Байтұрсынов оқулары халықаралық Ғылыми-практикалық конференция материалдары


ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫPdf көрінісі
бет19/56
Дата15.03.2017
өлшемі8,81 Mb.
#9866
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   56

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 
91 
 
міндеті  бар  мемлекетаралық  бірлестіктер  –  ТМД,  ЕурАзЭҚ,  ҰҚШҰ,  Кедендік  одақ  –  Қазақстан, 
Беларусь,  Ресейдің  біріккен  экономикалық  кеңістігі  және  тағы  басқа  ұйымдар  сыяды.  Басқа  да 
құрылымдардың пайда болуы әбден мүмкін. 
Қазақстан  Республикасының  Президенті  өзінің  халық  алдында  сөйлеген  сөздерінде,  бас па-
сөзде,  жарияланған  еңбектерінде  осы  мәселелерге  айрықша  тоқталып,  алдымызда  «Жас  егеменді 
мемлекет»,  күшті  президенттік  республика  нарықтық  жаңа  қатынастарды  қалыптастыру,  демокра -
тиялық құқықтық мемлекет құру мақсаты тұрғандығын, осының жолында қандай әрекеттерде жүзеге 
асыруымыз  керектігін  үнемі  айшықтап  айтып  түсіндіруде.  Егер  біздің  дүниежүзілік  қауымдастыққа 
бет  бұрғанымыз,  бел  буып,  сенімділікпен  ұмтылғанымыз  рас  болса,  экономикалық  интеграцияға 
ұштаспай ешқандай да өркениетті мемлекет бола алмайтынымыз белгілі. Бұл жолмен дүние жүзінің 
жүздеген елдері өткен. Ал оның бергі жағында біздің ішкі ерекшеліктеріміз өзінше, әрі олар аз емес. 
Топтап  жіктеп  алғанның  өзінде  мемлекеттік  меншіктілік  монополиясынан  құтылу,  жекешелендіру 
саясатын  ұлттың  пайдасына  жүргізу,  ұлтаралық  қатынастардың  өзара  келісім,түсіністік  пен  достық 
ниет дәрежесін сақтау тарихи ұлттық тіл, дәстүр, мәдениет жалпы рухани дамуға байланысты құқын 
қалпына  келтіру,  басқа  ұлттардың  тең  қүқықтығын  сақтау  сияқты  кезек  күттірмес  міндеттер,  өз 
мәселесімен алға шыға береді. Осының бәрін  ұтымды жолмен шешу керек. [2]. 
 Президент Н.Назарбаевтың идеясын сөз жүзінде емес, іс жүзінде нақтылай іске асыру біздің 
халықтарымыздың  бірлігінің  интеграциясын  жаңартуға,  саяси,  экономикалық,  қорғаныс  міндеттерін 
шешуге  және  біздің  мемлекеттеріміздің  лайықты  өмір  сүруін  қамтамасыз  етуге  мүмкіндік  береді. 
Әрине,  өткенге  қайта  оралу  жоқ,  болуы  да  мүмкін  емес  екені  әбден  түсінікті.  Еуразиялы қ  Одақ 
идеясының  өзі  осындай  мақсаттарды  көздеп  отыр.  Тәуелсіз  мемлекеттердің  Еуразиялық  Одағын 
құрудың негізгі қағидаттары -халықтардың өзін-өзі билеуге, мемлекеттік егемендікке, аумақтық және 
мәдени  автономияға  қол  сұғылмайтынын  құқығы  бола  алады.  Еуразиялық  Одақ  туралы  айта 
отырып, күш-жігерді Еуразиялық Одақтың басты негізі ретінде ТМД-ны сақтауға, қазір пайда болып 
келе  жатқан  салауатты  үрдістерді  қолдауға  шоғырландыру  өте  пайдалы,  өйткені  оның  күйреуі 
экономикалық  байланыстарды  одан  әрі  үзуге  ғана  емес,  сонымен  қатар  тәуелсіз  мемлекеттердің 
өздері  ыдырауының,  түгелдей  берекесіздіктің,  тіпті  азамат  соғысының  болу  мүмкқіндігіне  әкеп  соғу 
мүмкін.  Еуразиялық  Одақтың  негізінде  экономикалық,  қорғаныс,  сыртқы  саясатты  реттеуді  мақсат 
тұтқан  халықаралық  органдарды  құру  жатыр.  Стратегиялық  мәселелерді  талқылау  үшін    Евра-
зиялық  Одақ  үкіметі  мен  мемлекет  басшыларын  құру  жоспарланып  отыр,  сондай-ақ  Евразиялық 
Одаққа  кіретін  елдердің  заң  шығару  қызметін  қадағалайтын  жалпы  парламентке  тікелей  сайлау 
өткізуде  басты  назарда.  Осының  негізінде  Евразиялық  Одаққа  мүшелік  қайсыбір  екі  жақты  қарым-
қатынастардың үшінші елдермен орнатылуына еш кедергі келтірмейді. Ұсынылып Отырған Одақтың 
негізгі принципі — теңдік, мемлекттердің егемендігі мен тәуелсіздігін, әрбір мемлекеттің жекелігі мен 
тұлғалық қүқығын сыйлау. [3]. 
Еуразиялық  Одақ  —  қоғамдық  келісімнің  тірегі.  Сондықтан  біз  халықтардың  интеграцияға 
ұмтылысы кез-келген жағдайда өзіне жол ашатынына кәміл сенуіміз қажет. 
 
Әдебиеттер: 
1. Іңкәрбаев Е. Еуразияшылдық доктринасы саяси қозғалыс, мәдени құбылыс жөне интегра-
циялық тәсіл   ретінде.  Саясат//ақпан-наурыз 2014.54 6. 
2. Назарбаев Н.А. Евразийский. Союз: идей,практика, перспективы 1994-1997. Москва.:Фонд 
содействия развитию социальных и политическич наук, 1997.-480″ стр. 139 6. 
3.   Еуразия Одағы Керек пе? //Жас Алаш. 16.12.2015. №151 
 
 
 
УДК 658:005.311.121 
 
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ И СОСТАВА  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Баранова Н.А. - к.э.н., старший преподаватель кафедры управления и делового  админист-
рирования, Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова 
 
Несмотря  на  кажущуюся  доступность  и  универсальность  исследования  стратегического 
потенциала,  организации  сталкиваются  с  большими  трудностями  в  части  поиска  и  выявления 
стратегического потенциала. В статье представлены результаты систематизации подходов к 
определению сущности и состава стратегического потенциала организации. 
Ключевые  слова:  потенциал,  стратегический  потенциал,  структура  стратегического 
потенциала 
 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 
92 
 
Термин «потенциал» используется во многих сферах знаний и в общем случае указывает на 
совокупность всех существующих возможностей,  средств  и ресурсов. В менеджменте особое значе-
ние имеет такое понятие как «потенциал организации», причем имеются различные его классифика-
ции, среди которых особое значение приобретает стратегический потенциал.  
В целях  уяснения сущности стратегического потенциала организации следует  подробно рас-
смотреть его определения с точки зрения разных авторов (таблица 1). 
 
Таблица 1. Мнения ученых относительно понятия «стратегический потенциал организа-
ции» 
 
Автор 
Определение 
В.В. Васильева  Стратегический  потенциал  организации  -  это  пригодность  и  достаточность  ре-
сурсов  и  компетенций  организации  для  разработки  и  реализации  стратегии, 
укрепляющей ее конкурентную позицию. 
А.Г. Плеханов 
Стратегический  потенциал  -  это  совокупность  постоянно  развивающихся  произ-
водительных сил организации и трудовых отношений, направленная на достиже-
ние  целей  максимального  использования  производственной  мощности,  а  кроме 
того на обеспечение ее развития с учетом факторов внешней и внутренней сре-
ды. 
А.В. Соколов 
Стратегический  потенциал  -  это  характеристика  состояния  предприятия  на  дан-
ном  пространственно-временном  отрезке,  которая  показывает  наличие  опреде-
ленных условий с целью полного использования имеющихся ресурсов при полу-
чении  установленного  результата  и  сохранении  целенаправленности  деятель-
ности. 
A.C. Ачкасова 
Стратегический потенциал производственной экономической системы - это имею-
щиеся в системе возможности: наличие современной технологии, оборудования, 
персонала, ресурсов, которые обеспечивают функционирование и стратегическое 
развитие предприятия в условиях конкуренции. 
И.А. Аренков 
Стратегический  потенциал  -  это  внутренние  и  внешние  конкурентные  возмож-
ности организации, которые дают возможность вести эффективную конкурентную 
борьбу  на  рынке  за  счет  формирования  конкурентных  преимуществ  на  основе 
использования материальных и нематериальных ресурсов. 
А.В. Полянский  Стратегический потенциал - это совокупность возможностей, резервов его разви-
тия  при  использовании  всего  комплекса  имеющихся  факторов  влияния,  находя-
щихся  как  собственно  на  предприятии,  так  и  за  его  пределами,  которые  при 
определенных  условиях  имеют  все  шансы  быть  использованы  с  целью  обеспе-
чения его стратегического развития. 
С.Я. Князев 
Стратегический потенциал организации - это совокупность средств, ресурсов, во-
можностей,  способностей,  скрытых  и  нереализованных  резервов  в  достижении 
поставленных целей. 
А.М. Чуйкин 
Стратегический  потенциал  организации  -  это  комплекс  способностей,  компе-
тенций  и  ресурсов,  позволяющих  организации  разрабатывать,  реализовывать  и 
обновлять конкурентоспособную бизнес-модель. 
Анализ  представленных  точек  зрения  относительно  понятия  «стратегический  потенциал  орга-
низации»  приводит  к  выводу  о  том,  что  на  сегодняшний  день  сущность  стратегического  потенциала 
организации  рассматривается  с  точки  зрения  ресурсного  (результативного)  и  целевого  подходов 
(таблица 2).  
 
Таблица 2. Подходы к рассмотрению сущности стратегического потенциала организации 
Авторы 
Подход 
Описание 
Васильева В.В. 
Плеханов А.Г. 
Соколов А.В. 
Чуйкин А.М. 
Результативный 
(ресурсный) 
Стратегический потенциал рассматривается как 
наличие ресурсов и возможностей, находящихся в 
распоряжении организации 
Ачкасова A.C. 
Аренков И.А. 
Полянский А.В. 
Князев С.Я. 
Целевой 
Стратегический потенциал рассматривается как 
возможности (способности) организации обеспечи-
вать свое долговременное функционирование и 
достижение стратегических целей исходя из име-
ющихся ресурсов 
 
 
Многие современные исследователи объединяют оба подхода к рассмотрению сущности стра-
тегического  потенциала  организации,  при  этом  отмечая  противоречивую  сущность  стратегического 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 
93 
 
потенциала  организации  [1].  Например,  Лагунова  Е.В.  понимает  под  стратегическим  потенциалом 
предприятия ресурсы и способности, которые могут быть адаптированы к рыночным потребностям с 
помощью имеющихся компетенций [2]. В данном определении сохраняется, как ресурсный компонент 
потенциала (полагая способности/возможности в качестве ресурса), так и целевой (в части удовлет-
ворения рыночных потребностей через производственную деятельность). 
 
На рисунке 1 отражены основные характеристики стратегического потенциала организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Основные черты стратегического потенциала организации 
 
Состоянию организации на каждой стадии жизненного цикла присуща характеристика, им е-
ющая  строго  фиксированные  количественные  параметры.  В  случае  если  состояние  организации 
меняется, по каким либо причинам, то изменяются и количественные параметры этого состояния, 
то есть другим становится уровень использования стратегического потенциала. 
Следует отметить, что наименьший уровень использования стратегического потенциала со-
ответствует  фазе  формирования  организации  (в  рамках  жизненного  цикла),  в  этот  период  она 
располагает  самыми  большими  ресурсами  и  условиями,  которые  исчерпываются  к  началу  фазы 
спада. 
Стратегический потенциал организации  достигает своего максимума на определенном эта-
пе фазы функционирования, когда рост экономического эффекта функционирования системы за -
медляется  в  связи  с  исчерпанием  резервов.  К  этому  времени  уровень  использования  стратеги-
ческого  потенциала  приближается  к  своему  максимальному  значению.  Дальнейшее  функциони-
рование организации может осуществляться по заданной программе в рамках стабильного роста 
до перехода в фазу спада. 
Более  того,  проведенный  анализ  подходов  к  рассмотрению  сущности  стратегическо го  по-
тенциала организации позволяет конкретизировать ряд принципиальных моментов: 
-  поскольку  стратегический  потенциал  представляет  собой  относительную  характеристику, 
то есть характеризует организацию с учетом внешней среды и отношений с другими экономи чес-
кими субъектами, то все экономические оценки его составляющих должны быть, по возможности, 
рыноч-ными (справедливыми), а не балансовыми. В пользу относительности стратегического по -
тенциала  организации  свидетельствуют  простые  рассуждения,  например,  стратегический  потен-
циал  организации,  являющейся  единственной  в  пространстве  экономических  отношений,  не -
объятен,  сколь  ничтожно  малой  она  бы  ни  являлась  в  реальности.  С  другой  стороны,  страте-
гический потенциал организации на рынке совершенной конкуренции равен нулю, потому как все 
организации на рынке обладают равными и  усредненными рыночными возможностями, какие бы 
масштабные цели они не ставили и какими бы ресурсами ни обладали; 
- хотя стратегический потенциал организации и включает в себя наличные  и потенциальные 
ресурсы  и  резервы,  тем  не  менее,  они  никак  не  могут  быть  учтены  в  отрыве  от  способностей  и 
возможностей ими обеспечиваемых. Другими словами, какие-либо активы организации либо иные 
ресурсы,  не  обеспечивающие  управленческих  решений  и  функциональных  задач,  не  являются 
ресурсами как таковыми и не могут быть приняты в расчет стратегического потенциала организ а-
ции; 
Основные характеристики  
стратегического потенциала организации
 
Характеристика стратегиче-
ского потенциала – временна, 
поскольку может изменяться в 
течение всего жизненного 
цикла 
 
Стратегический потенциал - это 
определенный набор ресурсов, 
использование которых воз-
можно только при наличии со-
ответствующих условий 
всего жизненного цикла 
 
Цель повышения потенциала - 
это поиск путей устойчивого раз-
вития организации с сохранени-
ем целенаправленного движения 
 
Результатом использования по-
тенциала является движение 
предприятия в направлении за-
данной цели 
 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 
94 
 
-  способности  и  возможности  организации  как  составляющие  стратегического  потенциала, 
должны  быть  определены  по  состоянию  конкурентной  среды  и  с  учетом  выполнения  всех  не-
обходимых внутренних и внешних условий. И прежде всего, они не могут быть учтены в отрыве от 
целевых установок, интересов, общей стратегии и вектора деятельности организации. Этот пункт 
также проясняет тот факт, что стратегический потенциал организации определенный в контексте 
данной  стратегии  и  данных  рыночных  условий  имеет  возможность  значительно  отличаться  от 
стратегического потенциала, определенного на основе других целевых, ресурсных или рыночных 
предпосылок. 
Помимо этого, нельзя упускать из вида такое свойство стратегического потенциала органи -
зации,  как  инвариантность  [3],  то  есть  относительную  неизменность,  устойчивость  и  повторя е-
мость после каждого воспроизводственного цикла. Имеется ввиду ресурсно-независимая (компе-
тентностная)  часть  стратегических  возможностей  организации,  возобновляющаяся  на  конкуре н-
том уровне, а потому слабо зависимая от внешней (трудно копируемая конкурентами) и внутре н-
ней (уровень ресурсного обеспечения) среды. 
Таким  образом,  под  стратегическим  потенциалом  организации  следует  понимать  уровень 
обеспечения  стратегии  организации  необходимыми  ресурсами  деятельности  (наличные  и  перс -
пективные  материальные  и  нематериальные  ресурсы  и  технологии,  которые  дадут  возмож ность 
обеспечить  реализацию  стратегии  организации  и  обоснованный  выбор  стратегических  альтер-
натив  в  условиях  неопределенности,  при  сохранении  внутренне-сбалансированного,  страте-
гически  устойчивого  развития  организации)  в  условиях  максимизации  результатов  деятельности 
организации. 
Очевидно  также,  что  стратегический  потенциал  организации  представляет  собой  сложную 
структуру, состоящую  как из материальных, так и нематериальных элементов, имеющих как ст а-
тические, так и динамические составляющие в зависимости от временного масштаба . Тем не ме-
нее,  структурирование  стратегического  потенциала  по  данным  признакам,  не  дает  возможность 
принимать функционально обоснованных управленческих решений. 
С точки зрения анализа и  управления стратегическим потенциалом организации целесооб-
разно  выделить  его  сравнительно  постоянную  ресурсную  составляющую,  которая,  исходя  из  об-
щих соображений, может быть названа капиталом. В этом случае экономический потенциал орг а-
низации  будет  складываться  из  экономического  капитала  и  динамической  составляющей  поте н-
циала. 
Неопределенность в подходах к определению состава стратегического потенциала орган и-
зации  является  результатом  применения  разными  исследователями  отличных  друг  от  друга  а к-
центов исследования, существа выделяемых ими проблем и т. д. 
Так,  Артамонов  Б.В.  считает,  что  в  состав  стратегического  потенциала  организации  вклю-
чается  ресурсный  и  адаптационный  потенциалы.  При  этом  элементами  ресурсного  потенциала 
выступают трудовые, материальные, финансовые, информационные, природные и другие ресур-
сы.  Адаптационный  потенциал  показан  резервами  организации,  эффективностью  системы  м е-
неджмента,  маркетинговой  политикой,  корпоративной  культурой,  внешним  взаимодействием  и  т. 
д. [4]. Таким образом, в таком подходе к определению структуры стратегического потенциала ав-
тор полагает, что стратегический потенциал должен состоять из элементов внутренней и внешней 
среды, вместе с тем, не совсем ясно, а что является между ними связующим звеном.   
Полянский А.В. определяет стратегический потенциал организации как комплекс внутре нних 
и внешних локальных потенциалов [5]. В состав внутренних локальных потенциалов включаются 
материальные  ресурсы  (материально-технические,  кадровые,  инвестиционно-финансовые,  инно-
вационные  и  т.  д.)  и  нематериальные  ресурсы  («гудвилл»,  лицензии,  патенты  и  т.  д.).  Внешние 
локальные потенциалы включают сырьевой потенциал, потенциал изменения спроса и т. д. Таким 
образом,  по  мнению  исследователя,  основой  стратегического  потенциала  является  ресурсный 
потенциал. 
По  мнению  Лагуновой  Е.В.,  в  состав  стратегического  потенциала  включается  внутренний 
потенциал (совокупность ресурсов, компетенций и способностей) и внешний потенциал, представ -
ленный  стратегическим  откликом,  который  отражает  общую  способность  организации  реаги -
ровать на влияние макроокружения [2]. Данный подход к содержанию стратегического потенциала 
в наибольшей степени раскрывает его содержание, тем не менее, автор не указывает на конкре т-
ный состав ресурсов, подлежащих анализу. 
Таким  образом,  все-таки  большинство  ученых,  занимающихся  исследованиями  страте-
гического  потенциала,  приходят  к  мнению  о  том,  что  стратегический  потенциал  представлен 
внутренним потенциалом (ресурсами, компетенциями, организационными способностями), учит ы-
вает  внешние  факторы  и  направлен  на  обеспечение  устойчивости  организации  к  внешнему  воз-
действию.  Назначение  стратегического  потенциала  состоит  в  определении  способности  орган и-
зации  формировать  и  развивать  внутренний  потенциал,  адекватный внешним  факторам.  В  зави-
симости  от  его  состояния  руководство  может  обоснованно  принимать  решение  о  направлениях 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 
95 
 
внутреннего и внешнего развития. 
Другими словами, в состав стратегического потенциала включается внутренний потенциал и 
устойчивость организации к влиянию внешних факторов. Состав стратегического потенциала о р-
ганизации схематически отражен на рисунке 2 
 
 
Рисунок 2 - Структура стратегического потенциала организации 
 
Основой стратегического потенциала являются ресурсы организации, определяющие источники 
ее  функционирования  (финансовые,  кадровые,  организационные  и  т.  д.)  Организационные  способ-
ности  организации  воплощаются  в  ее  способности  выполнять  специфическую  производственную  и 
иную  деятельность  посредством  комбинирования  ресурсов.  Устойчивость  к  внешнему  влиянию  вы-
ступает  индикатором  с  целью  выявления  общей  способности  организации  реагировать  на  угрозы  и 
возможности. Отрицательная  устойчивость является сигналом того, что организация не в состоянии 
нейтрализовать  угрозы  и  реализовать  возможности,  т.е.  процессы  управления  производственной  и 
иной деятельности организованы не оптимальным способом. Положительная устойчивость демонст-
рирует грамотность проводимой политики по взаимодействию с субъектами внешней среды. 
Анализ представленных  точек зрения относительно состава стратегического потенциала орга-
низации приводит к выводу о том, что на сегодняшний день состав стратегического потенциала орга-
низации рассматривается с точки зрения ресурсного и целевого подходов (таблица 3).  
 
Таблица 3 - Подходы к определению состава стратегического потенциала 
 
Наименование подхода 
Сущность подхода 
Недостатки подхода 
Ресурсный (результа-
тивный) 
Структуризация элементов 
осуществляется в соответ-
ствии с составом стратеги-
ческих ресурсов и принци-
пами их совместного ис-
пользования 
Подход ограниченный и не совсем точно отоб-
ражает суть рассматриваемого понятия, так как 
величина и качество ресурсов напрямую не го-
ворит о том, имеет ли способности и возможно-
сти предприятие достичь поставленных целей, 
успешно функционировать и развиваться в вы-
бранной им сфере деятельности 
Функциональный (целе-
вой) 
Структуризация элементов 
стратегического потенциа-
ла по функциональному 
признаку 
Подход не совсем точно отображает сущность 
стратегического потенциала, так как анализиру-
ет фактический уровень выполнения функций, а 
не совокупные способности и возможности по их 
выполнению 
 
Наиболее  приемлемым  является  смешанный  подход  к  определению  состава  стратегического 
потенциала  организации,  который  предполагает  многокритериальную  структуризацию  элементов 
стратегического потенциала, т.е. сочетание ресурсного критерия с какими-либо другими. 
Основываясь  на  смешанном  (ресурсно-функциональном)  подходе,  необходимо  выделить  сле-
дующие основные структурообразующие элементы стратегического потенциала: 
-  рыночный потенциал; 
-  интеллектуальный потенциал; 
-  производственный потенциал. 
Рыночный потенциал как максимальная возможность использования всех передовых наработок 
в  области  маркетинга  представляет  собой  неотъемлемую  часть  стратегического  потенциала  пред-
приятия. Он отражает наличие реальных возможностей и способностей своевременно отслеживать и 
оперативно реагировать на различные изменения во внешней и внутренней среде компании. 
Интеллектуальный  потенциал  можно  определить  как  максимальную  возможность  использо-
вания  организацией способностей  компетентных специалистов. Непрерывная трансформация внеш-
ней среды современных компаний в независимости от их местонахождения и размера предопре-де-
лила ключевой вопрос исследований последних лет в области изучения и  поиска  устойчивых конку-
рентных преимуществ, основанных на уникальных способностях фирмы
Ресурсный потенциал - 
основа организации, опреде-
ляет источники ее функцио-
нирования (ресурсы) 
Организационные способности - 
способность компании осуществ-
лять специфическую деятель-
ность путем комбинирования ре-
сурсов 
Устойчивость к внешнему воздей-
ствию - способность компании 
нейтрализовать угрозы и использо-
вать возможности 
Внутренний потенциал -  
определяется внутренними факторами 
Внутренний потенциал, с учетом 
факторов внешнего воздействия 
Стратегический потенциал 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   56
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет