Дерге ескерткіш орнатуымыз керек


Әсілінде ұлтқа, елге қызмет ету – Мұстафа Шоқай бабамызPdf көрінісі
бет8/27
Дата18.03.2017
өлшемі10,74 Mb.
#10004
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Әсілінде ұлтқа, елге қызмет ету – Мұстафа Шоқай бабамыз 

айтқандай - «бір мухаббәт уәзифа болмақ». Әйткенмен бүгінде 

мемлекеттік қызметті ұлтқа қызмет ету емес, шен тағып, 

шекпен жамылудың, жылы-жұмсақ жерге өсудің трамплині 

ретінде бағалайды жұрт. «Баламды мемлекеттік қызметке 

«халқыңа қызмет ет!» деп емес, шекпен киіп, шіреніп «өс!» деп 

бердім» дейді ел іші осы күні. Мұнысы шындық енді. 

Мемлекеттік қызметте ештеңенің байыбына бармайтын, 

«агент» ойнаудан аспайтын, өңшең шикіөкпе жастарды 

көргенде, кадр жасақтау саясатының қан қақсап тұрғанын анық 

байқауға болады. Елдің ертеңіне кім тұтқа?

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

күн 


нің бірінде қарапайым тұрғындар 

мемлекеттік қызметтегі бі лік сіз мамандар-

дан көресіні көріп жүр. Үміт – мемлекеттік 

қыз мет ке көлденең көк аттыны өткізбейді 

деп се нім артып отырған наурызда күшіне 

ене тін «ҚР мемлекеттік қызмет туралы» су 

жаңа Заңда болып тұр. 

Дулат АМАНЖОЛ, аймақтық «Тіл және 

Рух» журналының редакторы:

– Мемлекеттік қызметке, билікке өмір-

лік тәжірибесі мол адамдар баруы керек. 

«Жас тар келеді, намыстың сөзін сөйлейді, 

бәрін өзгертеді» дегендей құрғақ пафос 

пен арзан популизмнен арылуымыз қажет-

ақ. Өйткені мемлекетіміздің дамуына бел 

шешіп қызмет ете алатын жастарды топтас-

ты ратын жас көшбасшы жоқ. Жастар жа-

уап ты қызметке тұрып, орынтаққа жай ғас-

қан нан кейін ұстанымын, принципшілдігін, 

тегеурінділігін артта қалдырып, керісінше, 

ма саттанып, мемлекет мүддесін, ұлт ұпа-

йын, жастарды ұмытып кетеді. Жалтақтық 

пен жалпақшешейлігі алға шығады. 

Айгерім АХАНОВА, ҚР Экономикалық 

даму және сауда министрлігі БАҚ-пен 

байланыс басқармасының бас 

сарапшысы:

– Өз басым жастардың мемлекет ісіне 

араласуын құп көремін. Әрине, мемлекеттік 

қызметтің талабы күшті, бәсекелестiк жо-

ғары. Бірақ бүгінгі жас тардың сана-сезімі, 

біліктілігі халық қа қызмет етуде қарымды 

дер едім. Мемлекеттік қызметке өту үшін 

кон курсқа құжат тапсыратын жастар сая си 

сауатты, патриоттық сезімге толы, өз ісін 

жетік меңгерген деп айту ға болады. Ар ман-

шыл, жан-жақ ты, амбициясы жоғары жас-

тарды көп тани мын. Мемлекеттік қыз мет 

пен оқу дың тізгінін қоса алып жүрген д ер де 

өте көп. Қазірде олар үлкен же тіс  тіктерге 

жетіп отыр. Бізде ұжым   ның 60 пайызы – 

жастар. Жұ мыс барысында ақпа рат алмасу, 

ша рал ар  ұйымдастыру,  шешім  қа  был дау 

кезінде шапшаңдық пен батыл  дық танытып, 

ұтқыр ойларын да біл діріп жа тады.Осындай 

жастар  ел  эко но ми ка сының  тұтқасын 

ұстаса, даму да, серпіліс те болатынына 

сенімім мол.

ПАРТИЯ


«Руханиятқа» 

жаңа төраға келді

Өткен аптаның соңында «Ру-

ха ният партиясы» қоғамдық 

бі р лестігінің  басшылық  құрамы 

мен оның өңірлік филиалдары 

де легаттарының  қатысуымен 

пар тияның кезектен тыс съезі 

болып өтті. 

«Съезде 2012 жылғы жұмыс қорытын-

дыланып, Қазақстан Республикасы Прези-

ден тінің «Қазақстан – 2050» стратегиясы: 

қа лыптасқан мемлекеттің жаңа бағыты» 

атты Жолдауына сәйкес партияның жаңа 

мін деттері мен басымдықтары анықтал ды», 

– делінген партия хабарламасында. «Ру-

ханият» партиясының төрайымы А.Жа ғано-

ва өз сөзінде атап өткендей, биыл пар-

тияның қайта тіркеуден өткеніне тура 10 

жыл толады. Осы он жыл ішінде партия 

қо ғамдағы татулық пен келісімді, этносара-

лық және конфессияаралық тепе-теңдікті, 

әлеу меттік мәселелердің шешілуін, жо ғары 

парасатты және рухани бай қоғамның да-

муын жақтады. Партияның көзқарастары 

әр қа шан Елбасы, Қазақстан Республикасы-

ның Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы На зар-

 баевтың негізгі идеяларына сәйкес бол ды.

 А.Жағанованың ұсынысы бойынша 

партияның жаңа төрағасын сайлау туралы 

мәселе қаралды, осы орынға ұсынылатын 

кан дидатура талқыланды. Бастаманы бар-

лық делегат қолдап, «Руханият партиясы» 

қоғам 


дық бірлестігінің жаңа төрағасы 

болып «КазТрансГаз» АҚ бас директоры 

Серік  Сұл тан ғали  бірауыздан  сайланды. 

ТҮЙІН

Кәсіпкерлер «Нұр Отаннан» өзге партияның қатарына кірмесін 

деген тыйым еш жерде жазылмаған. Алайда кәсіпкерлер өзін-өзі 

шектеп, үркектік танытуы қалыпты құбылысқа айналды. Ұлттық 

буржуазия қалыптаспаған қоғамда өрлеу мен дамудың 

кенжелейтіні талай айтылған. Ендеше, кәсіпкер адам да қоғамның 

толыққанды мүшесі ретінде саяси дамуға атсалысуға міндетті. 

Сайын БОРБАСОВ, 

саясаттанушы

ИƏ

ЖОҚ

Есенжол АЛИЯРОВ, Қазақстан 

гуманитарлық-саяси конъюнктура 

орталығының директоры

Бизнесте жүрген адамдар биліктің 

партиясында жүргісі келеді. Біздегі түсінік 

бойынша, өзге партияның құрамында 

жүр  ген адам биліктің саясатын қолдамай-

тын адам ретінде қабылданады. Сондық-

тан кейбір мәселеде көзқарасы «Нұр Отан-

мен» бір жерден шықпаса да, сол 

пар       тия ның  қатарында  жүреді.  «Нұр  Отан-

да» жүргені үшін оған ешкім ешқандай 

ар тықшылықтар мен жеңілдіктер беріп 

жат қан жоқ. Бірақ бұл олардың өздеріне 

мо     раль дық,  психологиялық  демеу  болып 

отыр. 


Біз бұл тақырыпты қанша айтсақ та, 

кәсіпкерлердің санасында радикалды 

өзгерістер пайда болып, «сендердікі 

дұрыс екен» деп, жаппай «Ақ жол» мен 

«Руха ният ты» 

немесе 


Коммунистер 

партиясын жағалап кетпейтіні түсінікті. 

Біздің адамдар саяси жағынан инертті. 

Сондықтан кәсіп керлердің саяси белсен-

мәселесін былай қой ғанда, қарапайым 

атауы үшін ғана қыр қысып қала береді. 

Бір кездері ЖСДП «Азат» партиясы атауы 

үшін келісе алмады. Се 

бебі көзқарас 

анық  талмаған.  Партияның  ба сында  жүр-

ген адамдардың көзқарасы айқын-

далмаса, оларға кәсіпкерлер қалай қо-

сылады, қалай өз қалтасынан ақша бө ліп 

береді? Қысқасы, біздегі кәсіпкерлер өз 

мүддесін қорғайтын, қорғауға талпыныс 

жа сайтын партия таба алмай жүр. Партия-

лар сол мүмкіндікті жасап бере алмай 

отыр. Соның себебінен партиялық бә-

секе  де  даму  жоқ.

ділік танытып, пар 

тияларға бет 

бұрыс 


жасауы мүмкін емес құбылыс деп те айту-

ға болады. Жұмысы қалыпты жағдайда 

жүріп тұрған белгілі бір кәсіп орынды қан-

ша күштесең де, ол «Руханият қа» жола-

майды. Тіпті ертең кәсіпкерлер өзге пар-

тияларға қарай үдере көшкен күннің 

өзінде елімізде партиялық бәсеке артып 

кетеді деп айта алмаймыз. Сондықтан 

партия, ең алдымен, өз бетімен саяси 

түрде дамуы керек. Партияның саяси 

ұстанымы, бағдарла масы, жұмыс жоспа-

ры, кадрлық жағдайы мықты болғанда 

ғана оған демеушілер табыла бастайды. 

Кәсіпкер адам ең алдымен өзінің 

кәсібін, табысын ойлайды. Олар ға саяси 

партияда болу-болмау маңызды емес. 

Оған бизнесі маңызды. Біреу кәсібі нің 

жолын жаппаса, алған бетімен ары қарай 

да жүре береді. Кәсіпкерлердің ойын да 

қоғамдық мәселелерге араласып, қоғам-

ды дамыту, саяси институттарды же тіл  діру 

деген ой болмағаны үшін рен жуге бол-

майды. Тіпті Қазақстанды былай қой  ған-

да да, шетел дерде кәсіпкерлер жап пай 

партияларға лобби жасап жатыр деп айта 

алмаймын. Қарап отырсаңыз, мил  лиар-

дер лердің көбі байлыққа жетіп алған ша 

бейтарап саяси ұстанымда жү реді. Мол 

дәулетке жетіп алғаннан кейін ғана белгілі 

бір көзқарасты қорғауға ұм тылуы мүмкін. 

Басқа жағдайда олардың ой лайтыны – 

өзінің кәсібі ғана. Шетелдер дің кәсіпкер-

лері қоғамдық істерге қалай ара ласады? 

Олар қайырымдылық шара ла рына атса-

лы 

сады, мектептерге, жетім дер үйіне 

қам қорлық жасайды. Бірақ бұл – саяси 

емес, имидждік шаруа.

 Неге? Себебі олар, негізінен, кәсіп-

кер лерге арқа сүйейтінін білдірді.

Әлемде кәсіпкерлердің мүддесін қор-

ғай тын партиялар еш уақытта жетім бала-

ның күйін кешпейді. Әсіресе ірі кәсіп-

орын дардың, ірі өндірістердің адамдары 

партия ісіне араласса, оның саяси 

салмағы да ба сым болады. Әдетте Батыс 

елдерінде бы лай бөлінеді: консервативті 

партиялар кә 

сіп 


керлер мен жұмыс 

берушілердің құқы ғын қорғайды. Соның 

ішінде оңшыл пар тиялар өндірісшілердің 

мүддесін  қор ғай ды,  өн діріс ті  дамыту 

мәселесін көтере 

ді. Қарап отыр 

саңыз, 

кәсіп керлермен  жұ мыс  жасай тын  партия-лар әлсіреп, біржола жо ғалып кетпейді. 

Ал  социал-демокра тия лық  пар тия лар 

жал ға  алынған  жұмыс шы лардың  мүдде-

сін көтереді. Осылай екі ба ғытта бөлініп 

бәсекеге түседі. Ал біздегі пар тияларда 

белгілі бір ұстаным да жоқ қой. Бізде 

ұстаным айқындалған бір пар тия ғана 

бар, ол – «Нұр Отан». Қалғандары айқын 

емес. Мысалы, Владислав Косарев тың 

пар  тиясы кімнің мүддесін қорғап жатыр? 

Оны кім қаржыландырып жатыр? Сол 

сияқ ты, «Ақ жол» партиясы ақшаны кім-

дер ден алып жатыр, кімнің мүддесін кө-

теріп жүр? Меніңше, олар өз ұстаным-

дарының қандай болуы керектігін өздері 

де ай қын дамаған сияқты. Оппозициялық 

пар тия лар да өз ішінен келісе алмай жүр. 

Қар  жылан дыру  мә селесі  мен  көзқарас Дайындаған 

Сәкен КӨКЕНОВ

Абай ОМАРОВ (коллаж)www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№21 (932) 

              

              

12.02.2013 жыл, 

сейсенбі


М

ӘС

ЕЛ

Е

Оразәлі СӘБДЕН, 

академ

д

ик:

ик:

 

Талғат

МЕКЕБАЕВ,

Әл-

Әл

Фар

Фар

аби

би

 

аты

атында

нда

ғы 

ғы 

Қаз

Қаз

ҰУ 

ҰУ 

қызметкерлер

іні

ң 

«Парасат» 

кәсіподағының 

төрағасы: 

– Дүниежүзіндегі дамығ

ан

ан

еелд

лдер


ер

ді

дің ң кө

кө

пшпшіл

іл

ігіг

ін

індедеП

П

олол

ьшада, Францияда 

кәсіподақтардың рөлі аса жоғары. Бұл мемлекетте кәсіподақ дегеніміз халықтың 

әр саладағы электорат жағдайын жасап, демократиялық жүйесін қалыптастырып

отыр деуге болады. Біз қазір 2050 жылы 30 елдің қатарына қосыламыз деп 

отырмыз. Ол биікті бағындыру үшін кәсіпке мән беру, өндірісті күшейту қажет. Ал 

біздің кәсіподақтарымыз жұмысшының айлығынан жарнасын алғанымен, жұ мыс 

іс

істе

те

мемейд

йді.


і.

М

Мұн

ұн

дада

й 

й жа

жа

йдйд

ы

ыбо

бо

лдлд

ырмау үшін алдымен кәсіп

п

и

иел

ел

ерері

і

инин

те

тел

л

леле

кт

туа

уа

лдлд

ы

ыһә

һә

мм

кә

к сісі

би

бик

к

үшүшін

н б


б

ір

ірік

ікті


ті

рі

ріп

п,

ккәс

әсіпорынды дамытудың, жұ

жұ

мы

мысшсшыл

ыл

арарды

ды

ң ң

жа

жайыйын

н

жасаудың жолдарын қарастыруы  керек. Екіншіден, бізде кәсіби азамат тық-патриоттық белсенділік жоқ. Ол аздай, көптеген қызметкер заңды, өзде рінің 

құқығын, қызмет орнының жарғысында көрсетілген міндеттерді біле бер мейді. 

Үшіншіден, Парламент «ҚР Кәсіподақтар туралы»  Заңын  қайта  қарап,  кү   шей ту 

керек. Төртіншіден, біз кәсіподақтар жұмысын жандандырғымыз келсе, «Де меу-

ші

ш

лел

р» заңын жасап, қабылд

д

ау

ауымым

ыз

ызк

к

ерер

ек

ек. Со

Со

л л

за

заң 

ң 

аяая

сы

сынд

нд

а а

халыққа  кө мек тес-

ке

ке

н,н

 ғылыми жаңалық ашқа

ан

н ға


ғалы

лы

мдмд

ар

арға

ға

  қол

ол ұ


ұ

шы

шын

н

сосо

зғ

зға

ан т.б демеу ші лерді

салықтан босату қажет. Сонда ғана біздегі адами белсенділік артып, кә сіп одақтар

демеушілермен жұмыс істеу арқылы идеяларын жүзеге асырар еді.  Менің ойымша, біріншіден

ен19

19

9393 ж

ж

ылылы

ы қа


қа

бы

былд

лд

ананға

ған


н

к

кәсіп-одақ   тарға қатысты заңды қайта қарайтын уақыт жеткен секілді. 

Яғни осы заңға өзгерістер енгізіп, оған «жұмыс беруші қызметкерді 

кә сіп о дақ тың  келісімімен  ғана  жұмыстан шығара алады» деген бап 

ен гізуіміз керек. Осының нәтижесінде кәсіподақтарға деген көз-

қарас түзеліп, жауапкершілік артар еді. Екіншіден, белгілі бір ұ

ұ

жым-да

а

ееңб

ңб

екек

д

дау

ау

ы ы 

ту

тума

а

уыуы

ү

үші

ші

нн

әр

әрұ

ұ

жыж

м өзінің ұжымдық шар

р

ты

тын

н

жажа

-

саа

ға

ғаны

ны

жжөн

өнОл

Ол

шшар

артт


тта

а 

жұжұмы

м

с беруші мен жұмыса

а

лулу

шы

шы 

арасын да ғы  міндеттер айқын далуы қажет. Үшіншіден, әлеуметтік 

серік тес тіктің  дамуына  мүм кіндік  туғызу  жолын  қарастыру  керек. 

Мыса лы, біздің универси тетте басшылық пен кәсіподақ арасында 

әлеу  меттік серіктестік орна ған. Оның айғағы ретінде 2012 жылы 

мем лекеттік  бағдарлама  бо йын ша  118  қызметкерімізге әр шар шы 

ме

ме

тртр

і

і350 АҚШ доллары тұрат

т

ынын

п

пәт

әт

ерер

а

алы

лы

пп

бе

берг

рген


енім

ім

ізіз

ді

ді айт

й

уға бо

бо

 лл

ад

ады. Яғни біз әлеуметтік сер

р

ікік

 т

тесес

ті

тікк

кке


е

қо

қол

л

жжетк

ткіз


із

у

уар

арқы


қы

лы

лы оо

сын-


дай кешенді жобаларды жүзеге асыру ға мүмкіндік алып отырмыз. 

Еліміздегі кәсіподақ ұйымдары да осын 

дай дәрежеге жетсе, 

кәсіподақтар жұмысын жандандыруды жол ға қойған болар едік.   Камал 

БҰРХАНОВ, 

ҚР Парламенті 

Мәжілісінің

депутаты:

Бүгінде қай мемлекеттік мекеменің 

есігін ашсаңыз, алдыңыздан үстіне жей-

десін жыртылардай тырыстыра ілген, 

бұ

бұ

тыты

н

на шалбарын желімделіп қа

а

лғлғ

ан

нда

да

йй

жа

жа б

 быс


ыстыра киген, мойнына қылғ

лғ

ынына

а

гагалс

лс

--

тук таққан, мұрты әлі тебіндеп те үл гер ме-

ген жас балалар атып-атып шығады. Атып 

шыққаны былай тұрсын, тап бір сол ме-

кеменің тіреуі бір өзі секілді сыздана тіл 

қат қанда, баяғы «бюрократ тарыңызбен» 

жы л

ап

апк

к

өрөр

іс

ісес

ес

ізіз

.

.Қо

Қо

ш.ш.

А

Айт

йт

папа

ғы

ғымы

м

з бұл емес

сАй

Ай

таа

ры

рымы

мы

здзд

ың

ыңа

ауа


уа

ны

ныәә

рб

рбі

ір сала-


дағы мемлекеттік қызметке алынып жатқан 

жастардың сол өзі нан тауып жеп отырған 

жұмысының мән-жайын анық біл 

мей-


тіндігі хақында. Мемлекеттік қыз мет тің қа-

ді рінің қалмай бара жатқандығы хақын да. КРЕСЛОҒА ҚҰМАРЛЫ

Ы

Қ 

Қ 

ҚҰМАР ОЙЫН СЕКІЛДІ

ДІ

Келешекте кресло иемденудің жалғыз 

һәм төте жолы екенін жете түсінген жас та, 

кәрі де бұл күні мемлекеттік қызметке әб-

ден әуес. Бір кездері Елбасы министрліктер-

дің «к


өк

өк

есс

ін

іің»,

,

 «акасынын

ың

ң» балаларын 

жи н


ап

ап

аалы

лып,


п,

к

кіл

ілең


ең

ж

жас

аста


та

рм

рменен у

ула


ла

п-

пшулап 

отырғанын ашық сынады. «Балабақша» 

деді. Оны ел-жұрт әлі күнге дейін аузынан 

суы құрып айтады. Содан кейін азды-кем 

сең қозғалды. Министрліктегі «бөбектерді» 

өңірлерге бөле бастаған-ды. Алайда 

ал

ал

ғаға

шқ

шыда қарқыны күшті бұл ша

ру

руа 

а

кеке

йі

йін

н

саяқ сыды. Оның асқынғаны соншалық, қа зір әрбір мемле

ле

кек

тт

ттік мекеменің

ің

 өзінің «балабақшасы

ы

»»

ба

бар.р.

О

Оң-

ң-

сосолы

лы

нн

әл

әлі

і

тата

ны

нып п 

үлгер меген  бозөкпелер – мемлекеттік қыз-

мет шілер.  Әрине,  бәрін бірдей қаралаудан

ау 


лақ 

пыз. Бірақ бүгінгі жағдай оның 

басым бөлігі осындай екеніне шүбә кел-

тірт пейді. Қолына дипломын ала салысы-

ме

м

нн

я

яәк

әк

імм

ді

дкк

кк

е,е

н

не бір кез келген мемлекет-

ті

тік 

ме

меке

кеме


ме

ге

гем

м

үйүй

ізі қарағайдай бір маман 

етіп отырғызып қою, одан соң қас пен көз-

дің арасында одан «дөкей» шенеунік жа-

сау сынды кадр саясаты қазақтың көсегесін

көгерт пейді. 

Осындайда кешегі келмеске кеткен 

кеңес кезеңі тағ

ғ

ы

ы тіті

л

л ұш

ұш

ынын

а 

а ор

ор

алал

ад

ады

ыөз

өзі-

і-

мізді ашқалы көрөр

ге

геннімі

мі

зз

со

сол

л

бобо

лс

лса,а

к

кай

ай

тт

ем

емізіз 

енді). Сол кеңестіктер кадр да 

йын 

дау 


саясатында қандай амал-тәсілдер 

қолданғанын аға буын өте жақсы біледі. 

Сол мамандарды дайындауда миына құ-

йыл ған  саясаттың,  ұстанымның беріктігі 

сон ша

а

, әлі күнге сол бағыттарынан жаза ба

ба

с с 

па

пай

йды


ды

.

.За

За

мама

н

н қанша аударылып, төң-кері

і

л се де, мыңқ етпейтін мықты кадрлар.Өйткені олар кадрлық саясаттың барлық 

өткелдерінен өтіп, ыстық-суығына әбден 

төселген. Олар бірден бастық я бірден

маман болып шыға келген жоқ.  Кеңестік 

саясат оларды  бі

і

ртрт

ін

нірр

ті

тін әр

р

бібі

р

рса

са

лала

да

да 

пісірді. Шикіл

ер

ері 


і 

қа

қалы

лы

п,п, ш

ш

ынын

ық

ыққақа

нд

ндар

ары 


ы 

ірік телді. Басқасын былай қойғанда, сонау 

ок тябрят кезеңінен бастап, коммунист бол-

ған ға дейін оны талай ыстық-суыққа сал ды.

Нәтижесінде елге өлшеусіз еңбек сіңір ген

білікті басшы, білімді мамандар  шық   ты.

Ал

Ал

бб

үг

үгін

ін

бб

із кімді «өсіріп» отырмыз? 

Ше  неунік  дайындаудағы  бұл  күнгі  «қара 

дүр сін»  тамыр-таныстық тәсілі қазақты 

пұш паққа жеткізбейді деп қара аспанды 

төндіруіміздің төркіні тереңде. Кезінде 

еңбек және халықты әлеуметтік қорғау ми-

нистрінің орынбасары Серік

к

Ә

Әбж

бж

әләл

іұ

іұлы

лы

ныны

ң 

«жұмыс сыз  жүріп босанғаа

н

н әйәй

ел

елде

де

ргрге

е 

қоқо

-

сым ша  жардемақы бере алмаймыз, адам-дар балалы болмас бұрын жағдайларын

ойланулары тиіс» дегенін әмбе жұрт естіді. 

Депутат Розақұл Халмұрадов: «Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 

шенеуніктері көпбалалы аналардан жұрт 

ал

алды

дынд


нд

а

а ке

ке

шіші

рі

рімм

сұ

сұрара

сы

сын!н!

 Ақшасы бол-

ма

ма

саа

, кө


кө

п

пба

бала


ла т

т

умумас

ас

ынын

д

дей

ейтіндердің мем-

ле кеттік қызметте жұмыс істеуіне мораль-

дық құқығы жоқ», – деп талап қойғанын

жә не  білеміз.  Бұл – бұл ма, кішігірім 

әкімсы мақ тардың халық алдында есеп 

беру кезін де трибунаға шығы

ғы

пп

ал

алып, мұ

ұ

ң-за рын айтқан елге «жалқау

усы


сы

ңд

ңдарар

,

,ма

ма

сысы

л-

лдыққа  үйреніп алғансыңдар» деп 

ұрысқанын да көргенбіз. Қазір алып жүре 

алмайтын шоқпарды беліне байлап алып, 

өзі соған сүрініп-жығылған, кейде сол 

шоқпардың астында қалып қойып жат қан 

ше

шенене

ун

унік

ік

кк

өп

ө.

.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет