Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢбектеріжүктеу 0.53 Mb.

бет4/52
Дата06.03.2017
өлшемі0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Глава  государстваН.А.Назарбаев,  предложил  Программу  социальной  модернизации, 
имеющую  большое  концептуальное  значение  [6].  Общественно  –  политические  организаций 
страны, народ поддержали эту программу, так как она на одной волне с нашим видением решения 
назревших проблем в обществе
Cекретарь НДП «НурОтан» Ерлан Карин, выступая на международной научно-практической 
конференции 
«АлашмҧратыжҽнетҽуелсізҚазақстан», 
посвященной 
145-летию 
АлиханаБукейхановасказал,  «Если  мы  будем  системно  и  последовательно  пропагандировать 
благородные  дела  деятелей  движения  «Алаш»,  в  интересной  форме  преподносить  молодежи,  то 
идеи «Алаш» найдут достойное место в нашей национальной идеологии» [7]. 
Бесспорно, наследие движения «Алаш» поистине бесценно, это высшаякладезь идей, которые 
актуальны  и  сегодня.  А  наиболее  ценным  из  наследия  движения  «Алаш»  является  преданность  и 
жертвенность  ради  интересов  народа,  ради  национальной  идеи.  В  современном  мире  именно  эти 
качества помогут казахстанцам достичь настоящего процветания страны. 
 
Литература 
1.
 
Букейханов А, Киргизы // Формы национального движения в современных государствах. - С.599. 
2.
 
Алаш-Орда.-Алма-Ата,1992. - С.89. 
3.
 
Дулатов М,Ҥшінши июнь законы жҽне қазақ // Дулатулы М. Шығармалары. - Б. 126. 
4.
 
Букейханов А, Киргизы // Формы национального движения в современных государствах. - С.599. 
5.
 
Аккулы С, «Идея Алаш и вопросы национальной идеологии современного Казахстана» Астана, 2012г. 
6.
 
Назарбаев  Н.А,  Послание  Народу  РК  «Социально  –  экономическая  модернизация  главный  вектор 
развития Казахстана», январь- 2012г.  
7.
 
Ерлан  Карин,  «Алаш  мҧратыжне  тҽуелсізҚазақстан»,  посвященная  20-летию  независимости 
республики  и  145-летию  АлиханаБукейханова.Международной  научно-практической  конференции 
Астана, 13 сентября. 2012г. 
 
 
ҼОЖ 321.74 (574) : (575.2) 
 
ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҒЫНДАҒЫ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ҚҦНДЫЛЫҚТАРДЫҢ ӚМІР СҤРУІ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАЛЫПТАСУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Жанысбаева А.Д.,
 
Аширова Ж.У. 
М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 
 
Резюме 
В  данной  статье  в  теоретико-методологическом  аспекте  рассматриваются  выживаемость 
западных демократических ценностей и стандартов в постсоветских республиках Центрально-Азиатского 
региона.  Также  освещаются  вопросы  состояния  и  перспектив  демократизации  институтов  власти  в 
данном регионе. 
Summary 
This  article  is  devoted  to  the consideration  of  survival  rate  of  western  democratic  values  and  standards  in 
post-soviet  republics  of  Central  Asian  region  in  theoretical-methodological  aspect.  The  issues  of  condition  and 
perspectives of democratization of institutes of power in this region are also covered in it.  
 
Орталық  азия  республикаларында  соңғы  екі  онжылдықта  ҿткізіліп  жатқан  реформалар 
демократияның  қалыптасуы  –  бҧл  аса  ҧзақ  ҽрі  кҥрделі  ҥрдіс  екенін  толығымен  дҽлелдеп  отыр. 
Онжылдықтың  алғашқы  жылдарында  М.Горбачевтың  жетекшілігімен  басталған  қайта  қҧру  1990жж. 
терең  дағдарысына  ауысып,  бір  жағынан  -  либералдық  ҿзгерістердің  нҽтижесіне  кҿңілі  қалған кҿңіл-
кҥй мен екінші жағынан - жаңа мыңжылдыққа қадам басқан жылдар саяси басқарудың авторитарлық 
ҽдісіне ауысуымен ерекшеленді. 

26 
 
20ғ.  демократизация  ҥрдісінің  дамуы,  демократияның  ҽмбебап  қҧндылыққа  айналуы, 
«демократия»  ҧғымының  мағынасын  едҽуір  кҥрделендіріп  жіберді.  Қазіргі  заманғы  ғылымда 
демократияның  тҥрлі  тҧжырымдамалары  бар,  сондықтан  оны  талдаудың  тек  жалғыз  жолы  немесе 
бағыты  болмайды  дегенді  білдіреді.  Демократияның  екі  негізгі  ҥлгісі  ретінде  нормативтік  жҽне 
эмпирикалық тҧжырымдамалар анағҧрлым танымал ҽрі кең таралған ҥлгі болып табылады. 
Бірінші  –  нормативті  кҿзқарас  негізінде  демократияның  ҥлгілі  тҥрі  қалыптасқан,  ол  келесі 
маңызды қҧндылықтарға негізделеді: еркіндік, теңдік, адам қҧқы, халықтық егемендік. Демократияның 
ҥлгілі тҥрі аса тартымды болып кҿрінеді, яғни ол адамдардың ҽділетті басқару туралы ойларына сҽйкес 
келеді. Нормативтік кҿзқарас демократиялық қҧрылыс қандай болу керек деген кҿзқарасқа негізделеді, 
ҽрі қазіргі шын мҽнісінде ҿмір сҥріп жатқан демократия осы кҿзқарасқа негізделе отырып талданады. 
Шын  мҽнісіндегі  ҿмірде  кез-келген  ҥлгілі  деген  қоғамдық  қҧрылысқа  қол  жеткізу  мҥмкін  еместігін 
ескеруіміз  қажет.  Сондықтан  нормативтік  кҿзқарастың  кемшілігі  де  сонда  ол  демократиялық 
қағидаларды  шектеусіз  етіп  кҿрсетеді,  оларды  осылай  тым  ҥлгілі  етіп  кҿрсету,  ереже  бойынша  шын 
мҽнісіндегі демократиялық тҽжірибені дҧрыс бағаламау болып табылады.    
Екінші  –  эмпирикалық  кҿзқарас  негізінде  демократия  міндетті  немесе  болуы  тиіс  деген 
кҿзқарасқа  негізделмейді,  қайта  шын  мҽнісінде  ҿмір  сҥріп  жатқан  жҥйелер  тҧрғысынан,  оларды  ҿз 
кҥйінде  қабылдау  тҧрғысында  қарастырылады.  Демократияның    эмпирикалық  ҥлгісін  талдау 
барысында  шын  мҽнісінде  ҿмір  сҥріп  жатқан  демократияның  бҥкіл  механизмін  іске  қосатын  ҥлгілі 
демократиялық мақсаттар мен адамдардың қҧндылықтық бейімделулері ескеріледі. Мҧнда нормативтік 
жҽне эмпирикалық кҿзқарастың ҿзара байланыстары байқалады. Осыдан келіп, ҥлгілі ҥлгілер шығады 
–  шын  мҽнісіндегі  демократиялық  қҧрылыстарды  бағалау  қағидалары  қалыптасады.  Осылайша,  екі 
негізгі кҿзқарастың болуы жҽне олардың ҿзара байланыстары келесі дҽйектерді анықтайды, біріншіден, 
-  демократия тҥсінігінің ҿзіндік мазмҧны кеңейді, екінші жағынан,  - демократия тҥсінігін анағҧрлым 
тар мағынада қарастыратын тҥрлі тҧжырымдамалар пайда болды. 
Демократияның  қалыптасу  мінездемесі  мен  оның  қҧндылықтарын  егжей-тегжейлі  қарастыра 
отырып,  біз  кімнің  басқаратынына  емес,  билікті  қалай  жҥзеге  асыру  тҽртібіне  аса  назар  аударуымыз 
қажет. Бҧл ХIX ғасырдан бері ең басты сҧрақ болып отыр. Ҽлбетте, жалпы игілікке халықтың ҿзі қол 
жеткізу идеясы тым шексіз ҽрі қиял болып отыр. Халық біркелкі топ емес, ол жеке кҿзқарастары бар 
ҽртҥрлі топтардан, қызығушылықтары мен мҥдделері алуан саясаткерлер мен идеологтардан қҧралған. 
Осыдан  демократияның  классикалық  теориясы  қалыптасып,  халық  ҿкілінен  шыққан  жҥйелермен 
толығып  негізделеді.  Билік  бҥкіл  қоғам  жҽне  оның  қҧрамындағы  азаматтар  арқылы  жҥзеге  аса 
бермейтінін, ол кімдерге қатысуға рҧқсат берілген, сеніп тапсырылған немесе тағайындалған адамдар 
арқылы  жҥзеге  асатынын  мойындауымыз  керек.  Осылайша,  ҧсынылып  отырған  демократиялық 
тҧжырымдама  қалыптасты  –  мҧндай  халық  билігі  тҥрінде  азаматтар  шешім  қабылдауға  ҿз  ҿкілдерін 
билік органдарына сайлау арқылы ғана жанама  тҥрде қатыса алады. 
Мҧндай  демократиялық  идеологияның  таралуы  мен  қабылдануы  нҽтижесінде  сайлаудың  еркін 
тҥрлерін ойлап табу қажет болды. Бҽсекелесуші партиялардың болуы, сайлаушы компанияларды ҿткізу 
еркіндігі  мен  дауыстарды  таза  санау,  парламентаризм  идеялары  –  қазіргі  батыс  демократиясының 
ҧйымдастырушылық ядросы болып табылады. ХХ ғасырдың басым бҿлігінде демократия идея ретінде 
бірден  бірнеше  бағыттар  бойынша  ҿз-ҿзін  анықтады.  Ішкі  саясатта  –  шексіздік  пен  бюрократияға 
қатысты;  сыртқы  саясатта  –  сыртқы  империя  тҽжірибесінде;  саяси  философия  мен  тарихта  – 
антикалық,  «шығыс  деспотиясына»,  ортағасырлыққа  қатысты,  ғылымда  –  саяси  философияға  қарсы 
шығушы  ақиқаттылыққа  қатысты  анықталды.  Онда  да  демократиялық  институттар  ҽр  елде  ҽртҥрлі 
тҽртіпте қалыптасты, - олар: сайлау қҧқы, билікті бҿлу, ҿз-ҿзін басқару, ҧлттық ҿз-ҿзін анықтау. 
Либеральды-демократиялық басқару жҥйесі мен демократия идеясының қалыптасуы мен дамуы 
жалпы алғанда азаматтық қоғам мен қҧқықтық мемлекеттің қалыптасуының маңызды бағыттары мен 
дамуына сҽйкес келеді. Сонымен қатар, барлық осы аталған ҥш жиынтық бірлесе отырып, капиталистік 
дамудың ортағасырлықпен салыстырғанда бейбіт тҥсінісу жҥйесі бар, адам ҿзін еркін сезініп қоғамдық 
іс-ҽрекеттің ҿзіндік бірлігін қҧрайтын жаңа заңдық ҥрдістермен бекітілген либеральды-демократиялық 
қоғамдық-саяси  жҥйенің  негізін  қҧрайды.  Бҧл  салада  либерализм,  ҽсіресе  бастапқы  кезеңде 
демократиялық  басқару  мен  қҧқықтық  мемлекет  ҥлгісінің  қалыптасуына  анағҧрлым  мол  ҥлес  қосты. 
Сондықтан да либеральды демократияның келесі негізгі сипаттары бар:  
1)  жеке  тҧлғаны  биліктің  алғашқы  қайнар  кҿзі  жҽне  оның  мемлекеттік  қҧқықтардың  ҥстіндегі 
басымдықтарын мойындау; 
2)  кҿпшілік  билік  азшылықтың  билігін  шектеуі,  жеке  жҽне  топтық  егемендік пен бостандықты 
қамтамасыз ету; 
3) мемлекеттік қызмет саласы мен оның компетенциясын шектеу, мемлекеттің қоғамдық тҽртіпті 
қорғауы,  азаматтардың  қауіпсіздігін  қамтамасыз  етуі,  с.с.  мемлекетті  азаматтық  қоғам  істеріне 
араластырмау,  мемлекеттік,  саяси  басқару  басымдылығынан  нарықтық  ҿзін-ҿзі  реттеуін  қамтамасыз 
етуіне қол жеткізу; 

27 
 
4)  билікті  бҿлу,  «қарама-қайшылықтар мен шектеулер»  жасау,  азаматтардың мемлекетті  тиімді 
бақылауға алуына жағдай жасау, биліктің ҿз мансабын пайдалануына жол бермеу. 
Кезінде XVIIIғ. аса дарынды ғалымы Ш.Монтескье қоғам тек кҥл-талқаны шыққан, оның жеке 
бҿліктері  бір-біріне  қарама-қайшы  қойылған  билікті  ғана  бақылауға  алуға  шамасы  бар  деп  айтып 
кеткен. Либералды демократия туралы осындай қарапайым тҥсінікті ҿз кезінде американдық президент 
Р.Рейган да атап кҿрсеткен: «Демократия  - бҧл тек басқару ҽдісі ғана емес, сондай-ақ бҧл отбасы мен 
сенім  беретін  адамның  басты  қҧндылықтарына  кедергі  келтірмес  ҥшін  ҥкіметті  шектеу  амалы  болып 
табылады». 
Ҽрине,  демократияның  либералды  тҧжырымы  мінсіз  емес  жҽне  ол  келесі  бағыттар  бойынша 
сынға ҧшырайды: 
 -  қоғамның  мҥліктік  бҿлінісі  ынталандырылады  жҽне  ақталады,  ол  қҧнсызданады  жҽне  іс-
жҥзінде  қоғамның  тҿменгі  қабаты  ҥшін,  олардың  жеке  тҧлғалық  еркіндігі  мен  қҧқықтарын  жҥзеге 
асыруы қиындай тҥседі. 
 - қазіргі заманғы демократиялық мемлекет «тҥнгі қарауыл» ролімен шектеле алмайды, ол реттеу 
қҧқына ие болуы тиіс, экономикалық жҽне ҽлеуметтік ҥрдістер, ҽлеуметтік ҽділеттілікті нығайтуы тиіс, 
белсенді қаржыландырушы, салықтық жҽне ҿзге де экономикалық саясатты жҥзеге асыруы тиіс. 
 -  жеке  тҧлғаға,  оның  бостандығына  аса  назар  аудару,  шын  мҽнісіндегі  саяси  ҿмірдің  басты 
субъектісін – топты кҿруге мҥмкіндік бермейді. 
Алайда  қазіргі  демократия  либерализмге  мҥлдем  жақын  емес,  оның  қалыптасуына  ҿзге  де 
идеялық-саяси  ағымдар  едҽуір  ҥлес  қосты.  Шамамен  ХХғ.  60жж.  партиципационды  демократия 
теориясы  (қатысу  демократиясы)  кеңінен  тарап  танымал  болды,  бҧл  тҧрғындардың  тҥрлі  қабаттары 
қатысуы қажет тҧғырнама болатын, бҧл дегеніміз олар ҿз ҿкілдерін тек сайлау компанияларында ғана 
емес, сондай-ақ тікелей саяси ҥрдіске – шешімдерді дайындау мен жҥзеге асыру, олардың жҥзеге асуын 
бақылауды негіздейді (азаматтардың осылайша қатысуы ең алдымен олардың жеке мҥдделі болуында). 
Жалпы  алғанда,  қоғамда  саясаттан  тыс  жҽне  демократиялық  қатысуға  жол  бермейтін  қандай-да  бір 
сала болмайды. 
Екінші тҧжырымдамаға келсек – бҧл репрезентативті деп аталады, бҧл дегеніміз халық алдында 
сыпайы  ҽрі  жауапкершілігі  бар  басқару  ҿкілінен  тҧратын  демократия  тҥсінігінен  шығады.  Бҧл 
тҧжырымдаманың  басты  талабы  биліктің  барлық  деңгейі  мен  мемлекеттік  басқаруда  жауапкершілік 
қағидасын нақты жҥзеге асыру болып табылады. Азаматтардың қатысуы екінші жоспарға шегеріледі, 
ал негізінде анықтама бойынша халықтың қайнар кҿзі мен билікті жоғарғы бақылаусыз демократияның 
болуы мҥмкін емес деген тҧжырым жоққа шығарылмайды. Халықтың еркі мҧнда саяси ҥрдіске тікелей 
қатысуымен  анықталмайды.  Ол  сайлау  кезінде,  билік  органдары  ҿкілдері  мен  депутаттарды  таңдау 
алдында кҿрінеді, олар халықтың еркіндігін ҿз қызметтеріне пайдалана отырып, асыра сілтеп жібереді, 
кейде  ҿз  жауапкершілігіне  ала  отырып  қарсы  шығатын  кездері  де  болады.  Халық  пен  оның  ҿкілдері 
арасындағы  қатынастар  бақылау  (электоральдыққа  тҽн),  сенім,  билік  органдары  тҧлғаларының 
мҥмкіндіктерін конституциялық шектеу, олардың заң саласына толық тҽуелсіз негіздемеге сҥйенеді. 
 
Әдебиеттер 
1.
 
Васильев Л. С. Что  такое  азиатский  способ  производства? // Народы Азии  и  Африки. – 1988. - №3. 
- С.70 
2.
 
Тойнби А.Дж Цивилизация перед судом истории. – М., 1995. – С.74 
3.
 
Российская газета – от 17 марта 1992. – С.2 
4.
 
Millon-Delsol Ch. Essai sur le pouvor occidental Demokratik et desnotime dans L‘Antugutic Irid. – Р. 16-21 
5.
 
«Посев» - общественно-политический журнал. – 2002. -№5., -С.24-25 
6.
 
Констан Б. Принципы  политики,  пригодные  для  всякого  правления. Французский  классический  
либерализм.  - М.: РОССПЭН, 2000. - С.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
УДК  006 (075.8) 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ. МЕТОД 
ИССЛЕДОВАНИЙ ОПЕРАЦИЙ 
 
Корсун О.Н.,  Есенбек Ч., Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С. 
ЮКГУ  им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  
Москва, Российская Федерация 
 
Түйін 
Бұл  мақалада  Қазақстан  Республикасы  мен  Ресей  Федерациясының  білім  жүйелерінің  үйлестіру 
мәселелері,  атап  айтқанда  метрология,  стандарттау  және  сертификаттау  саласында  мамандар 
дайындау  сапасы  қарастырылған.  Операцияларды  зерттеу  әдістерін  қолдана  отырып,  заманауи 
математикалық  әдістерді  моделдеу  негізінде,  ӛндірістерді  метрологиялық  қамтамасыз  етуді  жетілдіру 
зерттеулерінің нәтижелері келтірілген. 
Summary 
The  article  deals  with  the  harmonization  of  the  education  systems  of  the  Republic  of  Kazakhstan  and  the 
Russian Federation, in particular the quality of training in the field of metrology, standardization and certification. 
The  results  of  research  in  the  field  of  improvement  of  metrological  support  of  production  based  on  advanced 
mathematical modeling techniques using the method of operations research.  
 
 
Стало традиционным ежегодное обращение президентов наших стран к народу своей страны, в 
которых  подводятся  итоги  выполненных  работ  и  ставятся  новые  задачи  по  дальнейшему 
экономическому  и  политическому  развитию.  В  Послании  президента  Республики  Казахстан 
Назарбаева Н.А. «Стратегия 2050: новый политический курс состоявшего государства» ставится задача 
развития системы технического образования, соответствующей международным стандартам. Одним из 
стратегических  направлений  развития  наших  стран  всегда  являлись  вопросы  совершенствования 
системы  образования,  так  как  качество  человеческого  капитал,  в  основе  которой,  лежат  критерии  
уровня    его  образованности,  влияет  на  уровень  развитости  экономики    и  конкурентоспособность 
страны. 
Опыт  ведущих  держав  мира  показывает,  системный  подход  к  подготовке  квалифицированных 
кадров  начинается  со  школьной  скамьи  и  продолжается  практически  всю  жизнь.  Одним  из  главных 
этапов этого процесса является получение качественного образования в высших учебных заведениях, 
где вырабатываются основные компетенции и профессиональные навыки специалиста.   
Кафедра  "Метрология  и  взаимозаменяемость"  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  одного  из  старейших 
вузов РФ, была организована в 1931 г. в эпоху индустриализации страны, внесла значительный вклад в 
решение  проблемы  точности  и  взаимозаменяемости  продукции  отечественного  машино-  и 
приборостроения,  в  разработку  методов  и  средств  технических  измерений.  В  настоящее  время 
кафедрой ведется подготовка инженеров по двум специальностям: "Стандартизация и сертификация" и 
"Метрология  и  метрологическое  обеспечение".  МГТУ  им.  Н.Э. Баумана всегда  отличалась  сильными 
научными  школами  технического  профиля.  Основные  направления  кафедры  «Метрология  и 
взаимозаменяемость»  лежат  в  области  фундаментальных  исследований  по    метрологии, 
стандартизации  и  сертификации.  Результаты  исследований  активно  внедряются  в  производства 
различных отраслей промышленности. 
Наше  сотрудничество  с  ЮКГУ  им.  М.  Ауэзова,  одного  из  ведущего  регионального  вуза 
Республики Казахстан, началось в 2009 году с подписанием договора о сотрудничестве между нашими 
университетами,  в  частности  с  кафедрой  «Стандартизация  и  сертификация»,  ведущей  подготовку 
кадров  по  программе  бакалавриата  «Стандартизация,  метрология  и  сертификация»  и  магистратуры 
двух  направлений  –  «Метрология»  и  «Стандартизация  и  сертификация».  За  эти  годы  наши  связи 
укрепились по многим направлением: магистранты уже несколько лет проходят научную стажировку 
по темам своих магистерских диссертаций, получают консультации у ведущих профессоров кафедры, 
используя  обширную  информационную  базу  данных,  ведут  литературный  и  патентный  поиск, 
проводят  эксперименты.  Наши  профессора  приглашаются  для  чтения  лекций  магистрантам  кафедры, 
проведению  мастер-  классов  для  ППС  кафедры.  Совместно  с  преподавателями  кафедр  проводятся 
совместные исследования по направлениям метрология, метрологическое обеспечение, стандартизации 
и  сертификации.  Планируется  издание  совместных  учебников  по  основным  спецдисциплинам  – 
Метрология и Метрологическое обеспечение производств с учетом изменений  и задач, стоящих перед 
бизнесом  двух  стран,  входящих  в  Таможенный  Союз.  Так  как  подготовка  специалистов  по  системе 
бакалавриат  -  магистратура  у  нас  только  начинается,  хотелось  бы  отметить  ваш  накопленный    опыт 

29 
 
внедрения этой системы. У вас есть чему научится и перенять все наработки в этом направлении, что 
мы и делаем в настоящее время. 
Научные  направления  профессоров  кафедры  "Метрология  и  взаимозаменяемость"  МГТУ  им. 
Н.Э.  Баумана  позволяют  оказывать  научные  консультации  при  проведении  исследований  вашим 
магистрантам.  Так,  являясь  научным  консультантом  темы  магистерской  диссертации  ««Разработка 
алгоритмов  и  методов  оптимизации  процессов  метрологического  обеспечения  промышленных 
предприятий  ЮКО»  была  поставлена  цель,  исследовать  процессы  поверки  и  ремонта  средств 
измерений  с  целью  проведения  оптимизации  и  планирования    метрологического  обеспечения  
промышленных  предприятий.  С  этой  целью  необходимо  создание  новых  методов  и  алгоритмов  
решения  задач  организации  и  планирования  метрологического  обеспечения  промышленных 
предприятий,  объединяющих  в  единое  целое  современные   математические подходы  и    современные 
средства  программного  обеспечения  с  учетом  потребностей  в  метрологическом  обслуживании 
предприятий.  
Магистрантом  предложено  в  качестве  методов  моделирования  и  оптимизации  использовать 
методы  структурного  моделирования,  исследования  операций,  численной  оптимизации  [1]. 
Рассмотрим более подробно метод исследования операций.  
Исследование  операций  (ИО)  (англ. Operations  Research,  OR) —  научное  направление, 
занимающееся  разработкой  и  применением  методов  нахождения  оптимальных  решений  на  основе 
математического  моделирования,  статистического  моделирования  и  различных  эвристических 
подходов  в  различных  областях  человеческой  деятельности.  Иногда  используется  название 
математические методы исследования операций[2]. 
Исследование  операций —  применение  математических,  количественных  методов  для 
обоснования  решений  во  всех  областях  целенаправленной  человеческой  деятельности.  Исследование 
операций  начинается  тогда,  когда  для  обоснования  решений  применяется  тот  или  другой 
математический аппарат. Операция — всякое мероприятие (система действий), объединѐнное единым 
замыслом  и  направленное  к  достижению  какой-то  цели  (напр.,  мероприятия  по  оптимизации  работ 
предприятий  по  организации  поверки  и  ремонта  СИ  будут  операциями).  Операция  всегда  является 
управляемым  мероприятием,  то  есть  зависит  от  человека,  каким  способом  выбрать  параметры
характеризующие  еѐ  организацию  (в  широком  смысле,  включая  набор  технических  средств, 
применяемых  в  операции).  Решение  (удачное,  неудачное,  разумное,  неразумное) —  всякий 
определѐнный набор зависящих от человека параметров. Оптимальное — решение, которое по тем или 
другим  признакам  предпочтительнее  других.  Цель  исследования  операций —  предварительное 
количественное  обоснование  оптимальных  решений  с  опорой  на  показатель  эффективности.  Само 
принятие  решения  выходит  за  рамки  исследования  операций  и  относится  к  компетенции 
ответственного  лица  (лиц).  Элементы  решения —  параметры,  совокупность  которых  образует 
решение:  числа,  векторы,  функции,  физические  признаки  и т. д.  Если  элементами  решения  можно 
распоряжаться в определѐнных пределах, то заданные («дисциплинирующие») условия (ограничения) 
фиксированы  сразу  и  нарушены  быть  не  могут  (грузоподъѐмность,  размеры,  вес).  К  таким  условиям 
относятся средства (материальные, технические, людские), которыми человек вправе распоряжаться, и 
иные  ограничения,  налагаемые  на  решение.  Их  совокупность  формирует  множество  возможных 
решений[2]. 
Характерная  особенность  исследования  операций —  системный  подход  к  поставленной 
проблеме и анализ. Системный подход является главным методологическим принципом исследования 
операций. Он заключается в следующем. Любая задача, которая решается, должна рассматриваться с 
точки  зрения  влияния  на  критерии функционирования  системы  в  целом.  Для исследования  операций 
характерно  то,  что  при  решении  каждой  проблемы  могут  возникать  новые  задачи.  Важной 
особенностью  исследования  операций  есть  стремление  найти  оптимальное  решение  поставленной 
задачи  (принцип  «оптимальности»).  Однако  на  практике  такое  решение  найти  невозможно  по  таким 
причинам: 
1.
 
отсутствие методов, дающих возможность найти глобально оптимальное решение задачи 
2.
 
ограниченность существующих ресурсов (к примеру, ограниченность машинного времени 
ЭВМ), что делает невозможным реализацию точных методов оптимизации. 
В  таких  случаях  ограничиваются  поиском  не  оптимальных,  а  достаточно  хороших,  с  точки 
зрения  практики,  решений.  Приходится  искать  компромисс  между  эффективностью  решений  и 
затратами на их поиск. Исследование операций дает инструмент для поиска таких компромиссов. 
Исследование  операций  тесно  связано  с  наукой  управления,  системным  анализом, 
математическим  программированием,  теорией  игр,  теорией  оптимальных  решений,  эвристическими 
подходами, метаэвристическими подходами и методами искусственного интеллекта, такими как теория 
удовлетворения ограничений и нейронные сети. 

30 
 
Исследование операций  используют в основном крупные западные компании в решении задач 
планирования  производства  (контроллинга,  логистики,  маркетинга)  и  прочих  сложных  задач[2]. 
Применение  исследование  операций  в  экономике  позволяет  понизить  затраты  или,  по  другому 
сформулировав, повысить продуктивность предприятия (иногда в несколько раз).  
В  ранее проведенных нами  исследованиях  разработан  алгоритм  распределения  обслуживаемых 
предприятий  между  органами  по  поверке  и  ремонту  СИ  и  алгоритм  оптимизации работы органов по 
поверке  и  ремонту  СИ,  где  было  предложено  организовать  выездные  метрологические  группы  этих 
органов [1]. Поставленная задача решаема по  двум вариантам оптимизации состава ВМГ: 
1 Минимизируется время обслуживания, при этом вводятся ограничения на денежные расходы 
на обслуживание всех объектов; 
2. Минимизируются денежные расходы, при этом вводятся ограничения на время обслуживания 
всех объектов. 
Рассмотрим  оптимизацию  при  ограничении  расходов  на  обслуживание  всех  объектов.  В  этом 
случае задача формулируется следующим образом. 
Пусть имеется возможность изменять количество специалистов, например, направляя их с БИТ в 
i-ый  пункт  и  возвращая  обратно  на  БИТ  общественным  транспортом.  Пусть  маршрут  фиксирован  по 
результату решения задачи 1.   
Тогда можно поставить задачу, например, минимизации времени при ограничениях на стоимость 
(расходы на перемещение, суточные командированных специалистов). 
Выражение для времени выполнения работ принимает вид: 
  (1) 
 
где 
 - количество дополнительных специалистов направленных в i-ый пункт. 
Стоимость  
 (2) 
 
 
где  
 время работы в i-ом пункте в сутках. 
 – стоимость следования от БИТ до i-го  пункта или обратно. Рассчитывается или по тарифам или 
по формуле 
, где   - средняя стоимость перевозки 1 человека на 1 км пути. 
-ограничения на расходы.  
Необходимо ввести также ограничение на число командированных специалистов: 
 
(3) 
 
 
где 
  -  максимальное  число  специалистов,  которые  одновременно  могут  находиться  в 
командировке. 
При решении этой задачи рассмотрим два возможных случая: 
1.
 
В  состав ВМГ  входят  только высококвалифицированные  специалисты,  то  есть  имеющие  право 
на поверку всех видов СИ. 
2.
 
В состав ВМГ входят  специалисты,  имеющие право на поверку только одного вида СИ. 
В  случае  обслуживания  высококвалифицированными  специалистами  весь  объем  приборов 
поверяется  всем  составом  выездной  метрологической  группой  без  разделения  на  виды  измерений. 
Таким образом, согласно количеству поверяемых СИ и нормам времени на поверку средств измерений 
получим время, необходимое на обслуживание данного предприятия в трудочасах.  
 
 
 
 
 
 
где  
,
,  

  –  количество средств измерений по видам  в  i-ом  
пункте маршрута; 


,
  - время необходимое на поверку СИ соответствующего вида.  
Нормы времени на поверку для каждого вида СИ определены нормативными документами. 
Допустим,  что  командировочный  комплект  поверочного  оборудования  перемещается  на 
автомобильной    ПЛИТ,  при  этом  на  ПЛИТ  перемещаются  2  специалиста  ВМГ,  а  остальные 

31 
 
специалисты  перемещаются  на  общественном  транспорте.  Таким  образом,  материальные  затраты 
будут рассчитываться по следующим выражениям: 
 
 
 
                                  (4) 
 
где T –время нахождения личного состава в командировке; 
  -  стоимость  перемещения  на  один  километр  на  ПЛИТ  или  общественным  транспортом 
соответственно; 
 – расстояние между i-1 и i пунктом фиксированного кратчайшего пути; 
k – численность специалистов в ВМГ. 
Время вычисляется по следующим выражениям в сутках:  
 
 
 – время на перемещение между (i-1)-ым и i- ым пунктами 
маршрута                                                                                             (5) 
 - время на поверку средств измерений i- го объекта, 
где 
  
В  данном  случае  необходимо  минимизировать  значение  для  T,  при  условии  ограничения 
материальных затрат. 
По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 
1. В результате выполнения работ разработана методика расчета оптимального состава выездных 
метрологических  групп  в  зависимости  от  поставленных  ограничений  на  время  или  стоимость 
выполнения работ. 
2.  Рассмотрено  влияние  уровня  подготовки  личного  состава,  входящего  в  состав  выездных 
метрологических групп, на общее время выполнение работ и материальных затрат на них.  
Результаты  исследований  помогут  предприятиям  Республики  Казахстан,  в  частности  Южного 
региона повысить эффективность метрологического обеспечения производств, касающиеся ремонта и 
поверки средств измерений. 
В  этом  году  Ваш  университет  отмечает  юбилейную  дату-  70-летие  со  дня  образования.  За  эти 
годы ВУЗ внес значительный вклад в подготовку специалистов разного направления, в первую очередь 
технического,  которые  трудились  и  трудятся  на  благо  и  процветание  вашей  страны.  Наши  связи 
должны  укрепляться  и    развиваться  с  учетом  глобализации  и  изменений,  происходящих  в  мире, 
совместно решать проблемы и задачи, так как все мы живем  в едином экономическом пространстве. 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал