Білім беру бағдарламасы мамандығЫ: 1504000 фермер шаруашылығЫ (бейін бойынша) Астана 2016 4Pdf көрінісі
бет17/20
Дата15.03.2017
өлшемі2,25 Mb.
#9648
түріБілім беру бағдарламасы
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

ДЕСТЕ  ДЕСТЕ
Л
ЕГІШІ

ЖВЗ
-10.
7
Бір сағ ӛні
мд
ілі
гі 8га
Қарма
у ен
і м 
10
.7
Биіктігі
 ср
еза 
в 
мм
 от 7
0 до 
250 
Жұмыс 
ж
ылда
мд
ығы км
/ча
с до 
8 Салм
ағы к
г 265
0
Ұзы
нд
ығы 
мм
 44
00
Ені мм
 125
00
Биіктігі
 мм
 1900
Дәнд
і д
ақылда
рды ке
йін 
де
стеге
 сал
уме
н ша
бу
  
12
АСТЫҚ  ЖИНА
ЙТЫ
Н 
КОМБА
Й
Н, 
ESSIL К
ЗС
-760
Ӛнімд
ілі
гі, 1


Ӛткіз
у қ
аб
іле
ті, 
12
кг/
с
Ұзы
нд
ығы,
 10850 мм
Дес
теле
гіш б
ойынша
 ен
і, 
76
00 
мм Биіктігі
, 4
500 мм
Дес
те
легі
шпен 
са
лмағы, 166
00 к
г
Тү
сі
ру
 б
иі
ктігі
, 4400 
мм
Маса
қты д
ақ
ылда
рды т
ура
 
және
 б
ӛлек 
жина
уға а
рналған 
13
АСТЫҚТ
Ы 
ЫРҒЫ
ТЫП 
ТАСТ
АУ
ШЫ,
МЗС
-90
-20
-01М
Ӛзі ж
үр
еті
н,  
90
 т/с
 д
ейі
н 
ӛнімд
ілі
гім
ен 
ас
тықты ы
рғыты
п 
таста
ушы, 
мына 
техн
оло
ги
ялық
 
операци
яларда
 тие
у-
тү
сі
ру
 
жұмыста
рын 
ме
ханика
лан
дыр
уға а
рналған:

ас
тық қ
оймала
ры
на 
са
лу
 
және
 шығар
у;

кӛлік
 қ
ұр
алд
арына а
стықты 
тие
у;

комб
айнна
н а
стықты 
әк
елге
н 
ке
зде,
 аш
ық а
лаң
да
рд
а а
стықты 
ме
ханика
лық 
лақ
тыру
 (қ
айта 
Тие
у-
түсір
у 
жұм
ыста
ры
н, 
ас
тықтың 
үйінді
леріне
н 
бу
рттарды
 қ
алыпта
стыр
уды  
ме
ханика
лан
дыр
уға а
рналған 
ӛз
і ж
үр
етін а
стық 
ырғытып 
таст
ау
шыс
ы  

125
138
бу
ртта
у);

комб
айнна
н а
стықты 
әк
елге
н 
ке
зде,
 ал
аңдарда
кӛлік
 
құралда
ры
ме
н жетк
ізіле
тін 
ас
тықтың 
үйінді
леріне
н 
бу
рттарды
 қ
алыпта
стыр
у;

жеңі
л фра
кци
яны бӛ
ліп

ас
тықты с
епа
рациял
ау
.
14
СА
Д А
СТЫҚ
 
ТАЗА
РТ
Қ
ЫШ 
ТЕХНИК
А
Ӛнімді
лігі
:
Алдын а
ла 
тазарт
уда
  −
 6
т/с 
де
йін
Алғашқ
ы т
азарт
уда
 − 
4
т/с 
де
йін
ка
либ
рле
уде
 (с
ұр
ыта
уда
) −
 2
т/
с 
де
йін
Тҧтыну
ш
ылы
қ
қуа
ты:
2,5
 к
В
т
Кӛлем
дері
:
Ұзы
нд
ығы 
− 2565 мм
.
Ені − 
700 
мм
.
Биіктігі
 − 
1850 мм
.
Сал
ма
ғы
-313 кг.
САД айы
рғышы

ән
ді 
да
қылд
ардың д
әнд
ерін 
тазала
уға а
рналған 
ма
шина 
15
АСТЫҚ  КЕПТІ
РГІ
Ш, 
С3
-16

бид
ай,
 сұлы, 
арпа ыл
ғал.
 ал
у 
19%
-да
н 1
5%
-ға д
ейі
н 
(ше
телд
ік
 әд
іс
теме
лер
 
бойынша)
;

бид
ай,
 сұлы, 
арпа ыл
ғал.
 ал
у 
20%
-да
н 1
4%
-ға д
ейі
н (5886
-84
М
ЕМС
Т бойынша);

қа
рабид
ай
ылғал
. а
лу
 20%
-
да
н 14
%

а д
ейі
н;
Ығал
дылығының д
ең
гейі
 Кез 
ке
лген
 ма
сақ
ты,
бұры
шты, 
ма
йлы д
ақылда
рдың 
дә
нде
рін кептір
уге а
рналған

126
139

күнба
ғыс ылға
л. 
ал
у 
19%
-да
н 
9%
-ға д
ейі
н;
Ӛнімд
ілі
кті 
ретте
у ш
ек
тері, 
т/с.
..5
-25.
20%
-да
н 1
4%
-ға д
ейі
н а
стықты 
ке
птір
уге 
от
ын
ның 
жалп
ы 
шығысы 

т. а
рт
ық е
ме
с
16
КАМАЗ, 
МАЗ
Дӛңгелек
  форм
ула 
сы 4x2. 
Авто толы
қ 
са
лма
ғы,
 к
г 18650.
Автопойы
здың тол
ы
қ 
са
лма
ғы,
 
кг 
44000. 
Алдыңғы 
бі
лігі
не 
рұ
қс
ат е
тіл
ген 
жүкте
ме
, к
г 71
50

Артқы б
ілі
гіне
 рұ
қс
ат е
тілге
н 
жүкте
ме
, к
г 115
00
.
Ер
ге 
рұ
қс
ат етіл
ген 
жүктеме
 , 
кг 
10600. Ж
үк
 к
ӛт
ергіш
тігі,
 к
г 
Платф
орма
ның а
уда
ны, м

Платф
орма
ның к
ӛлемі
, м
3
Жа
бд
ықтал
ған 
ав
то
 са
лма
ғы, к
г 
Мак
сим
алды жылд
ам
дығы 

м/
с)
Қозғалтқ
ы
ш ЯМЗ
-65
82
.10
Қозғалтқ
ы
штың қ
уат
ы (а

.) 
33
0
Беріліс
 қ
ораб
ы ЯМ
З-
239 неме
се
 
9JS135А 
Бе
ру
 са
ны 
9.
 
Же
текш
і кӛпірле
рдің б
ер
у са
ны
 
Пневм
атик
алық
 не
месе 
 
рессо
рлық
 ас
па 
 
Шинал
ард
ың мӛлше
рі 
315/80
R22,
5 31
5/70R2
2,5
. О
тын 
ба
гі 500

Астық тас
ымал
да
у

127
140
Тӛ
бе
сі
 тӛм
ен 
үлкен
 кабин
а  
Эк
оло
гил
ық типі
 Euro
-3.
17
КПШ
-9
ТЕГІСК
ЕСКІШ
ТЕР 
1.
Қарма
у 
ені
, м
-
9
2.
Жұмыс 
жылда
мд
ығы, км
/ч 
-
8...10
3.
Ӛнімд
ілі
гі, 
га/с
ағ 
-7,2
...
9
4.
К
ӛлік 
жылда
мд
ығы, км

 -
15
5.
Ӛңде
у т
ереңд
ігі,
 см
-
7...1
8
6.
К
ӛлемд
ік
 мӛлше
рл
ері, 
мм
:
ұз
ынд
ығы 
-4770
; ж
ұм
ыс е
ні 
-
9580; к
ӛлікті
к 
ені
 -
4270;
7.
Салм
ағы, к
г 
-
3000
8.
Трак
тор
дың  
сүйре
гіш
сыныбы  
-
5
То
пыр
ақ
ты негі
згі ӛ
ңде
уге 
арналға
н
18
Прицепн
ая
 косилк
а,
 
BERK
UT 
3200
1 сағ 
негі
згі 
уақ
ы
ты 
үшін, 
ӛнімд
ілі
гі, га/с
ағ, 
 4,5 дейі
н
1 сағ 
пайд
ала
ну
ш
ыл
ық 
уақ
ыты 
үшін, ӛнім
ді
лігі
, г/
са
ғ, д
о 3
,3
8
Қарма
у ен
і, м
 3,2
Жұмыс 
жа
лд
ам
дығы, к
м/
са
ғ, 
до18
Кӛ
лік
тік 
ж
ылда
мд
ығы, км

ағ, 
до20
Салм
ағы, к
г, а
рт
ық е
ме
с:
Салқ
ында
тқышы б
ар 
шӛп маш
инас
ы 
1530
Табиғи 
және
 егі
лген
 шӛпті 
піше
нге 
шаб
у  

128
141
Салқ
ында
тқышсыз
1360
Айналым
да
ры
 са
ны  
ҚІБ
мин/
айн 
1000
ротордың 
айна
лымд
арын
ың 
са
ны, м
ин/а
йн, 
 
3000 д
ейі
н
Тр
ак
тор ж
олтаба
нын
ың ені

мм
 1600
Кӛ
лік
тік 
са
ңыла
у, к
ем
 д
еге
нде
 
мм
 280
Кӛ
лем
ді
к 
мӛлшерле
рі, м
м
ұзындығы
6730
ені
3100
биі
ктігі
1490
19
Аспалы
 м
айдала
ғыш 
шӛп м
ашинасы
,  
КИН

-1500
Негізгі 
уақ
ыттың 
бі
р саға
ты 
үшін ӛнім
ді
лігі
, т/
с . 
18
Жұмыс 
қа
рма
у ен
і, 
мм
 ..
 15
00
Ӛткіз
у қ
аб
іле
ті к
г/с,
 ке
м 
де
генд
е (
ӛнімд
ілі
гі кем
 д
еге
нде 
20
 т/га
 жә
не 
ылғал
дылығы к
ем 
де
генд
е 80% кӛк Сал
ма
ғыны 
жинаға
н к
езде
) .
 5
Кес
у ұ
зынд
ығы, мм
.200 де
йін
Қозғалыс
тың 
жұм
ыс 
жылда
мд
ығы, км

 . 
8
Қозғалыс
тың кӛлі
к 
жылда
мд
ығы, км

. 20
Бір 
уақ
ытты м
айд
алау
ме
н 
және
 к
ӛлік 
құралда
рына
 
тие
уме
н к
ӛк шӛпті, 
жүге
ріні 
шаб
уғ
а а
рна
лған
  

129
142
Жұмыс 
қа
лпынд
ағы к
ӛлемд
ік
 
мӛлшерле
рі, м
м:
-ұз
ынды
ғы / е
ні 
/ б
иік
тігі 
. 7650 
/ 3800 / 4
000
Салм
ағы, к
г ..
 90
0
20
Рулондық
 жинағыш
-
ба
сп
а, П
Р-
Ф
-145

Жа
лпы с
алмағы, к
г:
22
00

Қарма
у ен
і, м
:1.4

Ӛнімд
ілі
гі, га/с
ағ:
0.6
-1.3

Ұзы
нд
ығы:
2700

Ені:
2400

Биіктігі
:2300
Шӛптің, са
ба
нның д
ес
теле
рін 
қа
йыру
ға, 
оларды ке
йін 
ке
нді
ржіппен 
ба
йлап, 
ру
лондарғ
а б
ас
уға а
рна
лған
   
21
Ӛзі ж
үр
еті
н жем
шӛп 
жинайтын 
комб
айн,
 
КСК
-600

Қозғалыс
тың кӛлі
к
жылда
мд
ығы, км

 20 а
рт
ық 
ем
ес
.

Қозғалыс
тың жұм
ыс
жылда
мд
ығы, км

 12артық 
ем
ес
.

Дӛңгелек
терінің
 са
ны:
жүргізетін 
/жете
кші
лік
 ете
тін 
да
на2/2

База/жол с
аңыла
уы
мм
2025
/25
0

Дӛңгелек
тердің
жолтаба
ны: жү
ргізе
тін 
/жете
кші
лік
 ете
тін мм 
2710/2
600

Адапте
рле
рсіз ӛзі
жүретін 
ма
йда
лағыштың 
кӛлем
ді
к 
мӛ
лше
рле
рі ме
н 
Бір 
уақ
ытты м
айд
алау
ме
н 
және
 к
ӛлік 
құралда
рына
 
тие
уме
н ж
үгер
іні

күнба
ғыст
ы және
 б
ас
қа
 д
а 
биі
к 
са
бақ
ты да
қылд
арды, 
дә
нде
рінің п
іс
уіні
ң к
ез 
ке
лген
 фазасынд
а ш
аб
уға 
арналға
н 
  

130
143
са
лма
ғы

Ұзы
нд
ығы 
мм
 64
00

Ені мм
 364
0

Биіктігі
 мм
 3640

Майд
ала
ғыштың сал
ма
ғы
кг 
7800

Жина
ғыш
пен 
кӛлік
тік
қа
лпынд
а ӛ
зі ж
үр
етін 
ма
йда
лағыштың к
ӛле
мд
ік
 
мӛлшерле
рі ме
н с
алмағы

Ұзы
нд
ығы 
мм
 84
00

Ені мм
 370
0

Биіктігі
 мм
 3700
22
ko
libri ЗИ
С
-2.

Ро
торлық 
 ас
пал
ы 
тыр
на
уы
ш
Ӛнімд
ілі
гі, га/с
, 5,4 де
йін
Қарма
у ен
і, м
, 4,7 де
йін
Ро
тордың 
диа
ме
тр
і, 
м 3,6
Дес
тенің
 ен
і, 
м, 
 1,4 дейі
н
Жұмыс 
ж
ылда
мд
ығы, км

,  
 1

де
йін
Салм
ағы, к
г, 600 арт
ық е
ме
с
Кӛ
лем
ді
к 
мӛлшерле
рі, м
м 
4500х4
000
х 12
00
ҚІБ айна
лу
 жиіл
ігі,
 ми
н/а
йн, 
540 Тр
ак
торларме
н а
грег
аттала
ды 
т/с 
1,4
Шалғы ж
ол
да
рдан те
гіс 
де
стел
ерге шӛпті ә
бд
ен 
жина
уды 
жүргізед
і  
 
23
Тракто
рлы
қ әмбеб
ап 
же
мшӛп таратқы
ш, 
КТУ
-10
РКТ
-10
ма
ркалы 
()
Типі   
  т
іркем
елі
Жүк 
кӛтергі
штігі,
кг
4000
Шана
қтың
 сыйым
ды
лығы, м
3
10
Тасыма
лд
ау
 және
 
ма
йда
лан
ған 
жем
шӛп
ті 
тарат
у  

131
144
Кӛ
лем
ді
к
мӛлшерле
рі,
мм
-ұз
ынд
ығы
         
   
6700
-ені
   
     
2300
-биі
ктігі
   
      
24
70
Салм
ағы, к
г   
2000
Ко
лле
я, м
м  
1600/1
800
24
Астық ҧ
нта
қтағыш
ы,
 
БДК
-10П
Ӛнімд
ілі
гі, т/с
10
15
10
Белгіл
енге
н қ
уат
ы, к
Вт/с 
75
38
,75
75
,5
Кӛ
лем
ді
к 
мӛлшерле
рі, м
м:
ұзындығы
3020
1500
3020
ені
1500
1500
1500
биі
ктігі
3170
3200
3170
Салм
ағы, к
г
1900
1000
1900
Бидай,
 арп
а ж
.т.б
. д
әнін 
ұнтақта
уға
 арнал
ған
25
Сиырла
рға арн
алған 
суарғыш  Моделі
-60
Шойын 
эма
льд
алға
н 
то
стаға
н. 
Же
зден 
жаса
лған
 жеңі
л 
қозғалма
лы қ
ұбы
рлы қа
қпа
қ.
С
у қ
ұб
ырына 
қом
у 
в.
р. ½"
 
үстінен 
жә
не 
ас
тынан.
С
уды қ
ақ
пақ
 арқыл
ы 
шашыратп
ай 
бе
ру
,
бе
кі
ту
ге а
рна
лған
 4
тесі
гім
ен 
 
Малд
ы ав
то
ма
тты 
түрде 
су
ар
уға а
рна
лған
  

132
145
26
Сҥрг
ілеуш
і кӛң 
жинай
тын 
трансп
орт
ер, ТС
Н
-3Б
ТСН
-3,

 Сүргіле
уш
і 
тр
анс
порт
ер кӛңді
 ж
ина
уға ға
на 
мүмк
інд
ік
 бе
рмейд
і, бірақ
 және
 
оны кӛлік
 құралына 
тиейд
і. 
ТСН
-2,

 ӛз
геше
, он
ың 
кӛлд
ене
ң жән
е к
ӛлбе
у
тр
анс
порт
ерлеріні
ң жек
е 
сымд
ары, 
сонда
й-
ақ
 сүйрегіш 
тізбе
ктің
  ӛзге к
онс
тру
кци
ясы 
ба
р.
Малд
ы ба
йла
п ұстаға
н к
езде
 
кӛңді
 шығ
ар
уға жә
не
 б
ір 
уақ
ытта кӛ
лік
 қ
ұр
алына
 
тие
уге а
рна
лған
  
27
Модуль
дік қаса
пха
на, 
М1
Мод
ул
ьді
к 
қа
са
пхана 
ме
талл
оконс
тр
укци
ялары м
ен 
сэнд
вич
-п
ане
льд
ерден
 
жинал
ған,
 техн
оло
ги
ялық 
желі
ме
н жән
е а
рна
ул
ы 
құралда
рм
ен 
жаб
дық
талға
н  
контейне
рд
і ӛзіме
н б
ілд
іреді
 .
Қаса
пхананың ӛнім
ділі
гі б
ір 
сағатт
а 10
 ба
сқ
а дей
ін
.
Қо
йла
рды 
союға а
рна
лған
28
Қойлар
ды
 
шомылды
руға
 
ар
налғ
ан 
қонд
ы
рғы
МКУ
-1
қо
ндырғыс
ы 
(87
 с
урет) 
1 қаша
да
н, 2 итеретін
 арба
да
н 
және
  3 ре
льс 
жолына
н, 11 
шомылды
ру
ға а
рналған 
ва
ннад
ан,
 4 платф
ор
ма
ның 
рамас
ынан, 
8 шо
мыл
ған 
қойла
рға арналға
н а
лаң
нан,
  10 
ва
ннаның 
кӛтергіш 
қа
бырғасы
нан,
 12
 со
рғыд
ан 
және
 13
 ж
етек
тен тұ
рады. 
Эм
ул
ьсиян
ы да
яр
ла
у 
үшін, 
Қо
йла
рды 
де
зинфекцияла
у 
ерітінд
іле
рімен 
профилак
тика
лық 
ӛңде
уге 
(шомылд
ы
ру
ға) 
арналған 
 

133
146
қондырғ
ы 
6  қа
занме
н жән
е 5 
арала
стырғышпе
н қ
ам
тылған. 
29
Сегм
ен
ттік
-бармақ
ты
шӛп
м
ашинасы
,КСП
2.1

Қарма
у ен
і: 2,1 м

Кесі
лген
 жеріні
ң б
иіктігі:
40
-80 мм

Же
текте
гі қ
уа
т; д
о 7
,5
кВт

Жұмыс 
ж
ылда
мд
ығы: 12
км

 д
ейі
н
Жа
зық жерле
рде жа
ба
йы 
ӛсетін 
жән
е е
гісті
 шӛптерді 
шаб
уға а
рна
лаға
н.
30
Қойлар
ға арналғ
ан 
қашал
ар
Қашад
ағы қ
ор
ша
уды
ң б
иік
тігі 
 
миним
ум 1 м
етр б
олу
ға тиі
с, 
де
генм
ен 
1,4
-1,
5 метр
де
н б
иі
к 
іс
те
у д
ұры
с. 
Қо
рша
уды бе
кі
ту
ге 
арналға
н д
іңге
ктер б
ір бі
рінен 
ек
і м
етр қашықтықта 
қа
ғылад
ы 
және
 се
німділ
ігі 
үшін, це
ме
нт 
ерітінд
іс
і н
ем
ес
е б
ет
он  
құйылад
ы.
 Қыр
лы бӛ
ренед
ен 
жаса
лған
 қаңқа
ға қ
ағ
ылатын 
қоршайт
ы
н  м
атериал
 ретінд
е 
тақта
йды, 
Рабица
 тор
ын нем
ес
е  
профили
рл
енге
н таб
ақ
тарды 
пайд
ала
ну
ға б
олады.
 Сонымен 
қа
тар, қой
лар к
ӛп 
уа
қыт қ
аша
да
 
болатыны
н ұмытпа
у керек
, а
л 
енд
еше
 оларды жа
ңб
ардан

қа
рдан жә
не 
шыжығ
ан 
 к
үннен 
қорға
у к
ер
ек
. Тӛбе қ
алқ
аны 
жаб
у 
үшін
, ә
де
тте шифер 
нем
ес
е п
ро
фнастилд
ы не 
ба
сқ
а 
Қорада
 не
ме
се
 қ
ор
ад
а-
жайылым
да ұста
у тәс
ілі
 
ке
зінде
 қ
ажет, қ
ойларға 
арналға
н қ
аша
лар.

134
147
да
 ша
тыр
 ма
териалд
арын 
пайд
ала
нады. 
31

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет