Білім беру бағдарламасы мамандығЫ: 1504000 фермер шаруашылығЫ (бейін бойынша) Астана 2016 4Pdf көрінісі
бет2/20
Дата15.03.2017
өлшемі2,25 Mb.
#9648
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 
Мам
андықты
ң ф
ункциона
лдық тал
дау
 
 
                              
Біл
ік
ті
лікте
рі   
         
      
      
Еңбек ф
ункци
ялары
                                             
Кә
сі
пт
ік
 модульдері
 
 
                 
 
                         
           
  4.
  
Жұмыс білі
кт
ілі
ктер: 
 
«М
ашина
мен 
сау
у операт
оры»

«Жыл
қы ӛсі
ру
ші»
, «Құс 
ӛсіруші»
, «Ш
ош
қа
шы», «Т
үйе 
ӛсі
руші»
, «В с
ана
тты 
жүр
гі
зуші»
, «
Қойма 
жұмыс
шысы»
, «Кӛк
ӛніс 
ӛсіруші»
, «Ег
інші»
; «
Бағба
н»

«Қ
ызыл
ша 
ӛсі
руші»
,  
«Жем
іс
-
кӛкӛ
ні
с 
ӛсіру
дің
 м
аманы
», 
«Бу
хгалте
р»,  
«Ау
ыл
шар
уа
шылық
 м
аши
нал
ар 
мен т
ракторла
рды 
бапта
уш
ы»

«Э
лек
тр
 жабд
ықта
рға қыз
мет 
кӛр
се
ту элек
тром
он
теры»,
 
«С
лес
арь
-жӛн
деу
ші»
     
 
Орт
а б
уынны
ң ма
ма
ны

Фермер
 
 
Қолданбалы
 бакал
авр:
 
Ф
ермер
-менеджер
 
Ӛсімд
ік 
ша
ру
ашылығ
ы 
ме
н 
ма
л 
шар
уашыл
ығы
 
ӛнім
дер
іні
ң 
ау
ылшар
уа
шылы
қ 
ӛндірі
сіні
ң 
са-
ласында 
ау
ылшар
уашыл
ық 
жұмыстарды 
жо
спарл
айды,
 
ұйымдастырады 
 және 
орында
й-
ды 
 
нем
есе
 
ӛсі
мдік 
шар
уаш
ы-
лығы
 
ме
н 
ма
л 
шар
уашылығы
 
ӛнім
дер
іні
ң 
ау
ылша
ру
ашылық
 
ӛндірі
сіні
ң 
сал
асында
 жай 
және 
стандартты 
мі
ндеттерд
і 
орындайды 
 
  
Ег
іс
тік
, дәнді
, кӛк
ӛніс, 
же
мі
с-
жи
дек 
жә
не
 
басқа
 да 
дақы
лдарды 
ӛс
ір
у 
жә
не 
астық
 
ӛнімде
рін 
жи
на
у 
бойынша
 
ау
ыл
шар
уа
ш
ыл
ық 
жұ
мыстар
ды
 
жоспа
рла
йды

ұйымдаст
ырады 
жә
не
 
ор
ын
дайды

мал 
бағ
ады,
 ӛсіреді 
жә
не
 күтеді;
 сату
 
немесе
 кӛте
рме 
сатып
 алу
шыларға, 
сат
а-
тын
 ұйымда
рғ
а 
немесе
 базарларға 
же
т-
кі
зу 
үш
ін
 мал 
шар
уа
шылығ
ын
ың
 әртүрлі
 
ӛнімде
рін ӛнд
іреді
  
 
АӚК 
кәсіпо
рын
дарында,
 фер
ма 
ш
а-
ру
ашылықтар
ында 
ау
ылшару
ашылық 
дақылдарды
 ӛсіру
 жә
не 
жинау

ма
л-
ды 
ӛсіру 
жә
не 
ұс
тау
 
бойынша
 
ӛн
дірі
стік 
қызметті 
жо
спарлайды,
 
бас
қара
ды ж
әне үйле
стіреді

 
Мо
ду
лі
 Фер
ма ш
аруашылы
ғы
н жоспа
рла
у ж
әне
  
ұйымдасты
ру 
нег
ізде
рі
 
Мо
ду
лі
 Т
опы
рақты
 ег
уг
е 
жә
не
 сал
уғ
а 
даяр
лау
 
Мо
ду
лі
 Ауыл
шар
уа
шылық
 дақы
лдарды
 ӛс
іру
, кү
ту
 жә
не
  
астық
 ӛ
ні
мдер
ін
 жин
ау
 
Мо
ду
лі 
Ауыл
шар
уа
шылық
 малды 
ӛсіру 
жә
не ұст
ау
   
нег
ізде
рі
 
Мо
ду
лі
 Дәнді
 дақыл
дар
ды, 
тамыр
 жеміс
терді, же
міс

ӛк
ӛніс 
 
дақы
лдарды
, же
мшӛптер
ді 
ӛсіру жән
е  ж
айы
лы
мдар
ды
  
азық м
ӛлш
ері
н ал
ды пай
дала
ну
  
Мо
ду
лі 
Етті

үт
ті ж
ану
арла
рды ӛсі
ру жән
е ұ
стау
 
Мо
ду
лі 
Етті 
жа
ну
арларды 
ӛсіру жән
е 
ұс
тау
 
Мо
ду
лі 
Ауыл
шар
уа
шылық
 құсты 
ӛсіру ж
әне
 құ
с 
жұмы
рт
қасы
 мен
 еті
н, с
онд
ай
-ақ бал
ықта
рды, терісі
 
бағ
алы
 аңдар
ды жә
не арала
рды ӛнді
ру те
хно
логиясы
  жә
не ара 
 
 
Моду
лі
 Қарж
ылық 
есеп
, с
тат
ис
тика 
жә
не 
бақы
лау
. К
ап
итал 
 
жән
е 
заң

Моду
лі
 Фито
меди
цин
а 
жә
не
 ӛсім
діктерді се
лек
ци
ял
ау
 
Моду
лі
 Әдіс
теме 
және 
рит
ор
ика
 
Моду
лі
 М
ал ша
руашылығ
ын
ы
ң 
жаб
ық және
 аш
ық
 ж
үй
есі
нің
  
тех
но
ло
ги
яс
ы 
  
Моду
лі
 Ау
ылша
руаш
ылық
 ӛ
нім
нің нарығы
 ж
ән
е он
ы 
са
ту

мар
кети
нг
, к
ор
поратив
тік
 бас
қа
ру жә
не
 бизн
ес 
ста
рт
ап

Моду
лі
 Ау
ыл ш
ар
уаш
ылық 
және қ
орша
ға
н орта саласы
нд
ағ
ы
  
са
ясат. Қ
олда
нба
лы 
экол
огия.
 
     
Модулі
 Ӛндірі
стік жос
парлау
, жұмысты
 даярлау
 
және бақыла
у,
 б
ухг
алт
ерлі
к есеп 
 
Модулі
 Кәсіпорын қызм
етінің
 нәт
ижелері
 
Модулі
 Қазіргі
 за
ма
нғ
ы
 сал
алық
 технологиял
арды
  
пайда
лан
у: 
жылы
жай ӛ
нді
рісі, эко
логиялық ау
ыл 
 
шар
уашыл
ығы
, энерге
тик
алық дақылдар,
 
жемшӛп шар
уашылығ
ы, орман шар
уашылығ
ы 
 
   
Мамандығы
  
Фермер  ша
ру
ашыл
ығы
 
  Негізгі фу
нк-
циялары:
 
Ауыл
 ш
аруаш
ы-
лы
қ са
лас
ын
да 
аг
роӛнер
кәсі
птік
 
кешен кәс
іп
о-
рындарыны
ң 
қаж
етті
лі
гі
н 
қан
ағ
аттан
дыру   
 

14
13
 
 
4.
 Студент
терд
ің дай
ындық
 д
еңгейін
е қойыла
тын 
тала
птар  
 
 
Құз
ы-
ретте
рі
 
Ӛнеркәс
іптің

әс
іпорынның 
бі
лім
 ал
уш
ыларды д
аяр
ла
у д
еңге
йіне
 қойылатын
 тала
пт
ары  
 
Базалық құз
ырет
тері 
 Фе
рмер
-
ме
не
-
дже
р, 
 
  ҰБШ
 5 
де
ңгей
  
 
Фе
рмер

 
ҰБШ
 4
 
де
ңгей
  
 
   
Жоғар
ы 
де
ңгейі
н 
бі
лік
тілі
кт
ер
 
 
ҰБШ
 3
 
де
ңгей
    
БҚ1 
Еңбек
ті қ
ор
ға
у 
және
 эк
оло
гиял
ық қ
ау
іпс
ізді
к 
тала
птарын
 са
қтап

ба
сшыме
н қ
ойылған 
ма
қс
аттың ес
еб
ім
ен ӛ
з қы
зметін
 ұйым
да
стыр
у.
 
БҚ2
 Ф
унк
ционалд
ық м
інд
еттерінің
 ше
ңберінде 
бе
лгіленген
 нә
тижеле
рге 
 
ӛз
ді
гінше
 жет
у 
үшін,
 қ
ажетті 
рес
урста
рды,
 у
ақ
ытты б
аға
ла
у жән
е б
елгі
леу

БҚ3
 Кәсі
птік 
қызме
тті жүзеге а
сыр
уд
ың е
ң тиім
ді
 тәс
ілд
ері м
ен қ
ұр
алд
ар
ын таңд
ау

БҚ4
 Кәсі
птік 
мі
нде
ттерді 
тиімд
і орынд
ау
 ү
шін 
қа
жет а
қпа
ратты
 де
рбес 
табу
,  
талд
ау
, і
рі
ктеп
 ал
у, 
ӛзгерт
у, с
ақ
та
у, түсінд
іріп б
ер
у. 
 
БҚ5
 Кәсі
птік 
тілд
ерді 
пайд
ала
ну

БҚ6
 Кәсі
птік 
қызме
тте ақ
параттық
-комм
уникаци
ялық те
хно
логиял
арды п
айд
ала
ну
.  
БҚ7 
Жұмы
с а
ху
алд
ы 
талд
ау
, ӛз
 қызме
тіне 
ағымда
ғы және
 қ
ор
ы
тынды б
ақ
ыла
уды,
 
ба
ғала
у 
ме
н 
түзет
уді
 жүз
еге
 ас
ыр
у, 
ӛз 
ж
ұмысын
ың
 нәтиже
лері 
үшін 
ж
ау
апк
ерші
лік
ті
 
кӛтер
у.  
 
БҚ8
 Ӛ
з бе
тіме
н жән
е ұжымд
а ж
ұмыс іс
те
у, әріптес
теріме
н, б
асшылықпен

кл
иенттер
ме
н тиім
ді қа
тынас
у.
 
БҚ9
 Ә
ртүрлі
 ме
ншік
 нысан
ында
ғы кә
сі
пор
ында
рда 
ұжы
мн
ың 
жұмыс
ын ұйымда
ст
ыр
у.
 
БҚ10
 Фе
рм
а ш
ар
уа
шылықты 
ұйымдас
тыр
у және
 жү
ргіз
у б
ойынша
 но
рмативті
к 
құжаттама
ме
н, а
нықтам
алық
 әдеб
иетпе
н жән
е б
ас
қа да
 ақ
пара
ттық к
ӛз
де
рмен жұм
ыс і
сте
у.
 
БҚ11
 Ақпаратт
ы ба
сқ
ар
у қ
ұрал
ы ретінде
 ес
епте
у 
техника
ны 
пайд
ала
ну

 
 
БҚ12
 Оры
нда
уш
ыла
рдың ж
ұм
ысын ұй
ы
мд
ас
тыру
, еңб
ек
ті ұйымда
стыру
 және
 но
рм
ала
у са
лас
ында
 ше
шім
де
р 
таб
у 
және
 қ
аб
ылда
у.
 
БҚ13
 Кәсі
порынның
 рес
урс
тар
ын қа
лыпт
ас
тыр
у жә
не 
пайд
алан
у б
ойын
ша 
ақ
паратты ж
үйел
енд
ір
у жән
е жа
л-
пыла
у.
 
БҚ14
 Бақы
ла
у 
және
 б
ас
қа
ру
 н
ыс
аны ретінд
е 
техно
логиял
ық пр
оце
сті 
талд
ау

 
 
   

15
 
14
 
 
Кәс
іптік 
қҧзыр
етт
ері
 
 
Қҧзыр еттері
 
Ӛнеркәсі
птің
/кә
сі
порынны
ң 
бі
лім алуш
ыларды 
даярла
у де
ңгейіне
 қойла
тын
 тал
аптары
 
Кәсі
птік қҧзыреттер
 
Фе
рмер
-
мен
е-
джер

 
ҰБШ
 5 
де
ңгей
 
 
Фе
рмер

 
ҰБШ
 4
 
де
ңгей
 
 
   
Жоғар
ы 
де
ңгейі
н 
бі
лік
тілі
кт
ер
 
 
ҰБШ
 3
 
де
ңгей
 
 
КҚ1
 
А
уы
л 
шар
уашылықты
 
да
мыт
уд
ың 
қойы
лған
 
ма
қсаттарыны
ң 
ес
еб
ім
ен
 
мі
нде
ттерд
і 
бе
лгіл
еу
 
және
 
жоспарла
у 
бойынш
а 
фу
нкц
ионалд
ық 
мі
нде
ттерд
ің
 
шеңб
ерінд
е б
ас
шылықпе
н а
тқару
ш
ыл
ық қ
ызмет жән
е жа
уапк
ершілік

КҚ2 
Топы
рақты 
ег
уге 
ж
әне
 са
лу
ға 
да
яр
ла
у, 
ау
ылш
ар
уаш
ылы
қ 
да
қылд
арды 
ӛсір
у,
 
ӛсімд
ік
терді 
зиянкес
 жәнд
ік
терге 
және
 а
уру
ла
ры
на қарсы 
ӛңд
еу
, ас
тық 
ӛні
мі
н 
жина
у 
және
 са
қтау
 б
ойынша
 б
арлық 
қа
жетті а
ма
лд
арды о
рынд
ау

КҚ3 
А
уы
лша
ру
аш
ы
лық 
да
қылд
ардың 
олардың 
биологи
ялық 
ерек
ш
елі
ктеріні
ң 
ес
еб
ім
ен
 б
ол
аш
ағ
ы
 б
ар
 а
уд
ан
да
ст
ы
ры
лғ
ан
 с
ұр
ы
пт
ар
ы
н 
та
бу
 ж
ән
е 
ұсын
у.
 
КҚ4
 Қ
ұс
 шар
уашы
лығы, 
ба
лық 
шар
уа
шылығы,
 ара 
шар
уа
шылығы
 ӛнімд
ерінің 
са
пас
ын 
жақ
са
рту
 жә
не 
ӛз
інд
ік
 құнын 
тӛм
енд
ет
у 
бойынша
 ба
рлық 
қа
жетті 
ам
алд
ар
 
ме
н ә
ді
стер
ді
 орында
у.
 
КҚ5
 Ӛнім
ді
лігі
 сүт 
жә
не 
ет 
ба
ғытындағ
ы 
ма
лд
ы 
ұс
та
уд
ың, 
азықтанд
ы
ру
дың, 
ӛсі
ру
 
ме
н тиім
ді пайд
ала
ну
дың қ
азірг
і зам
анғы ә
ді
стері м
ен а
ма
лд
арын қолд
ану

КҚ6
 Мал 
шар
уаш
ыл
ығы 
фе
рм
ала
ры
на,
 ке
шенд
ер 
ме
н 
құс 
фабрика
лары
на 
қызме
т 
кӛрсет
у 
үші
н, 
ма
шинал
ар 
ме
н 
жаб
дық
тарды 
да
яр
ла
у 
бойынша
 ж
ұмыс
тарды 
ж
үзеге 
ас
ыру
.  
КҚ7
 ЖЖ
 және
 ЖҚ
Ұ
Е 
са
қтап

тр
ак
торлар 
ме
н 
ау
ылшар
уашылық 
ма
шинал
арды 
жүргіз
у.
 
КҚ8
 
А
уы
лша
ру
аш
ы
лық 
техн
ика
ны, 
жаб
дық
тар 
ме
н 
ес
епте
у 
те
хниканы 
тиімд
і 
пайд
ала
ну
ды қ
ам
тама
сыз ет
у.
 
КҚ9
 
А
уы
лша
ру
аш
ы
лық 
ӛнді
рісте 
пай
да
лан
ылатын 
ма
ши
нал
ар 
ме
н 
тетік
те
рге
 
техника
лы
қ 
қызме
т кӛрсет
у б
ойынша
 жұм
ыстарды ж
үр
гі
зу

КҚ10
 Ӛні
мд
і 
ӛндіру

бе
ру
 ж
әне
 са
ту
 бойынша 
де
ректерді
 құжаттан
дырып 
жә
не 
ба
сшылық
қа
 
 
ұсын
ып, 
бе
лгіл
енге
н 
ӛлшемд
ерге 
сә
йке
с 
қы
зметтің 
нәтиже
лер
ін 
ба
ғала
у.
 
КҚ11 
Бу
хгалте
рлік 
ес
еп 
пен 
қа
ржы
лық
 е
се
птілі
кт
ің 
ережес
іне
 сә
йке
с 
бе
лгіл
енген
 
нысан
ында
 ес
ептік

се
птілі
к 
құжаттама
ны жүргіз
у.
 

16
15
 
 
КҚ12
 
Кәс
іптік
 
мі
нде
ттерді 
орында
ған
 
ке
зде,
 
ӛз 
де
нса
ул
ығы 
ме
н 
қа
уі
псі
здігі,
 
ба
сқ
ала
рд
ың 
де
нса
улығы 
ме
н 
қа
уіпс
ізді
гі 
үшін, 
сонда
й-
ақ
 қо
ршаған 
ор
таны 
қо
рғ
ау
 
үшін жа
уа
пке
ршілік
ті к
ӛт
ер
у.
 
КҚ13
 Қ
ызм
еттің 
тиімд
і түрін бе
лгіл
еу

КҚ14
 Әрт
үр
лі 
ме
нші
к 
нысан
ында
ғы кә
сі
порында
рда
 ұжымн
ың
 жұмысын 
ұйымдас
тыр
у.
 
КҚ15
 Ӛн
ді
рістік
 де
ректерді
 құжаттанд
ырып 
жән
е 
ба
сшылық
қа
 ұсы
нып, 
бұ
рын 
бе
лгіл
енге
н 
ӛлшемд
ерг
е с
әйк
ес
 ж
ұмыс пр
оце
сс
терінің
 нәтиже
лер
ін 
ба
ғала
у.
 
КҚ16
 Ма
шинал
ар ме
н теті
ктер
ді
 жӛнде
уді жә
не 
те
хникал
ық қ
ызмет к
ӛрсе
ту
ді
 қ
ам
тама
сыз ет
у. 
 
КҚ17
 Әрт
үр
лі 
ау
ы
лшар
уаш
ыл
ық д
ақ
ылдар ү
шін 
аг
ротехн
ологияла
рды т
аңд
ау
.  
  
КҚ18
 
Те
хно
логиял
ық 
режимд
ердің
 
бұзыл
у, 
ӛнімні
ң 
жарамс
ыздығы,
 
шикі
заттың,
 
ма
териалд
ардың, 
энергиян
ың
 
 
ӛнімсі
з 
шығ
ын
да
ры
ның
 
және
 
ау
ы
лша
ру
ашылық 
ӛні
мні
ң 
ӛндірісі
нде
гі б
ас
қа да шығында
рдың се
бе
птерін тал
да
уды 
жүз
еге
 ас
ыру

КҚ19
 На
рық
тың 
жа
й-
күйін 
қадаға
ла
у, 
ӛнд
ірісті
 қайта 
бе
йінде
уде
 ике
мд
ілі
к 
пен 
жед
елд
ікті 
таныт
у.  
   
   
  
КҚ20
  
Бухгалтерлік
 ес
еп 
пен 
қа
ржы
лық
 ес
ептіл
ік
тің 
ережес
іне
 сә
йке
с 
бе
лгіл
енген 
нысан
ы
нда 
құжаттама
ны жүргіз
у.
 
КҚ21 
Қа
ржылық

са
уда

жаб
дық
та
у, 
ж
ӛнде
у, 
заң
 және
 ба
сқа
 да
 қос
ымша 
және
 де
лд
алдық 
құрылым
да
рдың қыз
ме
ттерін п
айд
ала
ну

КҚ22
 
Же
де
л 
қа
ржы
лан
дыр
уды, 
ес
еп 
айыр
ыс
у 
және
 
тӛл
ем
 
мі
нде
ттеме
лерін 
орында
уд
ы 
қа
мтам
ас
ыз ет
у, м
ен
шік
 қ
аражаттың жай
-күйін 
қа
дағала
у.
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет