Элективті пәндер каталогыPdf көрінісі
бет6/62
Дата24.12.2016
өлшемі2,29 Mb.
#354
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Пән оқытушысы1. Әлпейсова Н. 

                            2. Таштауова Ж.  

 

 

 

40  

23. Арттерапия, коды - AT  3307, 5 -семестр, 3 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Негізгі  арттерапиялық  ұғымдардың  мазмұнын  мәнін 

ұғынуы  қажет;  баланың  психикасын  дамыту  үшін  психологиялық 

арттерапевттік әдістері, білімдерді меңгеруі тиіс. 

Пререквизиттер: 

Психология-педагогика 

мамандығына 

кіріспе, 

психология және адам даму. 

Постреквизиттер: Отбасылық дағдарын психологиясы. 

Пәннің  мақсаты:  Болашақ    мамандарды  арттерапияның  негізгі 

әдістерімен, жалпы  сипаттамасымен  таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Арттерапия  оқу  пәні  ретінде.  Арт-терапиядағы 

тосын  сурет  салу.  Арттерапия  топтарындағы  практикалық  жаттығулар.  Әуен  

терапиясы.    Би    терапиясы.    Шығарма    жазу  немесе  айтып  беру.  Ертегі 

терапиясы. Қуыршақ терапиясы.   Пән оқытушысы: 1. Әлпейсова Н. 

                            2. Қуанышбаева З.  

24. Акмиология, коды - Аkm3307, 5 -семестр, 3 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:Акмеология пәнінің даму тарихын оның ғылым ретіндегі 

ерекшеліктерін,  сипаттамасын,  оның  әдістері  мен  міндеттерін,  адам  тұлғасы 

мені іс-әрекетінің  шыңға жетуі мен  ӛзін-ӛзі жүзеге асыра білуі қажет. 

Пререквизиттер: 

Психология-педагогика 

мамандығына 

кіріспе, 

психология және адам даму. 

Постреквизиттер: Отбасылық дағдарын психологиясы. 

Пәннің  мақсаты:  Адамды  жетілдіру,  оған  дене,  рухани-адамгершілік 

және кәсіби дамуда шыңға жетуге кӛмек беру. Қысқаша  мазмҧны:    Акмеологияның  ғылым  ретіндегі  пәні  және 

міндеттері. Пайда болуы, қалыптасуы  және  дамуы. Акмеологияның адам және 

қоғам  туралы  ғылымдармен  байланысы.  Акмеология  ғылымындағы  базалық 

ұғымдардың  мәні.  Кұзыреттілік  базалық  акмеологиялық  категория  ретінде. 

Кәсібилікті  дамытудың  жалпы  және  ерекше  акмеологиялық  факторлары. 

Акмеологияның  жалпы  әдіснамалық  принциптері.  Акмеологияның  ғылыми-

әдіснамалық бағдарлары. Проблемалық оқытуда қолданылатын психологиялық-

акмеологиялық мүмкіндіктер. Акмеологиялық білім беру мәселелері. Пән оқытушысы: 1. Әлпейсова Н. 

                            2. Қуанышбаева З.  

25. Дефектология, коды - Def 3308, 5 - семестр,  3 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Әр  түрлі  ауытқулықтары  бар  балаларды  топтастыру, 

мүмкіншілігі    шектеулі    балалармен    арнайы    мекемелерде    жұмыс    істеу  

бағыттары  туралы  білімдерді  меңгеруі  тиіс;  әр  –  түрлі    ауытқулықтары    бар  

балаларға    психолого  –  педагогикалық    мінездеме  беру  дағдысын  меңгеруі 

керек. 

Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ. 


 

 

41  

Пәннің  мақсаты:  Студенттерде  әртүрлі  ауытқушылықтры  бар  балалар 

топтары  туралы,  дефектологияның  қазіргі  кездегі  мәселелерімен,  даму 

тенденциялары жайлы білімдермен қаруландыру. 

Қысқаша  мазмҧны:    Дефектология  оқу  пәні  ретінде,  мақсаты, 

міндеттері.  Дефектология-    ғылымның    бір  саласы    болып    қалыптасуы,  

міндеттері,  зерттеу  обьектісі,  субьектісі.  Мүмкіндігі    шектеулі    баллардың  

жіктелуі.    Арнайы    оқыту  мекемелерінің    жұмыстарымен    таныстыру. 

Балалардың    кемшіліктеріне    қарай    арнайы    іс-әрекетінің    диагностикасын 

қарастыру.    Дефектолгтардың  арнайы    іс-әрекетінің    диагностикасының  

міндеттері    және    олардың    түрлері.,    субьектісі.    Мүмкіндігі    шектеулі 

баллардың  жіктелуі. Балалардың  кемшіліктеріне  қарай  арнайы  іс-әрекетінің  

диагностикасын  қарастыру.    Дефектологтардың  арнайы    іс-әрекетінің  

диагностикасының  міндеттері  және олардың түрлері. Пән оқытушысы: 1. Қуанышбаева З. 

                            2. Эшмуратов А.  

26. Арнайы психология, коды - APsi 3308,  5-семестр,  3 - кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Мүгедек    пен  дамуында  кемістігі  мен  ауытқулары  бар 

балалармен  түзету  жүмыстары  және  психологиялық  жағынан  зерттеудің  әдіс-

тәсілдерін игеру. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Есте  сақтау,  интеллект,  сӛйлеу,  кӛру,  есту 

үдерістерінде  ауытқушылықтары  бар  балаларды  оқыту  мен  тәрбиелеудің 

теориялық білімдерімен, ептіліктері, дағдыларымен қаруландыру. 

Қысқаша  мазмҧны:    Арнайы  индивидуалдандырылған  тәрбиелеу  мен 

оқытуды  қажет  ететін  мүмкіндігі  шектеулі    балалардың  тұлғалық  және 

индивидуалды даму үдерісін басқару  тенденциясын, заңдылықтарын, мәні мен 

маңызын зерттейтін ғылым саласы. Мектепке дейінгі, мектептік шақтағы және 

ересектердің  арнайы  педагогикасы.  Бұл  пәнді  оқыту  барысында  түзетуші-

тәрбелік жұмыстар қолданылады (даму  ақауларының алдын алу және түзетуге 

бағытталған арнайы педагогикалық іс-шаралар жүйесі). 

Пән оқытушысы: 1.  Қуанышбаева З. 

                            2.  Эшмуратов А.  

27. Абайтану, коды - Abay 3202,  6-семестр,  2- кредит. 

Қҧзыреттілігі: Абайды тану арқылы ӛзін-ӛзі тануды, белгілі бір нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығымен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Абайтану курсы студенттердің ХІХ ғасырда Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан  әрі  тереңдете  

 

42  

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатына  талдай  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді. Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алгашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай ӛмірбаяньшың тӛрт нұскасы. Ӛмірбаяндық деректерді екшеу тәсілдері. М. 

Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  жэне  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру. 

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  аныктау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің жазылу сыры.  Абай поэзиясының ӛрнек  -үлгісін калыптастыру. М. 

Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін  жинаудың  негізі.  Абай  мұрасының  шығысқа  катысы  М.  Әуезов 

зерттеуінде. 

Пән оқытушысы: 1. Әбенова Л. 

                            2. Қадырбаев Н. 

 

28. Ыбырайтану, коды - Ybr 3202,  6 -семестр,  2- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пән  бойынша  игерілген  материалдарды  тиімді 

пайдалану, 

шығармашылық, 

ұлттық 


тәрбие 

жұмыстарын 

жүргізуге 

оңтайландыру даңдыларын қалыптастыру. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог  Ыбырай  Алтынсаринның  балалар 

әдебиетіне қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету. Пререквизиттер: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. 

 Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдебиеті. 

 Пәннің  мақсаты:  Ыбырай  Алтынсарин  шығармаларының  идеялық 

тақырыптық мәнін ашу. Қысқаша мазмҧны: Ы.Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы. Ы.Алтынсарин жазба әдебиетке тән проза жанрының да негізін салушы. 

Ыбырай  -ғалым,  этногроф.  Ыбырай  Алтынсарин-  реалист  жазушы,  ағартушы 

педагог.  Ы.Алтынсарин  –  әңгіме  жанрының  шебері.  Ы.Алтынсарин 

мұраларының әдеби мәні 

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.  

   


 

           2. Байболова А.  

29. Психологиялық тҥзету-дамыту жҧмысы, коды - PTDZh 3208,   

3-семестр,  5- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Әлеуметтік  даму  жағын  ықшамдау,  балада  іс-әрекет 

түрін дамыту және жас және психологиялық жаңа білімді қалыптастыру. Пререквизиттер: Психология.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

 

 

43  

Пәннің  мақсаты:  Психиканың  даму  заңдылығын  түсінетін,  үлкенмен 

серіктестікте жүргізілетін белсенді әрекет түрі. Қысқаша мазмҧны:  Психокоррекциялық-жұмыстың  тиімді ерекшелігі. 

Психокоррекцияның 

түрлері.Тренинг 

түрлері.Психокоррекциялық 

бағдарламаны 

құрастырудағы 

негізгі 

ұстаным. 

Психокоррекциялық 

бағдарламаны 

құрастыру 

алгоритмі.Мектепке 

дейінгі 

кезеңде 


психокоррекцияны  қолдану  ерекшелігі.  Бастауыш  сыныпта  білім  алушыға 

психокоррекциялық жұмыстың жүргізілу мазмұны. Пән оқытушысы: 1. Молдабекова Н. 

                             2. Халилов Ф.  

30.  Кәсіби  бағыттылықты  қалаптастыру,  коды  -  KBK  3208,  3  -

семестр, 5 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кәсіптік  білім  беру  педагогикасы  пәнінің  білім,  білік, 

дағдыларын меңгеру. Кәсіби тәрбие заңдылықтарын, қоғамдық ӛмірдегі кәсіби 

тәрбиенің мәні мен ролін қалыптастыру. 

Пререквизиттер: 

Педагогик-психология 

мамандығына 

кіріспе 


Педагогика, Даму педагогикасы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Кәсіби  білім  беруде  педагогикалық  үдерісті 

ұйымдастырудың теориясы мен технологиялары және ҚР дә кәсіптік оқытудың 

тізбектестік моделінің ерекшеліктері жайлы білімдермен қаруландыру. 

Қысқаша 

мазмҧны: 

Кәсіби 


бағыттылықты 

қалыптастырудың 

теориялық  негіздері.Кәсіби  бағыттылық  проблемасы.  Кәсіби  бағыттылықтың 

кәсіби айқындалуға әсері. Кәсіби бағыттылықты қалыптастыруда мектептердің 

оқу-тәрбие  процесінің  ерекшеліктерін  ескеру.  Оқу-тәрбие  процесінде 

оқушылардың  кәсіби  бағыттылығын  қалыптастырудың  педагогикалық 

шарттары. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың нәтижелері. 

Пән оқытушысы: 1. Молдабекова Н. 

                            2. Халилов Ф.  

31.  Білім  беру  саласындағы  психологиялық  қызмет:  әдіснама, 

технология, практика,  коды - BBCPKATP 3210, 3 -семестр,  5 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Білім  беру  саласындағы  психологиялық  қызметтегі 

психолог жалпы психологиялық немесе арнайы педагогикалық, жас ерекшелік, 

балалар  психологиясы  жайлы  білім  алған,осыларға  қоса  психодиагностика 

және 


психокоррекция 

жұмыстарын 

жүргізе 

алатын 


маман 

болуы 


керек.Ал,психологиялық  қызметке  кірістірілген  педагогтар  арнайы  білім  алып 

біліктілікті меңгеруі тиіс Пререквизиттер: Ӛзін-ӛзі тану, психология және адам дамуы. 

Постреквизиттер:  Білім  берудегі  жаңа  технологиялар,  Педагогикалық 

шеберлік. Пәннің  мақсаты:  Білім  беру  саласындағы  психологиялық  қызметтің 

ғылыми-тәжірибелік міндеттері мен мазмұны.  

 

44  

Қысқаша 

мазмҧны: 

 

Әлеуметтік-психологиялық қызметтің 

әдіснамалық-теориялық  негіздері.Психологиялық  қызметтің  қалыптасуы  мен 

дамуы.Практикалық  психолог  еңбегінің  жалпы  мәселелері.Позитивистік 

психология 

және 

гуманистік психология. 

Білім 


беру 

жүйесіндегі 

психологиялық  қызметтің  ерекшеліктері.  Білім  беру  жүйесіндегі  әлеуметтік-

психологиялық  қызметтегі  сүйемелдеу  және  психологиялық  қолдау 

проблемалары. 

Пән оқытушысы: 1. Эшмуратов А. 

                            2. Әлпейсова Н. 

 

32.  Психологиялық  тренинг:  ҧйымдастыру  жолдары,  коды  - 

PsiTUZh    3210, 3 -семестр,  5 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Тренинг  жеке    адамға  басқаларды,    қоршаған    ортаны  

тануға  кӛмектесіп,    оны    түсінуге,    ӛз    ойын    ашық    айтуға,    ішкі  күйзелісін  

жеңуге, оны  біреумен  бӛлісуге,  ӛзіне  деген  сенімділігін  арттырып,  ӛзін-ӛзі 

түсінуге,  ӛз    бойындағы    басқада    қасиеттерді    арттыруға    мүмкіндік    береді 

және тұлғаның ӛзін-ӛзі бақылауына, байқағыштыққа баулиды. 

Пререквизиттер:  Ӛзін-ӛзі  тану,  жас  ерекшелік  психологиясы  мен 

педагогикасы, психология және адам дамуы. Арттерапия. Постреквизиттер: Педагогикалық шеберлік, Логопедия. 

Пәннің  мақсаты:  Психотерапияда,    психокоррекцияда,    қолданбалы  

психологияда  тренинг    ұғымының    мағынасын  және  олардың  маңыздылығын 

анықтау. 

Қысқаша  мазмҧны:  Психологиялық  тренингтердің  теориялық 

мәселелері.  «Психологиялық  тренинг»  ұғымының  қалыптасуы.«Тренингтік 

топ» 

ұғымы 


және 

оның 


психологияда, 

психотерапияда 

зерттелуі. 

Психологиялық  тренинг  мақсаты  мен  міндеттері.  Психологиялық  тренингте 

қолданылатын  арттерапиялық  әдістемелер.  Құм  терапиясы.  Ароматерапия. 

Психологиялық тренингті жүргізушінің жеке басына қойылатын талаптар.   Пән оқытушысы: 1. Эшмуратов А. 

                              2. Әлпейсова Н. 

 

33.  Отбасылық    дағдарыс  психологиясы,  коды  -  ODPsi  3217,  3  -

семестр,  5- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Психологиялық-педагогикалық  іс-әрекет  нәтижелерін 

болжау  және  түзету,  мәдени-ағартушылық,  ұйымдастырушылық-әдістемелік 

ғылыми зерттеушілік іс әрекетті жүзеге асыруға дағдылану. 

Пререквизиттер: Психология және адам дамуы. 

Постреквизиттер: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Студентттерге  мамандық  бойынша  қажетті  ептілік 

пен  дағдыларды  психологиялық  білімдерді  меңгеруіне,  ӛмірде  сәттіліктерге 

жетуіне  кӛмек  беру,  отбасы  психологиясы  аумағында  білім  беруге  отбасылық 

ӛзара  қатынастардың  шешіміне  байланысты  кеңес  беруге  үйрету,  алған 

білімдерін  тәжірибе  жүзінде  қолдануға,  отбасына  психологиялық  кӛмек  беру 


 

 

45  

қасиеттерін жоғарылату, отбасы ішілік ӛзара қатынастарының тұрақты болуына 

мүмкіндік туғызу. 

Қысқаша  мазмҧны:  Отбасы  психолоогиясы  оқу  пәні  ретінде.  Отбасы 

психологиясының  мақсаты  мен  міндеттері.  Қоғамның  даму  тарихында  отбасы 

мен  некенің  ӛрістеуі.  Қазақ  халқындағы  отбасы  мен  неке  құрудың 

ерекшеліктері.  Қазіргі  отбасының  құрылымы  мен  дамуы,  қызметтері. 

Отбасының әртүрлі кезеңдерде қызмет ету ерекшеліктері. Жеке адам және ӛзін-

ӛзі  тәрбиелеу.  Қарым-қатынас  мәдениеті.  Некеге  психологиялық  даярлық. 

Отбасын әлеуметтік психологиялық зерттеудің әдістемелік негіздері. 

Пән оқытушысы: 1.  Әлпейсова Н. 

                              2. Ахметова Г. 

 

34. Креативті тәрбие, коды - KOT 3217,  3-семестр,  5- кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Тәрбиеленуші  бала  жеке  тұлға  ретінде  ұлттық  рухани 

құндылықтармен  бірге  жалпыадамзаттық  рухани  құндылықтар  дүниесін 

игерген, білімді болуы тиіс 

Пререквизиттер:  Педагогика,  Этнопедагогика,  Тәрбие  жұмысының 

теориясы мен әдістемесі. Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Жастардың жеке тұлға ретінде қалыптасуын дамыту, 

жалпы адамзаттық мінез-құлық  құндылықтарын игеру. Қысқаша  мазмҧны:    Оқу-тәрбие  процесіндегі  оқушының  ӛзіндік 

танымын  тәрбиелеу  бағытындағы  креативті  белсенділік  тәрбиесі.  Креативті 

әдеп  сӛздігі.  Оқушылардың  әдептілік  түсініктер  мен  қағидаларды  игеру 

бағытындағы  шығармашылық  әдіс  тәсілдер.  Диагностикалық  анықтамма 

жұмысы.  Әдеп  сӛздігі-ӛнеге  қалыптастыру  құралы  ретінде.  Рухани-

адамгершілік құндылықтарды білім мазмұнына енгізу тәсілдері. Пән оқытушысы: 1. Әлпейсова Н. 

                              2. Ахметова Г. 

 

35. Психологиялық кеңес негіздері , коды -  PPKN 3209,  7 -семестр, 

 4  - кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Психологиялық-педагогикалық  кеңес  негіздерінің  

заңдылықтарын,  мазмұны  мен  маңызы,  қазіргі  әдістерін,  қызметі  және 

тәсілдерін, сендіру, иландыру, қызықтыру механизмдері туралы білу қажет. 

Пререквизиттер: Психология-педагогика мамандығына кіріспе Отбасы 

психологиясы, Әлеуметтік психология. Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  психологиялық  әсер  етудің  негізгі 

формасы  ретінде  психологиялық-педагогикалық  кеңес  беру  жайлы  ғылыми 

білімдер  жүйесімен  қаруландыру,  психологиялық-педагогикалық  кеңес  беру 

шараларын ұйымдастыра білу дағдыларын қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:    Психологиялық-педагогикалық  кеңес  берудің 

негізгі  мәселелері.  Кеңес  беруші  маман  консультант  және  қарым-қатынас.  

 

46  

Психологиялық-педагогикалық  кеңес  беру  процесі.  Кеңес  беру  барысындағы 

арнайы мәселелер. 

Пән оқытушысы: 1. Тілеуова С. 

                              2.  Оразова А. 

 

36.  Дифференциалды  психология,  коды  -  ZhP4205,  7 - семестр, 4   - 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: Дифференциалды психология оқу пәні ретінде мақсаты, 

міндеттері, әдістері мен тәсілдері жайлы білімдермен қаруландыру. Пререквизиттер:  Психология-педагогика  мамандығына  кіріспе,  Даму 

психологиясы, Этнопсихология, Әлеуметтік психология. Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  практикалық  психологияның  саласы 

ретінде  жетістік  психологиясының  теориялық  негіздері  және  технологиясы 

жайлы білімдермен қаруландыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Дифференциалды  психологияның  қалыптасу 

тарихы.  Дифференциалды  психологияның  пәні  мен  әдістері.  Дифференциалды 

психологиялық  зерттеулердің  негізгі  бағыттары.  Дифференциалды  психология 

теоретикалық ғылым ретінде. Адамтану жүйесіндегі жан-жақты дихотомиялар: 

дифференциалды  психологиялық  аспект.  Қабілеттілік  пен  нышандар.  Арнайы 

қабілеттер  дифференциясы.  Интелектуалды  мүмкіндіктер  дифференциясы. 

Тәуекелшілдік-индивидуалды ерекшеліктердің бір кӛрінісі ретінде. 

Пән оқытушысы: 1. Тілеуова С. 

                              2. Оразова А.    

 

37.  Педагогикалық  менджмент  ,  коды  -  PM  4210,  7  -семестр,    4- 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Білім    беру    мекемелерінің    іс-әрекетінің  тиімділігін 

арттырудың    елеулі    факторы    басқарудың    сапасын    танып    білуге;    қазіргі  

мектептің  қызметінің  тиімділігі  менеджментті  мектепішілік  басқарудың 

тұжырымдамалық негізі ретінде пайдалануымен шартты танысады. Пререквизиттер: 

Педагогик-психология 

мамандығына 

кіріспе 


Педагогика,  Педагогикалық шеберлік. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Теориялық  және  педагогикалық  тәжірибе  негізінде 

педагог  

менеджер  қызметінің  жүйесі  моделін  болашақ  мамандарға  баяндау.  

Менеджментті жалпы  білім  беретін  орта  мектептің  тәжірибесіне  ендірудің  

әдістемесінің  жүзеге асырылуының жолдарын кӛрсету. 

Қысқаша  мазмҧны:  Менеджменттің    педагогикалық    негіздерін  

түсіндіру      және    қазіргі  жалпы    білім    беретін    мектепті    басқарудың  

тәжірибесіне    ендірудің    жолдарын    анықтау.  Болашақ    мамандарға  

педагогикалық    менеджмент    жайлы    білім,    білік,    дағдылармен 

қаруландырудың қазіргі нарықтық жағдайда маңызы ӛте зор.   


 

 

47  

Пән оқытушысы: 1 Оразова А. 

                              2. Баймаханова Л.  

 

38. Мектепішілік басқару және бақылау, коды - Mt 4210, 7 -семестр,  4 – кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Мектептану  басқару  және  бақылау  оқу  пәні  ретінде 

мақсаты міндеттері, теориясы мен технологиясы жайлы білімдермен қарулануы 

тиіс. 

Пререквизиттер: 

Педагогик-психология 

мамандығына 

кіріспе 


Педагогика. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Болашақ  мұғалімдерді  мектептанудың  теориялық 

негіздерімен  қаруландыру,    «  адам-адам»    жүйесіндегі  жұмысқа  даярлығы  бар 

маман тұлғасын қалыптастыру. 

Қысқаша  мазмҧны:    Мектептану  оқу  пәні  ретінде.  Мектеп 

педагогикалық  үдерісті  басқару  орталығы  ретінде.  Мектепті  басқару  әдістері, 

стилі.  Қазіргі  кезеңде  мектеп  басшысының  ролі.  Мектептегі  оқу-тәрбие 

процесін  басқару  мазмұны  мен  оны  ұйымдастыру.  Мұғалімдердің 

педагогикалық  және  әдістемелік  білім  деңгейін  жетілдіру.  Мектептің 

педагогикалық ұжымы. Пән оқытушысы: 1.  Оразова А. 

                              2. Баймаханова Л   
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет