Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігіPdf көрінісі
бет6/14
Дата24.12.2016
өлшемі1,31 Mb.
#352
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Біріншіден,  студенттердің  өрнек  өнеріндегі  шығармашылық  іс-əрекеті 
ұлттық  өнер  арқылы  сана-сезімін оятып,  тəрбие беретін, үлгі өнеге  көрсететін 
дəрежеге көтерілуі.  
Екіншіден,  студенттер  өз  ұлтының  дарынды  өнерпаздары  мен  белгілі 
ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, ақыл-ой өрісін жетілдіре түседі.  
Үшіншіден,  студенттер  үшін  ұлттық  өнерден  дəріс  берудің  əдістемесін 
жетілдіруде, тақырып таңдауда үлкен талғам қажет.  
Əсіресе,  өрнек  өнерінің  стилизациялануын  сəтті  алынған  тақырып, 
студенттердің  көңілін  өзіне  бірден  аударады,  олардың  шығармашылық  ой 
пікірлерінің өркен жаюына жағдай жасайды.  
Осылайша,  қазіргі  кезеңде  ұлттық  өрнек  өнерінің  əдістемелік  жүйесін 
жасауда алдымызда тұрған міндеттер өте көп жəне əртүрлі.  
Ұлттық  өнердегі  өрнек  өнерін  оқытып  үйретудің  əдістемелік  жүйесінің 
жасалу жолдары мен сол өнерге студенттердің қандай үлес қосатынын, қандай 
əдістемелік тəсілдермен баратындығын бағдарлайды.  
Сонымен, біз студенттердің бейнелеу өнері пəнінде ұлттық өрнек өнерінің 
шығармашылық дамуын, оқытып-үйретуде шығармашылық стилизациялаудың 
белгілі  бір  ерекшелігі  іздестіру  саласының  салыстырмалы  белгісіздігіне  жəне 
олардың  дамуының  көпнұсқалы  болатындығын  анықтадық.  Дегенмен,  кез 
келген  өрнек  элементтерінің  шығармашылық  ойлау  құрылымы  үш  құрамнан 
тұрады.  Оған  образды  ойлау  əрекетінің  ұғымдық,  ұқсастық  (теориялық) 
образды  (көрнекілік)  жəне  шығармашылық  іс-əрекет  өрнек  элементтерінің 
өзара байланысы жатады.  
Ұлттық  мəдени  мұрамыздағы  өрнек  өнерінің  стилизациялануы,  жанрлық 
формалардың  дамуы,  өзгеруі,  жаңғыруы  туралы  əлі  айтылмаған  пікірлер, 
жасалмаған  тұжырымдар  баршылық.  Фольклор  мен  ұлттық  қолданбалы 
қолөнері,  оның  ішінде  өрнек  өнеріне  байланысының  өзі  қат-қабат.  Қазіргі 
ұлттық  өрнек  өнерінің  жанрлық  формасына  əдеттегі  еуропалық  өнермен 
бағалау қиын, одан гөрі өрнек өнерінің стилизациялануын жаңа жанрлық форма 
деп тану ақиқатқа жақын келеді.  
Жалпы ұлттық өрнек өнерінің көркем шығармашылығы өз ішінде түлемей, 
түрленбей, ілгерілемей тұрмайды. Ал сол, түрлену дегеніміз – көркемдік даму 
ықпалымен болса, онда ондай өзгерістер (шығармашылықтар), сөз жоқ, қандай 
өнер болса да ұлттық өнерден басталады.  
Əрине  бұл  пікірді  біз  зерттеп  отырған  өрнек  өнеріндегі  көркем 
шығармашылықтың  жан-жақты  ашу  үшін  оны  басқа  өнер  түрлерімен 
салыстырмалы  тұрғыда  көрсету  (ұқсастығын,  сабақтастығын,  үндестігін  т.б.) 
зертеу жұмыстарының құндылығын арттырмаса, кемітпейді.  
Осыған  орай  ұлттық  өрнек  өнерінің  атқарар  міндеті  ең  алдымен  сурет, 
бейне  жасау,  адамның  көңіл-күйімен  өнерге  деген  ынта-жігерін  білдіру,  жер, 
су,  табиғат  құбылыстарын  адамның  шығармашылық  əрекеттерімен  шынайы 
жеткізе білу, жалпы өрнек өнерінің қалыптасуы, белгілі нормалы сипаттарға ие 
болуы, халықтың өнеріндегі əлеуметтік бетбұрыс жағдайларға байланысты.  

 
49 
Біз  білім  жүйесіндегі  мемлекеттік  тұжырым  концепциясын  сөз  еткенде, 
осы  уақытқа  дейін  жинақталған  өрісі  əлемдік,  берісі  отандық  озық  ғылыми-
педагогикалық  тəжірибелерді  жатсынбаймыз.  Біз  қазақтың  дəстүрлі  тəлім-
тəрбиесі  мен  ғылыми-педагогикалық  төл  ізденістеріне  айрықша  мəн  береміз. 
Сондай-ақ,  білім  сатыларының  сабақтастығы  мен  білім  мазмұнын  пəндік 
жүйеге  негіздеу  арқылы,  жалпыға  бірдей  міндетті  орта  білім  саясатының 
мемлекеттік деңгейінде шешілуін мойындаймыз.  
Біріншіден,  барлық  жағдайда  жас  маманға  еркіндік  берген  жөн.  Адам 
баласы  табиғатынан  білсем,  танысам  деген  талабын  қанағаттандыру  үшін 
«мұны білуге тыйым саламыз», «əлі қоя тұр» дегендей тежеулерді алып тастап, 
жас маманға бостандық берген дұрыс.  
Бұғаулы  ойдан,  шектеулі  ұғымдардан  құтқару  қажет.  Мұны  болашақ 
мұғалімді білімге, шығармашылыққа жетелеудің бір арнасы деп ұғу керек.  
Екіншіден,  студенттерді  өрнек  өнерінде  шығармашылық  іс-əрекетке 
оқытуды  адамға  тəн  табиғи  сезіммен  өмірді,  табиғатты,  ұлттық  өнерді  сүйе 
білуге  үйрету  керек.  Тегінде  ұлттық  өнердегі  шығармашылықты  өз 
дəрежесінде,  өз  орнымен  бағалауға  үйрету  арқылы  көркем  шығармашылық 
деген əлемнің қадір-қасиетін танытқан жөн.  
Үшіншіден,  шығармашылықтың  ақиқатын,  болмысты  ашық  бүкпесіз 
көрсеткен  халық  даналығының  ұлылығын  ұғындырған  дұрыс.  Ендігі  мектеп  – 
шындықты, нағыз шығармашылықты үйрету мектебі болуы керек.  
Осы басты жəне негізгі қағиданың үшеуі де қазақ халқының ұлттық тəрбие 
үрдісінен  алынып  отыр.  Халқымыз  келешек  ұрпағын  осыларды  басшылыққа 
ала  отырып  тəрбиелеген.  Бұл  –  орта  ғасырға  шегіну  емес,  ұлттық  сана  мен 
нанымдарды қайта қалыптастыру деген сөз. Ұлттық мəдени қазыналар арқылы 
тəрбиелеп,  əлемдік  мəдениет  пен  болашық  ұрпақың  жан-дүниесін  одан  əрі 
байытуға ұмтылу деген сөз.  
 
Қолданылған əдебиеттер: 
 
1.  Ивахнова  Л.А.  Методические  основы  конструрирования  содержания 
учебного предмета, Алматы, 1998, 90с. 
2.  Ивахнова  Л.А.  Научные  основы  подготовки  учителя  к  конструрированию 
содержания учебных предметов. Монография, Алматы, 1995, 192с. 
3.  Хмель  Н.Д.  Методическая  характеристика  области  профессиональной 
деятельности учиеля // Вестник АГУ им.Абая. №21. 1995. С.З. 
4. Матюшкин А.М. Развитие творчекой активности школьников, М, 1991,155с.  
5. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности, М, 1980, 96с.  
6. Орлов В.И. Содержательная учебная информация //Педагогика, 1993. №1 С   
№ 23-26.  
7. Скаткин М.Н. Проблемы современной дедактики, М, 1980, 344с.  
8.  Ивахнова  Л.А.  Научные  основы  подготовки  учителя  изобразительного 
искусства к конструированию содержание учебных предметов. Дис. докт. Пед. 
Наук, М, 1996.  

 
50 
9.  Дидактика  средней  школы.  Под.  Ред.  М.А.  Данилова  и  М.Н.  Скаткина,  М, 
1982, 190. 
10.  Лернер  И.Я.,  Скаткина  М.Н.  5  методах  обучения  //  Советская  педагогика, 
1965. № 3. С. 116. 
11.  Балкенов  Ж.  Халық  мұрасындағы  ұлттық  өрнек  дəне  əдістемелік 
монография. Қарағанды, 1996,198 б. 
  
 
 
 
Аркабаева
 У.Н. 
Директор средней школы №61, г.Астана 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ИСКУССТВО»  В  12-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ 
 
 
Условием  повышения  эффективности  системы  образования  является  ее 
непрерывное  самообновление.  В  комплексе  необходимых  сегодня  школьных 
преобразований выделяется один элемент – увеличение сроков общего среднего 
образования  до  12  лет.  Разумеется,  это  не  единственная  актуальная  цель, 
позволяющая  вывести  казахстанское  школьное  образование  на  качественно 
новый уровень. Изменение сроков обучения находится в функциональной связи 
с  изменениями  структуры,  содержания,  технологий,  целей  и  смысла 
образования. Можно сказать, что переход к 12-летней школе – это не самоцель, 
а один из ключевых  элементов изменения образовательной системы, который 
вместе  с  другими  ее  принципиальными  преобразованиями,  позволит  поднять 
школу  на  уровень.  Таким  образом,  казахстанская  школа  ХХІ  века  требует 
радикальных  изменений,  позволяющих  учащимся  адаптироваться  к  условиям 
быстро меняющегося мира, творчески реализовывать себя в личной и семейной 
жизни,  в  будущей  профессиональной  деятельности.  Основной  тенденцией 
изменения приоритетных целей школьного образования является постановка на 
первый  план  задач  развития  личности  учащегося  на  основе  его  внутреннего 
потенциала  и  в  соотношении  с  лучшими  культурно-историческими  с 
технологическими  достижениями  человечества.  Таким  параметрам  должна 
отвечать  12-летняя  школа.  Всем  известно,  что  к  настоящему  времени    в  мире 
сложился  определенный  международный  стандарт  общего  среднего 
образования, рассчитанный на 12-летную школу. Так, 12-летней срок обучения 
в  средней  школе  принят  в  США,  Канаде,  Японии,  Швеции,  Франции;  в 
Германии, Чехии, Швейцарии – 13 лет, в Голландии – 14 лет. В нашей стране 
аналогичные  по  содержанию  программы  по  основным  учебным  предметам 
изучают  10-11  лет,  что  порождает  перегрузку  учащихся,  снижает  качество  их 
обучения,  вредно  сказывается  на  здоровье.  За  последние  15  лет  учебная 
нагрузка  учащихся  основной  школы  возросла  в  полтора  раза,  специалисты 
признают здоровыми только 10 школьников. 

 
51 
 
Впервый вопрос перехода на 12-летнее обучение в Казахстане был поднят 
на Втором съезде работников образования и науки в 2001 году. В этом же году 
рабочей  группой,  Координационным  советом  Министерства  образования  и 
науки  РК  по  разработке  Концепции  системы  среднего  общего  образования 
Республики Казахстан с 12-летним сроком обучения, членами раюбочих групп 
различных  областей  руспублики  были  расмотрены  различные  структуры 
организации  среднего  образовангия.  Потенциал  развития  казахстанской 
педагогической науки и практики позволил начать в 2002 году исследования по 
разработке 
новой 
модели 
школьного 
образования 
с 
12-летней 
продолжительностью  в  структуре  4+6+2  (4  года  –  начальная  ступень,  6  лет  – 
основная  ступень,  2  года  –  профильная  школа).  Это  научные  изыскания 
Казахской  академии  образования  им.  Ы.  Алтынсарина  по  проектированию 
модели 12-летнего образования, проведенные в период 2001-2003 гг. В рамках 
проекта  МОН  РК  и  Фонда  Сорос-Казахстан  «Развитие  Национального 
стандарта  в  условиях  изменяющегося  мира».  Результатом  работы 
исследовательской 
группы 
стало 
формулирование 
методологии 
проектирования  школьного образования  Казахстана,  которая  названа  моделью 
образования,  ориентированной  на  результат  (ООР).  Модель  образования, 
ориентированный на результат, в международной терминологии на английском 
языке называется «Outcomes Based Education». 
 
Для  реализации  задачи  перехода  на  этот  вид  образования  был  создан 
Республиканский научно-практической центр проблем 12-летнего обзования. В 
условиях  12-летнего  образования  решается  стратегически  важная  задача 
формирования  национальной  модели  образования,  ориентированная  на 
конечный  результат.  С  2002  года  в  104  школах  республики  осуществляется 
эксперимент  по  переходу  на  12-летнее  образование.  В  2008  году  приняты 
Государственные  стандарты  по  начальному  образованию.  В  2009  году 
закончилось  утверждение  учебных  программ.  Нормативные  документы 
переданы  разработчикам  для  завершения  работы  над  учебниками  для 
начальной школы.  
 
Введение  12-летнего  общего  образования  является  одним  из  важнейших 
шагов  в  достижении  конкурентноспособности  всей  системы  непрерывного 
образования Республики Казахстан, выходе его в международное пространство. 
Это  выявяет  на  современном  этапе  развития  казахстанского  общества 
актуальную  проблему  преемственности  программ  общего  среднего  (имеется  в 
виду  12-летнего  образования),  послесреднего  и  высшего  образования,  что 
является задачей дальнейших педагогических исследований Казахстана.  
 
Известный казахстанский ученый вице-президент Национальной академии 
образования  им.  Ы.Алтынсарина,  доктор  педагогических  наук  С.Д.  Муканова 
определила ряд факторов изменения целей школьного образования. Среди них? 
–  целенаправленная  ориентация  казахстанского  общества  на  демократические 
цености,  сопровождающаяся  интеграцией  с  другими  социальными  системами, 
народами,  государствами,  требует  их  педагогической  интерпретации  и 
включения в образовательную систему через компоненты, и в первую очередь, 
через  цели;  -  современная  педагогика  ориентирует  на  воспитание  личности, 

 
52 
умеющей  самоопределяться  и  действовать  в  различных  ситуациях,  создавая 
всякий  раз  соответствующую  продукцию  –  мнения,  идеи,  поступки, 
произведения; - парадигма знаниевого образования исчерпала себя. Личностно-
ориентированное  образования  в  обеспечении  подготовки  учащегося  к 
продуцированию  новых  знаний,  опыта,  а  также  ценностей:  -  международное 
обязательства  Казахстана  требуют  организации  школьного  образования  в 
обеспечении подготовки учащегося к продуцированию новых знаний, опыта, а 
также  ценностей;  -международное  обязательства  Казазстана  требуют 
организации  школьного  образования  с  учетом  цели  достижения  учеником 
результатов, которые предполагают успешность решения учебных и жизненных 
проблем    (1).  Сказанное  означает,  что  школьное  образование  должно  стать 
основой  для  дальнейшего  обучения,  получения  профессии  и  дочстижения 
успехав жизни. Выпускники школ должны получить качественное образование, 
формирующее  готовность  к  дальнейшему  обучению  и  самообразованию, 
являющееся  фактором  и  конкурентноспособности  в  условиях  рыночных 
отношений, на что направленно обучение в 12-летней школе. Поэтому вопросы 
проектирования  предмета  «изобразительное  искусство»  в  эстетическом 
воспитании  школьников  в  условиях  12-летней  школы  –  одна  из  актуальных 
задач  современной  казахстанской  педагогики,  что  и  определило  проблему 
нашего исследования. 
 
По  мнению,  казахстанских  ученых  проектирование  образовательного 
процесса  должно  происходить  во  многом  на  принципиально  новой  основе, 
обеспечивающей  соответствие:  -  современному  этапу  развития  человеческой 
цивилизации и культуры; - новому общественному строю, сформировавшемуся 
в  Казахстане  и  соответствующему  социальному  заказу  школе,  направленному 
на формирование конкурентоспособной личности; - задаче перехода страны от 
индустриальной  к  постиндустриальной  стадии  развития;  -  новейшим 
достижениям  науки,  школьной  дидактики  и  методики  преподавания;  - 
необходимости  обеспечения  преемственности  всех  уровней  непрерывного 
образования; - международным стандартам в области образования (2). Данное 
указывает  на  тот  факт,  что  в  процессе  проектирования  учебного  предмета 
«изобразительное  искусство»  на  всех  ступенях  12-летнего  образования 
необходимо  учитывать  следующие  факторы:  1)  современной  этап  развития 
человеческой  цивилизации  и  культуры,  который  в  общих  словах 
характеризуется  глобализацией,  возрастающей  целостностью  мирового 
сообщества,  становлением  единой  общепланетарной  цивилизации.  Для 
предмета  «изобразительное  искусство»  данное  означает,  что  в  условиях 
глобализации  необходимо  усилить  «национальную  специфику»,  учитывать  те 
глубинные  национальные  идеи,  которые  смогут  сыграть  объединяющую, 
вдохновляющую  и  воспитывающую  роль.  Содержание  образования  в  области 
изобразительного  искусства  школа  призвана  обеспечить  трансляцию 
национальной  культуры  и  формирование  национального  самопознания, 
развитие  ученика  от  родной  культуры  к  общеказахстанской  и  через  нее  –  к 
мировой;    2)  в  постиндустриальной  стадии  развития  повышается  активность 
человека в социально-экономической и общественной сферах жизни общества.  

 
53 
 
Именно  человеческий  капитал  признается  краеугольной  камнем 
конкурентоспособности,  экономического  роста  и  эффективности.  Поэтому  в 
системе  образования  стали  востребованными  такие  качества  личности  как: 
творческое  мышление,  умение  адеккватно  и  своевременно  реагирывать  на 
происходящие  перемены,  умение  строить  диалог  и  многие  другое,  3) 
международные  стандарты  художественного  образования  (конструирывать 
цели  и  задачи  предмета  «изобразительное  искусство»  с  учетом  достижений 
мировой  художественный  педагогики);  выяснение  и  анализ  конкретного 
социального 
заказа 
общества, 
предъявляемого 
к 
хужожественному 
образованию;  4)  соблюдение  преемствености  всех  художественного 
образования. 
 
Логике нашего исследования наиболее близок подход И.А. Колесниковой 
и  М.П.  Горчаковой-Сибирской,  предлагающих  выделить  в  структуре 
педагогического  проектирования  четыре  этапа:  предпроектный,  этап 
реализации,  рефлексивный  и  послепроектный  (3).  Понятно,  что  цель,  будучи 
идеальным  представлением  конечного  результата,  служит  основной 
предпосылкой  проектировочной  деятельности  педагога.  Известно,  что 
проблема  есть  концентрированное  выражение  противоречий  между 
потребностями 
общества, 
выраженными 
в 
социальном 
заказе, 
и 
невозможностью 
науки 
своеременно 
их 
удовлетворить. 
Поэтому 
основополагающий смысл проектирования видится в выполнении социального 
заказа, что требует предельной конкретизации, т.е. описания, обеспечивающего 
измеримость,  достижимость,  гибкость  и  конкретность  целей.  В  качестве 
объекта проектирования, выступает, как правило, определенная педагогическая 
конструкция: технология, метод, содержание образования, учебная программа и 
т.д.  Создание  известным  способом  низводит  проектирование  до  уровня 
обычной  разработки  той  или  иной  педагогической  конструкции.  Субъектом 
проектирования выступают педагог или группа специалистов. Каким бы ни был 
этот  субъект,  он  должен  обладать,  следующими  специфическими  чертами: 
творческим 
мышлением 
и 
способностью 
к 
изобретательству; 
профессионализмом и высокой работоспособностью ; общественно значимыми 
ценностными 
ориентациями; 
способностью 
предвидеть 
последствия 
перспективных  изменений  действительности,  реализуемых  в  педагогическом 
проекте.  На  основании  вышеизложенного,  процесс  педагогического 
проектирования  предмета  «изобразительное  искусство»  на  всех  ступенях, 
направленный  на  эстетическое  воспитание  в  12-летней  школе  может  быть 
представлен в виде схемы 1. 
 
Литература: 
1.  Муканова  С.Д.  Контекст  организации  компетентностно-ориентированного 
образования  в Казахстане // «Открытая школа», август 2009. - №2. – С.14-21. 
2.  Косов  В.Н.,  Скиба  М.А.  Проектирование  образовательного  процесса  как 
фактор  обеспечения  непрерывного  и  преемственности  образования//  Вестник 
КазНПУ им. Абая, 2009. - №4. – С.12-19.  

 
54 
3. 
Колесникова 
И.А., 
Горчакова-Сибирская 
М.П. 
Педагогическое 
проектирование:  учебное  пособие  для  вузов  (под  ред.  Сластенина  в.А., 
Колесниковой И.А.). М.: Академия, 2008 – 345 с. 
 
 
 
 
И
.Ш. Ачилов 
профессор ЕНУ  имени Л.Н. Гумилёва 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  ПРЕПОДАВАНИЯ  
АКАДЕМИЧЕСКОГО  РИСУНКА  И РИСУНКА  В  ВУЗЕ,  
КОЛЛЕДЖЕ  И  В  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ 
 
Контингент  поступающих  в  вузы  на  специальность  «  Изобразительное 
искусство  и  черчение»  в  своем  большинстве  составляют  абитуриенты  после 
окончания общеобразовательных школ. 
В  связи  с  переходом  на  новый  уровень  подготовки,  кредитно-
технологического  обучения  поступивших  в  вуз  студентов,  по  специальным 
дисциплинам  академический  рисунок  и  рисунок,  практические  часы  по 
учебному плану фактически сокращены на 50%, то есть теперь 3 учебных часов 
в  неделю.    Тогда  как  в  линейной  системе  на  обучение  было  выделено  6 
учебных  часов  в  неделю.    Несмотря  на  такое  положение,  преподавание  курса 
обучения  академическому  рисунку  и  рисунку,  должно  быть    качественным  и 
доступным и в свою очередь действительно соответствовать новой кредитной 
системе.    Для  этого  наряду  с  традиционным  процессом  в  преподавании  выше 
сказанных  специальных  дисциплин,  нужны  также  инновационные  методы  с 
применением научной и практической методике в синтезе, то есть современной 
системы  комплексного  изобразительного  метода.    Это  значить,  соблюдение 
единой  связи  при  выполнении  практических  аудиторных  постановок,  далее 
домашних и творческих рисунков в учебном процессе. 
Академический  рисунок  и  рисунок  в  качестве  основного  практического 
предмета  преподается  на  всех  курсах.    Обучение  в  кредитно-технологической 
основе предполагает инновационный системно-комплексный изобразительный 
метод  преподавания  этих  дисциплин.    В  связи  с  этим  учебное  пособие  « 
Графические  виды    рисунков  и  их  применение  при  изображении  фигуры 
человека  в  учебном  процессе»,  которое  издано  гор.  Астане  в  2009году,  где 
также  представлены  виды  жанров,  которые  выполненные  в  графических  
рисунках,  например:  натюрморты,  пейзажи,  головы  человека  и  составлены  с 
учетом  инновационного  системно-комплексного  изобразительного  метода 
преподавания академического рисунка и рисунка. 
Практический  (рисунки)  и  теоретический  (научный)  материалы  даются 
последовательно  и  весьма  полезны,  а  также  удобны  в  целях  применения  их  в 
практических  учебных  рисунках.    В  учебном  пособии  рассматривается 
актуальный    методически-  изобразительный  процесс,  именно  с  организации 

 
55 
аудиторной  постановки    по  рисунку,  и  далее  от  начало  его  выполнение  в 
рисунке  и  конечно  же,  до  его  завершение,  то  есть  последовательный  
изобразительный процесс, куда входят следующие изобразительные понятия  в 
рисунке, как: анализированное рассматривание натуры, перед ее изображением, 
поэтапное  ведение  рисунка  и  актуальный  выбор  необходимого  графического 
вида рисунка для выполнение каждого этапа учебной постановки.  Применение 
в  учебных  постановках  в  аудитории  и  на  пленэре  (изображение  на  природе) 
восьми  графических  видов  рисунков.    Возьмем  такую  постановку,  рисунок 
головы  человека  с  шеей.    Чтобы  успешно  могли  ее  нарисовать,  кроме 
предоставленных практически выполненных преподавателем рисунков головы 
с шеей в трех поворотах (в фас, три четверти, в профиль), необходимо сделать 
информационное  сообщение  относительно  формы  головы  и  ее  деталей 
рисуемой натуры. 
Во-первых, какие в природе существуют формы головы человека, а также 
какие  существуют  формы  шеи.  Какую  конструктивную  форму  представляет 
голова  с  шеей  данной  натуры.  Во-вторых,  рассказать  и  показать  об 
инновационных формах деталей головы человека: конструкциях, пропорциях и 
расположениях на голове человека (бровей, глаз, носа, губ, ушей).  В-третьих, 
какие в природе существуют инновационные формы наружных костных границ 
глазниц  с  расположением  в  них  глазных  яблок.    В-четвертых,  какие  природе 
существуют инновационные формы лобной части, а также его конструктивная 
форма.  После  инновационной  информации,  согласно  выделенным  часам  для 
изображения постановки, следует определить количество выполняемых этапов 
в  рисунке  и  количество  применяемых  инновационных  графических  видов 
рисунков в процессе выполнение рисуемой постановки.  Затем нужно им задать 
домашнее задание: наброски и рисунки на каждую учебную неделю. При этом 
один  рисунок  головы  с  шеей  с  натуры  выполняют  параллельно  с  аудиторной 
постановкой  по  этапам  с  применением  «Графических  видов  рисунков  и  с 
единым графическим решением.    
Актуальное применение « Графических видов рисунков» в каждом этапе в 
рисунке,  позитивно  влияет  на  профессиональный  уровень  рисующего,  это,  в 
свою очередь, непременно способствует на создание рисуемого образа натуры. 
Во время выполнения этапов в рисунке, студент познает секреты технической 
стороны ведения рисунка и моделирование формы в трехмерном пространстве. 
Во  время  графического  выполнение  рисунка  по  этапам  нарабатывается 
совместное  слияние  практически-профессионального  навыка  (  чувство 
композиции, пропорции, поэтапное ведение с применением графического вида 
рисунка, выявление характера и портретного сходства ) и технического приема 
в  моделирование  работе  (  выполнение  рисунка:  штрихом,  линией,  разных 
величин  и  в  разных  наклонах,и  с  применением  полутени  и  собственной  тени, 
тоном  и  штрихом  )  и  метод    лессировки,  это  профессионально-технический 
прием  в  рисунке.    Результатом  изображения,  конечно  же,  является  наглядное 
выражение языком графики на рисуемой плоскости      бумаги, образ рисуемой 
натуры. 

 
56 
Процесс  рисование  с  натуры  должен  быть  активным  и  познавательным  с 
учетом ее изучения: композиции, пропорции, характера изображаемой натуры, 
анализированное  моделирование  формы  в  пространстве,  плотность  и 
материальность,  естественная  среда  в  изображаемом  рисунке  и,  за 
исключением  при  этом,  пассивное  копирование  рисуемой  натуры.    Следует 
отметить,  что  отсутствие  теоретических  знаний    и  практического  анализа  во 
время  изображение  натуры,  приводит    рисующего  только  к  срисовыванию 
натуры.  
  
АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  «ГРАФИЧЕСКИХ  8  ВИДОВ 
РИСУНКОВ  ПРИ ИЗОБРАЖЕНИИ  НАТУРЫ 
 
В  наше  время  форма  обучения  изобразительному  искусству  неразрывно 
связана  с  практическими  навыками  владения  рисунком.    Чтобы 
профессионально  изображать  рисуемую  натуру,  для  этого  традиционный 
подход  при  изображении  натуры,  мягко  говоря,  несколько  устарел.    Время 
предъявляет  системное  и  углубленные  знания  в  области  преподавания 
академического рисунка и рисунка. Естественно это возможно с применением 
инновационных методов в рисунке, то есть в совместном сочетание системно-
комплексного  изобразительного  метода  (СКИМ)  рисунка.  В  связи  с  этим, 
предлагаемые « Графические 8 видов рисунков»например: линейный рисунок,  
линейно-плоскостной  рисунок,    линейно-конструктивный  рисунок,    тонально-
штриховой рисунок,  живописно- 
пространственный рисунок,  противосветовой рисунок (контражур),  контраст- 
ный  светотеневой  рисунок,    анатомический  рисунок.    Все  эти  рисунки  – 
представляют инновационный метод в преподавание академического рисунка и 
рисунка  
Как  было  сказано  выше,  «Графические  8  видов  рисунков»  можно 
применять  в практических аудиторных постановках и в домашних рисунках в 
учебном процессе во всех учебных заведениях художественного профиля (вузе, 
колледже,  художественной  школе,  общеобразовательной  школе  и  в  изо 
студиях) по дисцип- 
линам:  академический  рисунок  и  рисунок,  специальный  рисунок  и  на 
пленэре в природных условиях. 
Актуальность  применения  инноваций  «  Графических  8  видов  рисунков» 
представляется  возможным  во  время  изображения:  натюрморта,  пейзажа, 
головы  человека,  фигуры  человека  (одетой,  обнаженной)  в  набросках  и  в 
зарисовках. 
Каждый  графический  вид  рисунка  с  его  выполняемой  функцией  в 
теоретическом плане составлен характерно в текстовом определении 
его  задачи,  с  учетом  практического  выполнения  в  рисунке,  с  учетом 
степени  его  сложности.    Это  в  свою  очередь  облегчает  в  части  доступности 
теоретической  части  и  практического  применения  каждого  вида  рисунка, 
потому  что  способствует  качественному  и  профессиональному  выполнению 

 
57 
задачи в период изобразительного процесса с натуры в академическом рисунке 
и рисунке. 
Согласно текстовому расположению, они последовательно усложняются, и 
каждый  вид  рисунка  представляется  собой  самостоятельным.    Восемь 
графических  видов  рисунков  в  процессе  их  практического  применения  в 
рисунке в целом отличаются и между собой.  Аудиторные и домашние рисунки 
в  период  определенного  учебного  времени  должны  выполняться  с  единой 
задачей  и  с  одинаковым  графическим  решением.    В  этом  случае 
инновационный метод, то есть параллельное выполнение изображения натуры 
(аудиторной  и  домашней  рисунков,  кроме  набросков  и  других  заданий)  будет 
студентам понятен в теоретическом и практическом плане выполнение гораздо 
быстрее.  «Графические виды рисунков» в практических работах надо их уметь 
профессионально применять, как в аудиторных постановках при изображении 
натуры, так и в самостоятельных рисунках и на пленэре в учебном процессе. 
Вероятность выбора вида рисунка оправдывается, как известно, тем, что не 
каждую  рисуемую  натуру  можно  изобразить  одним  графическим  видом  в 
рисунке. 
В  природе  к  одной натуре,  вследствие  ее  внешней формы  и  ее  характера 
фигуры,  особенно  удобно  подходит  для  выражения  данного  образа,  скажем 
линейный  или  линейно-конструктивный  вид  выполнения  рисунка.    Тогда  как 
для  другой  натуры  наоборот,  может  быть  приемлем  применяемый  вид  в 
рисунке:  тонально-штриховой  или  живописно-пространственный  рисунок  и  т. 
д. 
Надо  ориентироваться  в  каждом  конкретном  случае  только  на  натуру 
исходя от выделенного времени на ее изображение, и согласно этому выбрать 
наиболее  актуальный  графический  вид  рисунка  для  успешного  выполнения 
задачи в данной постановке.  Особенно на пленэре, вследствие разнообразности 
выполняемых заданий и видов жанров (портрет человека, натюрморт, пейзаж, 
растительный  и  животный  мир),  весьма  благоприятно  созданы  условия  для 
практического выпол- 
нения  всех  7  видов  графического  изображения  в  рисунке,  а  также  для 
выполнения композиционных набросков и кратковременных зарисовок. 
Учитывая  отведенное  время  на  выполнение  каждой  изобразительной 
работы 
рисунка 
(односеансовый, 
многосеансовый, 
противосветовой-
контуражур), 
можно 
рисунки 
выполнить 
наиболее 
характерным 
изобразительным материалом, чтобы ясно выразить графическим языком образ 
данного объекта. 
Чтобы  профессионально  применять  в  учебном  процессе  «Графические  8 
видов    рисунков»,  желательно  знать  конкретно  текстовые  определения, 
которые состав - ленные 
впервые  автором  (профессором  И.  Ш.  Ачиловым),  и  методику 
практического  изобразительного  процесса  каждого  вида  рисунка,  которые 
включены в учебное пособие. 
Это в свою очередь помогает более верно определить последовательность 
ведения  этапов  в  рисунке  и,  конечно  же,  качественно  решить  поставленную 

 
58 
задачу  при  изображении  рисуемой  натуры.    Кроме  этого  учебное  пособие 
располагает  130  авторскими  рисунками,  в  качестве  практического 
изобразительного  материала,  которые  по  своим  практическим  назначениям, 
вполне  соответствуют  «  Графическим  8  видам  рисунков»  инновационной 
методике с текстовыми определениями
К  ним    относятся:  наброски  композиционные,  зарисовки,  натюрморты, 
пейзажи, рисунки головы натурщиков, полуфигуры человека, рисунки в одежде 
и  обнаженной  фигуры  человека  и  двух  фигурные  постановки  в  одежде  и 
обнаженные. 
Применения  инноваций  в  практических  аудиторных  постановках  и  в 
домашних  рисунках,  а  также  и  в  пленэрных  условиях,  несомненно,  развивает 
умение  анализировать  и  логически  мыслить  при  изображении  натуры,  что 
очень полезно сказывается в живописи и в композиции.  
Обучение  последовательности  рисунку  от  простого  графического  вида 
рисунка  к  сложному  с  применением    инновационного  метода,  способствует 
лучше  понять  изобразительный процесс  ведение рисунка.    Скажем  так, каким 
образом  надо  выполнить  рисуемую  натуру,  например:  в  линейном  рисунке,  в 
линейно-плоскостном  рисунке,  линейно-конструктивном  рисунке,  тонально-
штриховом рисунке, живописно-пространственном рисунке и т. д. 
Обучаясь  теории  (текстовым  определениям  каждого  вида  рисунка)  и 
практике  в  процессе  графического  изображение  натуры,  рисующий 
приобретает последовательно-стабильные профессиональные навыки. 
Умения применять « Графические 8 видов рисунков» (это арсенал знаний в 
области  рисунка)  в  практических  рисунках  в  зависимости  от  располагаемого 
времени, каждый может свободно использовать любой вид рисунка в процессе 
изображение натуры. 
Переход  на  новую  кредитную  систему  обучения  соответственно 
предполагает инновационные решения.  В связи с такой ситуацией, происходит 
качественное  соревнование  умов  и  интеллектуальных  возможностей  в 
улучшении  методики  преподавании  предметов.    Следовательно,  с  учетом 
времени,  методика  преподавания  постоянно  должна  динамично  развиваться  в 
лучшем направление, так как это связано с постоянным ритмом движения и в 
процессе подготовки молодых специалистов художественного профиля 
Учитывая  постоянно  растущий  интерес  молодежи  к  изобразительному 
искусству, в частности, академическому рисунку и рисунку в художественных, 
художественно-прикладных,  художественно-графических  (педагогических), 
архитектурно-дизайнерских факультетов вузов и колледжей, в художественных 
школах  и  в  студиях.      Применение  в  учебном  процессе  русско-казахского 
словаря состоящий из более 800 слов и предложений является актуальным по 
дисциплинам: академический рисунок и рисунок.   Данный словарь  терминов 
нужен в работе преподавателя и студенческой молодежи  в процессе обучения 
рисунку в казахских и в русских отделениях. 
Во  время  работы  над  рисунком  натюрморта,  пейзажа,  портрета  человека, 
фигуры человека, знание определенных названий изображаемой натуры весьма 
благополучно сказывается во время выполнения намеченных задач. 

 
59 
Основное  предназначение  данного  актуального  труда  его  широкие 
возможности  применения  в  учебном  процессе  на  всех  уровнях 
художественного  образования  и  в  будущем  в  педагогической  и  в  творческой 
работе  
Современность  учебного  пособия  состоит  в  том,  что  оно  составлено  с 
учетом  требований  времени,  динамичного  развития  инновационных  знаний. 
Это  поможет  качественно  решить  вопрос,  а  именно  подготовку  специалистов 
нового уровня по дисциплине академический рисунок и рисунок. 
Инновация  системно-комплексного  изобразительного  метода  имеет 
практическое основание в процессе преподавания данных дисциплин. Поэтому 
каждый  рисующий  на  любом  уровне  художественного  образования  под 
руководством  преподавателя  (который  должен  владеть  инновационной 
системой)  при  выполнении  рисуемой  постановки,  свободно  мог  «Видеть»  и 
«Понять»  рисуемую  натуру  и  с  пониманием  применять  в  аудиторных 
постановках  в  домашних  рисунках  и  в  пленэрных  условиях  все  инновации 
системно-комплексного изобразительного метода. 
 
 
Мадиева
 А.Т. 
Ы. Алтынсарин атындағы )лтты  білім беру академиясыны* 
аға ғылыми  ызметкері 
         
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет