Білім беру бағдарламасы мамандығЫ: 1504000 фермер шаруашылығЫ (бейін бойынша) Астана 2016 4


Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдеріPdf көрінісі
бет13/20
Дата15.03.2017
өлшемі2,25 Mb.
#9648
түріБілім беру бағдарламасы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтижелері, 
осы модульді 
табысты 
аяқтаудан кейін, 
білім алушы 
Бағалау өлшемдері
Білім алушы 
ОН1 
Ауылшаруашылық 
кәсіпорындарға 
есеп жүргізеді  
1.1 
Қос  бухгалтерияның  жүйесін  оның  құрылымында, 
процесінде және аяқталуында  сипаттауға;
1.2 
Іскерлік операцияларды жүйелі негізінде құжаттандыруға;
1.3 
Ауылшаруашылық  кәсіпкері  үшін  ақпаратпен  жұмыс 
және басқару құралы ретінде қаржылық есепті пайдалануға.
ОН2 Негізгі 
статистикалық 
параметрлер 
мен рәсімдерді, 
сондай-ақ тиісті 
бағдарламалық 
қамтамасыз етуді 
игереді.
2.1 
 Олардың күнделікті өмірі және олардың күтілетін жұмыс 
саласы туралы өз статистикалық білімдерін беруге, мысалдарды 
көрсетуге және статистикалық ескертулерді талқылауға.
2.2 
Статистикалық  параметрлер  мен  рәсімдерді  қолдануға 
және  түсіндіруге,  сондай-ақститистикалық  талдаудан  алынған 
нәтижелерді дұрыс түсіндіруге;
2.3 
Күнделікті  өмірде  және  кәсіптік  өмірде  статистиканың 
маңыздылығын көрсетуге және түсіндіруге.  
2.4 
Статистикалық  сұрақтарды  тануға,  барабар  ақпарат 
көздерін 
пайдалануға, 
тиісті 
әдістерді 
пайдалануға, 
гипотезаларды тұжырымдауға және нәтижелерін бағалауға.
2.5 
Топтарда тәуелсіз жұмыс істеуге және бір бірін қолдауға, 
ол  олардың  түсіндіру  дағдыларын  дамытуға  ықпал  етеді, 
жаттығуларды табысты орындау үшін, дәрістердің жазбаларын 
пайдалануға.
2.6 
Топтың  басқа  мүшелерімен  маңызды  шешімдерді 
талқылауға  және  нәтижелерін  салыстыруға,  өз  құзыреттерін 
білдіруге  және  оларды  қарсы  пікірлермен  дауда  көрсетуге, 
жұмыстарды тиімді бөлуге.  
ОН3 Бизнеске 
жалпы талдау, 
жедел талдау, 
ауылшаруашылық 
кәсіпорындарға 
жоспарлау 
жүргізеді.
 
3.1 
Шығындар 
негіздерін 
игеруді 
сипаттауға 
– 
ауылшаруашылық  кәсіпорындарда  өнімділікті  есептеуге  және 
сауда есептерді жүргізу нәтижелерін салыстырулары мүмкін;
3.2 
Ауылшаруашылық  кәсіпорындардың  жалпы  бизнес-
жоспарлау ережесі мен қағидаларын білуге   
3.3 
Саланы бағалауды түсіндіруге және компания басшылығы 
үшін есепке алудың және бақылаудың әртүрлі құрауыштарының 
жарамдылығы мен әсерлілігін бағалауға;
3.4 
Әртүрлі жедел деңгейлерде жұмысты жоспарлау әдістерін 
біледі;
3.5 
Компанияның  филиалдарын  олардың  экономикалық 
таыстарының көзқарасынан талдауға; 
3.6 
Жай 
бағдарламалық 
шешімдердің 
көмегімен 
ауылшаруашылық  кәсіпорындардың  жоспарлау  мәселелерін 
тәуелсіз өңлеу үшін жоспарлау әдістерін қолдануға.
ОН4 Инвестициялау 
және қаржыландыру 
негіздерін игереді  
4.1 
Инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалауға;
4.2 
Толық қаржылай жоспарлауды әзірлеуге;
4.3 
Қаржылық секторды талқылауды қамтамасыз етуге  

97
ОН5 Заңдар 
мен әкімшілік 
ғылымдарды біледі  
5.1 
Компанияны  басқару  үшін  құқық,  өзін-өз  қамту, 
ауылшаруашылық  бизнес  үшін  релеванттығымен  әкімшілік 
саласындағы білімдерін қолдануға тиіс. 
5.2 
Туындауы  мүмкін  заңды  проблемалармен  жұмыс  істей 
бұл салаларда тиісті түрле әрекет ете алады.
КМ 09. Фитомедицина және өсімдіктерді селекциялау
Мақсаты: Студенттер залалды болдырмау және азайту үшін, практикалық 
басшылықтармен  негізгі  зиянкестердің  фитомедицина  (өсімдіктерді  қорғау 
және  жалпы  фитопатология),  диагностика,  биология  мен  экология  салала-
рында  базалық білімді алады, сондай-ақ өсімдіктерді қорғаудың ең маңызды 
құқықтық негіздері туралы хабардар болады.
Модульдің мазмұны
Кіріспе. Фитомедицинаның тарихы. Өсімдіктердің саулығы: ұғымы, маңы-
зы. Адамдар мен жануарлар қоректені үшін негіз ретінде сау өсімдіктер. Фи-
топатология негіздері. Жануарлардың зиянкестері. Зиянды ағзалардың пай-
да болуы және маңызы.  Аурулар мен зиянкестерді қоздырушыларының ди-
агностикасы. Эпидемиология және зиянды эффектілер. Өсімдіктерді қорғау 
бойынша  шаралар.  Өсімдіктерді  қорғаудың  құқықтық  негіздері.  Абиотика-
лық патогендерді диагностикалау. Өсімдіктердің ауруларын диагностикалау. 
Зиянкестерді  тану.  Өсімдіктерді  қорғаудың  тиісті  шараларын  қолдану.  Аса 
маңызды  инсектицидтерді,  акарицидтерді,  нематоцидтерді,  моллюскицид-
терді, родентицидтерді, фунгицидтер мен гербицидтерді шолу. Өсімдіктерді 
биологиялық қорғау, микроағзаларды, вирусдарды, жоғары жануарларды пай-
далану. Өсімдіктерді қорғау құралдарын сипаттау, пайдаланушының тәуекелі, 
тұтынушылық тәуекел, нысаналы және нысаны емес ағзаларға әсер ету тәсіл-
дері және экоуыттылығы.  Дәнді дақылдар, жүгері, қант қызылшасы, рапс пен 
картоп сияқты, маңызды ауылшаруашылық дақылдарда аурулармен, зиянке-
стермен және арамшөптермен күресу. Өсімдіктерді кіріктірілген қорғау. Био-
технологиялық процестер, физикалық және химиялық қоздырғыштар, феро-
мондар.
Селекциялаудың биологиялық негіздері. Өсіру әдістері. Селекциялау мақ-
саттары. Өсіру мақсаттарын белгілеуде әдістемесі. Өсіруге практикалық тәсіл. 
Селекциялауға қарсы энергияны пайдаланудың тиімділігі.      
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтижелері, 
осы модульді табы-
сты аяқтаудан кейін, 
білім алушы 
Бағалау өлшемдері
Білім алушы 
ОН1 Фитомедици-
на  туралы базалық 
білімдерді қолдана-
ды   
1.1 Ауыл шаруашылықта фитомедицинаның функциялары мен 
маңыздарын жіктеуге және бағалауға;
1.2 Өсімдіктерді селекциялауды білуге        

98
КМ 10. Ақпаратты жазу әдістемесі
Мақсаттары:
•  студенттер  ақпаратты  жазу  және  тиімді  сөйлеу  саласындағы  базалық 
білімдерді алады; 
•  риторика  туралы  кешендік,  сараланған  және  терең  теориялық  және 
нақты білімдер алады.
Модульдің мазмұны
Ғылыми-техникалық ақпараттың негіздері. Нәтижелерін ғылыми жазудың 
негізгі нысандарына әдістемелік тәсілдер. Ғылыми жұмыстың мазмұны және 
формалды  рәсімдеу  бойынша  практикалық  басшылығы:  контурлар  жасау, 
форматтау, сілтемлерді зерттеу және қою, библиографиялық және бастапқы 
тізімдерді жасау. Жазбаша жұмыстар мен дәрістерді рәсімдеу. Ғылыми-зерте-
ту әдебиеті. Топтық жұмыс. Дипломдық жұмыс. Дұрыс оқыту, ауызща емти-
хан.  
Нақты білімдері  - 20%:
Риторика және коммуникациялық теория. Сөз сөйлеулері. 
Риторикалық  машықтарының  элементтері:  Тұжырымдамалық  жобалау.  
Лингвистикалық мәнерлілік. Тиімді тұйықтау технологиясы.  Дененің  сана-
лы тілі.  Психологиялық қарым-қатынас. Диалог. 
Методологиялық білімдер - 80%:
Сөз сөйлеуді. Баяндамаларды, хабарламаларды стратегиялық даярлау, мы-
салы, ой картасының көмегімен.  Қатысушыларды талдау. Дәл күйге-келтіру 
әдісі:  Дәл  тұжырымдау.  Сөздікті  кеңейту.  Сөздер  мен  сөйлемдердің  стилі.  
Сөйлеу ойы.  
Ауызша жаттығулар және сөйлеу амалдары: Айтылуы. Аса назар. Диалект-
ті төмендету. Цензура.
Ауызша  емес  қатынасу  құралдары:  Мимикрия.  Қозғалыс.  Көзбен  түйісу. 
Сөйлеушінің  миссиясы және аудитория үшін базалық жайғасым. Көрнекілеу 
әдістері  және  атмосфера.  Сөзбен  шабуыл  жасау  және  қорғау  әдістері.    Сөз 
сөйлеген және мәтінді жазған кезде қобалжуды бастан өткізу.
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтиже-
лері, осы мо-
дульді табысты 
аяқтаудан кейін, 
білім алушы 
Бағалау өлшемдері
Білім алушы 
ОН1 Ақпаратты 
жазу әдістемесін 
игеру  
1.1 
Тақырыпқа қатысы бар әдебиетті табуға және бағалауға;
1.2 
Сөйлеудің әртүрлі стильдерін және риторикалық құралдар-
ды білуге;
1.3 
Әдеттегі ғылыми стандарттарға сәйкес жазбаша нысанын-
да өз идеялары мен нәтижелерін әзірлеуге және ұсынуға;
1.4 
Бір бірінен тәуелсіз ақпаратты жазбаша нысанында даярла-
уға және еркін сөйлесуге және ауызша сөйлеуді өзара сын көзбен 
көрсетуге.

99
ОН2 Риториканы 
білу
2.1 
Өз жұмыстарында риторикалық элементтерді сипаттауғам 
және олардың мысалдарында көрсетуге;
2.2 
Сөзін құрылымдауға және оны тиісті түрде айтуға, оны ри-
торикалық ауызша емес құралдармен байытуға, ұсынуға және оны 
тартымды үлгіде визуализациялауға.
2.3 
Өзінің  және  өзгелердің  тұсаукесерлерін  сынды  дәлелді 
талқылауға және бағалауға тиіс.  
КМ 11 Малдарды ұстау жүйесі мен технологиясы  
Мақсаты: Студенттер малды ұстау жүйелері мен технологиялары тура-
лы кешендік білімдерді және машиналар мен қондырғыларды тиісті пайдала-
ну дағдыларын алады.   
Модульдің мазмұны
Мазмұны
Шошқаларды,  ірі  қара  малды,  қойларды  азықтандыру  технологиясы.  
Шошқаларды,  ірі  қара  малды,  қойларды  ұстау  әдістері.  Сүт  өндірісі.  Ауа-
ны тұрақты кондициялау. Сүт өндірісі. Ауаны тұрақты кондициялау, боқты, 
шығаруларды шығару. Жемшқп пен астықты сақтау. Штаттық көлік. Қораның 
климатын өлшеу әдістері. Жұмыс орнын бағалау әдістері. Жұмыс уақытын 
талдау әдістері. Әдістердің құнын есептеу. Таңдап алынған жобаларды басқа-
ру әдістері. Техникалық өлшемдердің әдістемелігі. Трактордың қуатына қой-
ылатын талаптарды белгілеу. Өндірістік процестің шығындарын есептеу.       
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтиже-
лері, осы модульді 
табысты аяқта-
удан кейін, білім 
алушы 
Бағалау өлшемдері
Білім алушы 
ОН1 Нақты 
кәсіпорынның 
малды ұстау және 
азықтандыру бой-
ынша өндірістік 
қызметін бағалай-
ды   
1.1 
Еңбек қорғаудың басты аспектілерін бағалауға;
1.2 
Табиғи-ресурстық  сақтаудың,  адамдардың  және  жану-
арлардың  денсаулығын  сақтау  және  үнемдеу  талаптарының 
есебімен техникалық қондырғыарды пайдалануға ;
1.3 
Жұмыс әдістерін олардың жаңа жедел жағдайына жарам-
дылығына келісімді бағалауға және таңдауға  
КМ12. Ауылшаруашылық өнімдердің  нарығы және саудасы, марке-
тинг, корпоративтік басқару және бизнес стартап 
Мақсаты:  Студенттер  нарықтардың  қызмет  етуі,  нарықтардағы  тәртіп, 
жеткізу және сұраныстық икемділігі сияқты басты ұғымдар туралы білімдер 
алады,  сондай-ақ  олар  тиісті  факторлардың  нарықтың  нәтижелеріне  әсерін 
бағалау дағдыларына ие болады.  

100
Модульдің мазмұны
Кіріспе. Агробизнес және жаһандану. Нарықты реттеу құралдары. Нарық. 
Еркін нарықтағы қолсұғушылықты бағалау  - нарықтық байланыстыр. Жәр-
меңкелік  бағалар.    Нарықты  талдау  әдістері.  Негізгі  ауылшаруашылық  на-
рықтардағы оқиғалар.  Мерзімді мәмілелердің нарықтары. 
Кейбір орталық проблемалар мен мәселелер. Ауылшаруашылық өнімді ха-
лықаралық сату саласындағы құрылымы және беталысы. Халықаралық сауда 
теориясы  – «Неге біз сатамыз?». Еңбек өнімідлігі мен салыстырмалы мүлік.  
Ерекше факторлар және табысты бөлу. Ресурстар және сыртқы сауда: Хек-
шер-Олиннің моделі. Стандарттық сауда моделі. Ауқым, толық емес бәсекенің 
және халықаралық сауданың эффектісі. Халықаралық  факторлардың қозға-
лысы. Дүниежүзілік сауда саясаты. Сауда саясатының шараларын бөлу тео-
риясын негіздеу. Ауылшаруашылық протекционизмнің уәждемесі. Ауыл ша-
рашылықтың сауда саясатының құралдары  және оның салдары. Кейбір эмпи-
риялық зертетулердің нәтижелері. Макроэкономика және ауылшаруашылық 
өнімнің халықаралық саудасы. Айырбастау бағамы ауытқуының әсері. Пай-
ыздық  мөлшерлемлер  мен  айырбастау  бағамының  арасындағы  қатынастар. 
Сауда саясатының нақты айырбастау бағамына әсері. Тура шетелдік инвести-
циялар және өңделген азық-түлікті сату. Экономикалық бірігу. Дүниежүзілік 
саудадағы мекемелер. Кедендің одақтар және еркін сауда аймақтары.   
Жоба,  жобаның  мақсаты  ұғымдары.  Жобалық  ұйым.  Жобаны  басқару. 
Тапсырыс.  Жұмыстар кешені. Жоба құрылымының жоспары. Желі жоспа-
ры. Есеп. Қазіргі заманғы жобаларды жоспарлау және басқару әдістері мен 
құралдары.  Баланс парақтарын және компанияның пайдасы мен шығындары 
туралы есептерді жүргізу.
Өндірісті  басқарудың  негізгі  ұғымдары  және  теориялық  негіздері.  Олар-
ды  олардың ортасынан өнімдер мен қызметтерге қолдану. Сатудың маңыз-
дылығы. Консультацияларды қалай қамтамасыз ету. Аса маңызды терминдер 
және қазіргі заманғы  маркетингтің теориялық негіздері.   Ауылшаруашылық  
бизнес-ортаның өнімдері мен қызметтерінің маркетингін басқару процесінің 
әртүрлі кезеңдерін қолдану. 
Корпоративтік  басқару:  Агроөнеркәсіптік  кешеннің  мөлшерлік  маңызы.  
ҚР  және  ЕурАзЭО-та  ауылшаруашылық  өндірістің  құрылы.  Ауыл  шару-
ашылықта  мүмкін  ұйымдастырушылық  және  жедел  құрылымдар  және  ұй-
ымдастырушылық-құқықтық  нысандар.  Бизнес-жоспар.  Ауылшаруашылық 
емес  табыстардың  маңыздылығы  және  басқару.    Бизнесті  жүргізуге  салық 
салу.    Бизнес-тапсыруды  ұйымдастыру.  Компания  табысының  элементтері.  
Кәсіпкерлер / жұмысшылар.  Ресурстар / Орналасу.  Өнім / қызметтер (сипатт-
малары, сапасы, бейіндеу, мөлшері, жабдықтар, сертификаттар, ...). Компания 
құрылымы.  Мақсаттары  (көріністер,  жедел  мақсаттары,  бақылау).  Ноу-хау 
(инновациялар, процесті оңтайландыру, ...). Процестер (өнім процестері, ең-
бек  өнімділігі,  стандарттау,  сапаны  басқару,  ...).  Жедел  және  стратегиялық 
бақылауды жүзеге асыруға арналған құралдар (көрсеткіштердің үйлестірілген 
жүйесі, SWOT-талдау және басқалар)
Компания басқару мақсаттары. Өнімділік (практикалық зерттеу, компани-
яның бөлімшелері). Өтімділігі (сәйкестендіру, талдау, бақылау). Тұрақтылық 
(бағалау,  салдары). Практикадан жағдайлармен жаттығулар. Қаржыландыру-
ды басқару. Қаржыландыру мақсаттары  мен стратегиясы. Жобалық қаржы-

101
ландыруды түзету. Кешендік қаржыландыруды салыстыру.          
Бірнеше кезеңдер ішінде бизнес-ынталандыруда компаниямен нақты жал-
пы басшылық ету. Сыртқы деректерді және компанияның деректерін талдау. 
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері
Оқыту нәтиже-
лері, осы модульді 
табысты аяқта-
удан кейін, білім 
алушы 
Бағалау өлшемдері
Білім алушы 
ОН1 Нарыққа 
талдау жүргізуге 
машықтанады  
1.1 
Нарық  болжамдарын  оқуды  және  сыни  бағалауды 
машықтанады.  
ОН2 Ауылша-
руашылық өнім-
дердің әлемдік 
нарықтарын және 
ауылшаруашылық 
өнімдердің халықа-
ралық саудасын 
біледі    
2.1 
Дүниежүзілік ауылшаруашылық нарықтардың қызмет етуі 
және Қазақстанның ауылшаруашылық секторының салыстырма-
лы басымдықтары мен кемшіліктері туралы біледі;
2.2 
Ауыл шаруашылықты қорғау құралдарын ұғыда және ке-
дендік одақтардың қызмет етуін түсіндіру жайында.  
ОН3 Жобалар-
ды басқаруға 
машықтанады 
  
3.1 
Жобаны құрылымдауға, жобаның фазаларына сәйкес жұ-
мыс істеуге;
3.2 
Шығындар мен мүмкіндіктер жоспарларын басшылығын-
да әзірлеу; 
3.3 
Жобаны  бастамашылық  етуден  жобаның  басына  дейін 
жобаның барлық кезеңдерінде негізгі параметрлерді - уақытты, 
шығындар мен мөлшерін сақтау.
ОН4 Ауылшару-
ашылық өнімдерді 
сату нарығын зерт-
теу әдістемесін 
игереді 
4.1 
Маркетингтің  институционалдық  ерекшеліктерін  білуге 
және ауыл шаруашылыққа және азық түлікке көңіл аударуға; 
4.2 
Ауылшаруашылық практикадан кейстік зерттеулерді пай-
далануға.
ОН5 Корпоративтік 
басқаруды және 
бизнес стартапты 
біледі  
5.1 
Практикада  мақсатты  басқару  үшін  қажет  құралдар  мен 
әдістерді қолдануға; 
5.2 
Оқыған кезде және олардың кәсіптік өмірілерінде ұжым-
дық жұмысқа және күрделі қарым-қатынастардың тұсауын кесу-
ге қабілеттілігі;
5.3 
Күрделі, практикалық тапсырмаларды шешуге; 
1.4 
Теориялық білімдерді жаңа бизнес-жағдайларға аударып – 
күрделі міндеттерді шешуге;
5.5 
Компанияның  көлденең  және  тік  салыстыруларының 
көмегімен нашар және күшті жақтарын және олардың себептерін 
талдау дағдыларын сәйкестендіруге;
5.6 
Өндірістік,  ұйымдастырушылық  және  қаржылық  салала-
рын жақсарту бойынша шаралар ұсынуға тиіс.  

102
КМ 13.  Ауыл шаруашылық және қоршаған орта саласындағы саясат. 
Қолданбалы экология.
Мақсаттары:
•  Табиғи балансқа ауылшаруашылық қызметтің релеванттығын білу;
•  Ауыл шаруашылықтың және қоршаған ортаның әлеуметтік-саяси маңы-
здылығы.
Модульдің мазмұны
  Ауыл  шаруашылық  үшін  олардың  маңызында  аймақтың  абиотикалық 
және  биотикалық  факторлары.  Ауыл  шаруашылықта  экологияның  жүйелі 
тәсілі. Ауыл шаруашылықтың табиғи балансқа әсері. Аймақтың факторлары 
белгілеу.  Ауылшаруашылық  экожүйені  жасау.  Ластанудың  судың  сапасына 
әсерін бағалау. Топырақты бағалау үшін күрекпен тексеру.  
Органикалық  егіншіліктің  мақсаттары  мен  сипаттамалары.  Негізгі  шарт-
тары.  Бақылау.  Мал  шаруашылығының  негізгі  қағидалары.  Өсімдік  шару-
ашылығы өндірісінің негізгі қағидалары.   
Ауылшаруашылық  секторының  әлеуметтік-саяси  маңызы.  Құрылымдық 
өзгерістердің себептері. Табыстардағы теңсіздігін түсіндіру үшін гипотезасы. 
Ауылшаруашылық саясаттың мүдделі тараптары мен мақсаттары. Ағымдағы 
оқиғалармен  байланысты,  саясаттың  ауылшаруашылық  құралдары.    Шара-
лардың тиімділігін бағалау үшін, өлшемдерді әзірлеу. Экономикалық игілік 
ретінде қоршаған орта. Экологиялық проблемалардың себептері.  Экологи-
ялық саясаттың  мүдделі тараптары мен мақсаттары. Ортақ ауыртпалық қағи-
дасына сәйкес экологиялық саясат. Сыртқы шығындарды интернализациялау 
шаралары.  Экологиялық  саясат  шараларының  шығындары  мен  пайдалары. 
Ауыл  шаруашылық үшін,  экологиялық  саясаттың    маңыздылығы.  Экологи-
ялық саясат саласындағы қазіргі заманғы әзірлемелер, жеке алғанда климатты 
қорғау.  Тиімділік өлшемдерінің негізінде шараларды бағалау. Экономиканы 
дамыту  үшін    құрылымдық  өзгерістерді  бағалау.  Табыстардағы  теңсіздікке 
теорияны қолдану. Практикалық саясатпен қалыптастырылған мақсаттарды 
бағалау. Экологиялық саясаттың қоғам мен ауыл шаруашылыққа әсерін баға-
лау. Ұлттық және халықаралық мәнмәтінінде ағымдағы оқиғаларды жіктеу. 
Өркендеуге  әлеуметтік  әсер  етумен  нарықтық  экономиканың  талаптарын-
да экологиялық тауарларды жіктеу. Мақсаттарды практикалық іске асыруға 
тәсілдерді әзірлеу. Сыртқы шығындарды интернализациялауға дербес тәсіл-
дерді салыстырмалы бағалау. Сыртқы шығындар мен пайдаларды ауылшару-
ашылық өндіріске енгізуді бағалау. Климатты қорғау бойынша ұлттық және 
халықаралық саясатты жіктеу.   

103
Оқыту нәтижелері және бағалау өлшемдері  
Оқыту нәтиже-
лері, осы мо-
дульді табысты 
аяқтаудан кейін, 
білім алушы 
Бағалау өлшемдері
Білім алушы 
ОН1Агроэколо-
гияны біледі 
1.1 
Табиғи  балансқа  ауылшаруашылық  қызметтің  релевант-
тығын білуге;
1.2 
Ауыл шаруашылық үшін маңызын бағалауға;
1.3 
Бір бірінен тәуелсіз аймақтың факторларын талдауға және 
ұсынуға;
1.4 
Топырақтың құрылымын және тамырлардың өсуін бағала-
уға;
1.5 
Топырақты өңдеу және өсіру бойынша ұсынымдар беруге;
1.6 
Ауылшаруашылық өндірістің мүмкіндіктерне келісімді ор-
наласу факторларының өзара байланысын бағалауға;
1.7 
Ауылшаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсерін баға-
лауға;
1.8 
Ауылшаруашылық  экожүйелерді  олардың  жүйелік  мән-
мәтінінде түсіндіруге.
ОН2 Экологи-
ялық ауыл шару-
ашылықты біледі  
2.1 
Органикалық  егіншілікке  дәлелдерін,  жағдайларын,  шека-
раларын, проблемалары мен негізгі тәсілдерін білуге
2.2 
Оларды  өнімнің  басқа  да  түрлерінің  басымдықтарымен 
және кемшіліктерімен салыстырып машықтануға;
2.3 
ҚР экономикалық тұрғыда, солай экологиялық тұрғыда, ор-
ганикалық ауыл шаруашылықтың маңыздылығын бағалауға, сон-
дай-аө басқа жүйелерді белгілі процестерді беруге.
ОН3 Ауылша-
руашылық сек-
тордың әлеумет-
тік-саяси маңы-
зын біледі.
3.1 
Ауылшаруашылық  және  экологиялық-экономикалық  қа-
рым-қатынастарды мысалдарда көрсетуге қабілетті; 
3.2 
Ауылшаруашылық  құрылымдық  өзгерістердің  қоғамға 
әсерімен себептерін түсідіруге;
3.3 
Шешімдерді қабылдаудың ауылшаруашылық және экологи-
ялық саясаттың процестерін ұғынады; 
3.4 
Ауылшаруашылық және экологиялық саясаттың шаралары-
на шолуды ұсынады және олардың маңызын бағалайды;
3.5 
Ауыл шаруашылықтың және экологиялық саясаттың мәсе-
лелерін  теориялық  білімдердің  негізінде  жіктеуге  және  дәлелдеу 
тізбегін құруға ;
3.6 
Саясатты  бағалау  үшін  өлшемдерді  әзірлеуге  және  қолда-
нуға;
3.7 
Бұл салаларда саяси тапшылықтарды талдауға;
3.8 
Тапшылықты қысқарту бойынша өз ұсыныстарын әзірлеуге;
3.9 
Әртүрлі  тиімділік  өлшемдерінің  негізінде  ұсыныстарды 
бағалауға тиіс;
3.10    Экологиялық  экономика  теориясын  өзекті  тақырыптарға 
ауыстыруға және шешу үшін ұсынстарды алуға қабілетті.

104
7.
 
Те
хн
ика
лық
 ж
әне
 кәсіптік,
 ор
та біл
імнен к
ейінгі
 біл
ім
  
оқу
 процесінің жо
спары (о
қу жоспа
ры)
 
 
Мам
андығы:
   
   
Фермер ш
аруашыл
ығ
ы (б
ейі
ні б
ой
ынша
)     
 
Білі
ктіліктері
:  
 
ма
л шар
уашыл
ығы бейіні
 бо
йы
нша:
 «Ма
шина
мен с
ауу о
ператор
ы
», «Ж
ылқ
ы ӛсір
уші»
, «Құс ӛсір
уші»
, «Шошқ
ашы»

«Түй
е 
ӛсі
ру
ші», 
 
өсімд
ік шар
уашыл
ығы бейін
і бойы
нша
 : 
«Қой
ма
 жұмы
сшысы»
, «
Кӛкӛні
с 
ӛсіру
ші», «Егін
ші»; «
Бағбан»
; «Қызы
лша 
ӛсір
уші»
,  
«Ж
ем
іс

ӛкӛ
ніс ӛсіру
дің
 м
аманы»

бар
лы
қ бе
йінд
ер бо
йы
нша
 жал
пы
: «
Бу
хг
ал
тер»
,  
«Ау
ыл
ша
ру
ашы
лық ма
ши
нала
р 
мен тр
акторл
арды
 баптаушы»

«Э
ле
ктр 
жабды
қтар
ға қызме
т кӛрсету 
элек
тро
мо
нтеры
», «Слесарь
-жӛн
деуші»
, «Ауылшаруа
шы
лық ӛнд
ір
істің 
трактор
шы
-ма
шин
исі»,
 
Фермер, 
Фермер
-менеджер 
        
 
   
          
    
   
          
    
   
          
   
    
          
    
   
          
    
   
        
Оқы
ту н
ысаны: күн
дізгі  
 
негізг
і орта білім б
азасынд
а 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет