АЌ

дамыту жєне туризм департаментініњ бас

менеджері Даниел Сержан±лы.

Кμрме болатын жердіњ жалпы аумаѓы

173,4 гектарды алып жатыр. Соныњ ішінде

25 га жерде кμрме μтеді. Сол жерде Ќазаќ-

станныњ павильоны, негізгі нысандар ор-

наласпаќ. Ќатысушы елдердіњ павильон-

дары да ескерілген. Оѓан "Cisco", "Shell",

"Samsung", "Эйр-Астана", "Ќазпочта" сияќ-

ты халыќаралыќ компаниялар жатады.

Олар "Болашаќтыњ энергиясы" таќыры-

бында жеке жобаларын ±сынбаќ.

Ішкі туризмніњ баѓыты

ЭКСПО халыќаралыќ кμрмесі елдіњ

єлеуетін кμрсететін жоба. Ішкі туризмді

дамыту мен ќызмет кμрсету сапасын же-

тілдіруге м‰мкіндік береді. Ќостанай облы-

сында туристердіњ назарына ±сынуѓа бо-

латын тарихи орындар жеткілікті. Солар-

дыњ бірі – Науырзым мемлекеттік табиѓи

ќорыѓы. Науырзым территориясында

жыртќыш жануарлардыњ 44 т‰рі, μсім-

діктердіњ 687 т‰рі, ќ±стардыњ 280 т‰рі ме-

кендейді. Сирек кездесетін ќ±стардыњ 44

т‰рі бар: ¤њіріміздіњ маќтанышына айна-

лѓан мекен ЮНЕСКО-ныњ Д‰ниеж‰зілік

м±ра тізіміне енгізілген. Ќазіргі уаќытта

ќостанайлыќ "BESTkz" экскурсиялыќ бю-

росы туристер ‰шін Науырзым ќорыѓына

арнайы турлар ±йымдастырады.

– Он екі жылдан бері Ќостанай облы-

сында жастар саясатын дамыту саласын-

да ж±мыс істедік. Ол саладан кеткен соњ

жеке жобаларды ќолѓа алдыќ. Ќазіргі

уаќытта ішкі туризмді дамытуды ќолѓа

алып жатырмыз. Ќазаќстанда шетелдегі

туристік аймаќтар сияќты ќорыќпай кμрсе-

тетін орындар жеткілікті. ¤њірде инфра-

ќ±рылымды дамытсаќ біз де шетелмен

тењелеміз. Біз тμрт тіл білетін мамандар-

ды іріктеп алып, оќыттыќ. Олар Ќостанай

облысыныњ тумалары. Єуе, темір жол кас-

салармен тыѓыз байланыстамыз. Біздіњ

ќызметімізді Ќостанай облысыныњ жєне

μзге аймаќтардыњ т±рѓындары пайдала-

на алады, – деді "BESTkz" экскурсиялыќ

бюросыныњ басќарушы єріптесі  Наталья

Новодворская.

Ішкі туризм баѓытында ж±мыс істейтін

ендігі бір жоба – "Тылсым Торѓайѓа сая-

хат" деп аталады. Оныњ негізін салушы То-

рѓай μњірініњ тумасы, ќазіргі Астана ќала-

сыныњ т±рѓыны Амандыќ Ємірхамзин. Жо-

баныњ маќсаты – Ќостанай облысыныњ

оњт‰стік аудандарыныњ тарихын, ескерт-

кіштерін кμпшілікке таныстыру жєне наси-

хаттау. Арќалыќ ќаласы, Аманкелді жєне

Жанкелдин аудандарында 10 м±ражай

бар. ¤збекєлі Жєнібеков негізін ќалаѓан

Арќалыќтаѓы дала μлкесі тарихы м±ра-

жайы ќ±нды жєдігерлерге толы.  Аманкелді

ауданындаѓы А.Иманов атындаѓы мемо-

риалдыќ м±ражайдыњ да μзіндік ерекше-

ліктері бар. Жанкелдин ауданындаѓы алты

м±ражайдан т±ратын кешен кμптіњ ќызы-

ѓушылыѓын оятатыны аныќ. Турдыњ баѓ-

дарламасына Кμкалат ауылындаѓы екі

м±ражай жатады.

Туристердіњ ќызыѓушылыѓын оятќан

Торѓай геоглифтері болып отыр. Олардыњ

саны  296.  Біраќ,  шашырањќы  орналас-

ќан. Соныњ ішінде ‡штоѓай тμртб±рышы

кμруге ќолайлы. Сол жерде орналасќан

геоглифтерді кμзбен кμріп, ќасиетін сезі-

нуге болады. Ќазаќстандаѓы м±ндай гео-

глифтер бір-аќ жерде бар. Ол Торѓай да-

ласында жатыр. Екіншісі Наска сызыѓы

деп аталады.  Єлемдегі ењ ‰здік геоглиф-

тер топтамасы Оњт‰стік Америка Перу

мемлекетінде орналасќан. Єлемдік сирек

ќ±былысты д±рыс пайдалануымыз керек.

– Биылѓы мамыр айында алѓашќы тур-

ды ±йымдастырдыќ. Ењ кереметі, туристер

біздіњ облыстан емес, басќа облыстардан.

Тур барысында  "Алтын дала" резерваты-

на соќтыќ. Алдаѓы уаќытта этнотуризмді

дамытќымыз келеді. Туристер Торѓай гео-

глифтерін кμргісі келеді. Біздіњ турдыњ ењ

ќызыќты сєті осы геоглифтер. Туристердіњ

назарына ‡штоѓай тμртб±рышын ±сына-

мыз. Себебі, орналасуы ќолайлы, барып

кμруге де ыњѓайлы. ‡штоѓай тμртб±рышы-

на жетудіњ μзі ќызыќ. Ол жерге трактор

немесе К-700 секілді кμліктер ѓана жарам-

ды.  Сондай-аќ, μзіне тєн аурасы бар. Біз

саќадай сай болып барсаќ та, компусы-

мыз істемей ќалды. Табиѓаттыњ тылсым

к‰шін кμрмейсіз  бе, – деді  "Тылсым  Тор-

ѓайѓа саяхат" турыныњ ±йымдастырушы-

сы Амандыќ Ємірхамзин.Суретте: іс-шарадан кμрініс.

Ќымбат

        ДОСЖАНОВА

1 маусым 2016 жыл

5

Бμбегінен безіндірмеудіњбір жолы

 

"Аналар ‰йі" єлеуметтік жоба-

сыныњ басты маќсаты – тастан-

ды балалардыњ кμбеюініњ алдын

алу, ќиын жаѓдайѓа тап болѓан

єйелдердіњ балаларын жетімдер

‰йіне μткізуіне жол бермеу. Атал-

мыш жобаныњ арќасында μткен

жылдыњ μзінде еліміз бойынша

1443 бала жетімдіктен ќ±тќарыл-

ѓан  кμрінеді.  Ќостанайда ашыл-

ѓан 16 орынѓа шаќталѓан Аналар

‰йінде  де  б‰гінде  тоѓыз  ќыз-

келіншек μмір с‰ріп жатыр. Тірі

жетімдер санын азайту маќса-

тында ашылѓан б±л ‰йде олар

сєбилері бір жарым жасќа келген-

ше т±рып, тегін киім-кешекпен,

азыќ-т‰лікпен ќамтамасыз еті-

леді. Екі ќабатты коттеджде ана-

ларѓа арналѓан жекелеген жатын

бμлмелер, балалар бμлмесі, ас

‰й бар. Аспаз да, бала к‰туші де

μздері. ‡йдіњ тазалыѓына да

μздері жауапты.

– Астана, Алматы, Шымкент

ќалаларында м±ндай ‰йлер ‰ш-

тμртеуден ашылѓан. Бізде де бас-

тапќыда екі ‰й ашылѓан болатын.

Пана іздеп келген алпысќа жуыќ

ќыз-келіншек μз орындарын тап-

ты. Кейбіреулері т±рмысќа шыќ-

са, енді біреулері баласыныњ

єкесімен ќайта табысты, тіпті ж±-

мыс тауып, басќа ќалаѓа кеткен-

дері де бар. Біз олардыњ бєрімен

хабарласып, ќазіргі μмірлерінен

де хабардар болып отыруѓа ты-

рысамыз. Аналардыњ саны азай-

ѓандыќтан, ќазір бір ‰йді ѓана

жалѓа алып отырмыз. Бірі келіп,

бірі кетіп жатќандыќтан орын

мєселесінен ќиындыќтар туын-

дап жатќан жоќ. Ал, адам саны

кμбейіп кетсе, таѓы бір баспана-

ны жалѓа аламыз. М±нда ешкімді

де к‰шпен ±стамайды, бєрі μз

еркімен келеді. Барлыќ жаѓдай

жасалѓан, ‰ш мезгіл тамаќ бері-

леді. Медициналыќ, єлеуметтік-

психологиялыќ жєне ќ±ќыќтыќ

кμмек кμрсетіледі. ¤йткені, дені

тμлќ±жатсыз келеді. Аналар м±н-

да баласы бір жарым жасќа кел-

генше бірге т±рады. Біраќ, одан

кейін де оны бірден кμшеге шы-

ѓарып тастамаймыз, олардыњ

курстыќ білім алып, ж±мысќа ор-

наласуларына да жєрдемде-

семіз. Ќыздарымызды тігіншілікке

оќытып алдыќ, жаќында солар

‰шін тігін шеберханасын аштыќ.

Сондай-аќ, ќыздарымыз ќазір

компьютерлік курстарда да білім

алып жатыр. Бір μкініштісі, ќыз-

келіншектердіњ кμбініњ денсау-

лыѓы сын кμтермейді. Жаѓдайы

єрі к‰тім болмаѓан соњ, ананыњ

денсаулыѓы да сыр береді ѓой.

Жаќында бір ќызымызѓа тегін

операция жасатып бердік, –

дейді жобаныњ Ќостанай облы-

сы бойынша ‰йлестірушісі Сєу-

ле С±лтанѓазыќызы.Адасќанныњ айыбы жоќ...

Болашаќ жарыныњ ж‰кті

екендігін біле т±ра, болмашы

нєрсеге бола ренжісіп, аяѓы ауыр

ќалыњдыѓын орта жолда тастап

кеткен Ерлан μз ќателігін кейін

т‰сінді. Адасќанныњ айыбы жоќ,

жаќында жастар ќайта табысып,

некелерін ќидырѓан кμрінеді.

– Ќателеспейтін адам жоќ, мен

де μз кінємді мойындаймын. Ата-

анамныњ батасын алып, жаќын-

да некемізді ќидырдыќ. Екеуара

келісіп, д‰рілдетіп той жасауды

да жμн кμрмедік. ¤зім Астанада

єскери ќызметтемін. Ењ бастысы,

Аидамен ќайта татуласып,

ќызымды бауырыма алѓаныма

ќуаныштымын. Енді Аллатаѓала

ќолдап, єрі ќарай екеуміз жара-

сып кетіп, баќытты отбасын

ќ±рсаќ, – дейді Айдос.Баласынан бас тартпады

¤мірде кμп ќателескен Ольга

да барар жері, басар тауы ќал-

маѓандыќтан баласынан бас тар-

туѓа мєжб‰р болыпты. Біраќ, Ана-

лар ‰йі оныњ б±л райынан ќай-

тып, баласын бауырына алуына

кμп жєрдемін тигізгендігін жасыр-

майды.

– Ќиындыќты кμрмей, μмірдіњќадірін де т‰сінбейді екен. Жас

кезімде ата-анамныњ аќылына

ќ±лаќ аспай, ж‰генсіз μстім. Одан

єрине меніњ μмірім керемет бо-

лып кеткен жоќ, керісінше талай

таяќ жедім. Араќ, темекі сияќты

зиянды єдеттерге жаќын бол-

дым. Жењіл ж‰рістіњ салдарынан

ќаншама рет жасанды т‰сік те

жасаттым. Сμйтіп ж‰ріп отыздан

асќанда  μмірімніњ  босќа  μтіп

жатќанын т‰сіне бастадым. ¤зім

с‰йген жігітпен азаматтыќ неке-

де т±рдым, мен ж‰кті болмай

т±рѓанша бєрі жаќсы болатын.

Аяѓымныњ ауырлаѓанын естіген-

де, ат-тонын ала ќашты. Басым-

да баспанам, не т±раќты ж±мы-

сым жоќ, соѓан ќарамастан ба-

ламды μмірге єкелдім. Барар

жерім, басар тауым болмаѓан

соњ, баладан бас тарпаќшы бол-

дым. ¤йткені, к‰нніњ суыѓында

μлтіріп алармын деп ќорыќтым.

Біраќ, маѓан осындай Аналар ‰йі

бары екендігін айтќанда, менде

‰міт оты пайда болды. Жасыма

ќарамай, ќабылдаѓандарына ал-

ѓысым шексіз. ¦лымныњ єкесінен

ќайыр жоќ, аман болсам балам-

ды μзім жеткізермін. Алдымда

таѓы ќандай сынаќтардыњ к‰тіп

т±рѓанын да білмеймін, – дейді

Ольга.


Сєбиі  єкесінен єлі ‰мітті

Байпаѓынан басќа с‰йенері

жоќ жиырма жастаѓы Г‰лшат та

таѓдырдыњ жазуымен осында

келіпті. ¤зінен он жас ‰лкен

жігітпен бас ќоспаќшы болып

ж‰ргенде аяѓы ауырлап ќалѓа-

нын естігенде дардай азамат ат

тонын ала ќашыпты. Тіпті, соны-

мен бірге азаматтыќ некеде

т±рѓан кμрінеді.

– Жігітім менен де, баламнан

да бас тартќанда оњбай ќателес-

кенімді, алданѓанымды т‰сіндім.

Біраќ, барар жерім болмаѓандыќ-

тан мерзімім жеткенше соныњ

‰йінде т±ра бердім, тілдегеніне

де, ќорлаѓанына да тμздім. Ал,

перзентханадан кейін осында

келдім. Ќолдау кμрсететін ешкі-

мім де жоќ. Анам ќайтыс болѓан,

ал єкем мен екі аѓам б±л ќылыѓы-

ма тμзе алмай, менен теріс ай-

налды. Єулиекμл ауданындаѓы

колледжде аспаздыќ білім алѓан

едім, осы мамандыѓыма сай бір

ж±мыс тауып алсам деймін. Бо-

лашаќта баламмен ќабылдай-

тындай жаќсы азаматты кез-

дестіріп жатсам, етегінен ±стап

кете баруѓа да дайынмын. Мен де

баќытты болѓым келеді. Балам-

ныњ єкесімен де "т‰бі ‰йленіп, ‰й

боламыз, бірге т±райыќ" деген

соњ ѓана келіскен едім. Біраќ, ол

иттік жасап кетті. ‡мітсіз шайтан

деген, кім білген м‰мкін ќателігін

т‰сініп, оралар – дейді болаша-

ѓына алањдаѓан Г‰лшат.

"Бєріне μзім кінєлімін"

Науырзым ауданыныњ тумасы

Салтанат та ќазір Аналар ‰йін

паналап ж‰р. М±ныњ да сμз бай-

ласќан жігіті баланы ќабылда-

мапты. Салтанаттыњ ќазіргі жаѓ-

дайынан ата-анасы да  хабардар

екен. Біраќ, ел-ж±рттыњ сыпсыњ

сμзінен гμрі ќызыныњ осында

т±рѓанын жμн кμріпті. Перзентха-

надан шыќќан ќыз бірден бала-

сын ќ±шаќтап осында келген.

¦лы жасќа келіп ќалѓандыќтан,

ќазір μзіне лайыќты ж±мыс іздеу-

де. Екі ќолѓа бір кєсіп тапќан соњ,

ол да б±л ‰йден кетеді.

– Басында Томиристіњ д‰ние-

ге келгенін ата-анам білген де

жоќ. Индустриалдыќ колледжде

оќып жатыр едім. Осы жаѓдайѓа

байланысты оќуымды тастап ке-

туге мєжб‰р болдым. Аяѓым ауыр

екенін естіген соњ, жігітіме айт-

тым. Біраќ, ол бірден бас тартты.

Тоѓыз ай бойы туыс єпкемніњ

‰йінде болдым, кейін осында

келдім. Ќызым бір айѓа толѓанда

жаѓдайымды анама айттым.

Єрине, анам ±рысты, баќырды-

шаќырды. Ќазір ж±мыс іздеп жа-

тырмын. Ењ бастысы, ж±мыс пен

т±ратын бір баспана тауып алып,

сосын аяќсыз тастап кеткен

оќуымды жалѓастырсам деймін.

¤йткені, ќызымныњ болашаѓы

‰шін мен оќып, білім алуым ке-

рек. Бєрінен ќызымныњ єкесіз

μсетіндігіне ќиналамын. "С‰йе-

мін" дегеніне алданып, оњ боса-

ѓада отырып балалы болуыма

ешкім де кінєлі емес, тек μзім ѓана.

Сондыќтан, мен сияќты жас ќыз-

дарѓа айтарым, отбасын ќ±рмай

т±рып, от басып, арларыњнан

айырылып ќалмањдар дегім ке-

леді, – дейді "Аналар ‰йініњ"

т±рѓыны Салтанат.

Перзент асырап алѓыњыз

келсе...

Биылдан бастап "Аналар ‰йі"

ќайырымдылыќ ќоры жанынан

бала асырап алуѓа ќолдау кμрсе-

ту орталыѓы ж±мыс істеуде. Жо-

баныњ маќсаты – балалар ‰йін-

дегі сєбилер ‰йініњ санын азай-

тып, олардыњ отбасында тєрбие-

ленулеріне жол ашу. М±ндай ор-

талыќ біздіњ Ќостанай облысын-

да да ашылды.

– Кμбісі бала асырап алу ‰шін

ќандай ќ±жаттар дайындау ке-

ректігін біле бермейді. Сондай-

аќ, бала асырап алѓысы келген

отбасылар ќалаѓан жастаѓы ба-

ланы μз μњірлерінен таба алма-

са, біз еліміздіњ басќа μњірлері-

нен бала асырап алуларына

кμмектесеміз. ¤йткені, біздіњ ор-

талыќ облыстыќ денсаулыќ саќ-

тау басќармасымен, перзентха-

налармен, білім басќармасымен,

балалар ‰йлерімен тыѓыз байла-

ныста ж±мыс істейді. Сондыќтан

бала асырап алуѓа ниетті кез кел-

ген адам 8 (7142) 27-30-46

нμміріне хабарласуларына бола-

ды, – дейді жоба ‰йлестірушісі

Сєуле Есетова.‡КІМЕТТІК ЕМЕС ¦ЙЫМДАРДА

Ќарлыѓаш

ОСПАНОВА

Р.S. Иє, ќазіргі ќоѓамда оњ жаќта отырып бала тапќан ќызда-

рымыздыњ саны к‰ннен к‰нге кμбейіп барады. Жасыратыны

жоќ, солардыњ дені μрімдей жап-жас ќыздар. Мына ‰йдегі ана-

лардыњ да жасы жиырманыњ ар жаќ, бер жаѓында ѓана. Єрине,

оларды "анау-мынау" деп жμн-жосыќсыз жазѓырудан да аулаќ-

пыз, μйткені алданѓан ќыздардыњ таѓдыры да єрт‰рлі. Ойнаќ-


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет