Г. К. Ахметова-п.ғ. д., профессор, Ж. А.Қараев- п.ғ. д., профессорPdf көрінісі
бет4/14
Дата15.03.2017
өлшемі3,07 Mb.
#9733
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Институт  оқытушыларымен
  е
ресектерді 
оқытуда  қолданатын  пәрменді  тәсілдердің 
бірі-Колбтың оқу циклі. Дэвид Колб 1984 жылы 
әзірлеген бұл тәсіл эмпирикалық оқу теориясы-
на негізделген[8]. Циклда дәріскерлерге тиімді 
төмендегідей мәселелер қамтылған:

20
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 2,  2016 г. 
Эксперимент  (келесі  жолы  қандай  жаңа 
идеяларды сынап көруім керек?)
Тәжірибе  (не  істегім  келеді?  дәрісті 
қалай  жоспарлаймын,  қандай  тапсырмалар 
қолданамын?)
Абстрактілі  ұғыну  (дәрістің,  іскерлік 
ойынның мақсаты қандай? неліктен кей дәріс-
тәжірибелік  сабақтарда  тапсырмалар  сәтсіз 
болады?)
Рефлексия (не жақсы өтті? тыңдаушылардан 
қандай кері байланыс алдым?) 
Сонымен  қатар  курс  барысында  бастауыш 
сынып  мұғалімдерінің  кәсіби  проблемала-
рын  анықтау  мақсатында  зерттеулер  жүргізу, 
тәжірибе  алмасу  және  «Назарбаев  Зияткерлік 
мектептер»  үздік  практикаларын  енгізу 
мақсатында  педагог  кадрлардың  біліктілігін 
арттыру 
жүйесінің 
басқа 
ұйымдармен 
ынтымақтастығын дамыту, педагог кадрлардың 
біліктілігін арттыру бағдарламаларын әзірлеуге 
озық  қазақстандық  және  халықаралық 
сарапшылардың 
тәжірибесімен 
танысып, 
тарату, 
мектептердегі 
психологиялық-
педагогикалық  қызметті  кеңейту,  мұғалімнің 
үздіксіз  кәсіби  дамуы  үшін  жағдай  жасау, 
жүйені  үнемі  жетілдіріп  отыру  мақсатында 
педагогтердің 
біліктілігін 
арттырудың 
кешенді  жүйесінің  аясында  оқытудан  өткен 
мұғалімдердің кәсіби қызметінің мониторингін 
жүргізу (бастауыш мұғалімінің кәсіби дамуының 
траекториясы),  озық  педагог  кадрлардың 
облыстық  қорын  қалыптастыру  мақсатында 
жаңашыл-педагогтердің  дерекқорын  құру 
және  оны  жүйелі  толықтырып  отыру, 
оқыту  материалдарының  теориялық  және 
практикалық  мазмұнының  және  педагогтерді 
оқыту  нәтижелерінің  мониторингі  негізінде 
педагогтердің  біліктілігін  арттыруға  арналған 
білім  беру  бағдарламалары  мен  оқу  материал-
дарын  әзірлеу  және  сараптамасын  жүргізуге 
(«Ең үздік оқу әдістемелік кешен», т.б сайыстар), 
өзінің  педагогикалық  тәжірибесін  кеңінен 
таратуға  жаңашыл  педагогтерді  тарту  сынды 
жұмыстар жүргізіледі.
Үздіксіз  білім  –толассыз,  тоқтаусыз  білім. 
Көрнекті американдық психолог, философ және 
педагог  Дж.Дьюи  еңбектерінің  өзекті  мәселесі 
де  әр  адамның  өмір  бойына  білім  алуында. 
Ең  тиімді  оқыту-нақты  әрекет  арқылы  оқыту 
болып  есептеледі.  Олай  болса,  педагогтарды 
нақты тәжірибе негізінде оқыту олардың кәсіби 
құзіреттіліктерінің  дамуына  қолайлы  жағдай 
жасаудың ең тиімді түрі деп санауға болады. 
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Əлмұхамбетов Б.А. Жаңа мазмұнды білім беру ісін жүзеге асырудағы біліктілікті арттыру 
жүйеснің рөлі Б. А. Əлмұхамбетов // Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы //Спра-
вочник образовательного учреждения. - 2007-№1. - С. 23-28 
2. Жайтапова А.А. Моделирование и мониторинг профессионального роста учителей в системе 
повышения квалификации: учебное пособие - Алматы: РИПКСО, 2006. - C.4.
3. Жылбаев, Ж.О. Қазақстанның әлеуметтік жаңғырту контексіндегі үздіксіз білім 
беру [Мәтін]/ Ж.О. Жылбаев // Білім.- 2014.- №2.- Б.7. 
4. Кененбаева, М.А. Үздіксіз білім беру жүйесінде сапалы білім беру негізі - бастауышта [Мәтін] 
/ М.А. Кененбаева // Бастауыш мектеп.- 2014.- №11-12.- Б.6.- ISSN 0207-5474.
5. Пэйтон Р., Бодди Д. Основы менеджмента: Пер.с англ./Р. Пэйтон, Д.Бодди.- СПб.: Питер, 1999.
6. Үздіксіз кәсіби педагогикалық білім беру жүйесінде жоғары білімді бастауыш сынып 
мұғалімдерін даярлаудағы педагогикалық практиканы ұйымдастырудың ерекшеліктері 
//Үздіксіз кәсіби білім беру: проблемалары мен перспективасы: Республикалық ғылыми 
практикалық конференция. – Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 2006. - Б.218-221.
7. Avalos B. (2011) «Teacher professional development in Teacher Education over ten years», 
Teaching and Teacher Education, 27(1), рр.10-20.
8. Knowles M.S.,Elwood F.H. and Swanson R.A. (2012) The adult Iearner.
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Ильясова А.К.
Аннотация. 
Данная  статья  раскрывает  круг  понятий,  связанных  с  профессиональным 
развитием педагога, предоставляет информацию о направлениях содействия профессиональному 
росту  учителя  начальных  классов  в  системе  повышения  квалификации  в  условиях  обновления 
содержания образования
Ключевые  слова: 
повышение  квалификации,  профессиональное  развитие,  компетенция, 

21
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 2,  2016 г. 
траектория развития.
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE TRAINING SYSTEM
Ilyassova A.S.
Abstract. 
This article reveals the range of concepts related to the professional development of teachers 
and provides information on ways to promote professional development of primary school teachers in the 
training system. The article provides a number of definitions of brightly scientists, considering the prob-
lems of professional growth.
Keywords: 
qualification courses, professional development, competence, trajectory development.
УДК 37:372.8
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Амержанова Ш.К., Мунжасарова Г.Ж.
ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО», Петропавловск
Аннотация. 
В  данной  статье  через  различные  подходы  ведущих  дидактов  рассматривается 
трактовка  понимания  профессиональной  компетентности  современного  педагога.  На  основе 
проведенного  анализа  авторы  приходят  к  утверждению  о  важности  системы  повышения 
квалификации в формировании и развитии профессиональной компетентности педагога. 
Ключевые  слова: 
компетенция,  профессинализм,  профессиональная  компетентность, 
обновление содержание образования, ценности, самоанализ, анализ.
Современные 
социально-экономические 
преобразования, закономерно сопровождаемые 
радикальными  изменениями  во  всех  сферах 
жизнедеятельности  общества,  требует  обнов-
ления всех социальных институтов и систем, в 
том числе и системы образования. 
  Обновление  содержания  образования, 
происходящее 
на 
современном 
этапе, 
выступает 
решающим 
условием 
для 
формированиясоциально  активной,  творчески 
и  критически  мыслящей  личности,  способной 
к  разностороннему,  целостному  видению  и 
анализу,  а  значит,  способных  к  поиску  новых 
решений. Целями образования на современном 
этапе  является  не  только  приобретение 
определенного  набора  знаний  и  умений,  а 
прежде всего применение знаний на практике. 
Необходимо  создать  все  условия  в  процессе 
преподавания  и  обучения  для  того,  чтобы 
учащийся смог не только полностью раскрыть 
свой  природный  потенциал,  но  и  приобрести 
новые знания, новые компетенции. 
Решающую 
роль 
в 
формировании 
компетентностной 
личности 
играет 
профессиональный 
педагог, 
педагог 
-
 
профессионал. 
Какими 
компетенциями 
необходимо владеть современному педагогу? В 
чем должна заключаться суть профессиональной 
компетентности?  Предлагаем  рассмотреть 
встречающиеся и употребляемые понятия.
Профессиональная  компетентность  педа-
гога как сложное функциональное образование 
становится  центральным  объектом  государ-
ственной политики, что выражается в социаль-
ном заказе готовить педагога высокого уровня, 
способного активно содействовать реализации 
образовательных проектов национального мас-
штаба.
Как считают некоторые авторы 
(А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина), профессиональная 
компетентность  зависит  от  личности  учителя, 
его  личностных  качеств.  Личностно-деловые 
качества  учителя  сливаются  в  единую 
психолого-педагогическую компетентность.
М.И.Лукьянова 
профессиональную 
компетентность 
определяет 
как 
важные,  необходимые  в  педагогической 
деятельности 
следующие 
личностные 
качества:  рефлективность,  эмпатичность, 
коммуникативность,  гибкость  личности,  спо-
собность к сотрудничеству, эмоциональная при-
влекательность.[4].

22
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 2,  2016 г. 
А.К. Маркова дополняет их профессионально 
важными качествами личности: педагогическая 
эрудиция,  педагогическое  целеполагание, 
педагогическое 
мышление, 
практическое 
педагогическое  мышление,  педагогическая 
наблюдательность,  зоркость,  педагогический 
слух, педагогическая ситуация, педагогический 
оптимизм, 
педагогическая 
находчивость, 
педагогическое предвидение, прогнозирование, 
педагогическая рефлексия.[5].
Профессиональная 
компетентность 
есть  интегративное  качество  специалиста, 
включающее уровень овладения им знаниями, 
умениями, 
навыками 
и 
следующими 
компонентами профессионального мастерства: 
система  профессиональных  знаний,  умений, 
навыков,  профессиональных  способностей  и 
профессионально важных качеств личности.
Таким 
образом, 
профессионализм 
педагога 

системная 
интегральная 
характеристика  личности,  представляющая 
взаимосвязь  педагогической  компетентности, 
педагогического  мастерства,  профессионально 
значимых  качеств и индивидуального имиджа 
педагога.Неповторимая 
индивидуальность 
каждого  учителя-профессионала  заключается 
вдеятельности,  направленной  на  обучение  и 
воспитание личности в свете новых требований 
времени.
Структура  профессионализма  включает 
в 
себя 
следующие 
профессиональные 
компетентности педагога:
 

Общетеоретическую  компетентность, 
которая  выражается  в  последовательном  на-
ращивании опыта педагога в сфере фундамен-
тальных и прикладных вопросов общей теории 
воспитания  и  теории  обучения. А  также  пони-
мании психолого-педагогических особенностей 
проявления детского творчества, специфики ус-
воения  обучающимися  различных  возрастных 
групп  общечеловеческих  гуманистических 
ценностей.
 

Важной  составной  частью  структуры 
профессиональной  компетентностиявляется 
психологическая 
компетентность, 
подразумевающая умение педагога руководить 
ростом 
самостоятельностиребенка 
в 
познавательно-творческой, 
культурно-
досуговой и профессионально-ориентирующей 
образовательной 
деятельности; 
умение 
своевременно  выявлять  и  психологически 
грамотно 
разрешать 
коммуникативные 
проблемы учащихся.
 

Методико-технологическая  компетент-
ность - еще один компонент в структуре профес-
сионализма  современного  педагога.  Методи-
ко-технологическая  компетентность  означает 
овладение  педагогом  основными  принципами 
организации  целеустремленной  образователь-
ной деятельности обучающихся; знание и адек-
ватное  применение  современных  дидактиче-
ских моделей и технологий, а также творческое 
использование наиболее эффективных методов 
и приемов разрешения тех учебно-воспитатель-
ных задач, которые зафиксированы в реализу-
емой основной или дополнительной образова-
тельной программе.
 

Cпециально-предметная 
компетент-
ность, предполагающая профессиональное вла-
дение  педагогом  разнообразными  способами 
усвоения учебного материала по преподаваемой 
им специально-предметной области знаний, по-
нимание  специфики  достигаемого  результата, 
проектируемого в рамках реализуемой образо-
вательной программы, а также умение педаго-
га-практика  спроецировать  решаемые  учебно-
воспитательные задачи на перспективу[8].
Профессионализм  современного  педагога 
содержит три компонента:
1.Профессиональное 
мышление,  диф-
ференцируемое  следующим  образом:  тео-
ретическое  мышление;  методическое  мыш-
ление;  практическое  мышлениесвязано  с 
созданиемнеобходимого 
информационного 
потока  в  процессе  взаимоотношений  и 
обусловливает  развитие  социально  значимых 
связей 
в 
коллективе,включает 
умения 
четко  и  ясно  излагать  мысли,  поддерживать 
беседу,передавать 
рациональную 
и 
эмоциональную информацию.
2.Профессиональные  (воспитательные  и 
обучающие) действия. Это педагогические дей-
ствия,  сознательно  сконцентрированные  под 
ту или иную целевую задачу. По своим внешне 
регистрируемым признакам они системно упо-
рядоченные, алгоритмизированные и техноло-
гически  проработанные  в  виде  определенной 
цепочки  логически  аргументированных  дей-
ствий.  Профессиональные  действия  включают 
организацию  и  исполнение  управленческих 
решений, состоит в создании социально-психо-
логических и педагогическихусловий, побужда-
ющих к продуктивному выполнению обязанно-
стей исоциально-ценностных функций в группе, 
коллективе, обществе.
3.Профессиональные  ценности  -  гумани-
стические  по  своей  истинной  природе  цен-
ностные  отношения,  представляющие  собой 

23
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 2,  2016 г. 
фундаментальное  личностно-психологическое 
ядро  профессионального  опыта  педагога, 
сконцентрированного  вокруг  ключевых  про-
блем  современного  образования.  Активное 
влияние  напроцесс  развития  и  саморазвития 
учащихся, а также продуктивнуюреализацию их 
творческого потенциала в будущем.
В  идеале,  согласно  реализуемой  техноло-
гической  модели,  шаг  за  шагом  двигаясь  по 
некоторой воображаемой «лестнице професси-
онально-личностного  успеха»,  педагог  должен 
пройти от самой элементарной профессиональ-
ной грамотности через профессиональную ком-
петентность  к  высокому  профессиональному 
мастерству. Данная траектория развития и есть 
становление профессионализма. Непрерывный 
профессиональный  рост  педагога  -  это,  в  сущ-
ности, ясно выраженная позитивная тенденция 
его интеллектуального и творческого развития.
Профессионализм  педагога  предполагает, 
что обновленное содержание образования пре-
вратиться  в  процесс  непрерывного  развития 
человеческой  личности  в  соответствии  с  теми 
ценностными  ориентирами  (компетенциями), 
которые актуальны в современном динамично 
меняющемся мире. 
Именно  поэтому  в  настоящее  время  резко 
повысился спрос на квалифицированную, твор-
чески  мыслящую,  конкурентоспособную  лич-
ность учителя, профессионального педагога. 
В  формировании  и  развитии  профессио-
нальной  компетентности  педагогов  важную 
роль играет система повышения квалификации, 
для которой новые стратегии развития компе-
тентности педагогов являются актуальной про-
блемой.
В системе повышения квалификации педа-
гогов меняется парадигма обучения: от тради-
ционного - к инновационному подходу.
Переподготовку  и  повышение  квалифика-
ции  педагогов  необходимо  осуществлять  на 
основе общенаучных принципов:
 

принципа  динамичности,  предусматри-
вающего  возможность  содержания  образова-
тельных программ;
 

принципа осознанной перспективы, тре-
бующего  глубокого  понимания  и  осознания 
как  слушателями,  так  и  педагогами  системы 
перспектив обучения;
 

принципа  разносторонности  методиче-
ского консультирования, предполагающего вы-
сокую степень заинтересованности от слушате-
лей и компетентности от преподавателя;
 

принципа  паритетности,  основанно-
го  на  субъект-субъектном  взаимодействии 
преподавателей и слушателей.[2].
Для  системы  повышения  квалификации, 
ориентированной, прежде всего, на личностно-
профессиональное  развитие  преподавателя, 
ценностно-смысловая  направленность  процес-
са повышения квалификации является опреде-
ляющей.
Таким  образом,  под  профессиональной 
компетентностью  учителя  можно  понимать 
единство  его  теоретический  и  практической 
готовности  к  осуществлению  педагогической 
деятельности.
Независимо от видов деятельности педаго-
га  компетентность  в  каждой  из  них  включает 
два  основных  компонента:  1)  систему  знаний, 
определяющих теоретическую готовность учи-
теля; 2) систему умений и навыков, составляю-
щих основу его практической готовности к осу-
ществлению профессиональной деятельности.
Формирован
ие умений учителя оценивать 
и  совершенствовать  свой  индивидуальный 
стиль, профессиональные позиции и установки 
с целью повышения профессионализма.
Совершенствование  качеств  учителя,  не-
обходимых  для  его  педагогической  деятель-
ности 
и профессиональной самореализации 
с  целью  развития  профессионально 
важных характеристик личности (анализ и 
самоанализ  педагогической  деятельности 
учителя,  приемы  умственного  тренинга 
синектики,  приемы  дискуссий  и  приемы 
мозгового штурма и др.)
Таким  образом,  в  профессиональной 
компетентности  главная  роль  отведена  само-
совершенствованию,  профессиональному  и 
личностному  самосознанию,  выделению  своих 
профессиональных позиций.
Профессиональные позиции, установки, пе-
дагогические умения, личностные качества как 
структурные элементы профессиональной ком-
петентности являются предметом становления 
профессионализма педагога.
Использованная литература
1.  Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // 
Педагогика. -2003. № 10.
2.  Зоткин А.О. Дидактическая характеристика моделей индивидуализации в современной 

24
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 2,  2016 г. 
теории и практике // Индивидуально-ориентированная педагогика: Сб. научных трудов по 
материалам 2-ой Межрегиональной научной тьюторской конференции (6-8 февраля 1997 г.) и 
региональных семинаров / Отв. ред. А.О. Зоткин, И.Д. Проскуровская. - Томск, 1997. - 122 с.
3.  Коллективная монография / Под ред. проф. В.А. Козырева и проф. Н.Ф. Радионозой. - СПб.: 
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. -392 с.
4.  Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: диагностика и 
развитие: монография / М.И. Лукьянова. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2002. - 184 с.
5.  Маркова А.К. Психология труда учителя: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1993. - 192 с. 
(Психол. наука - школе)
6.  Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана. Послание 
Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, г. Астана, 
27 января 2012 года. - Астана, 2012.
7.  Технология обучения в системе повышения квалификации: научно-методическое пособие 
/ Под общей ред. Жайтаповой А.А.- Алматы, 2004. - 156 с.
8.  Фрумин И.Д. Компетентностный подход как естественный этап обновления содержания 
образования // Педагогика развития, ключевые компетенции и становление: матер. XI науч. 
практ. конф.- Красноярск, 2003.
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИЛІГІ
Амержанова Ш.К., Мунжасарова Г.Ж.
Түйіндеме. 
Мақалада  алдыңғы  қатардағы  ғалымдардың  түрлі  тәсілдері  арқылы  заманауи 
педагогтің кәсіби құзыреттілігінің түсіндірмесі қарастырылады. Авторлар жүргізілген талдаулар 
негізінде  педагогтің  кәсіби  тұрғыда  қалыптасуы  және  дамуында  біліктілікті  арттыру  жүйесінің 
маңыздылығы туралы баяндайды.
Түйінді сөздер: 
құзыреттілік, кәсіби құзыреттілік, білім беру мазмұнын жаңарту, құндылықтар, 
өзін-өзі талдау, талдау.
 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER IN THE RENEWAL OF EDUCATION SYSTEM
Amerzhanova Sh.K., Munzhassarova G.Zh.
Abstract. 
This article considers understanding of professional competence of a modern teacher through 
variety of approaches. Based on the analyses authors come to the assertion of the importance of service 
teacher training system in the formation and development of professional competence of the teacher.
Keywords: 
Competence, professional, education, values, self-analysis, analysis. 
УДК 372
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Бадел А., Боранбаева Л.К.
ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по г. Астана
Аннотация. 
В  статье  рассматриваются  основные  пути  развития  профессиональной 
компетентности педагогов ДОО.
Ключевые  слова: 
профессиональная  компетентность,  образовательные  технологии, 
тренинговые занятия.
Сегодня  общество  испытывает  самые 
глубокие  и  стремительные  перемены  за  всю 
историю.  На  смену  прежнему  стилю  жизни, 
когда  одного  образования  хватало  на  всю 
жизнь,  приходит  новый  жизненный  стандарт: 
«Образование для всех, образование через всю 

25
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 2,  2016 г. 
жизнь...».  Актуальность  вопроса  повышения 
профессиональной  компетентности  педагогов 
обусловлена 
ускоряющимся 
процессом 
морального  обесценивания  и  устаревания 
знаний и навыков специалистов в современном 
мире.  По  оценке  американских  ученых 
ежегодно обновляется 5% теоретических и 20% 
профессиональных  знаний,  которыми  должен 
владеть  специалист.  Сегодня  востребован 
педагог творческий, компетентный, способный 
к  развитию  умений  мобилизовать  свой 
личностный  потенциал  в  современной 
системе  воспитания  и  развития  дошкольника. 
В  связи  с  повышением  требований  к 
качеству 
воспитательно-образовательного 
процесса 
дошкольных 
организаций 
образования,  меняется  и  отношение  к  уровню 
профессионального становления педагога. В этой 
ситуаций  особенно  важна  профессиональная 
компетентность,  основу  которой  составляет 
личностное  и  профессиональное  развитие 
педагогов.
Для  качественного  формирования  компе-
тентности  воспитателя  необходимы  базовые 
знания, умения, способности, которые будут со-
вершенствоваться в процессе самообразования 
и  прохождения  курсовой  подготовки.  Курсы 
повышения  квалификации  ставят  перед  собой 
цель  развития  профессиональной  компетент-
ности, мастерства, культуры, обновления теоре-
тических и практических знаний специалистов. 
В учебный процесс курсов включаются разноо-
бразные формы и методы активного обучения: 
лекции,  семинары,  практикумы,  консультации, 
круглые столы, мастер-классы, работа в творче-
ских группах, а также систематические тренин-
говые занятия с акцентом на профессионально 
значимые качества и умения. Образовательный 
процесс  включает  также  интерактивные  ме-
тоды  обучения:  дискуссии,  «мозговой  штурм», 
ролевые  игры,  тренинги,  метод  проектов,  со-
вместное решение вопросов.
При проведении занятий применяются раз-
нообразные  приемы:  решение  педагогических 
ситуаций, метод имитации рабочего дня воспи-
тателя, «мозговой штурм» и др. Цель таких заня-
тий – единство теоретической и практической 
готовности  к  осуществлению  педагогической 
деятельности,  характеризующей  профессиона-
лизм  воспитателя.  С  учетом  специфики  взрос-
лой  аудитории  слушателям  предоставляется 
возможность  в  ходе  обучения  делать  логиче-
ские  выводы,  адаптировать  содержание  к  соб-
ственной практике и апробировать полученные 
умения  в  условиях  аудиторных  практических 
занятий и внеаудиторной самостоятельной ра-
боты. 
Образовательный  процесс  сочетает  в  себе 
проведение очных занятий и самостоятельную 
работу  слушателей.  Ориентация  программы 
на  компетентностную  модель  повышения 
квалификации  предполагает  деятельностный 
подход, 
что 
достигается 
посредством 
использования  современных  образовательных 
технологий  и  интерактивных  форм  обучения: 
работа  в  малых  группах,  обучающие  игры, 
обратная  связь,  обсуждение  сложных  и  дис-
куссионных  вопросов  и  проблем;  мастер-
класс;  «круглый  стол».  Для  определения 
уровня  сформированности  профессиональных 
компетентностей  слушателей  разработаны 
критерии  оценки  и  параметры  усвоения 
содержания программы. 
В качестве итогового контроля на курсах по-
вышения  квалификации  педагогов  слушатели 
разрабатывают и защищают проектные работы. 
Это способствует осознанию педагогом необхо-
димости и возможности разработки им важной 
для него проблемы. Подготовленные к защите 
материалы иллюстрируются логически выстро-
енными  презентациями,  схемами  и  моделями 
организации  воспитательно-образовательного 
процесса в детском саду.
Целью  презентации  являются  предостав-
ление педагогам возможности для публичного 
выступления,  самовыражения,  повышение 
мотивации,  интереса  к  профессиональной  де-
ятельности,  престижности  выполнения  проек-
тов, обучение педагогов умению презентовать 
свою  работу,  обучение  педагогов  технологии 
проектной  деятельности.  При  презентации 
мини-урока  (мини-занятия)  слушатели  курса 
предоставляют фрагмент урока, занятия, меро-
приятия на разных этапах в качестве действий 
по планированию и преподаванию с учетом об-
новления содержания образования.
Кроме  прохождения  курсовой  подготовки, 
педагог  должен  постоянно  совершенствовать 
свои знания и умения, заниматься самобразова-
нием.  Среди  мотивов  самообразования  можно 
выделить  мотивы  успеха,  преодоление  про-
фессиональных  затруднений,  мотивы,  направ-
ленные на улучшение материального благопо-
лучия, профессионального признания и другие.
К  условиям  профессионального  роста  от-
носятся:  самообразовательная  работа,  чтение 
методической,  педагогической  и  предметной 
литературы,  посещение  семинаров,  конферен-

26
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 2,  2016 г. 
ций,  занятий  коллег,  дискуссии,  совещания, 
обмен  опытом  с  коллегами,  систематическое 
прохождение  курсов  повышения  квалифика-
ции,  изучение  информационно-компьютерных 
технологий.
Для того чтобы сформировать данные уме-
ния у педагогов, можно создать в детском саду 
«Школу педагога-дошкольника». Цель создания 
такой  школы  -  повышение  результативности 
методической  работы  по  самообразованию 
педагогов.  Она  предусматривает  такие  формы 
работы, как:
стажировка у опытного коллеги, тренинги, 
семинары-практикумы.
Направления  деятельности  «Школы  педа-
гога-дошкольника»  могут  быть  следующими: 
формирование  мотивации  к  освоению  и  вне-
дрению  новых  технологий,  творчеству,  иници-
ативе, работа в малых группах с презентацией 
педагогических  достижений,  самооценкой  и 
коррекцией и т.п.
Самостоятельная  работа  по  самообра-
зованию  позволит  педагогам  пополнить  и 
конкретизировать  свои  знания,  осуществлять 
глубокий  и  детальный  анализ  возникающих  в 
работе  с  детьми  ситуаций.  В  результате  такой 
работы у педагогов будет развита потребность 
в постоянном пополнении педагогических зна-
ний,  умение  моделировать  и  прогнозировать 
воспитательно - образовательный процесс, рас-
кроется творческий потенциал.
Педагог,  владеющий  навыками  самосто-
ятельной  работы,  будет  иметь  возможность 
подготовиться  и  перейти  к  целенаправленной 
научно-практической, 
исследовательской 
деятельности,  что  свидетельствует  о  более 
высоком  профессиональном,  образовательном 
уровне, а это в свою очередь, влияет на качество 
воспитательно-образовательного  процесса  и 
результативность  педагогической  деятельно-
сти в целом.
Исходя из современных требований, можно 
определить  основные  пути  развития  профес-
сиональной  компетентности  педагога:  работа 
в  творческих  группах,  исследовательская,  экс-
периментальная деятельность, инновационная 
деятельность,  освоение  новых  педагогических 
технологий, активное участие в конкурсах, ма-
стер-классах, семинарах, научно - практических 
конференциях,  обобщение  собственного  педа-
гогического опыта.
Но  не  один  из  перечисленных  способов  не 
будет эффективным, если педагог сам не осоз-
нает  необходимости  повышения  собственной 
профессиональной  компетентности.  Для  этого 
необходимо  создать  такие  условия,  в  которых 
педагог  самостоятельно  осознает  необходи-
мость  повышения  уровня  собственных  про-
фессиональных  качеств.  Анализ  собственного 
педагогического  опыта  активизирует  профес-
сиональное саморазвитие педагога, в результа-
те чего развиваются навыки исследовательской 
деятельности, которые затем интегрируются в 
педагогическую деятельность.
Работа  по  совершенствованию  професси-
ональной  компетентности  является  главным 
средством  управления  качеством  образования 
в дошкольной организации. Чем выше уровень 
профессиональной  компетентности  педагогов, 
тем  выше  уровень  качества  образования  в  до-
школьной организаций.
Профессиональная готовность педагога, то 
есть его общая способность мобилизовать име-
ющиеся  знания,  опыт,  личностные  и  социаль-
ные качества и ценности, которые приобретены 
в  процессе  образовательной  деятельности  и 
составляют его профессиональную компетент-
ность,  следовательно,  являются  основополага-
ющим фактором повышения качества дошколь-
ного образования.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет