Дерге ескерткіш орнатуымыз керекPdf көрінісі
бет25/27
Дата18.03.2017
өлшемі10,74 Mb.
#10004
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Болатбек МҰХТАРОВ

gazetairkutsk.ru 

 Бүгін Алматыдағы «Ғылым ордасы» ғылымнан бір сәтке қол 

үзіп, лирикалық мазмұндағы 

музыкалық-вокалдық шығармалар 

орталығына айналады. Мұнда опера 

әншілерінің қатысуымен романс кеші 

өтеді.

 

  

 

  

№21 (932)12.02.2013 жыл,

,

,,

,

,

сейсенбіі

і

іі

СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?Дене массасы өте төмен 

сә

сә

сә

сә

би

би

биле

е

е

е

рд

рд

рд

рд

ің

ің

і

т

т

т

т

уы

уы

уы

уы

лу

лу

лу

лу

ын

ы

а ауаны 

ла

ла

ла

ла

ст

ст

ау

ау

ау

у

шы

ш

шы

шы б

б

б

өл

өл

өл

өл

ше

ше

ше

шект

кт

к

кт

ер себеп. 

Мұны Калифорния 

университетінің 

зерттеушілері анықтады.

Ақырзаман жайлы дүрлігу 

ба

ба

ба

ба

сы

сы

сы

ы

лм

л

ай жатып, тағы бір ү

ү

ү

ү

ре

ре

ре

ре

йд

йд

йд

йдің

ің

ің

ің

 

ға

ға

ғ

ғала

ла

а

м

м

мды жайлайтын түрі бар

р

р

рРесейлік ғалымдар келер жылы

кіші мұз дәуірі басталатынын 

айтып отыр.

Irish Health бас

ас

сс

ылы

ы ым


ы

ы

ыының 

хабарлауынша, ам

ам

ам

мер

ер

ерер

ик

икик

к

аал

ал

ықық

ық

ықс

с

са-а-

а-

а-рап  шылар әлемнің

іің


ң

әр 


р

түк 


і

піі


і

рінде 


дүниеге келген 3 млн-нан астам 

сәбидің денсаулығын тексерген. 

Зерттеудің нәтижесі аймақтарда 

ауаның ластану деңгейі қан ша-

лы

лы

лықт

қ

ққ

ы  жо


жо

жо

жоғары

ры

рыр

болса, туылған 

нә

нә

нән

  

рр

е

есесте

те

тете

ле

леле

рд

рдрд

ің

іңің

д

дд

ден


ен

ен

е е 

е 

ем

массасы  ның 

соғұрлым төмен (туу  кезінде 1 

келіден төмен) болатынын көр-

сетті. Маман дардың айтуынша, 

шараналардың салмағына кері 

әсер ететін бөлшектер ауаға 

көліктер мен электр стансы-

ларынан тарала тын  зиянды 

газдардың құрамында болады. 

Айта кетейік

к

к,,

,

, АҚАҚ

АҚ

АҚШ-та ауа

у

у ныы

ы

ң ң 

ң

ңластану деңг

ңг

ңгңг

ей

ейей

й

інін

ін

ініңің

ің

ққ

қ

қау

ау

ауіпп

псі


сіз

з мө


мө

мө

мөл-

л

лл

шері текше метріне 12 ми-

крограмм деп белгіленген. 

Еуроодақ бойынша – 25 ми к ро-

грамм. 

«М

ММ

ир

рр

р

-24» телеарнрн

рн

рнасының хабар-

ла

аа

уы

уыуы

уы

ншнш

нш

ша,

а,

а,а,

Р

РРес

е

есесей

ей

ей ҒҒ

Ғ

Ғыл

ыл

ыыл

ым

ымы

а

аа

а

кака

ка

кде

де

деде

м

миясы Биологияның фундаменталды мәселе-

лері институтының ғалымдары Вла-

димир Башкин мен Рауф Галиулин 

ғаламдық жылынуға кереғар құбылыс-

тың болатынын болжап шықты. 

Ол

ОлОл

Олар


ар

ар

рдд

дың айтуынша, қазіргі ға

а

а

ала

ла

лала

мд

мдмд

мд

ықық

ық

ық 

жы

жжы

ж

лыну құбылысы – ғаламдықық

ық

ықс

с

ссуы-

тудың немесе «кіші мұз дәуірі» аталатын 

кезеңнің басы. Ауа температурасы 2014 

жылдан  бастап төмендей түседі. Ал 

ғасырдың ортасына қарай темпера-

ту

туту

тура


ра

а

ныы

ы

ың 

ң 

ңң

тө

төтө

ө

меме

ме

менднд

нд

деу

еу

еуі рекордтық көр-

се

сес

тк

ііш

іш

шке жет

ет

етт

ед

едед

і

іі.

і

ӘӘ

Ә

уелі баяу басталғансуыту үрдісі онжылдықтан соң қарқын

алып,  энергияға  сұранысты  арттырып 

жіберуі мүмкін. 

Ақпанның 12-і

Алаштың атаулы күні

 1955 жылы Байқоңыр ғарыш айлағын құру жөнінде шешім 

қабылданды.

1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Ауғанстан Ислам 

Республикасы ара

р

рсы

сы

сыы

нд

нднд

нд

аа

а

а дид

ди

дипл

пл

плл

ом

омм

ом

атат

ат

ияия

ия

иялы

лы

лылы

қ 

ққ 

қ

қақа

қа

қты

ты

тыты

на

нн

н

с орнады. Туған күн ие

ие

ие

ие

ие

ле

ле

ле

ле

е

рі

рі

рі

рі

Қуаныш Маскеев (1932) – медицина ғылымының докторы, про-

фессор, академик;Әмин Тұяқов (1937) – КСРО-ның алты дүркін чемпионы, алты 

дүркiн рекордшысы, Еуропа чемпионы, КСРО-ға еңбек сіңірген 

қы

қ

қзметке

е

ее

р,

рр

р,

ҚҚ

Қ

Қазақ

қ

қстанға еңбек сіңірген қызметке

ке

кеке

р,

рр

р

ҚҚ

Қ

Қазақ

қ

қ спорт

р

рын

ы

ынын

а 

еңең

ең

еңбе

бе

ек сі

с

сс

ңі

ңіңі

ңі

ргргг

ен

енен

н

ққ

қ

айай

ай

ара

ра

раткер, даңқты желаяқ;

Советхан Ғабба

б

б

сов  (1939) – медицина және педагогика ғы-

лымдарының докторы, «Халық үні» қоғамдық бірлестіктер одағының 

төрағасы, жазушы;

Сара Назарбаева (1941) – «Бөбек» балалар қайырымдылық 

қорының президенті, Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері, 

Қазақстан Республи

и

ии

ка

кака

ка

сысы

сы

сыб

б

біл

іл

ліл

ім

імм

м

бб

бер


ер

е

еру

у

уса

са

саса

ла

лала

ла

сысы

сы

сыны

ны

ныны

ң 

ң  

құрметті қызметкері;Мереке Бутина

а

а

а

((

(19

19

199

45

4545

4

))

)

)

Де

Де

ДеДе

нс

нсс

ау

ауаулы

лы

лыы

қ

ққ

қ

саа

а

сақт

қт

қтқ

ау

ауау

ау

сс

са

ааласы қызметкерлері 

кәсіподағының төрайымы;Жүрсін Ерман (1951) – ақын, журналист, қазіргі айтыс өнерінің 

ұйымдастырушысы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 

қайраткері, Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың иегері; 

Ләйлә Ахметова (1954) – тарих ғылымының докторы, профессор;

Нұ

Нұ

Нұ

Нұ

рж

рж

рж

рж

ан

ан

ан

ан

М

М

М

М

ұх

ұх

ұх

ұх

ам

ам

ам

ам

ед

е

е

е

жа

ж

ж

ж

нова (1960) – «Қазақстан»

н»

н»н»

 РТР


ТР

ТР

ТРК 

К

КК 

АҚ

АҚАҚ

АҚ

бб

б

бас

ас

асас

қа

қақа

қа

рмрм

рм

рма

а

аа

тө

төтө

тө

рара

ра

йыйы

йы

ымы

мы

мымы

;

;Асқар Алтай

  (1963) – жазушы, Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының иегері;

Берік Бейсенғалиев (1966) – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы хол-

дингі» АҚ басқарма төрағасы;Ұласбек Сәдібеков (1967) –  ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты; 

Тілеген Қасқин (1972) –  ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 

агенттігінің Солтү

ү

ү

үст

ст

стст

ік

ікік

ік

ҚҚ

Қ

Қаз

аз

азаз

ақ

ақақ

ақ

стст

ст

стан

а

анан

о

оо

о

блбл

бл

ысыс

ыс

ысы

ы

ыы

бо

бобо

б

йыйы

йы

йынш

ш

шш

а басқарма бастығы 

–Тәртіптік кеңесті

т

тіті

ң 

ңң

тө

төтө

т

рара

ра

ғаға

ға

ғасысы

сы

ы;

;;

;Боранбай Сабыржанов (1975) – «Астана-Қозғалмайтын мүлік» 

АҚ басқарма төрағасы. Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып

мәртебелеріңіз арта берсін!

«А

А

А

А

А

А

лаш айнасы

сы

ы

ы

ы

»

ТАРАЗЫ

Бүгін ең маңыз

ыз

з

ззз

ды

дд

д

дд

і

іс-

термен тек өз беті

ті

ті

тіті

ті

ңіңі

ңі

ңің

ңі

зшзш

зш

зшзш

зш

ее 

е 

ее 

ай

айай

ай

айай

-

---

налысуға тура келеді

і

і

.Ешкім нің  көмегіне  сен   бе-

геніңіз жөн. Басқа лармен 

біріккен бастамаларыңыз

онша сәтті болмайды. Се-

бебі әрқ

рқ

айсыңыз көш басшырө

рө

рөр

рө

ліл

л

лн

н

нн

н

ние

ие

иеие

ие

иемд

мд

мдд

ен

енен

ен

енен

гі

гігі

гі

гігі

 л

 лл

 л

лл

ер

ерер

ер

рр

ің

ііі

із келері

сө

сө

сөсө

сө

сөзс

з

ззсіз

із

ізіз

із

із.

САРЫШАЯН

Ғашық жандарды жа-

ғымсыз сезім сынағын бас-

тан өткізу күтеді. Қазіргі 

кезде сіз қызғаныш

ыш

ышыш

ш

ышо

о

оо

ты

тыт

тты


-

ның құрсауында

да

да

дада

да

жж

ж

жж

жүр


үр

үр

үрр

үр

сіс

сі

сісі

сі

з.з

з

зз

з

 Жаныңыздың жартысы деп 

жүрген адамның әрекеті 

сізге күмән туғызуы мүмкін.

Одан гөрі ашық сөйлескен 

жөн. 

МЕ

МЕ

МЕ

МЕ

МЕ

МЕ

РГ

РГ

РГ

РГ

РГ

РГ

ЕН

ЕН

ЕН

ЕН

ЕН

ЕН

Ор

ОрОр

Ор

ОрОр

ас

аса

ас

аан

ан

анн

зз

ззз

з

орор

ор

оро

ор

ттт

табысқа 


жететініңізге сенімді бо-

ласыз, сол үшін көңіл 

күйіңіз де өте көтеріңкі. 

Ерте ме, кеш пе, сіз өз

деге ніңіздің орын дала-

тынына сенімдісіз.

з.

з.

з.з.

з.

АА

А

Айн

йн

йнйн

й

йна-

а

аа

лаңыз дағылар 

ай

ай

айай

ай

айны

ны

ныны

ы

ныту

ту

туту

ту

туға

ға

ғаға

ға

а 

тыры сады, алайда ішкі түй-

сі гіңізге  сенген  жөн. 

ТАУЕШКІ

Айналаңыздағы адам-

дармен өзара түсіністік 

сі

сісі

с

сзд

зд

ззіі

і

іі

қу

қуқу

қу

қуан

ан

анан

та

тата

та

тата

ды

дыды

ды

дыды

.

..

Жақын-


да

да

дары

ры

ыы

ы

ңың

ңы

ңыңы

ң

зз

з

бүбү

бү

бүбүгі

гі

гігі

гі

ін

н

нн

н

сс

с

сізді кез келген істе қолдап отырады 

әрі сізге жағымды нәрселер 

жасап, көңіліңізді көтеруге

тырысады. Кешке күтпеген 

қонақтар келуі әбден 

мүмкін.


СУҚҰЙҒЫШ

Осы күні ғашық жан-

дарды жағымсыз күн кү-

теді. Сүйіктіңізден көңіліңіз 

қатты қалуы ықтимал. 

Сезіміңіз сынаққа  шыдай 

алмайтын се кілді. Шынайы

сү

сүсү

сү

сйі

й

йй

й

спсп

сп

спсп

сп

енен

ен

енн

ш

шш

ш

іліл

іл

ілл

л

ікік

ік

ікк

ік

пп

п

пп

п

енен

ен

ене

  түсіністік 

та

та

тата

та

аны

ны

ныны

ны

ныты

ты

тыты

ты

тып

п

п, ее

еск


ск

ск

скск

к

ііі 

і

іөк

өк

өкөк

к

өкпе

п

пепе

пе

п-реніштің 

бәрін ұмытқан жөн.   БАЛЫҚТАР 

Бүгін шектен тыс көңіл-

дісіз, сондықтан ро ман-

тикалық оқиғалар

р

р

рр

р

орыры

ры

рыры

ры

нн 

алуы да ғажап ем

м

м

мм

м

есес

ес

есес

ес

..

.

ЖаЖа

Жа

ЖаЖа

Жа

ңаң

ңа

ңаңа

ңа

  

қарым-қатынас 

б

б

ба ры-сында алды-артыңызды 

абайлап әрекет етіңіз. 

Қаржыға қатысты істе де

солай, ақшаны ойланып 

жұмсаң

ң

ңң

ң

ңыз

ы .


ТОҚТЫ

Жо

Жоо

о

осп

сс

сс

с

арр

р

рр

р

ларыр

р

рр

ңызды


жү

жү

жүү

жү

зезе

е

зее

зе

геге

ге

ее

е

аа

а

аа

сы

сысы

сы

ысы

ру

руру

р

руру

 айтар-

лық  тай


й

й

йй

 күш салуыңызды 

қажет етеді. Күніңіз күт-

пеген жағымсыз жағдай-

ларға байланысты болады, 

бірақ мәселені оңды ше ше-

сіз. Жасыратын сыр бол маса 

да, сүйіктіңізбен  бө

бө

бө

бөбө

бө

ллі

лі

лілі

л

с кікі

кі

кік

кі

ңіңі

ңі

з з 

з

з з

келмейді.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет