Білім беру бағдарламасы мамандығЫ: 1504000 фермер шаруашылығЫ (бейін бойынша) Астана 2016 4Pdf көрінісі
бет14/20
Дата15.03.2017
өлшемі2,25 Mb.
#9648
түріБілім беру бағдарламасы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

бі
ліктілік
тер
 бо
йы
нша:
 
ЖО
ҒАРЫ
 д
еңгейі
н 
 жә
не 
ор
та буын мама
ны «
Ферме
р» 
-2
 жыл 10
 а
й 
 «Ферм
ер
-ме
недж
ер
» 
оқы
тудың
 жал
ғасы тағы
 +10 а
й 
 
Барлық бі
ліктілік д
ең
гейл
ерін алу ү
шін жал
пы
 о
қыту
 м
ерз
імі 
- 3
 жы
л 
10 
ай
    
 
   
Индексі 
 
 
   
Модуль
дердің, пр
актик
алард
ың 
атауы
 
Бақыл
ау
 
ныс
аны
 
Оқу
 уақы
тының 
кӛлемі
 
(сағат)
 
 
 
Семест
рла
р бойынш
а 
бӛлу
  
емтихан
 
сынақ
 
Курстық жоба 
/жҧм
ыс 
 
барлы
ғы
 
оларды
ң іш
іне
н 
теориялы
қ 
сабақтар  
 
 
Зертхан.
-
практик
а
лық, 
практик
а
лық 
сабақ
тар
 
Ӛндіріс
тік 
оқыту жә
не 
кәс
іптік  
   
практик
а 

10
 
ЖББП.0

Жалпы бі
лім бе
ру
 п
әндері
 
 
 
 
1448
 
 
 
 
1-


105
 
118
 
 
ЖГП.
00
 
Жалпы г
умани
тар
лық 
пәндер
і  
 
 
 
 
220
 
 
 
 
2-

БЖК
М.00
 
Базалық 
жалпы кә
сі
птік 
мо
дульде
р  
 
 
 
 
442
 
180
 
148
 
114
 
2-

БЖК
М.
01
 
Фе
рма ша
ру
аш
ылығ
ын жоспа
рл
ау
 
және
 ұйым
да
стыр
у н
егізд
ері
 

 
 
90
 
36
 
30
 
24
 
 
БЖК
М.
02
 
То
пыр
ақ
ты 
ег
уге 
жә
не 
от
ы
рғыз
уға
 
да
яр
ла
у  
 
 

 
90
 
36
 
30
 
24
 
 
БЖК
М.
03
 
А
уы
лша
руашылық 
да
қылдарды
 
ӛсір
у, к
үт
і және
 ӛнімд
і жин
ау
   
 

 
110
 
44
 
30
 
36
 
 
БЖК
М 
04
 
А
уы
лша
руашылық м
алд
ы ӛсір
у 
және
 ұста
у негізд
ері  
 
 
 
 
100
 
40
 
30
 
30
 
 
БЖК
М 
05
 
Жүргі
зу
ді
ң теориял
ық к
урсы: 
тр
ак
тор
ш
ы
-ма
шинис
іні
ң к
уәлі
гін 
ал
у 
үшін н
егізд
ер (II
I с
ынып) (В
, С 
са
натты)
 
 
 
 
52
 
24
 
28
 

 
КМ.0

Кә
сі
птік моду
льд
ер
 
 
 
 
1656
 
662
 
310
 
684
 
3-

КМ.0

 
Ӛндіріс
тік 
жоспа
рла
у,
 
ж
ұмы
сты
 
да
йында
у 
және
 
ба
қыла
у,
 
бу
хгалте
рл
ік
 ес
еп   
 

 
 
 
КМ.0

 
Кәсі
порын
 қ
ызметіні
ң нә
тижеле
рі
 
 

 
 
КМ.0

 
А
уы
лша
руашылық ӛ
сі
мд
ік
терд
і 
егу
 


 
 
КМ 03.

Дәнді д
ақылда
рд
ы 
өс
іру
 
 
 
 
 
КМ 03.

Та
мы
р же
мі
стерді  өсі
ру
 
 
 
 
 
КМ 03.

Жемі
с-
көкөк
ніс да
қылд
арды  өс
іру
 
 
 
 
 
КМ 03.

Жемшө
пті 
өсіру жә
не 
жайы
лым
дарды 
ти
імді 
пайдалану  
 
 
 
 
 

106
119
 
 
КМ.0
4 
Қазіргі зам
анғы с
ала
лық 
техн
оло
ги
яларды па
йда
лан
у   
 

 
 
 
КМ 04.

Жыл
ыжай 
ӛндірісі
 
 
 
 
 
КМ 04.

Эк
оло
гиял
ық а
уыл ш
ар
уаш
ылы
ғы  
 
 
 
 
 
КМ 04.

Эне
ргетик
алық
 д
ақ
ылда
р 
 
 
 
 
 
КМ 04.

Же
мшӛп ша
ру
аш
ыл
ығы
 
 
 
 
 
КМ 04.
5 
Ор
ма
н ша
ру
аш
ылығ
ы
 
 
 
 
 
КМ.0

 
Етті
-сҥтті 
малды ӛсі
ру
 жә
не 
ҧстау  
 

 
 
 
КМ 05.

Етті жә
не
 сүтті ірі
 қар
а малд
ы 
өсіру  
 
 
 
 
 
КМ 05.

Ешкіле
рд
і  өсіру  
 
 
 
 
 
КМ 05.

Өн
ім
ді ж
ылқала
рды
  өсі
ру
 
 
 
 
 
КМ 05.

Түйеле
рд
і  
өсіру
 
 
 
 
 
КМ.0

 
Етті ма
лды
 ӛсіру ж
әне
 ҧстау  
 

 
 
 
КМ 06.

Қойл
арды 
өсіру жән
е қо
й еті 
ме
н 
жүнді ө
нді
ру  тех
нологиясы 
   
 
 
 
 
КМ 06.

Шош
қал
арды өсіру 
және ш
ошқа 
етін ө
нді
ру
  тех
но
ло
ги
яс
ы   
 
 
 
 
 
КМ 06.

Қоянд
ард
ы өсіру жә
не қ
оян
 е
т
ін 
өн
ерк
әс
іп
тік 
өн
ді
ру 
технол
огияс
ы  
 
 
 
 
 
КМ.0

 
Ау
ыл
шар
уа
шы
лық
 қҧс
ты ӛсі
ру
 
жә
не ж
ҧмы
рт
қа ме
н қҧстың 
етін, 
балы
қтарды,  
мамық 
жҥ
нді 
аңдар 
мен
 аралар
ды
 ӛндіру 
техноло
гия
сы
   
  

 
 
 
КМ 07.

Жұмы
рт
қа
 ме
н қ
ұстың етін 
 
ӛндір
у 
тех
нолог
иясы
   
  
 
 
 
 

107
 
120
 
 
КМ 07.

Балық 
ӛсір
у 
және
 ма
мық 
жүнді
 
аңд
арды, а
раларды б
ағ
у   
 
 
 
 
 
Фер
ме
р-
ме
недже
р (қолданб
ал
ы бака
ла
вр)
  
білікті
лігі 
   
   
       
     
     
   
    
           
   
    
           
   
    
 
 
 
 
 
972
 
388
 
26

324
 
КМ.0
8 
Қаржылық
 ес
еп,
 ста
тистик
а жә
не 
ба
қыла
у. К
апита
л жә
не 
заң
 

 
 
224
 
90
 
62
 
72
 
 
КМ.0

Фитомед
ицина
 жән
е ӛсі
мд
ік
терлі 
се
лек
циял
ау
тений
 
 

 
90
 
36
 
18
 
36
 
 
КМ 1

Ақпаратт
ы
 жаз
у әд
іс
теме
сі
   
 

 
90
 
24
 
30
 
36
 
 
КМ 1

Малд
ы ұст
ау
 жүйеле
рі ме
н 
техн
оло
ги
ясы  
 
 

 
98
 
40
 
22
 
36
 
 
КМ 1

А
уы
лша
руашылық ӛ
нім
нің 
нарығ
ы ме
н с
ау
да
сы,
  м
арке
тинг, 
корпора
ти
втік
 б
ас
қа
ру
 және
 
би
знес 
стартап.
 

 
 
316
 
120
 
88
 
108
 
 
КМ 1

А
уы
л ша
ру
ашылық 
және
 
қоршаған 
орта с
ала
сынд
ағы 
са
ясат. 
Қолд
анб
алы экология.
 
 

 
154
 
62
 
56
 
36
 
 
ББҦ
БМ .0

Бі
лім беру
 ҧйымым
ен
 
белгілене
тін мод
ульдер 
**
 
 
 
 
218
 2-

ӚО және
 
КП 0

Ӛндіріс
тік оқыту
* және
 кәс
іптік 
практик
а 
мо
дулі 
 
 
 
 
 
396
 
 
 
 
6-

ӚП
 01
 
Техноло
ги
ялық (
дипл
ом ал
ды) 
практик
а 
 

 
180
 
 
 
 

ДЖ
 
Дипломд
ы
қ 
жобала
у 
 
 
 
 
216
 
 
 
 

АА
 
Аралық 
аттест
атта
у 
 
 
 
252
 
 
 
 
 
ҚА 0

Қорыты
нды аттес
таттау
 
 
 
 
132
 
 
 
 
 

108
121
 
 
Ес
кертпе 
 
Оқу 
бағд
ар
лам
ала
ры ме
н ж
оспар
ларын
 ә
зір
ле
ген
 к
ез
де
, те
хн
ик
алы
қ жә
не кәсіп
тік білі
м 
бер
у ұ
йы
мдары:
 
 
міндетті 
оқыт
уғ
а 
саға
тт
ар
ды
ң 
жа
лпы 
мӛлшерін
 с
ақт
ап, 
циклдар 
үшін 
оқу
 м
атериа
лдар
ды
 иг
ер
уг
е 
бӛ
лінеті
н 
оқу
 с
аға
тын
ың
 30
 % кӛле
мі
не д
ейін 
және 
әр 
пән 
(мо
ду
ль) б
ой
ынш
а 3

% д
ейін 
және 
ӛн
дір
істі
к о
қыт
уды
ң 
және к
әс
іпт
ік
 
пр
ак
тик
аның 5
0 % дейін
 ӛзг
ер
туі

 
әр
түр
лі оқыт
у те
хн
олог
иялар
ын
, ныс
ан
дары
н, оқу п
ро
це
сін ұй
ымдастыр
у жә
не бақы
ла
у әдістері
н т
аңда
уы

 
жұмыс
 б
ер
ушілер
дің
 қаж
етті
лік
терін
е 
сә
йк
ес 
ж
алпы 
гу
ман
ит
ар
лық 
жән
е 
әле
уме
ттік

кон
омик
алық 
мо
ду
льдер
 
бо
йы
нша 
30

дейін 
жән
е 
кәс
іпт
ік
 мо
ду
льдер

ӛн
дір
істік 
оқыт
у 
ж
әне 
кәсіпт
ік 
пр
ак
тик
а 
бо
йы
нша 
50

дейін
 оқу
 
бағд
ар
лам
ал
арын
ың
 м
аз
мұны
н ӛзг
ер
туі. 
 
 
міндетті 
оқыт
уғ
а 
оқ
у 
саға
тт
ар
ды
ң 
жа
лпы 
мӛл
ше
рі
н 
сақ
та
п 

ағ/к
ре
ди
т), 
жұмыс 
бер
ушіні
ң 
та
ла
бы
 бо
йы
нша 
кәс
іпт
ік
 мо
ду
льдерг
е 
қо
сы
мша мо
ду
льдер е
нг
ізуг
е;
 
 
білім 
алу
шыла
рды
ң 
оқу
 үлг
еріміне 
ағ
ымдағы
 бақыл
ау
ды
 жән
е 
біл
ім 
алушы
ла
рғ
а 
ара
лық 
ате
ст
атт
ау 
жүр
гіз
у 
ны
сандары
н т
аңада
уы
, тә
ртіб
і ме
н мер
зімділіг
ін б
ел
гіле
уі
 мүмк
ін;
 
Кур
ст
ар
 
бо
йы
нш
а 
оқу
 
мо
ду
ль
дерін
ің 
оқыт
у 
уақытын 
бӛ
лу 
оқ
ыт
у 
те
хно
лог
иясынан, 
мам
анды
қт
ың
 
ерекшелік
терін
ен, ӛ
ңір
лік е
ре
кшелік
тер
ден жән
е б
ас
қадан т
әу
ел
ді ӛ
зг
ер
уі
 м
үм
кін.  
 
 
         
КДДБББ
 
Кә
сі
птік дайынды
ғы
ның 
деңгейін 
бағал
ау жә
не білікт
ілік 
беру   
   
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
6,8
 
 
М
індет
ті 
оқыту
 жи
ынтығы
     
 
 
 
 
5760
 
 
 
 
 
К
 
Консу
льт
ациялар 
 
 
 
 
оқ
у ж
ылы
на 
100 саға
ттан а
ртық 
ем
ес
  
Ф
 
Факуль
та
тивт
ік с
абақтар
 
 
 
 
аптас
ына 4
 са
ғаттан 
артық ем
ес
 
 
Барл
ы
ғы 
оқу у
ақыты
ның 
сағатт
ар
ы
   
 
 
 
6588
 
 
 
 
 

109
 
122
 
 
Те
хн
икал
ық жән
е 
кәс
іпт
ік,
 ор
та білімн
ен кейін
гі б
ілім
 
оқу
 процесінің жо
спары (о
қу жоспа
ры)
 
  Мам
андығы:
  Ф
ер
ма
 ш
ару
аш
ылығ
ы
 (бейін
і бо
йы
нша)
     
 
Білі
ктіліктері
:  
 
ма
л шар
уашыл
ығы бейіні
 бо
йы
нша:
 «Ма
шина
мен с
ауу о
ператор
ы»
, «Жылқ
ы ӛсір
уші»
, «Құс ӛсір
уші»
, «Шошқ
ашы»

«Түй
е 
ӛсі
ру
ші», 
 
өсімд
ік шар
уашыл
ығы бейін
і бойы
нша
 : 
«Қой
ма
 жұмы
сшысы»
, «
Кӛкӛні
с 
ӛсіру
ші», «Егін
ші»; 
«Б
ағбан»
; «Қызы
лша 
ӛсір
уші»
,  
«Ж
ем
іс

ӛкӛ
ніс ӛсіру
дің
 м
аманы»

бар
лы
қ бе
йінд
ер бо
йы
нша
 жал
пы
: «
Бу
хг
ал
тер»
,  
«Ау
ыл
ша
ру
ашы
лық ма
ши
нала
р 
мен тр
акторл
арды
 баптаушы»

«Э
ле
ктр 
жабды
қтар
ға қызме
т кӛрсету 
элек
тро
мо
нтеры
», «Слесарь
-жӛн
деуші»
, «Ауылшаруа
шы
лық ӛнд
ір
істің 
трактор
шы
-ма
шин
исі»,
 
Фермер, 
Фермер
-менеджер 
        
 
   
          
    
   
          
    
   
          
    
   
          
    
   
          
    
   
          
О
қыту
 нысаны: күн
дізг
і  
 
жал
пы
 ор
та білім б
азасынд
а 
 
   
          
    
   
          
    
   
         
     
   
          
    
   
          
    
   
        

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет