Г. К. Ахметова-п.ғ. д., профессор, Ж. А.Қараев- п.ғ. д., профессорPdf көрінісі
бет1/14
Дата15.03.2017
өлшемі3,07 Mb.
#9733
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ISSN 2226 – 1176
ИНДЕКС 75756
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы 
Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Акционерное общество «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагоги-
ческих работников системы образования Республики Казахстан
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ
№2 (81) 2016
Алматы, 2016

Журнал Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлігінде 02.04.2013 ж. қайта тіркелген. Куәлік № 13497-Ж
«Білім берудегі менеджмент - Менеджмент в образовании» - 
ақпарат-әдістемелік хабаршысы
МЕНШІК ИЕСІ: «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің 
басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын 
республикалық институты
РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА:
Г.К.Ахметова–п.ғ.д., профессор, Ж.А.Қараев– п.ғ.д., профессор, 
Ж.Ә.Мақатова – п.ғ.д., профессор, А.Д. Таңатова – п.ғ.к., С.Қ. Суатай – ф.ғ.к., доцент,
 К.С.Құдайбергенева – п.ғ.д., доцент, С.Т.Мұхамбетжанова – п.ғ.д., доцент
РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС:
Б.О.Арзанбаева –п.ғ.к., доцент, А.Қ.Рсалдинова– п.ғ.к., доцент, А.Ш.Тоқмағамбетов –т.ғ.к., PhD, 
А.А.Маханбетова– п.ғ.к., А.Ш.Орақова– п.ғ.к., Н.О.Қойлық– ф-мат.ғ.к., С.Ж.Зейнолла–PhD
Басылым 1996 жылдан бастап жарық көреді, алғашқы тіркеу куәлігі №476. 
Жылына 4 рет шығады.
Мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
 
РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ: 
Алматы қаласы, Амангелді көшесі, 61 үй, 103 каб, 
Тел: + 7(727) 267-46-59, +7(727) 267-45-82
e-mail: emj@ripkso.kz
© ББЖ ҚБАРИ, 2016

3
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 2,  2016 г. 
МАЗМҰНЫ
СОДЕРЖАНИЕ
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ МӘСЕЛЕСІ
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Саинова Л.А.
Национальная идея «Мәңгілік ел» и обновление содержания курсовой подготовки 
педагогов ........................................................................................................................................................................................5
Таңатова Ә.Ж.
Қазақстан Республикасы педагогтарының біліктіліктерін арттырудағы рефлексивтік 
оқытудың рөлі .............................................................................................................................................................................10
Гущанская Е.В. ,
Мониторинг эффективности послекурсовой деятельности педагогов как перспективное 
стратегическое направление в системе непрерывного образования педагогов ..................................14
Ильясова А.Ш.
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби 
біліктілігін үздіксіз жетілдіру жолдары .......................................................................................................................17
Амержанова Ш.К., Мунжасарова Г.Ж.
Профессионализм педагога в условиях обновления содержания образования ....................................21
Бадел А., Боранбаева Л.К. 
Формирование профессиональной компетентности педагогов дошкольных 
организации образования ....................................................................................................................................................24
Галиев М.К., Галиев Л.М.,
Проблемы развития и повышение эффективности школьного руководства стран ОЭСР. ..............27
Курмангалиева Л.К. 
Актуальные проблемы патриотического воспитания учащихся ...................................................................31
БІЛІМ БЕРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСНАМАСЫ
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Оразбаева А.
Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках математики ............................................37
Лаговская Е.В.
Баддинг: неформальный метод обучения учителей .............................................................................................40
Ташкенбаева С.Ж.
Становления индивидуального стиля деятельности будущего педагога в условиях 
современного вуза......................................................................................................................................................................45
Есенова К.А., Махмудова С. Л.
«Өзін-өзі тану» сабағында интерактивті оқыту әдістерін қолданудың тиімділігі ..............................48
Исалдаева С.Ж., Камитова А.А.
Анализ содержания профориентационных программ, направленных на профессиональное 
самоопределение подростков .............................................................................................................................................51
Әріновa Б.A., Гaйбуллaевa C.C.
Шәкәрімнің aдaмгершілік-тәлімдік идеялaрының ізгіліктік cипaты .........................................................54
Ospanov Y. 
The first year teaching challenges of novice teachers ..................................................................................................56
Mukhtarova A.N.
Stress and its impact on teacher’s effectiveness .............................................................................................................61

4
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 2,  2016 г. 
ТҮЗЕТУ ПЕДАГОГИКАСЫ
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
Саякова А.М., Ахметова А.Ж.
Организация психолого-педагогического сопровождения младших школьников 
с минимальными нарушениями слуха ...........................................................................................................................67
Егеубаев Х. Ғ., Оспангазиева М. Н
Оқушылардың мінез-құлық мәдениетін қалыптастырудың негізгі шарттары ....................................70
Ногайбаев Е.О., Беже С.
Мүмкіндігі шектеулі балалар тәрбиесіндегі әлеуметтік педагог қызметкерінің 
алатын орны .................................................................................................................................................................................73
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Насырова Г.У., Жартынова Ж.А.  
Портфолио как показатель компетентности учителя .........................................................................................77
Байқоныс А.
Болашақта мұғалімдерді компьютер ауыстыра алады ма? ...............................................................................81
Төлешова Ұ.Б., Елшибекова А.Т.
Университеттегі куратор-эдвайзердің тәрбие жұмысы ......................................................................................84
Алибек Н.
Бейнелеу өнеріндегі этноөңірлік  компонент көпмәдениетті тұлғаны тәрбиелеу  
құралы ретінде  ...........................................................................................................................................................................87
Тайтанова Н.К. 
Использование техники «спираль практики» в менторинговой работе с 
сертифицированными учителями  ..................................................................................................................................91
ІС-ШАРАЛАР
МЕРОПРИЯТИЯ
«Білім беру үдерісінде патриотизм мен көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу, оқу және 
тәрбие үдерістерін кіріктіру» республикалық семинар-практикумы .. .....................................................95
АТАУЛЫ КҮНДЕР
ПАМЯТНЫЕ ДНИ
Рыщанова У.
Наследие М. Хакимжановой (к 110-летию со дня рождения) ..........................................................................97
БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ДАЙДЖЕСТ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                               103

5
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 2,  2016 г. 
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ МӘСЕЛЕСІ
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
QUESTIONS TRAINING
УДК 37:372.8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» И ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
Саинова Л.А.
ФАО НЦПК «Өрлеу», ИПК ПР по г. Астана
Аннотация. 
В  статье  обсуждаются  воспитательные  возможности  национальной  идеи 
«Мәңгілік  Ел»  для  становления  успешной  личности,  гражданина  страны.  Описывается  новая 
система повышения квалификации, в которой произошло кардинальное обновление содержания, 
направлений  и  форм  работы.  Новая  система  повышения  квалификации  позволяет  педагогам 
повысить уровень профессионализма в области воспитания и внедрения ценностей «Мәңгілік Ел».
Ключевые слова: 
воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, национальные 
ценности  «Мәңгілік  Ел»,  обновление  содержания  образования,  новая  ситема  повышения 
квалификации педагогов.
Основное направление развития Казахстана 
на  современном  этапе  обозначено  в  Послании 
президента  Казахстана  Н.А.  Назарбаева  наро-
ду  Казахстана  «Стратегия  «Казахстан-2050»: 
новый  политический  курс  состоявшегося 
государства»:  к  2050  году  Казахстан  должен 
войти  в  число  30  самых  развитых  стран  мира. 
Достижение  этой  цели  обусловлено  не  только 
уровнем  технического  прогресса  и  экономи-
ческого  роста,  а  социальной  модернизацией, 
человеческим капиталом страны, напрямую за-
висящей от качественных показателей системы 
образования.  Образование  должно  обеспечить 
успешность  становления  личности,  способной 
решать социально-экономические проблемы.
В  основу  приоритетных  направлений 
развития  образования  Республики  Казахстан 
легли  социальные  аспекты.  Особое  место 
занимает  обеспечение  равного  доступа  к 
качественному  образованию.  А  качество 
образования всегда определяется результатами 
обучения.
Сегодня  формирование  функциональной 
грамотности  становится  фундаментом  для 
активного  участия  человека  в  социальной, 
культурной,  политической  и  экономической 
сферах,  также  становится  важным  базовым 
фактором,  влияющим  на  «обучение  в  течение 
всей жизни». 
Согласно  международным  программам 
TIMSS,  PIRLS,  мониторинг  функциональной 
грамотности оценивается по трем направлениям 
– грамотность чтения и письма, математическая 
грамотность, естественнонаучная грамотность.
Результаты международного исследования 
PISA-2012 показали, что в пятерку лидирующих 
стран  вошли  Китай,  Сингапур,  Южная  Корея, 
Финляндия  и  Япония.  Казахстан  занимает 
49  место  среди  65  (шестидесяти  пяти)  стран, 
тогда как по результатам PISA-2009 Казахстан 
занимал 59 место. Данные результаты обучения 
подтверждают  необходимость  и  актуальность 
решения  такой  стратегической  задачи,  как 
обновление содержания образования.
В  настоящее  время  вызывает  обеспоко-
енность  научно-методическое  обеспечение 
воспитательного  процесса  и  недостаточный 
уровень профессионализма педагогов в области 
воспитания.  Наблюдается  медленное  внедре-
ние инновационных технологий духовно-нрав-
ственного  воспитания  и  ценностей  народной 
педагогики.

6
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 2,  2016 г. 
На  внеочередном  съезде  партии  «Нур 
Отан»  (11.03.2015  г.)  Президент  Республики 
Казахстан  Н.А.Назарбаев  активизировал  свою 
идею «Мәңгілік Ел». Прежде всего, было четко 
обозначено равенство всех граждан Казахстана, 
как  основной  составляющей  идеи  «Мәңгілік 
Ел».  «…необходимо  дальнейшее  укрепление 
казахстанской  идентичности.  Она  должна 
основываться  на  принципе  гражданства.  Все 
граждане должны пользоваться одним объемом 
прав, нести один груз ответственности и иметь 
доступ к равным возможностям. 
В  казахском  языке  «Мәңгілік  Ел» 
означает  «вечный  народ»,  «вечную  землю», 
«вечное  государство»,  «малую  родину».  В 
переводе  на  русский  язык  наиболее  емким  и 
содержательным  является  озвученный  Главой 
государства перевод «вечная страна».
Консолидирующие  ценности  на  базе  идеи 
«Мәңгілік  Ел»  –  это  гражданское  равенство; 
трудолюбие;  честность;  культ  учености 
и  образования;  светская  страна  -  страна 
толерантности. В этом случае гражданство будет 
самым надежным фундаментом устойчивого и 
успешного государства» [1].
На  протяжении  нескольких  лет  Н.А. 
Назарбаев  продвигал  эту  идею  в  своих 
обращениях  к  народу  Казахстана:  «В  системе 
общегражданских ценностей должна выступать 
идея  «Мәңгілік  Ел»,  которая  должна  быть, 
как  вторая  Конституция».  Идея  Президента 
была  обсуждена  на  сессии  Ассамблеи  народа 
Казахстана  и  выработан  документ  «Мәңгілік 
Ел».  В  школах  предлагается  ввести  программу 
обучения  ценностям  всеказахстанской  идеи 
«Мәңгілік Ел».
В 
образовании 
общенациональная 
идея 
«Мәңгілік 
Ел» 
направлена 
на 
ориентацию  организаций  образования  на 
духовную,  национальную  идентификацию 
и  социализацию  личности  обучаемого, 
способствующую  усвоению,  закреплению, 
проявлению и трансляции опыта национальной 
культуры.  В  Казахстане  активно  идет  процесс 
осмысления  политической  и  нравственной 
сути 
казахстанского 
патриотизма, 
гражданственности, духовности, формирования 
гуманистически  ориентированной,  социально 
активной, гармонически развитой личности. 
Сегодня  молодежь  на  первое  место 
выдвигает качество образования и престижность 
профессии,  стремление  к  профессиональному 
росту, к развитию таких ценностей, как семья, 
друзья,  здоровье,  материальное  благополучие, 
интересная  работа,  карьерный  рост.  Однако, 
повсеместно  бытует  мнение,  что  успешность, 
достижение  высокого  социального  статуса  не 
всегда  связано  с  умением  упорно  трудиться  и 
последовательно  добиваться  поставленных 
целей. 
Наша  школа  недостаточно  помогает 
учащимся  проникнуться  культурой  родной 
страны,  языка,  глубже  вникнуть  в  историю 
Казахстана. 
В 
школьных 
программах 
недостаточно внимания уделяется материалам, 
связанным  с  локальными  особенностями 
природы, культуры, экономики той местности, 
где живут учащиеся. 
«Мәңгілік  Ел»  –  это  концептуальные 
основы  воспитания  как  стратегии  действий 
для  органов  управления  и  организаций 
образования по разработке и внедрению в своем 
образовательно-воспитательном  пространстве 
системы  воспитательной  работы  в  условиях 
обновления содержания образования.
Обучение и воспитание учащихся Казахста-
на будет эффективным, если 
фундаментом 
станет 
формирование 
потребностей 
ценностных 
ориентаций 
молодежи,  стимулирующих  ее  стремление 
к 
успешности 
в 
разных 
сферах 
жизнедеятельности.  Принятие  «Мәңгілік  Ел» 
имеет  огромное  значение  для  воспитания 
подрастающего поколения. Цель новой школы 
– воспитание лидеров нового типа - свободных, 
уверенных,  компетентных  и  преданных 
духовным ценностям.
В рамках преобразования воспитательного 
подхода  предлагается  ввести  предметы, 
включающие в себя знания по краеведению - по 
отдельным регионам и в целом по Казахстану, 
а  также  по  общенациональной  идее  «Мәңгілік 
ел».  Данные  преобразования  реализуются  в 
Законе «Об образовании», Программе развития 
образования  в  РК  на  2011-2020  гг.  и  других 
основополагающих  документах.  Закон  «Об 
образовании»  реализуется  через  концепцию 
образования РК и стандарты образования. 
Обновление  содержания  и  развитие 
духовно-нравственного  воспитания  должно 
обеспечить:
 

формирование  нравственного  сознания 
(нравственный  идеал,  нравственные  и  этиче-
ские ценности, нормы и др.);
 

развитие  нравственных  чувств  и  ка-
честв: гуманизм, совесть, честь, долг, товарище-
ство, доброта, стыд и т.д.;
 

формирование  нравственного  поведе-

7
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 2,  2016 г. 
ния и нравственного опыта;
 

воспитание гражданина и патриота сво-
ей Родины;
 

формирование  умения  давать  нрав-
ственную  оценку  происходящего  в  окружаю-
щем мире и предпринимать шаги для его пози-
тивного изменения.
Филиал 
АО 
Национальный 
центр 
повышения  квалификации  «Өрлеу»  Институт 
повышения  квалификации  педагогических 
работников 
по 
г.Астана 
в 
условиях 
посткурсовой  деятельности  все  мероприятия, 
организованные  в  условиях  реализации 
программы  «Мәңгілік  Ел»,  направляет  на 
формирование 
человека 
образованного, 
обладающего 
развитыми 
лидерскими 
качествами, 
готового 
самостоятельно 
принимать  решения  в  ситуации  выбора, 
способного к сотрудничеству и межкультурному 
взаимодействию, 
обладающего 
чувством 
ответственности  за  судьбу  страны,  активно 
участвующего  в  достижении  главной  цели 
Стратегии «Казахстанский путь - 2050: единая 
цель, единые интересы, единое будущее».
Внедрение  идеи  «Мәңгілік  Ел»  в  процессе 
краткосрочных  курсов  предлагает  рассмотре-
ние  темы  как  «Воспитание  на  основе  общена-
циональной идеи «Мәңгілік Ел», формирование 
духовно-нравственных  качеств  учащихся». 
Тематика  курса  раскрывает  важные  аспекты 
внедрения ценностей «Мәңгілік Ел» в образова-
тельный процесс. Основой воспитания граждан 
должно стать формирование личности, способ-
ной  создать  судьбу  страны.  Единое  будущее, 
единые  интересы  -  это  общие  ценности  граж-
дан Казахстана, стремление жить в свободной и 
процветающей стране.
Учитель  играет  важную  роль  в  реализа-
ции  программы  «Мәнгілік  Ел»,  озвученной 
Президентом  и  именно  он,  в  первую  очередь, 
ответственен  за  продвижение  национальной 
идеи  среди  подрастающего  поколения.  В  этом 
направлении  преподаватели  Филиала  ведут 
целенаправленную работу. 
Сегодня задача учителя - воспитывать лич-
ность,  обладающую  в  условиях  быстроменяю-
щегося  мира  такими  качествами  как  инициа-
тивность, способность критически и творчески 
мыслить,  находить  нестандартные  решения, 
готовность  обучаться  в  течение  всей  жизни. 
Исходя  из  этих  аспектов,  ключевым  вопросом 
в сфере образования сегодня становится - «Как 
научить учителя и Чему?». 
Во  всех  развитых  странах  в  последние  де-
сятилетия  идет  процесс  модернизации  систем 
повышения  квалификации,  так  как  именно 
это  звено  образовательной  системы  является 
одним  из  важнейших  механизмов  развития 
любого  общества,  основной  формой  подготов-
ки  высококвалифицированных  специалистов, 
необходимых  для  всех  сфер  экономической  и 
духовной жизни страны. Модернизация систем 
повышения квалификации приобретает новые 
масштабы в связи с созданием Европейского со-
юза. На первый план выходят интеграционные 
процессы, стандартизация и профессионализа-
ция. 
Мировая  практика  свидетельствует,  что 
в  условиях  модернизации  всей  сферы  образо-
вания  особо  актуализируется  роль  системы 
повышения  квалификации  (СПК)  педагогов.  В 
своем Послании народу Казахстана «Социально-
экономическая модернизация – главный вектор 
развития Казахстана» 27 января 2012 года Пре-
зидент  Республики  Казахстан  -  Лидер  Нации 
Н.А. Назарбаев отметил:
важно повышать качество педагогического 
состава;
надо усилить стандарты базового педагоги-
ческого образования, требования к повышению 
квалификации преподавателей школ и вузов.
В 2012 году путем слияния Республиканского 
института 
повышения 
квалификации 
руководящих  и  научно-педагогических  кадров 
работников  системы  образования  (РИПК  СО) 
и  16  ИПК  областей  и  городов  Астана,  Алматы 
создано  АО  «Национальный  центр  повышения 
квалификации  «Өрлеу»,  осуществляющее 
системное 
повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров 
всех 
уровней 
образования.
Сегодня  в  образовательном  пространстве 
Казахстана  успешно  функционирует  и  разви-
вается  совершенно  новая  система  повышения 
квалификации  педагогических  кадров.  За  три 
года создана единая система управления повы-
шением  квалификации,  сформирована  единая 
политика и миссия институтов повышения ква-
лификации, развиваются и реализуются новые 
направления,  формы  и  содержание  курсовой 
подготовки педагогических работников.
В условиях реализации поставленных перед 
АО  «НЦПК  «Өрлеу»  концептуальных  задач  по 
созданию  новой  системы  повышения  квали-
фикации  педагогов  разработана  «Стратегия 
развития  Национального  центра  повышения 
квалификации «Өрлеу» на 2012 -2020 годы», в 
которой определены миссия, цели и задачи но-

8
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 2,  2016 г. 
вой модели СПК.
Концептуальной  основой  деятельности 
АО «НЦПК «Өрлеу» в повышении квалификации 
педагогических 
работников 
является 
парадигма, 
принятая 
международным 
образовательным  сообществом  -  «обучение 
на протяжении всей жизни»

Новая 
модель 
формирования 
профессиональных компетентностей педагогов 
предусматривает 
единую 
непрерывную 
систему 
повышения 
квалификации: 
дошкольное  образование 
—  среднее  обра-
зование  -  техническое  и  профессиональное 
образование 
—  высшее  образование.  Данная 
структурная  и  концептуальная  модернизация 
СПК  потребовала  системного  обновления 
содержания  курсов  повышения  квалификации 
для всех категорий педагогических работников.
Обновление 
содержания 
курсов 
осуществляется  на  основе  компетентностного 
подхода  и  нацелено  на  применение 
инновационных  форм  организации  обучения: 
мастер-классы, тренинги, деловые игры, работа 
в  малых  группах,  методов  интерактивного 
обучения и коллаборативного решения проблем 
и др. 
Следует учитывать, что процесс становления 
новой  системы  повышения  квалификации 
сопровождается существенными изменениями, 
как  в  теории,  так  и  в  практике  организации 
профессионального 
развития 
педагогов. 
Обучение в системе повышения квалификации 
осуществляется  на  основе  андрогогического 
подхода,  учитывающего,  что  обучаемый  –  это 
взрослый  человек,  и  позволяющего  создать 
условия для оптимальной активности педагога. 
Приоритетные направления обновления со-
держания курсов по уровням образования:
 

в  дошкольном  образовании  -  методики 
раннего обучения детей, полиязычие;
 

в  среднем  образовании  -  опыт 
«Назарбаев 
Интеллектуальных 
школ», 
синтезирующий  в  себе  лучшие  инновации 
мирового  образования,  педагогические  и  IT 
технологии, ориентированные на результат;
 

в  техническом  и  профессиональном 
образовании  –  дуальная  система  обучения, 
моделирование  производства  в  учебном 
заведении, внедрение IT технологий;
 

в  высшем  образовании  -  кредитная 
технология  обучения,  инновационная  система 
повышения  квалификации  преподавателей 
педагогических специальностей, IT технологии, 
полиязычие.
Учебные  программы  курсов  разработаны 
на  основе  модульного  подхода.  В  программах 
приоритет  отдан  практико-ориентированному 
обучению, 
проводимому 
в 
базовых 
организациях 
образования. 
Благодаря 
модульной  структуре  учебные  программы 
курсов  становятся  гибкими  и  мобильными, 
отвечающими  образовательным  запросам 
педагогов и инновациям в образовании.
В  целях  методического  сопровождения 
курсов, 
организации 
контроля 
и 
самооценки 
уровня 
сформированных 
профессиональных 
компетентностей 
педагогов  впервые  в  отечественной  системе 
повышения  квалификации  с  2013  года 
разрабатываются 
учебно-методические 
комплексы,  которые  позволяют  педагогам 
самостоятельно выстраивать свою траекторию 
профессионального  развития  не  только  в 
период обучения на курсах, но и в межкурсовой 
период. 
Новым в системе повышения квалификации 
является защита проекта каждым слушателем 
по  завершению  курса,  направленная  на 
выявление у педагога знаний и практического 
опыта  для  дальнейшей  самостоятельной 
работы в своей организации образования. 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет