Қазақ инновациялықPdf көрінісі
бет1/41
Дата15.03.2017
өлшемі3,26 Mb.
#9958
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы №2, 2016 г. 
________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-601-248-129-7 
 
Қазақ инновациялық 
гуманитарлық -заң университетінің  
ҚазИГЗУ ХАБАРШЫСЫ 
 
ВЕСТНИК
 
КазГЮИУ
 
Казахского 
гуманитарно – юридического инновационного университета 
 
№ 2, 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Журнал 2009 жылдан бастап шығады 
Тоқсан сайын шығады 
 
Журнал издается с 2009г. 
Выходит ежеквартально 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы №2, 2016 г. 
________________________________________________________________________________ 
 
Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркелген 
 
Тіркеу нөмірі: 10272-Ж 
Тіркелу күні: 03.08.2009ж. 
Құрылтайшысы: Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті 
 
Мақсаты  мен  міндететтері:  университет  және  басқа  да  оқу  орындарының 
профессорлық-оқытушылық  құрамының,  тәжірбиелі  қызметкерлердің  ғылыми  мақалаларын 
жарыққа шығару. 
Мекен жайымыз: 
Семей қ., Абай көшесі 94 
Тел.: 8(7222)52-45-86; 56-59-99 
e-mail: vestniksemey@mail.ru 
 
 
Зарегистрирован  в  Министерстве  информации  и  общественного  согласия  Республики 
Казахстан 
 
Регистрационный номер: 10272-Ж 
Дата регистрации: 03.08.2009г. 
Учредитель: Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет 
Цель и задачи: публикация научных статей профессорско-преподавательского состава 
университета, других учебных заведений, а также практических работников 
Наш адрес:  
г.Семей, ул. Абая 94 
Тел.: 8(7222)52-45-86; 56-59-99  
e-mail: vestniksemey@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы №2, 2016 г. 
________________________________________________________________________________ 
ҒЫЛЫМИ-РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ 
 
Бас редактор: Құрманбаева Ш.А. – саяси ғ.д., профессор, ҚазИГЗУ ректоры 
 
Жауапты редактор: Қаражанов М.Д. – құқық бойынша PhD, ҚазИГЗУ доценті, ҚазИГЗУ 
Біліктілікті жетілдіру және мамандарды қайта даярлау Институт директоры 
 
Редакциялық алқа мүшелері: 
Кайшатаева А.К. з.ғ.к., ғылым және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор,  
Жампеисов Д.А. құқық бойынша PhD, стратегиялық даму жөніндегі проректор, 
Уранхаева Г.Т. саяси ғ.д., доцент, заң факультетінің деканы,  
Сейітова Ш.Б. фил.ғ.д., гуманитарлық факультет деканы,  
Зиядин С.Т. э.ғ.д., қауым. профессор, қаржы-экономика факультетінің деканы, 
Макамбаев М.Б. п.ғ.к., доцент, ақпараттық-техникалық факультетінің деканы, 
Төлебаева Қ.Т. ф.ғ.к., доцент, Кыдырмолдина А.Ш., б.ғ.к., доцент, Ибрагимова Ф.Г. з.ғ.к., 
Утебаев Е.К. з.ғ.к., проф., Тастекеев К.К. з.ғ.к., Тахтаева Р.Ш. – э.ғ.к., Избасарова Ф.Д. п.ғ.к., 
доцент,  Түйебаев  М.М.  ф.ғ.к.,  доцент,  Турдиева  З.М.  экономика  бойынша  PhD,  Карипжанова 
А.Ж. – магистр, Садыкова Р.Т. - магистр 
 
 
 
НАУЧНО-РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 
Главный редактор: Курманбаева Ш.А. – д.полит.н., профессор, ректор КазГЮИУ 
 
Ответственный  редактор:  Каражанов  М.Д.  –  доктор  PhD  по  праву,  доцент  КазГЮИУ, 
директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров КазГЮИУ 
 
Члены научно – редакционной коллегии: 
Кайшатаева А.К. к.ю.н., проректор по науке и международному сотрудничеству,  
Жампеисов Д.А. PhD по праву, проректор по стратегическому развитию
Уранхаева Г.Т. д.полит.н., доцент, декан юридического университета,  
Сейітова Ш.Б. д.фил.н., декан гуманитарного факультета,  
Зиядин С.Т. д.э.н., ассоц.профессор, декан финансово-экономического факультета, 
Макамбаев М.Б. к.п.н, доцент, декан информационно-технического факультета, 
Төлебаева  Қ.Т.  к.ф.н.,  доцент,  Кыдырмолдина  А.Ш.,  к.б.н.,  доцент,  Ибрагимова  Ф.Г. 
к.ю.н., Утебаев Е.К. к.ю.н., проф., Тастекеев К.К. к.ю.н., Тахтаева Р.Ш. – к.э.н., Избасарова Ф.Д. 
к.п.н., доцент, Түйебаев М.М. к.ф.н., доцент, Турдиева  З.М. PhD по экономике, Карипжанова 
А.Ж. – магистр, Садыкова Р.Т. - магистр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы №2, 2016 г. 
________________________________________________________________________________ 
МАЗМҰНЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 
   
ЗАҢ ҒЫЛЫМДАРЫ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
1.
 
Алиева М.Е. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ В ЛОМБАРДЕ..........................................8 
2.
 
Алиева М.Е. ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ В БАНКЕ..............................................10 
3.
 
Алимов  К..  ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДА  ТРАНСҰЛТТЫҚ  ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚТЫ 
АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.........................................................................................................................12 
4.
 
Алимов  К.Х.  ТРАНСҰЛТТЫҚ  ҰЙЫМДАСҚАН  ҚЫЛМЫСТЫҚ  ТОППЕН  ЖАСАЛАТЫН 
ЗАҢСЫЗ ЕСІРТКІ АЙНАЛЫМЫН АЛДЫН АЛУДА ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ РӨЛІ...15 
5.
 
Алиханулы 
Е. 
ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЗАҢНАМАСЫ 
БОЙЫНША 
КОМПЬЮТЕРЛІК ҚЫЛМЫСТАРДЫ ЖІКТЕУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІ.....................17 
6.
 
Алиханулы Е. АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЛМЫС ҚҰРЫЛЫМДАҒЫ ИНТЕРНЕТ АЛАЯҚТЫҚ.............19 
7.
 
Аманғали  Х.А.  АДАМ  САУДАСЫ  МЕН  ҚҰЛДЫҚ  ҚЫЛМЫСТАРЫН  АЛДЫН  АЛУ 
ЖОЛДАРЫ........................................................................................................................................................23 
8.
 
Аргингазин  Р.К.    ҚЫЛМЫСТЫҚ  ПРОЦЕСС  ҒЫЛЫМЫНЫҢ  ҚАЗІРГІ  ДАМУ  КЕЗЕҢІНДЕ 
ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР  ТЕОРИЯСЫНДА  СЕНІМДІЛІК  МАЗМҰНЫ  ЖӘНЕ  ОНЫҢ  ҚҰҚЫҚ  ҚОЛДАНУ 
ҚЫЗМЕТІНДЕГІ РОЛІ....................................................................................................................................25 
9.
 
Атабаева  А.З.  КРИМИНАЛДЫ  ҚҰЛДЫҚ  ЖӘНЕ  АДАМДАРДЫ  САУДАҒА  САЛУ 
ҚЫЛМЫСТАРЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ....................................................................................26 
10.
 
Бекеш А.А. ПЕНИТЕНЦИАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТҮСІНІГІ.......................................................29 
11.
 
Бисейтов  Е.  ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  ҚЫЛМЫСТЫҚ  ҚҰҚЫҚ  БҰЗУШЫЛЫҚТАР  БОЙЫНША 
ЖАЗАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТИІМДІЛІГІ............................................................................................31 
12.
 
Десюпов Ж.Ш. КОЛЛИЗИОННЫЕ ПРИВЯЗКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК СУБЪЕКТОВ МЧП...........................................................................................33 
13.
 
Десюпов Ж.Ш. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК СУБЪЕКТОВ МЧП........35 
14.
 
Джайнакова  А.А.  НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА..................................................................................................................................37 
15.
 
Елеусизова  А.Т.  ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  БАЛА  ҚҰҚЫҚТАРЫН  ҚОРҒАУ 
ТЕТІГІ................................................................................................................................................................40 
16.
 
Жумадилов С. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДІҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ 
(ПАРА  БЕРУ,  АЛУ  ЖӘНЕ  ДЕЛДАЛ  БОЛУДЫҢ  ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ  ЖӘНЕ 
КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ)................................................................................................42 
17.
 
Калибаев А.С. ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА....................44 
18.
 
Канатов А.К. К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА.............47 
19.
 
Калиев  А.С.  Жампеисов  Д.Ә.  БАҒАЛЫ  ҚАҒАЗДАР  НАРЫҒЫН  РЕТТЕУДІҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ 
ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ.........................................................................................................51 
20.
 
Калиев  А.С.,  Жампеисов  Д.Ә.  БАҒАЛЫ  ҚАҒАЗДАР  ИНСТИТУТЫНЫҢ  АЗАМАТТЫҚ-
ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ....................................................................................................................53  
21.
 
Канатов  А.К.  К  ВОПРОСУ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ  МЕР  ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ......................................................................55 
22.
 
Кожабекова  Г.К.,  Қаражанов  М.Д.  ҚЫЛМЫСТЫҚ  САЯСАТТЫҢ  СУБЪЕКТІЛЕРІ  ЖӘНЕ 
ОЛАРДЫҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ....................................................................................................58 
23.
 
Қаражанов  М.Д.,  Байбуринова  А.С.  ҚЫЛМЫСТЫҚ  ЖАЗАЛАУДАН  БОСАТУ  БОЙЫНША 
ГУМАНИЗАЦИЯЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ.............................................60 
24.
 
Кожабекова  Г.К.,  Қаражанов  М.Д.  ҚЫЛМЫСТЫҚ  ЖАЗАЛАУДАН  БОСАТУ  БОЙЫНША 
ГУМАНИЗАЦИЯЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ...............................................................................................62 
25.
 
Қорғанбаева  Е.А.  ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  ШЕТЕЛ  АЗАМАТТАРЫ  МЕН 
АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ..........................................................65 
26.
 
Қорғанбаева  Е.А.  ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДА  БАЛА  ҚҰҚЫҒЫНЫҢ  ҚОРҒАЛУЫ 
МЕН БАЛА АСЫРАП АЛУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ..........................................................................66 
27.
 
Кунырбаев 
Б.Б., 
Утебаев 
Е.К. 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ..........................................69 
28.
 
Кунырбаев  Б.Б.,  Утебаев  Е.К.  КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЛИЧНОСТИ 
ОСУЖДЕННОГО К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.....................................................70 
 

 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы №2, 2016 г. 
________________________________________________________________________________ 
29.
 
Курманбаева А. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА РЕНТЫ.........................................................72 
30.
 
Курманбаева А. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА РЕНТЫ.....................................................................73 
31.
 
Муратов Е.А. ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ.......76 
32.
 
Мусабекова 
А.М., 
Утебаев 
Е.К. 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ............................................................................................79 
33.
 
Мусабекова 
А.М., 
Утебаев 
Е.К. 
ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ............................................................................................80 
34.
 
Мухаметжан М.Қ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША НЕКЕНІҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАБИҒАТЫ, ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ................................81 
35.
 
Мухаметжан 
М.Қ. 
КӘМЕЛЕТКЕ 
ТОЛМАҒАНДАР 
АРАСЫНДАҒЫ 
ҚҰҚЫҚ 
БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ  ПРОФИЛАКТИКАСЫ  МЕН  БАЛАЛАРДЫҢ  ҚАДАҒАЛАУЫНЫЗ  ЖӘНЕ 
ПАНАСЫЗ ҚАЛУЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ......................................................................................................83 
36.
 
Наурызбай  Е.М.  ХАЛЫҚҚА  МЕДИЦИНАЛЫҚ  ҚЫЗМЕТ  КӨРСЕТУ  САЛАСЫНДАҒЫ 
ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ................................................................................................................86 
37.
 
Нурпеисова  Г.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИНСТИТУТА  ОБЩЕСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ  В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.............................................................................................................89 
38.
 
Сайранов  Е.К.,  Ненахова  Е.Д.,  Сыдыкова  А.Е.,  Утебаев  Е.К.  ПРИМЕНЕНИЕ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  В  ХОДЕ  ДОСУДЕБНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.....................................................................................................92 
39.
 
Сабитов  С.М.,  Социалов  Р.М.  ПРОБЛЕМНЫЕ  ВОПРОСЫ  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ДЕПОНИРОВАНИЙ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ..................93 
40.
 
Сабитов  С.М.,  Шарапиев  А.С.  ЗНАЧЕНИЕ  ПРОКУРОРСКОГО  НАДЗОРА  В  СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  СОБЛЮДЕНИЯ  ЗАКОННОСТИ  В  ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  СИСТЕМЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН........................................................................................................................96 
41.
 
Спабеков  Ж.Б.,  Утебаев  Е.К.,  Темиргазин  Р.Х.  ПРОБЛЕМЫ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ИСКЛЮЧАЮЩИХ  ПРЕСТУПНОСТЬ  ДЕЯНИЯ  В  МЕДИЦИНСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН........................................................................................................................99 
42.
 
Спабеков Ж.Б., Утебаев Е.К., Темиргазин Р.Х. ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РК.....100
 
43.
 
Тойкина  А.А.,  Қаражанов  М.Д.  ШҚО  МЕН  СЕМЕЙ  ӨҢІРІ  БОЙЫНША 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚПЕН 
КҮРЕС 
САЯСАТЫНЫҢ 
ЖҮЗЕГЕ 
АСУЫ................................................................................................................................................102 
44.
 
Тусупбаева  А.М., Қаражанов  М.Д.  ПРОФИЛАКТИКА  ОБЩЕУГОЛОВНОЙ  ПРЕСТУПНОСТИ 
В ГОРОДАХ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ................................................................................................103 
45.
 
Хисматуллин 
Р.М. 
ЗАДАЧИ 
УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 
И 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО............................................................................................................106 
46.
 
Шегай  В.О.  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ  ПРИРОДА  ЗАВЕЩАНИЯ  И  НАСЛЕДОВАНИЯ  ПО 
ЗАКОНУ..........................................................................................................................................................108 
47.
 
Шегай  В.О.  НАСЛЕДОВАНИЕ  ПРАВ  НА  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...........................................................................................................................................111 
 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
1.
 
Аманбаева Ж.А. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ.............113 
2.
 
Бейсембаев  М.,  Кайкен  Ж.Б.  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  КЛАСТЕРЛІК  ДАМУЫНЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ............................................................................................................116 
3.
 
Бейсембаев  М.,  Кайкен  Ж.Б.  КЛАСТЕРДІ  ҚҰРУ  -  АЙМАҚТЫҢ  ДАМУЫНЫҢ  БӘСЕКЕГЕ 
ҚАБІЛЕТТІЛІК МОДЕЛІНІҢ  НЕГІЗІ.........................................................................................................118  
4.
 
Ибрагимова  А.,  Нурекенов  Н.Г.  ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  ЖҰМЫССЫЗДЫҚ 
ДЕҢГЕЙІН ТӨМЕНДЕТУ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР....................................121 
5.
 
Ибрагимова  А.,  Нурекенов  Н.Г.  АЙМАҚТАРДАҒЫ  ХАЛЫҚТЫ  ӘЛЕУМЕТТІК  ҚОРҒАУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ..........................................................................................................123 
6.
 
Кемельбаева Л.М. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ............125 
7.
 
Малаева  Л.Т.  ҚАЗАҚСТАННЫҢ  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  АУДАНДАРЫНДАҒЫ  ЖАЛПЫ  ІШКІ 
ӨНІМ БОЙЫНША АУМАҚТЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР.........................................................................................127 
8.
 
Омирханов  А.Т.  ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  МЕНЕДЖМЕНТА  В 

 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы №2, 2016 г. 
________________________________________________________________________________ 
ОБРАЗОВАНИИ.............................................................................................................................................130 
9.
 
Рамазанова Ж.Кайкен Ж.Б. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН 
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ НЫСАНДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ...............................................................132 
10.
 
Рамазанова  Ж.,  Кайкен  Ж.Б.  ШЫҒЫС  ҚАЗАҚСТАН  ОБЛЫСЫНЫҢ  АӨК-ДІ  ЖӘНЕ 
АУЫЛДЫҚ АЙМАҚТАРДЫ ДАМЫТУДЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ.................................................134  
11.
 
Турымбекова  А.,  Тахтаева  Р.Ш.  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ӨҢДЕУ  ӨНЕРКӘСІБІНДЕГІ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ҮРДІСТРЕДІҢ  ЖҮЗЕГЕ  АСЫРЫЛУЫН  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  ТАЛДАУ 
МЕХАНИЗІМДЕРІ.........................................................................................................................................136 
12.
 
Умирова  А.С.  ҚОҒАМНЫҢ  ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ  ДАМУЫН  РЕТТЕУДЕГІ 
МЕМЛЕКЕТТІҢ РОЛІ...................................................................................................................................138 
 
ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
1.
 
Абиева Г.Б., Әлмұханбет Е.Е. НҰРА АУДАНЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ..142 
2.
 
Акабаева М.О. ҚАЗІРГІ АЛАШТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ (ӘДЕБИ МӘДЕНИ КОНТЕКСТЕ)...........143 
3.
 
Акабаева М.О. АЛАШ-СЕМЕЙ - ТАРИХИ РУХАНИ ОРТАЛЫҚ...................................................146 
4.
 
Алиев А.К. MIDDLE EAST-THE ETHNIC MOSAIC...........................................................................148 
5.
 
Баяхметова Г.Т. КЕҢЕС ӨКІМЕТІНІҢ ДІНГЕ ҚАТЫСТЫ САЯСАТЫ.........................................149 
6.
 
Баяхметова  Г.Т.  ХХ  ҒАСЫРДАҒЫ  ҚАЗАҚСТАНДА  ИСЛАМ  ДІНІНЕ  ҚАТЫСТЫ 
ЖҮРГІЗІЛГЕН САЯСАТ...............................................................................................................................151 
7.
 
Баяхметова Г.Т. КЕҢЕСТІК БИЛІКТІҢ ИСЛАМ ДІНІНЕ ҚАТЫСТЫ САЯСАТЫ.........................152 
8.
 
Беркенов  Е.Е.  ЖЕРГІЛІКТІ  МЕМЛЕКЕТТІК  БАСҚАРУ  ОРГАНДАРЫНЫҢ  ҚҰРЫЛЫМЫН 
ЖЕТІЛДІРУ....................................................................................................................................................154 
9.
 
Есентаева  А.  ҚАЗАҚ  ҚОҒАМЫНДАҒЫ  АҚСАҚАЛДАР  ИНСТИТУТЫНЫҢ  БИЛІК 
МӘСЕЛЕСІНДЕГІ РӨЛІ...............................................................................................................................156 
10.
 
Есентаева А. КӨШПЕЛІЛЕРДЕГІ ҚОҒАМДА МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ........................157  
11.
 
Жолдыбаева Р.Т. АТТИЛА –ҒҰН ИМПЕРИЯСЫНЫҢ БИЛЕУШІСІ.............................................159 
12.
 
Жолдыбаева Р.Т. БАТЫС ҒҰН ИМПЕРИЯСЫ..................................................................................162 
13.
 
Кәрім Н.Б. ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ӨЗІНДІК ҚАТЫНАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ....................164 
14.
 
Қасымжанов  Е.А.,  Жанғалиев  У.Қ.  ҚОНЫС  АУДАРУ  ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ  ҚАЗАҚ 
ҚОҒАМЫНА ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУЫНА ӘСЕРІ......................................................................................166 
15.
 
Кенженов  А.Ж.  ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АППАРАТА....................................................................................................................................................168 
16.
 
Пәрменқұл 
С.Т. 
ҚАЗЫҒҰРТ 
ӨҢІРІНІҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ 
ЭТНОМӘДЕНИ 
ФАКТОРЛАР..................................................................................................................................................171  


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет