Дерге ескерткіш орнатуымыз керекPdf көрінісі
бет10/27
Дата18.03.2017
өлшемі10,74 Mb.
#10004
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

Қанат ҚАЗЫ, 

Астана

 Дайындаған Қанат БІРЛІКҰЛЫ

АЛҚА МӘЖІЛІСІҚазақстанның сот атқарушы жүйесін тәртіпке келтіріп, реформалау қажет. 

Кеше Әділет министрлігінің жылды қорытындылаған алқа мәжілісінде 

Үкімет басшысы Серік Ахметов осындай қатаң тапсырманы жүктеді.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕР

«ТЕРМИНАТОР-РОБОТТЫҢ» 

ТУЫСҚАНЫ СИЯҚТЫ

Мемлекеттік қызметтегі дәл бүгінгі 

кадр саясаты білгір мемлекеттік қызметшіні 

ем

емес

ес,


, бе

бе

лглг

ілі бір бұйрықты ғана орын

н

 д

дайай

-

тыты

н

н«т

«т

ерер

ми

мнатор-робот» маманда

да

рдрд

ы

ышы ғару да. Ініне су құйып, суыр суырғандай 

әре кеттер әсте жарылқамайды. 

Әлбетте, бұл жастардың мемлекеттік 

қызметке баруына қос қолдап көрсеткен 

қарсылық емес. Бірақ қазақ «орда бұзар 

отыз, қама

а

л

лал

л

ар қырық» дее

п бекер айтпа-

ған. Тағ

ғ

ыы бі

бі

рр

мы

мысаса

л

л.Қ

Қ

азазақ

ақ

жж

ас

асб

бал


алан

а

ың қо лына  жетіге келгенше пышақ,  қ

й

айшы секілді қауіпті зат тар ды бермеген. Аңдау-

сыз да жазым болады дейді. Билік те сон-

дай. Қауіпті. Не өзін, не өзгені жазым етеді. 

Кей 


де ойлайсыз: «Сонау 30-жыл 

дары 


ұл

ұл

тттт

ың

ыңқ

қ

аймағын қалқып алып, зияя

 л

 лы-

ы

лала

рд

рдыы

қы

қыры

п тастаған «шолақ бе

е

лс

лсенен

-

-ділер» осындайлардан шықты ғой» деп. 

Бая ғының  «қой асығы демегін,  қолыңа 

жақ са, сақа ғой» дейтіндері некенсаяқ... 

Кеңестік кезеңдегідей оларды бірнеше 

қай тара қайнататын саяси мәні зор «қазан-

дар» ж


оқ

оқ

..

Әт

Әттетең,

ң,

ққ

аж

ажет

тқ.

қ.Ә

Ә

йтйт

пе

песе

е

 екі ОЙ-КӨКПАР

Басы 1-

б

еттеМе

Ме

нініңш

ңш

ее,  кәс

әс

іпіпод

одақ


ақ

та

тард

рд

ыың аяқ-қолын шідерлеп 

ба

бай

й ла


ла

п 

қойған ешкім жоқ. Сондықтан да кәсіподақтардың жұмысын жандан дыру үшін Үкімет, жұмыс беруші және кәсіподақ біріге 

отырып, жұмыс жүргізуі керек. Бірақ бүгінгі кәсіподақтарды 

кеңестік кезеңдегі кәсіподақтармен  салыс тыр мауымыз  керек.  Ол 

кезде кәсіподақтар тікелей партияның меңзеуімен жұмыс істейтін.

Ме

Ме

нің ойымша, бүгінгі кәсіпопо

да

дақт

тар


ар

з

зам

ам

анан

ға

ас

с

айай

б

бол

ол

уыуы

қ

қажет.

Бі

Бір 

р

мысал айтайын. Біз жаққ

ын

ында

да

өөңі

ңірл


рлер

ер

дді а

а

рара

ла

лап

п

кеке

лд

лдікік

. Сол 


сапар барысында Алматы қаласындағы құры лыс  нысандарында 

90 пайыз өзге елдің азаматтары жұмыс істеп жатқанын ес тідік.

Біздің азаматтар жалақы аз деп жұмыс істе мей тін  көрінеді.

Мұндай мә селені болдырмау үшін кәсіподақтар сол нысан дар-

дағы жалақының азды ғын көтеруі керек қой. Тура осы мәселені 

қа

қала

лалы


лы

қ

қ әкәк

ім

імші

ш

ліл

к,

к,к

к

әсәс

іп

под

од

ақақ

ұ

ұйы

й

м дарының төрағалары,

,

құқұ

ры

ры--

лы

лысс 

ко

комп

мпан


ания

ияла


ла

ры

ыныны

ң 

ңба

ба

сшсш

ыл

ылар

ы бірігіп шеш се, кәсіпо

да

дақ


қ 

та

тар-

р-

дың беделі көтерілер еді. Мұны айтып отырған себе бім, кәсіп-одақ тар жұмысын жандандырудың төте жолын сол кәсіподақтар 

өз дері  табуы, сол бағытта жасауы қажет.    Әсілінде ұлтқа, елге қызмет ету – Мұстафа Шоқай бабамыз

ай

айтқ

тқан

ан

да

да

й 

-

-

«б

«б

ір

ір

м

м

ух

ух

аб

а

бәт уәзифа болмақ»

Әй

Әй

тк

тк

ен

ен

ме

ме

н

н

бү

бү

гі

гі

нд

нд

е

е

ме

ме

мл

мл

ек

ек

ет

етті

ті

к 

к

қы

қы

зм

зм

ет

етті

ті

 ұлтқа қызмет ету емес

есше

ше

н

н та

тағы

ғы

п

п, 

шекпен жамылудың, жылы-жұмсақ жерге өсудің трамплині 

ретінде бағалайды жұрт. «Баламды мемлекеттік қызметке 

«халқыңа қызмет ет!» деп емес, шекпен киіп, шіреніп «өс!» деп 

бердім» дейді ел іші осы күні. Мұнысы шындық енді. 

Мемлекеттік қызм

ет

ет

те

те

е

ешт

шт

ең

ең

ен

енің

ң

б

б

ай

ай

ыб

ыб

ын

ын

а

а

бармайтын, 

«агент» ойнаудан аспайтын, өңшең шикіөкпе жастарды 

көргенде, кадр жасақтау саясатының қан қақсап тұрғанын анық 

байқауға болады. Елдің ертеңіне кім тұтқа?

Қ

Қызғалдақ АЙ

АЙТЖ

ТЖ

АН

АН

ОВ

ОВ

А

А

күн нің  бірінде қарапайым тұрғындар

ме

ме

млмл

ек

екет

ет

тіті

к 

к қы

қы

змзм

ет

етте

е

гі бі лік сіз мамандар-да

да

нн

кө

көре

ресі


сі

ні

ні кк

өр

өріп

іп

жжү

үр. Үміт – мемлекеттік 

қыз мет ке  көлденең  көк  аттыны  өткізбейді

деп се нім артып отырған наурызда күшіне 

ене тін «ҚР мемлекеттік қызмет туралы» су 

жаңа Заңда болып тұр. Дулат АМАНЖОЛ,

Л, 

 

ай

ай

ма

ма

қт

қт

ық

ық

«

«

Ті

Т

л 

л

жә

жә

не

не

 

Рух» журналының 

ре

реда

да

кт

ктор

ор

ы:

ы:

– Мемлекеттік қызметке, билікке өмір-

лік тәжірибесі мол адамдар баруы керек. 

«Жас тар келеді, намыстың сөзін сөйлейді, 

бәрін өзгертеді» дегендей құрғақ пафос 

пен арзан по

п

пулизмнен арылуымыз қажет-

ақ

ақ

.

.

Өй

Өй

тк

ткен

ені 

і ме

ме

мл

млек

ек

ет

ет

іміздің дамуына бел 

шеші

і

п қызмет ете алатын жастарды топтас-

ты ратын жас көшбасшы жоқ. Жастар жа-

уап ты қызметке тұрып, орынтаққа жай ғас-

қан нан  кейін  ұстанымын, принципшілдігін, 

тегеурінділігін артта қалдырып, керісінше, 

ма саттанып,  мемле

ке

ке

т 

т

мү

мү

дд

дд

ес

е

ін

,

,

ұл

ұл

т 

т

ұп

ұп

а-

йын, жастарды ұм

мыт

ыт

ып

ып

к

к

ет

ет

ед

ед

і.

і

Ж

Жал

ал

та

тақт

қт

ық

ық

 

пен жалпақшешейлігі алға шығады. 

Айгерім АХАНОВА, ҚР Экономикалық

даму және сауда министрлігі БАҚ-пен 

байланыс басқармасының бас 

са

са

ра

ра

пш

пш

ыс

ысы:

ы:Өз

Өз

б

б

ас

ас

ым

ым

ж

ж

ас

ас

та

та

рдың мемлекет ісіне 

араласуын құп көремін. Әрине, мемлекеттік 

қызметтің талабы күшті, бәсекелестiк жо-

ғары. Бірақ бүгінгі жас тардың сана-сезімі, 

біліктілігі халық қа қызмет етуде қарымды 

дер едім. Мемлекеттік қызметке өту үшін 

кон курсқа құжат тапсыратын жастар сая си 

сауатты, патриотты

ты

қ 

қ  с

се

зі

зімг

мге 

е  то

толы

лыөз

өз і

і

сі

сі

н 

н 

жетік меңгерген де

е

п 

п

ай

ай

ту

ту

 ғ

а 

а

бо

бо

ла

ла

ды

ды. Ар

Ар

м

 ман

ан

-

шыл, жан-жақ ты, амбициясы жоғары жас-

тарды көп тани мын. Мемлекеттік қыз мет 

пен оқу дың тізгінін қоса алып жүрген д ер де 

өте көп. Қазірде олар  үлкен  же тіс  тіктерге 

жетіп отыр

ыр

.

.

Бізде  ұж

ұ

ым   ның  60  пайызы  – 

жа

жа

ст

ст

ар

арЖұ

Жұ

 м

 м

ыс

ыс б

б

ар

ар

ыс

ыс

ын

да ақпа рат алмасу, 

ша рал ар 

ұй

ымдастыру, шешім қа  был дау 

кезінде шапшаңдық пен батыл  дық танытып, 

ұтқыр ойларын да біл діріп жа тады.Осындай 

жастар  ел  эко но ми ка сының  тұтқасын 

ұстаса, даму да, серпіліс те болатынына 

сенімім мол.

ПАРТИЯ


Өт

Өт

ке

кен

н

ап

ап

та

та

ны

ны

ң 

ң

соңында «Ру-

ха ният  партиясы» қоғамдық 

бі р лестігінің басшылық құрамы

мен оның өңірлік филиалдары 

де легаттарының  қатысуымен 

пар тияның  кезектен  ты

т

с съезі 

болып өтті. 

«Съезде 2012 жыл

ыл

ғы

ғыж

жұм


ұм

ыс

ыс ққор

ор

ытытын

ын

--

дыланып, Қазақстан Республикасы Прези-

ден тінің «Қазақстан – 2050» стратегиясы: 

қа лыптасқан мемлекеттің жаңа бағыты» 

атты Жолдауына сәйкес партияның жаңа 

мі

мн деттері мен 

н 

басымдықтары анықтал ды»,– де


де

лі

лін

нг

енен

п

парар

ти

тия

я  ха


ха

ба

бар

рламасында. «Ру-

ханият» партиясының төрайымы А.Жа ғано-

ва өз сөзінде атап өткендей, биыл пар-

тияның қайта тіркеуден өткеніне тура 10 

жыл толады. Осы он жыл ішінде партия 

қо ғамдағы  татулық пен келісімді, этносара-

лық және конфессияаралық тепе-теңдікті,

әлеу меттік мәселелерд

рд

іңің ш

шеш


еш

іл

луі

уі

н,н,

ж

жо 

о

ғаға

ры

ры 

 

парасатты және руханн

и

и баба

й 

й қоқо

ға

ғамнмның

ың

дда-

а-

муын жақтады. Партияның көзқарастары әр қа шан Елбасы, Қазақстан Республикасы-

ның Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы На зар-

 баевтың негізгі идеяларына сәйкес бол ды.

 А.Жаған


н

ов

оаның  ұсынысы бойынша 

па

партрт

ия

ияны

ны

ң ң жа

жа

ңаңа

т

төрөр

ағ

ағас

ас

ын сайлау туралы мәселе қаралды, осы орынға ұсынылатын 

кан дидатура талқыланды. Бастаманы бар-

лық делегат қолдап, «Руханият партиясы» 

қоғам дық  бірлестігінің жаңа төрағасы 

болып «КазТрансГаз» АҚ бас директоры 

Серік  Сұл тан ғали  бірау

ау

ыз

ызда

да

нн

са

сайл

йл

анан

ды

ды.

.

ТҮрлер «Нұр Отаннан» өзге партияның қатарына кірмесін 

н тыйым еш жерде жазылмаған. Алайда кәсіпкерлер өзін-өзі

ше

ше

кт

кт

еп

еп,

,

үр

үр

ке

к

ктік танытуы қалыпты

ы

қ

қ

ұб

ұб

ыл

ыл

ыс

ыс

қа

қа

а

а

йн

н

ал

ал

ды

ды

.

.

Ұл

Ұл

тт

тт

ық

ы

 

бу

бу

рж

рж

уа

уа

зи

зия

я

қалыптаспаған қоғамд

да

а

өр

өрле

ле

у 

у

ме

ме

н

н

да

даму

му

ды

ды

ң

ң 

кенжелейтіні талай айтылған. Ендеше, кәсіпкер адам да қоғамның 

толыққанды мүшесі ретінде саяси дамуға атсалысуға міндетті. 

Сайын БОРБАСОВ

саяс

с

ат

а

та

а

ну

н

ш

ИƏ

ЖОҚ

сенжол АЛИЯРОВ, Қазақстан 

манитарлық

ық

-саяси конъюнктура 

а

а

лы

лы

ғы

ғы

ны

ның 

ң 

ди

ди

ре

ре

кт

ктор

оры

ы

ОВ,

ушы

ы

,

ы

Бизнесте жүрген адамдар  биліктің 

партиясында жүргісі келеді. Біздегі түсінік 

бойынша, өзге партияның  құрамында 

жүр  ген  адам  биліктің саясатын қолдамай-

тын адам ретінде қаб

аб

ыл

лда

да

наа

ды

д. Со

о

нднд

ық

қ-

тан кейбір мәселед

ед

е 

е көкө

зқ

зқарар

ас

асы ы 

«Н

«Нұр

ұр

ООта

та

н-н-

мен»  бір жерден шықпаса да, сол 

пар       тия ның  қатарында жүреді. «Нұр Отан-

да» жүргені үшін оған ешкім ешқандай 

ар тықшылықтар мен жеңілдіктер  беріп 

жат қан жо

ж

қ.

қ Бір

р

аққ

 бұл олардың өздеріне

мо

мо

    р

р

алаль 

ь

дыды

қ,

қ, пп

си

сихо

хо

лол

гиялық демеу болып 

отыр. 

Біз  бұл тақырыпты қанша айтсақ та, кәсіпкерлердің санасында радикалды 

өзгерістер пайда болып, «сендердікі 

дұрыс екен» деп, ж

ж

апа

па

пай «Ақ жол» мен 

«Руха ният ты»

н

н

емемес

ес

е е  Ко

Ко

мммм

ун

унисис

те

тер 

р 

партиясын жағалап кетпейтіні түсінікті. Біздің адамдар саяси жағынан инертті. 

Сондықтан кәсіп керлердің саяси белсен-

мәселесін  былай қой ғанда, қарапайым 

атауы үшін ғана қыр қысып қала береді. 

Бір кездері ЖСДП «Азат» партиясы атауы 

үшін келісе алмады. Се 

бебі көзқарас 

анық  та


лм

лм

ағғ

ан

а. Парт

р

ияныы

ң 

ңба сында  жүр-

ген 


ад

адам


ам

да

дард

рд

ыңың

  к


өз

өз

қақа

ра

расы

сы а


а

йқ

йын-

далмаса, оларға кәсіпкерлер  қалай қо-

сылады, қалай өз қалтасынан ақша бө ліп 

береді? Қысқасы, біздегі кәсіпкерлер өз 

мүддесін қорғайтын, қорғауға талпыныс 

жа сайтын  партия  таба алмай жүр. Пар

ар

ти

ия-

я

лала

р 

р со

со

лл  мүмкіндікті жасап бере

е а


а

лм

лмай

ай

  

отыр. 


Со

ның себебінен партиялық бә-

секе  де даму жоқ.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет