Элективті пәндер каталогыPdf көрінісі
бет5/62
Дата24.12.2016
өлшемі2,29 Mb.
#354
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Пәннің  мақсаты:  Сӛйлеу  тілі  бұзылған  адамды  оқытуды,  тәрбиелеуді 

және  қайта  тәрбиелеуді,  сонымен  бірге  сӛйлеу  тілі  кемістіктерінің  алдын  алу 

жолдарын ғылыми негізде зерттеу. 

Қысқаша  мазмҧны:  Логопедияның  принциптері  және  әдістері. 

Логопедияның  басқа  ғылымдармен  байланысы.  Сӛйлеу  тілінің  анатомиялық-

физиологиялық механизмі. Артикуляциялық аппараттың ақауларының түрлері. 

Сӛйлеу  тілінің  даму  кезеңдері.  Сӛйлеу  тілінің бұзылуын  анықтау.  Балалардың 

сӛйлеу  тіліндегі  кемшіліктерді  анықтаудың  тәсілдері.  Сӛздің  буындық 

құрылысын  тексеру.  Фонематикалық  қабылдауын  тексеру.  Сӛйлеу  тілі 

кемістіктерінің жіктелуі. 

Пән оқытушысы: 1.Әлпейсова Н. 

 

              2. Оразова А. 

 

6. Арнайы психология, коды- АPsi 1210, 2-семестр, 3 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Мүгедек  пен  дамуында  кемістігі  мен  ауытқулары  бар 

балалармен  түзету  жұмыстары  және  психологиялық  жағынан  зерттеудің  әдіс-

тәсілдерін игеру. 

Пререквизиттер: Психология және адам дамуы, педагогика.  

Постреквизиттер: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі.  

Пәннің  мақсаты:  Есте  сақтау,  интеллект,  сӛйлеу,  кӛру,  есту 

үдерістерінде  ауытқушылықтары  бар  балаларды  оқыту  мен  тәрбиелеудің 

теориялық білімдерімен, ептіліктері, дағдыларымен қаруландыру. 

Қысқаша  мазмҧны:    Арнайы  индивидуалдандырылған  тәрбиелеу  мен 

оқытуды  қажет  ететін  мүмкіндігі  шектеулі    балалардың  тұлғалық  және 

индивидуалды даму үдерісін басқару  тенденциясын, заңдылықтарын, мәні мен 

маңызын зерттейтін ғылым саласы. Мектепке дейінгі, мектептік шақтағы және 

ересектердің арнайы педагогикасы деп аталатын бӛлімдерден тұрады. Бұл пәнді 

оӛыту 


барысында 

түзетуші-тәрбелік 

жұмыстар 

қолданылады 

(даму 

ақауларының  алдын  алу  және  түзетуге  бағытталған  арнайы  педагогикалық  іс-шаралар жүйесі). 

Пән оқытушысы: 1. Әлпейсова Н.  

 

              2. Оразова А. 

 

7. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жҥргізу, коды - MTIKZh 2201, 3 -семестр, 1 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету.  

 

33  

Пререквизиттер: Жоқ  

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  мемлкеттік  тіл  іс-қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйреті,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін,  оларға  қойылатын  талаптарды,  безендіруін,  жете  меңгерту,  іс-

қағаздар стилінің ӛзіндік лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру. Қысқаша мазмҧны:  XYІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми 

ic-кағаздарының  тілі.  Алғашкы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

калыптастырудағы  рӛлі.  ХІХ  гасырдың    ІІ  жартысындағы  әкімшілік 

орындарының  бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылган 

казакша  заң  жинактары  мен  ережелері.  XIX  ғасырдын  ІІ  жартысындағы 

эпистолярлық стиль материалдары. XX ғасырдын басындағы ресми ic кагаздар 

тілі.  Іс  кағаздар  және  олардың  турлері,  стилі,  Кызметтік  хаттар.  Визит 

карточкалары.  Жеделхат.  Телефонхат.  Факс  аркылы  берілетін  кұжаттар. 

Бұрыштама.  Түйіндеме.  Мінездеме.  Арыз.  Енбек  келісімі.  Бұйрык.  Аныктама. 

Кұжаттан үзінді. Кұжат кӛшірмесі. Сенімхат Пән оқытушысы: 1. Байболова А. 

                             2. Абшенова Б. 

 

8. Қҧжаттану негіздері, коды- KN 2201,  3-семестр,  1- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру. 

Пререквизиттер:  Жоқ  

Постреквизиттер:  Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны:  Құжаттарды  толтырудың жалпы ережесін, оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Пән оқытушысы: 1. Байболова А. 

                            2. Абшенова Б.  

9. Әлеуметтік педагогика, коды - APed2210,  3- семестр, 4 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Әлеуметтік  педагогикалық  зерттеудің  әдістемесін 

жасауды  және  қолдануды,  ӛзінің  тәрбиелік  диагностикалық,  алдын-алу, 

ұйымдастыра білуі тиіс.  

Пререквизиттер: 

Педагогика-психология 

мамандығына 

кіріспе, 

педагогика, әлеуметтану. 

Постреквизиттер: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі.  

Пәннің мақсаты: Студенттердің ӛзінің кәсіби  іс-әрекетінің әлеуметтік-

педагогикалық  құрамасын  жүзеге  асыру  үшін  қоғамның  әлеуметтік 

проблемаларының педагогикалық аспектісін игеруі. 

Қысқаша  мазмҧны:  Әлеуметтік  педагогиканың  методологиялық 

негіздері. Әлеуметтендіру-әлеуметтік педагогикалық құбылыс ретінде. Балалық  

 

34  

шаққа  әлеуметтік-педагогикалық  кӛмек  кӛрсетудің  ғылыми-практикалық 

негіздемесі.   

Пән оқытушысы: 1. Ахметова Г. 

                            2.  Қозыбай А.  

10. Дарынды балалармен жҧмыс,  коды - DBZh   2208, 3-семестр, 4 –

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Дарынды,  қабілетті  оқушылардың  ӛзіндік  ойлауларын, 

шығармашылықтары  мен  белсенділіктерін  дамыту  және  ынтасын  арттыру 

мақсатында  оқыту  мен  оқудағы  жаңа  әдіс-  тәсілдерді,    инновациялық 

технологияларды  жүйелі қолдануды меңгерту. Пререквизиттер: 

Педагогика-психология 

мамандығына 

кіріспе, 

педагогика.  

Постреквизиттер:  Тәрбие  жұмысының  теориясы  мен  әдістемесі, 

педагогикалық менеджмент.  Пәннің мақсаты: Оқушыларға ӛз қабілеттерін, ерекшеліктерін, ӛзіндік  

қызығушылығын  дамыту  және  қоғам   мүддесіне   сәйкес  толық  іске  асыра 

 алатындай жағдай жасау. 

Қысқаша  мазмҧны:  Дарынды  балаларды  тану  бағдары.  Дарындылық 

ұғымының  мән-мағынасы,  алғышарттары.  Дарынды  балаларды  анықтау 

әдістемесі.  Дарынды  оқушылармен  жасалынатын  жұмыс  бағдары.  Дарынды 

балалармен  жүргізілетін  жұмыстардың  әдістері  мен  түрлері.  Дарынды 

оқушыларды ғылымға бейімдеу. 

Пән оқытушысы: 1. Ахметов 

                            2. Қозыбай А. 

 

11.    Жасерекшелік  педагогикасы  және  психологиясы,  коды-  

ZhEPedPSi 3305,  3  -семестр,  4- кредит. 

Қҧзыреттілігі:Пәннің 

негізгі 


психологиялық 

ұғымдары 

мен 

анықтамалардың мазмұнын және мәнін түсінуі тиіс; баланың әр жас кезеңіндегі психологиялық ерекшеліктерін білу. 

Пререквизиттер: 

Педагогика-психология 

мамандығына 

кіріспе, 

Педагогика, Әлеуметтік педагогика. 

Постреквизиттер: 

Педагогикалық 

менджмент, 

Педагогикалық 

шеберлік. 

Пәннің  мақсаты:  Cтуденттерді  жасерекшелік  педагогикасы  және 

психологиясы  пәнінің  -  негізгі  ұғымдары,  әдістері,  теориялық негіздері  жайлы 

білімдермен қаруландыру.  

Қысқаша 

мазмҧны: 

Жас 


ерекшелік 

педагогикасы 

және 

психологиясының  жалпы  мәселелері.  Жас  ерекшелік  педагогикасы  және психологиясының  оқыту  пәні,  мақсаттары  мен  міндеттері.  Психикалық 

дамудың негізгі заңдылықтары. Жас дамуының психологиясы.   Пән оқытушысы: 1. Баймаханова Л 

                              2. Балабаева А.  

 

35  

12.  Педагогика  әдіснамасы,  коды  -  PedA  3305,    3    -семестр,  4  – 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Негізгі  педагогикалық  ұғымдар  мен  анықтамалардың 

мазмұнын  және  мәнін  түсіну,  оқу-танымдық  іс-әрекет  барысында  алған 

білімдерді  ӛз  бетінше  пайдалану  және  болашақ  практикалық  іс-әрекетінде 

педагогикалық білімдерді қолдану. Пререквизиттер:  Педагогикалық  мамандыққа  кіріспе,  Педагогика, 

Әлеуметтік педагогика. Постреквизиттер: 

Педагогикалық 

менджмент, 

Педагогикалық 

шеберлік. 

Пәннің  мақсаты:.  Негізгі  педагогикалық  ұғымдар  бойынша  ғылыми-

теориялық кӛзқарастарды қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Педагогика  ғылымының  әдіснамалық  бағдарлары. 

Педагогика  ғылымының  әдіснамалық  қоры.  Педагогиканың  әдіснамалық 

тұғырлары. 

Педагогикалық 

зерттеудің 

әдіснамалық 

сипаттамасы. 

Педагогикалық  зерттеу  түрлері.  Педагогикалық  зерттеулердің  әдіснамасы  мен 

әдістемесі. Педагогтың зерттеушілік және әдіснамалық мәдениеті. Әдіснамалық 

зертхананы ұйымдастыру мазмұны.   Пән оқытушысы: 1. Баймаханова Л. 

                            2. Балабаева А.  

13. Дінтану, коды - DIN 2205,  4 -семестр, 1 – кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қазіргі ғаламдану жағдайында әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Діндер  тарихының  әр  түрлі  діни  формаларды 

қамтыған жүйелері түсініктемелері мен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Діннің  адамзат  тарихында    алатын  орны.  Діннің 

пайда  болуы.  Алғашқы  діни  нанымдар.  Ұлттық  діндер.  Қосӛзендегі  діндер. 

Кӛне  Грециядағы  дін.  Кӛне  Римдегі  дін.  Кӛне  түріктердің  діні.  Индуизм. 

Иудаизм.  Брахманизм.  Синтоизм.  Жайнизм.  Сикхизм.  Конфуциялық.  Даосизм. 

Зороастризм.  Әлемдік  және  дәстүрлі  діндер.  Будда  дінінің  шығуы  мен 

қалыптасуы. Христиан дінінің пайда болуы мен қалыптасуы. Ислам діні. Ислам  

дінінің  таралуы.  Діннің  адамзат  қоғамындағы  алар  орны  мен  маңызы. 

Мұхаммед  пайғамбар.  Құран  Кәрім.  Қазақстан  Республикасындағы  діни 

жағдай.  

Пән оқытушысы: 1. Мамраймов С. 

                              2. Сатыбекова Э.  

 

 

 

 

36  

14.    Ислам  мәдениетінің  тарихы,  коды  -  IMT  2205,  4  -семестр,  1  – 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қазіргі ғаламдану жағдайында әлеуметтік-экономикалық 

тарихи  және  мәдени  ӛзгерістерге  байланысты  білім  мол  азамат  тұлғасын 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Ислам  мәденитің  тарихын,  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің дамуындағы дағдыларды  қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Ислам  мемлекетіндегі  діннің  таралуы  мен  салт-

дәстүрлерінің  дамуы.  Діни  жоралғылардың  етек  алуы.  Шығыс  әлемінен  Орта 

азияға дін мен мәдениеттің таралуы.  Тарихи және мәдени ӛзгерістер.  

Пән оқытушысы: 1. Мамраймов С. 

                            2. Сатыбекова Э.  

15. Психологиялық-педагогикалық диагностика, коды - PPD 2213,  

4 -семестр, 3 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Психологиялық-педагогикалық  диагностика  жүргізе 

білуі,  тұлғалық  мәселелерді  шешуге  дайындығы  болуы  керек;  қарым-

қатынастың әлеуметтік-психологиялық механизмдерін игеруі керек. 

Пререквизиттер: Психология-педагогика мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:Студенттердің  болашақ  кәсіби  қызметтерін  меңгеру 

мақсатында  оқушылардың  тұлғалық,  жеке  басының  дамуын  түсіне  алу 

қабілетін қалыптастыру диагностикасы туралы мәлімет беру. 

Қысқаша  мазмҧны:  «Психологиялық-педагогикалық  диагностика» 

курсының пәні және міндеттері. Психологиялық диагностиканың даму тарихы. 

«Оқыту  мен  тәрбиелеу  психологиялық    аспектілері».  Баланың  тұлғалық 

ерекшеліктерінің  диагностикасы.    Мұғалім  іс-әрекеті  және  педагогикалық 

біліктілік.  Тесті  құру  технологиясы  мен  бейімдеу.  Кәсіби  таңдау  мен  кәсіби 

бағытталудағы  психодиагностика.  Психологикалық  –  диагностиканың 

компьютерленуі. 

Пән оқытушысы: 1.Оразова А. 

                            2. Текесбаева А. 

 

16. Коррекциялық педагогика негіздері, коды - KPN 2213, 4-семестр,  

3 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Баланың  танымдық  мүмкіндіктерін  ӛзгертуге,  яғни 

сезімдік-еріктік  сферасын,  жеке  басының  қасиеттерін  жақсартуға,  еңбек, 

эстетикалық, кӛркемдік және т.б. қызығушылықтарын  меңгерту. 

Пререквизиттер: Психология-педагогика мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Коррекциялық қалыптағы және шынайы кемістігі бар 

жағдайдағы айырмашылықтарды азайту немесе толығымен жою.  

 

37  

Қысқаша 

мазмҧны: 

Педагогикалық 

коррекция(түзетулер 

енгізу)қызметінің негіздері. Дамудағы ауытқушылықтардың классификациясы. 

Дамудағы  ауытқушылықтардың  шығу  себептері  мен  механизмдері.  Есту 

қабілеті  нашар  оқушыларды  коррекциялық  оқыту.  Сӛйлеу  қабілеті  бұзылған 

балалардың  психологиялық  мінездемесі.  Сӛйлеудің  бұзылу  себептері  және 

олардың негізгі түрлері.   Пән оқытушысы: 1. Оразова А.   

                             2. Текесбаева А. 

 

17.  Білім  берудегі  жаңа  технологиялар,  коды  -    BBZhT  2301,    4    -

семестр,  5- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  заманғы  педагогикалық  технологиялардың 

түрлерін білуі,  талдау жасай алуы керек. Пререквизиттер: 

Психология-педагогика 

мамандығына 

кіріспе, 

педагогика, ғылыми педагогикалық зерттеу жұмысының әдістемесі.  

Постреквизиттер: Педагогика. 

Пәннің мақсаты: Болашақ мамандардың қазіргі заманғы білім берудегі 

педагогикалық технологиялар жӛнінде білім беру. Қысқаша  мазмҧны:  Білім  берудегі  педагогикалық  технологиялар  оқу 

пәні ретінде, маңызы мен мазмұны.  Педагогикалық технологиялар, оқу пәндері 

негізінде оқыту технологияларына сипаттама, дамыта оқыту технологиясы.   

Пән оқытушысы: 1. Ахметова Г. 

                            2. Досбенбетова А. 

 

18.  Педагогикалық  жобалау  теориясы  мен  технологиясы,  коды  - 

PGTT 2301, 4  - семестр, 5 – кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Жобалаудың 

жалпы 

негіздерін, педагогикалық 

жобалаудың 

қалыптасуы 

мен 


дамуын, 

педагогикалық 

жобалаудың 

технологияларын,  оқушылардың  жобалау  әрекеттерін  ұйымдастыруын 

меңгерту. 

Пререквизиттер: 

Психология-педагогика 

мамандығына 

кіріспе, 

педагогика, ғылыми педагогикалық зерттеу жұмысының әдістемесі.  

Постреквизиттер: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі.  

Пәннің  мақсаты:  Педагогтың  білім  берушілік  рӛлінің  ӛзгеруін 

теориялық және әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етілуін қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Қоғамдық-әлеуметтік  қайта  құрулар  жағдайында 

жобалаудың  пайда  болуы  мен  дамуы.  Жобалаудың  теориялық  негіздері. 

Педагогикалық  жобалаудың  мәні.  Педагогикалық  жобалаудың  зерттелуі  мен 

түрлері.  Педагогикалық  жобалау  және  педагогикалық  мақсат  қою. 

Педагогикалық жобалауды ұйымдастырудың шарттары. 

Пән оқытушысы: 1.  Ахметова Г. 

                            2. Досбенбетова А. 

 

 


 

 

38  

19.  Сындарлы оқыту, коды - SO 3204, 5-семестр, 1 – кредит

Қҧзыреттілігі:  Сындарлы  диалог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман. Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Жеке пәндерді оқыту әдістемесі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Пәннің  мақсаты:  Пәннің  тақырыптық  мазмұны,  ЮНЕСКО  және 

Экономикалық  ынтымақтастық  даму  ұйымының  (ЭЫДҰ)  білім  алушылардың 

функционолдық  сауаттылығын  дамыту  жӛніндегі  ұсыныстарының  негізгі 

қағидалары. Қысқаша  мазмҧны:  Пәннің  тақырыптық  мазмұны  ЮНЕСКО  және 

Экономикалық  ынтымақтастық  даму  ұйымының  (ЭЫДҰ)  білім  алушылардың 

функционолдық  сауаттылығын  дамыту  жӛніндегі  ұсыныстарының  негізгі 

қағидаттарымен  үйлеседі,  сондай-ақ  мектеп  тәжірибесінде  табысты  қолдануға  

ықпал етеді,  оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, 

оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  оқыту  және  оқу,  оқытуды  басқару 

және  кӛшбасшылық,  студенттерді  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер  мен  озық  

тәжірибелердің  заманауи  жетістіктерімен  қаруландыру  және  оқу  үдерісін 

практикада ұйымдастыруға дайындау. 

Пән оқытушысы: 1. Файзиев Н. 

                            2. Ӛтегенова О.  

20.  Оқушылардың  оқу  танымдылық  қҧзіреттілігін  қалыптастыру 

технологиясы, коды - OOTKKT 3204, 5 -семестр,  1- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сезімдік  қабылдаудың,  теориялық  ойлаудың  және 

практикалық іс-әрекет бірлігін жүзегі асыру Пререквизиттер: Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Жеке пәндерді оқыту әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Кәсіпітік  білім,  іскерлік  және  дағдыларын  меңгерту 

мен болашақ педагогтық  тұлға ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету. Қысқаша мазмҧны:  Адамның қоршаған ортаның шынайылығын танып 

білуі,  іс-әректте  ақыл-ой,  әлкуметтік-пайдалы,  кӛркем  шығармашылығы  және 

т.б. жүзеге асыру; оқу-танымдық іс-әрекеттің гностикалық сипатын анықтау. 

Пән оқытушысы: 1.  Файзиев Н. 

                            2.  Ӛтегенова О. 

 

21.  Экспериментальды  психология,  коды  -  EPsi 3302,  5-семестр,  3  – 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Психологиялық  зерттеуге  қойылатын  талаптар,  оның 

құрылымы  туралы  білімдерді  меңгереді;  зерттеудің  мақсатына  сәйкес  әдіс 

таңдауды,  психологиялық  зерттеуді  жоспарлауды  және  ұйымдастыру 

дағдыларын меңгереді. Пререквизиттер:  Психология  және  адам  дамуы,  психология–

педагогика  мамандығына  кіріспе,  жас  ерекшелік  психологиясы  және 

педагогикасы.  


 

 

39  

Постреквизиттер:  Әлеуметтік  психология,  психологияны  оқыту 

әдістемесі, психологиялық кеңес негіздері.  

 Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  эксперименталды  жұмысты  жүзеге 

асыру үшін қажетті білім меңгерген, ӛз еркімен зерттеу жүргізуге жаттықтыру 

болып табылады. 

Қысқаша  мазмҧны:    Эксперименталды  психологияның  пәні  мен 

міндеттері.  Теория  және  оның  құрылымы.  Психологияны  зерттеудің  негізгі 

әдіснамалық  ұстанымдары.  Психологиядағы  ғылыми  зерттеу  оның  құрылымы 

мен 


принциптері. 

Психологиядағы 

ғылыми 

зерттеудің әдістері. 

Эксперименталды 

зерттеудің 

әлеуметтік-психологиялық 

аспектілері. 

Экспериментті жоспарлау. Алғашқы мәліметтерді ӛңдеу. Пән оқытушысы: 1. Әлпейсова Н. 

                             2. Таштауова Ж.  

22.  Дау-дамайлар  психологиясы,  коды  -  DDP3302,  5  -  семестр,  3  – 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Психологиялық  дау-дамайлар  кеінде  қолданылатын 

әдістер  және  олардың  қалыптасу  тарихы  туралы  білім  дерді,  зерттеудің 

мақсатына  сәйкес  әдіс  таңдауды,  психологиялық  дау-дамайды  зерттеуді 

жоспарлауды  және  ұйымдастыруды,  алынған  мәліметтерді  талдауды,  ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс жасау дағдыларын, негізгі психологиялық әдістемелерді 

жүргізу, талдау дағдыларын меңгереді.  Пререквизиттер:  Психология  және  адам  дамуы,  психология  –

педагогика  мамандығына  кіріспе,  жас  ерекшелік  психологиясы  және 

педагогикасы.  

Постреквизиттер:  Әлеуметтік  психология,  психологияны  оқыту 

әдістемесі, психологиялық кеңес негіздері.  Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  дау  дамайлардың  пайда  болуы  және 

оларды  тиімді  шешу  жолдары,  келіссӛздер  жүргізу  мен  ортақ  шешім  табу 

мәселелерін,  қарама-қарсы  қызығушылықтардың  қақтығыстары,  күшті 

эмоциялық кӛңіл-күйлермен байланысты әр түрлі мәселелерге ӛзара түсініктің 

болмауының мәнін ашуды үйрету. 

Қысқаша 

мазмҧны: 

Дау-дамайлар 

психологиясына 

кіріспе. 

Конфликтология ғылымына кіріспе. Дау-дамайды зерттейтін ғылымдардың пән 

аралық  байланыстары.  Кикілжіңді  ситуациялардағы  мінез-құлық  сипаттамасы. 

Кикілжіңді  ситуациялардың  жайлы  түсінік  және  олардың  мәні  мен  мағынасы. 

Дау-дамай  психологиясының  тарихы.  Дау-дамай  психологиясының  тарихы 

конфликтологияның  бір  саласы  ретінде.  Шетел  психологиясындағы  дау-дамай 

мәселесі. Кикілжіңдерді басқару. Кикілжіңдерді басқару әдістері. Кешірім  жоқ 

жерде әртүрлі аурулар туындайды. Жаттығулармен жұмыс.   Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет