Жас ғалымдардың VII халықаралық Ғылыми конференциясының материалдары 25-26 сәуір 2011 жылPdf көрінісі
бет27/31
Дата28.12.2016
өлшемі4,37 Mb.
#632
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

 
Сур. 1. Қоршаған ортаның зақымдаушы факторлары әсерімен ДНҚ –дағы зақымданулар  
Қоршаған ортаның теріс әсерлерін анықтауда осындай және басқа да зақымдануларда 
қолданылатын  биомаркердің  ӛзінше  артықшылықтары  мен  кемшіліктері  барын  кӛптеген 
мәліметтер  кӛрсетеді.  Кӛптеген  зерттеушілер  жоғарыда  ескерілген  ДНҚ  негіздерінің 
зақымдануларында 8-оксогуаниннің деңгейі басқа зақымданулармен салыстырғанда кӛбірек 
нақты  болады  деп  есептейді.  ДНҚ-ның  зақымдануының  биомаркері  бойынша  келтірілген 
мәліметтерді  талқылай  отырып,  біз  8-оксогуаниннің  сандық  мӛлшері  ДНҚ-ға  қоршаған 
ортаның  генді  улылық  факторларын  әсерін  анықтау  ҥшін  қолайлы  биологиялық  маркер 
ретінде  қолдануға  болады  деген  қорытындыға  келдік.  Неліктен  8-оксогуанина-ге  ерекше 
кӛңіл бӛлінеді? 
Олар  ӛз  кезегінде  организмде  қайтымсыз  ӛзгерістерге  әкелуі  мҥмкін  ГЦ

TA  типті 
трансверсияның [1] пайда болуына әкелетін негіздердің қате жҧптарын тҥзетін 8-ОГ-нің қате 
кодтаушы  қасиеті  дәлелденген  (репликация  және  транскрипция  процестері  бҧзылады). 
Мҧндай  трансверсияның  тҥзілуі  8-оксогуаниннің  цитозинмен  сияқты  (модифицирленбеген 
гуанин  ретінде)  аденинмен  қате  жҧптар  (miscoding)  тҥзу  қабілетіне  байланысты.  Қазіргі 
кезде  8-ОГ  тҥзілуі  мутагенез,  канцерогенез,  қартаю  сияқты  кӛптеген  биологиялық 
процестермен  тығыз  байланысты  және  қартаюмен  байланысты  кӛптеген  аурулардың  пайда 
болуының бірден бір себебі [2].  

 
208 
Кейбір жҧмыстарда [2, 3]  in  vitro және  in vivo генді  улылық  экзогенді  факторлармен 
ДНҚ-дағы 8-ОГ индукциясы туралы келтірілген кӛптеген мәліметтер что подтверждает связь 
мутагенез және канцерогенезбен ДНҚ-ның тотығуы арасындағы байланысты дәлелдейді. 
Бҧдан  басқа,  ДНҚ-ның  қоршаған  ортаның  генді  улылық  факторларын  әсерімен 
зақымдануында  адекватты  биологиялық  маркер  ретінде  8-ОГ  қолданудың  бірнеше 
аспектілерін атауға болады: 

 
әртҥрлі  тҥрлермен  ДНҚ  шабуылының  негізгі  ӛнімдерінің  бірі  8-ОГ  болып 
табылады;  

 
in  vivo  жағдайындағы  8-ОГ  тҥзілуінің  мәні  аддукт  не  нәрсеге  жоғары  мутагенділік 
кӛрсететіні,  сонымен  қатар  тотыққан  гуаниндер  репарациясының  эволюциялық  дамыған 
жҥйесіндегі әртҥрлі таксономиялық топтардың болуы; 

 
әртҥрлі биологиялық сҧйықтар мен ҧлпалардағы 8-ОГ детекциясының мҥмкіндігі - 
оны ксенобиотиктердің ДНҚ-зақымдаушы әрекеттерінің ҧлпа – органдық спецификалығын және 
генді улылығы зерттеуге қолданумен сәйкес келеді; 

 
ҧлпаға  спецификалығын  зерттеу  мен  скренинг  ҥшін  оны  қолдану  мҥмкіндігі, 
антимутагенді қосылыстар әсері оларға антиоксиданттық белсенділіктің болуына негізделген; 

 
осындай  зақымдануларды  анықтау  ҥшін  аса  сезімтал  әдістемелердің  болуы  
организмдегі репарациялық процесстердің тиімділігі туралы айтуға мҥмкіндік береді. 
Әдебиеттер 
1.
 
Сheng  K.C.,  Cahill  D.S.,  Kasai  H.,  Nishimura  S.,  Loeb  L.A.  8-Hydroxyguanine, 
anabundant form of oxidative DNA damage, causes G–T and A–C substitutions. // J. Biol. Chem. 
1992. Vol. 267(1). P. 166–172. 
2.
 
Dizdaroglu M., Jaruga P., Birincioglu M., Rodriguez H. Free radical-induced damage to 
DNA: mechanisms and measurement. // Free Radic. Biol. Med. 2002. Vol. 32(11). P. 1102-1115. 
3.
 
Hamilton  M.L.,  Guo  Zh.M.,  Fuller  C.D.,  Van  Remmen  H.,  Ward  W.F.,  Austad  S.N., 
Troyer  D.A.,  Thompson  I.,  and  RichardsonA.  A  reliable  assessment  of  8-oxo-2-deoxyguanosine 
levels  in  nuclear  and  mitochondrial  DNA  using  the  sodium  iodide  method  to  isolate  DNA.  // 
Nucleic Acids Res. 2001. Vol. 29. P. 2117-2126. 
 
 
УДК 574.21:581.112.4[546.815+546.47]:574.31 
 
ЛИСТЬЯ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ КАК 
БИОИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДА ТЕМИРТАУ СВИНЦОМ И ЦИНКОМ  
 
Есенжолова Ажар Жумановна 
Магистр естественных наук 
Семипалатинский государственный педагогический институт 
Научный руководитель - Панин М.С., д.б.н., профессор  
 
Во  многих  регионах  Казахстана  стоит  остро  вопрос  о  загрязнении  атмосферного 
воздуха  тяжелыми  металлами,  которые  являются  основными  компонентами  выбросов 
предприятий.  Так  в  городе  Темиртау  находятся  одни  из  крупнейших  в  республике 
предприятий  черной  металлургии,  химической,  теплоэнергетической  промышленности,  а 
также  широко  развита  транспортная  сеть.  Все  это  оказывает  основное  влияние  на 
загрязнение городской среды тяжелыми металлами, а в частности свинцом и цинком. Свинец 
и  цинк  относят  к  числу  наиболее  опасных  химических  загрязняющих  веществ,  что 
обусловлено  их  физиолого–биохимическими  особенностями.  Поэтому  контроль  над 
содержанием  их  в  урбоэкосистеме,  становится  неотъемлемой  частью  комплекса 
природоохранных мер. 
В  качестве  биоиндикаторов  на  загрязнение  тяжелыми  металлами  используются 
различные  виды  растений  и  различные  части  растений.  В  данной  работе  в  качестве 

 
209 
биоиндикатора  на  загрязнение  свинцом  и  цинком  использованы  листья  доминантных 
древесных и кустарниковых растений города Темиртау. Листовая система является мощным 
воздушным  насосом  дерева,  что  обеспечивает  поглощение,  накопление  значительных 
количеств  загрязняющих  веществ.  Именно  поэтому  древесные  и  кустарниковые  растения  в 
настоящее время широко используются для биоиндикации [1]. 
Отбор  и подготовка листьев к анализу осуществлялось по общепринятым методикам 
[2]. Определение свинца и цинка проводили химическим методом с дитизоном [3].  
Исследованы  в  целях  биоиндикации  следующие  виды  древесных  и  кустарниковых 
растений города Темиртау: Acer negundо L. (Клен ясенелистый), Betula pendula Roth (Береза 
повислая), Crataegus oxyacantha L. (Боярышник обыкновенный), Malus silvestris Mill. (Яблоня 
обыкновенная), Populus alba L. (Тополь белый), Populus nigra L. (Тополь черный), Rosa canina 
L.  (Шиповник  собачий),  Syringa  vulgaris
  L.
  (Сирень  обыкновенная),  Ulmus  minor  Mill.  (Вяз 
малый). 
Выявленные  колебания  содержания  свинца  и  цинка  в  листьях  древесных  и 
кустарниковых  растений  обусловлено  совокупным  влиянием  внутренних  (генетических)  и 
внешних (экологических) факторов. 
Содержание  свинца  и  цинка  в  листьях  древесных  и  кустарниковых  растениях 
колеблется в широких пределах и зависит от зоны города. Наибольшему загрязнению свинца 
и  цинка  подвержены  листья,  произрастающие  в  транспортной  и  промышленной  зоне,  а 
наименьшему - в жилой зоне.  
По  величине  среднего  содержания  свинца  (мг/кг  воздушно-сухой  массы)  в  листьях 
различных  видов  древесных  и  кустарниковых  растений  города  Темиртау  располагаются  в 
следующем  убывающем порядке: Syringa vulgaris
  L.
  (2,0)  >  Betula  pendula  Roth  (1,7)  >  Acer 
negundо  L.  (1,0)  >  Populus  alba  L.  (0,7)  ≥  Populus  nigra  L.  (0,7)  >  Ulmus  minor  Mill.  (0,5)  > 
Crataegus oxyacantha L. (0,4) ≥ Malus silvestris Mill. (0,4) > Rosa canina L. (0,2);  
цинка:  Populus  alba  L.  (104,5)  >  Betula  pendula  Roth  (92,7)  >  Populus  nigra  L.  (61,5)  > 
Crataegus  oxyacantha  L.  (46,6)  >  Syringa  vulgaris
  L.
  (41,5)  >  Acer  negundо  L.  (33,5)  >  Malus 
silvestris Mill. (29,3) > Ulmus minor Mill. (25,4) > Rosa canina L. (19,7) 
Выявлены,  виды  растений  листьях  которых  являются  концентраторами  свинца: 
Syringa vulgaris
  L.
, Betula pendula Roth, Acer negundо L.; цинка Populus alba L., Betula pendula 
Roth,  Populus nigra  L.  Поскольку данные виды древесных и кустарниковых пород растений 
накапливают  достаточно  высокие  концентрации  свинца  и  цинка,  их  наиболее  удобно 
использовать  в  качестве  фильтров  атмосферного  воздуха,  загрязненного  данными 
элементами. 
Одним  из  показателей  степени  накопления  элементов  растениями  является 
коэффициент  биологического  поглощения  (КБП),  который  характеризует  распределение 
элемента  между  живым  веществом  и  абиотической  средой.  КБП  определяется  отношением 
содержания  химического  элемента  в  золе  растения  к  его  кларку  в  литосфере.  По  величине 
среднего  КБП  свинца  в  листьях  различных  видов  древесных  и  кустарниковых  растений 
представлен следующий убывающий ряд:  
Betula pendula Roth (1,5) > Syringa vulgaris
  L.
 (1,3) > Acer negundо L. (0,5) > Populus alba 
L.  (0,4)  ≥  Populus  nigra  L.  (0,4)  >  Ulmus  minor  Mill.  (0,2)  ≥  Crataegus  oxyacantha  L.  (0,2)  ≥ 
Malus silvestris Mill. (0,2) > Rosa canina L. (0,1); 
по величине среднего КБП цинка: Betula pendula Roth (16,4) > Populus alba L. (11,7) > 
Populus nigra L. (6,7) > Crataegus oxyacantha L. (6,4) > Syringa vulgaris
  L.
 (5,4) > Acer negundо 
L. (3,5) > Malus silvestris Mill. (3,4) > Rosa canina L. (3,1) > Ulmus minor Mill. (2,5)  
По градации А.И. Перельмана [4] в изученных растениях свинец характеризовался для 
Betula  pendula  Roth.  и  Syringa  vulgaris
  L.
  элементом  сильного  накопления,  для  остальных 
элементом слабого накопления и среднего захвата, а цинк элемент энергичного накопления 
для Betula pendula Roth и Populus alba L., а для остальных элемент сильного накопления. 
Зольность 
представляет 
собой 
важный 
биогеохимический 
показатель, 
характеризующий соотношение минеральных и органических веществ в растении. Зольность 

 
210 
можно  считать  показателем  приспособленности  растительных  сообществ  к  данным 
условиям.  Чем  больше  зольность,  тем  лучше  приспособлено  растение  к  условиям 
произрастания. Зольность растений позволяет получить представление о степени загрязнения 
атмосферного воздуха, характеризуя газопоглотительную способность растений [5]. 
Средняя  зольность  листьев  древесных  и  кустарниковых  растений  (%)  по 
функциональным зонам города Темиртау (убывающий ряд): 
Ulmus minor Mill. (12,0) > Acer negundо L. (11,3) > Populus nigra L. (11,0) > Populus alba 
L. (10,7) > Malus silvestris Mill. (10,3) > Syringa vulgaris
  L.
 (9,1) > Crataegus oxyacantha L. (8,7) 
> Rosa canina (7,8) > Betula pendula Roth L. (6,8) 
Выявлено,  что  зольность  листьев,  отобранных  на  участках  с  различной  техногенной 
нагрузкой,  значительно  отличается.  Максимальное  значение  зольности  древесных  и 
кустарниковых растений приурочены к транспортной и промышленной зоне, а минимальное 
к жилой зоне (убывающий ряд):  
транспортная зона ≥ промышленная зона > рекреационная зона > 
> жилая зона 
Таким образом, листья древесных и кустарниковых растений города Темиртау хорошо 
накапливают  свинец  и  цинк,  что  говорит  об  интенсивности  техногенной  нагрузки 
урбоэкосистем  данными  поллютантами,  а  также  их  биологической  доступностью.  Можно 
предположить,  что  листья  таких  растений  как  Betula  pendula  Roth,  Syringa  vulgaris
  L.
,  Acer 
negundо  L.,  а  также  листья  деревьев  рода  Populus  можно  использовать  в  биоиндикации 
городской среды по отношению к свинцу и цинку, так как накопление металлов  адекватно 
той техногенной нагрузке, которой они подвергаются. 
Литература 
1. Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения. - Киев: Наукова думка, 1978.-246 с. 
2.  Методические  рекомендации  по  проведению  полевых  и  лабораторных 
исследований почв и растений при контроле загрязнения окружающей среды  металлами. 
- М.: Гидрометеоиздат, 1981. – 108с. 
3.  Ринькис  Г.Я.  Методы  анализа  почв  и  растений  /  Г.Я.  Ринькис,  Х.К.  Рамане,  Т.А. 
Куницкая. - Рига: Зинатне, 1987. - 174 с. 
4. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. – М.: ВШ, 1975. – 342 с. 
5.  Уфимцева  И.В.,  Терехина  Н.В.  Фитоиндикация  экологического  состояния 
урбогеосистем Санкт-Петербурга.– СПб.: Наука, 2005. – 339 с. 
 
 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ  
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИИ В КАЗАХСТАНЕ 
 
Жакупова Асем, Криспаева Гулмарал 
Студенты, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана 
Научные руководители: д.б.н. Нурушев М.Ж., к.б.н., доцент Нургалиева З.Ж 
 
В соответствии с глобальной энерго-экологической инициативой Президента страны, 
разработан и одобрен Правительством проект: «Стратегия эффективного использования 
энергии  и  возобновляемых  ресурсов  Республики  Казахстан  в  целях  устойчивого 
развития до 2024 года»
Несомненно, что в решении энергетической проблемы в будущем значительное место 
будет  отведено  использованию  возобновляемых  источников  энергии  (ВИЭ).  Уже  сегодня 
ВИЭ 
могут 
играть 
значительную 
роль 
в 
энергоснабжении 
многочисленных 
децентрализованных потребителей.  
Возобновляемые источники энергии в первую очередь необходимо использовать в тех 
районах, где эти ресурсы имеются и нет собственных запасов ископаемого топлива или оно 
недостаточно.  

 
211 
В  настоящее  время  наиболее  технически  и  экономически  обоснованным  является 
использование  солнечных,  ветровых  и  гидроэнергетических  электростанций  модульного 
типа,  объединенных  в  единый  энергетический  комплекс.  Такая  схема  положена  в  основу 
некоторых  зарубежных  проектов,  интенсивно  разрабатываемых  специалистами  США, 
Японии, Италии, Испании, Франции и других стран.[1,2,3] 
При  этом  большое  развитие  получила  малая  ветроэнергетика.  Так,  в  США  объем 
продаж малых ветроустановок (ВЭУ) мощностью от сотен Вт до сотен кВт достигает 14 МВт 
в  год.  Рост  малой  ветроэнергетики  объясняется  растущими  потребностями  в  обеспечении 
электроэнергией в местах, где доступ централизованному электроснабжению затруднен или 
экономически  не  оправдан,  а  также  для  обеспечения  независимости  от  роста  цен  на 
электричество. 
Основное  назначение  пилотных  комбинированных  электростанций  работающих  на 
основе ВИЭ, это выдача электрической мощности и параллельное проведение натуральных 
экспериментальных исследований, а также сравнение различных технологий, что позволяет 
накопить  научно-техническую  информацию  для  создания  более  мощных  и  эффективных 
комбинированных энергетических комплексов.  
В  Казахстане  имеются  благоприятные  условия  для  использования  ВИЭ  с  целью 
производства  электроэнергии  и  высокопотенциального  тепла.  Учет  этого  вида  энергии  при 
формировании  региональных  энергобалансов  позволит  снизить  потребление  традиционных 
видов  топлива  и  уменьшить  загрязнение  окружающей  среды.  Гармоническое  сочетание 
различных  видов  ВИЭ  в  общем  энергетическом  балансе  республики  представляет  собой 
задачу первостепенной важности. 
Нами,  проанализированы  мировые  тенденции  в  ветроэнергетике,  представленные  ее 
бурным ростом с темпами роста 20-30 процентов в год. Это вызвано такими факторами, как:  
- удорожание ограниченного по своим запасам топливного сырья; 
-  стремлением  стран  достичь  энергетической  независимости,  как  в  целом,  так  и  на 
местах: 
-  возрастающими  требованиями  экологов,  созданием  высокотехнологических 
отраслей экономики и др. 
Большой  прогресс  в  странах  зарубежья  связан  также  с  использованием  в 
ветротурбинах  именно  композиционных  лопастей  и  других  узлов,  предоставляющих 
конструкторам  большие  возможности  по  использованию  ресурса  композиционных 
материалов.  Нами  разработана  ориентировочная  схема  развития  ветровой  энергетики  в 
Республике  Казахстан,  на  основе  анализа  данных  из  Государственной  Программы  «Жасыл 
даму»,  разработанной  Министерством  охраны  окружающей  среды,  согласно  которой  в 
мировой энергетике доля ветровой электроэнергии достигнет 2% к 2010 г., 10% к 2020 году 
(таблица 1). 
Краткий  анализ  положения  индустриального  развития  в  России  и  Казахстане 
свидетельствует о настоятельной необходимости развития  у нас ветроэнергетики, особенно 
на основе малых ВЭУ (МВЭУ), по следующим причинам:  
- Казахстан – мировой лидер по потенциалу доступной ветровой энергии на душу 
населения. Потенциал этой ветроэнергии –  1820 млрд. кВт/ч в год
- подавляющая часть территории имеет среднегодовую скорость ветра 4 м/с и выше; 
-  электроемкость  валового  внутреннего  продукта  (ВВП)  в  РК  превышает  удельную 
электроемкость  развитых стран (США – в 2,5 раза, Дании - в 3,5 раза, Японии–в 4 раза), что 
недопустимо для конкурентоспособности страны
-  ВЭУД  не  только  отвечает  духу  Индустриально-инновационной  стратегии  РК,  но 
может  быть  эффективно  использован  при  решении  вопросов  следующих  Государственных 
программ:  
  
- «Чистая вода» - скважина + насос + ВЭУД; 
-  «Аул»  –  обеспечение  энергией  фермеров  и  чабанов,  бригадных  станов,  пунктов 
животноводства, малокомплектных школ, лечебниц и т.д.; 

 
212 
  
-  «Развитие  сельских  территорий»  -  обеспечение  энергией  отдаленных  и 
труднодоступных пунктов, лишенных централизованного энергоснабжения; 
-  «Агропродовольственная  программа»  -  создание  малых  теплиц,  пунктов 
переработки пищевой продукции, погребов, хранилищ и т.д. 
-  мероприятия  по  КИОТСКОМУ  протоколу  –  любая  ветроустановка  или  станция, 
являясь альтернативным источником энергии, не загрязняет атмосферу выбросами газов, т.е. 
сдерживает парниковый эффект;  
- постоянно растущий дефицит электроэнергии в сельском хозяйстве;  
-  неудовлетворительное  состояние  сельских  распределительных  сетей  и  большие 
потери энергии в них;  
- технология самого сельскохозяйственного производства; 
- отдаленность объектов, труднодоступность, малая плотность населения; 
- намечается существенный рост потребления электроэнергии в РК, как это показано в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Рост потребления энергии в РК 
 
Создание новых машин состоит из трех стадий: 
I  этап  –  разработка  и  создание  опытного  образца  –  реализация  новой  теоретической 
идеи, способа (ноу-хау); 
II этап – изготовление опытной партии, испытания, доводка; 
III этап – серийное производство. 
I этап, согласно результатам Министерства индустрии РК,  успешно завершен: 
-  в  настоящее  время  разработан  и  создан  опытный  образец  перспективной 
энергомашины  –  ВЭУД  (ветроэнергетическая  установка  с  диффузором),  автор  д.т.н. 
Байшагиров Х.Ж. 
Для реализации II этапа подготовлена в основном теоретическая база: 
-  разработана  методика  исследования  слоистых  анизотропных  тел  на  основе 
классического и структурного подходов; 
-  соотношения  и  программное  сопровождение  (раскрой    и  др.)  позволяют  создать  на 
этапе доводки конструкции  рационального состава и структуры; 
-  удобные  расчетные  формулы  для  напряжений,  углов  раскрутки,    частот.  Метод 
определения  параметра  жесткости  сцепления,  алгоритмы  могут  быть  использованы  для 
САПР  и  разработок  по  автоматизации  серийного  производства    лопастей  ВЭУД,    лопаток 
компрессоров и турбин. 
В Казахстане примером сооружения комбинированного энергетического комплекса на 
базе  возобновляемых  источников  энергии  (солнца,  ветра  и  энергии  малых  рек)  может 
служить  Каратауско-Угамский  энергокомплекс  мощностью  170  МВт  с  использованием 
экологически  чистых  источников  энергии  юга  Казахстана.  Здесь  ставится  задача  по 
разработке  общих  методов  моделирования,  режима  работы  отдельных  подсистем 
энергокомплекса. Действительно, Каратауско-Угамский энергокомплекс в отрогах Каратау – 
р. Угам, является прообразом будущего комплексного использования ВИЭ.  
В состав этого комплекса входят: 
1. Строительство двух ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 20 и 40 МВт; 
2.  Строительство  комплекса  солнечных  фотоэлектрических    станций    (СФЭС)  и  
солнечных  коллекторов (СК) как  на  базовых  энергоустановках,  так  и  в  малонаселенных  
пунктах  суммарной  мощностью  10  МВт: 
3.  Сооружение  комплекса  гидростанций  на реке  Угам мощностью  50  МВт; 
Годы 
 
2004 
2005 
2010 
2015 
Потребление электроэнергии, 
млрд. кВтч/год 
63,95 
67,50 
83,00 
97,00 

 
213 
4. Строительство  ТЭЦ  (г.Туркестан)  на  газе с  котлами- утилизаторами  мощностью 
(3Х17)  МВт. 
Для  успешного  осуществления  проекта  требуются  глубокие  теоретические  
исследования и создание специального класса  математических  моделей. Также необходимо 
провести комплекса  экспериментальных исследований. 
Она  вклучает  в себя  следующие  модели  работы  основных  подсистем  станции: 
I-
 
Модель формирование энергетических ресурсов ВИЭ  в раионе  КУЭК; 
1)
 
модели движения Солнца и  гелоресурсов; 
2)
 
модель формирования ветроресурсов;  
3)
 
модель формирования гидроресурсов. 
II-
 
Модель работы солнечных фотоэлектрических станции (СФЭС) и солнечных коллекторов 
(СК) 
III-
 
 Модель  работы  ветростанций. 
IV-
 
Модель работы  гидростанций. 
V-
 
Модель  работы  ТЭЦ  (дизель-генератор); 
VI-
 
Многофакторная  математическая  модель  оптимизации  режимов  работы  КУЭК: 
4)
 
модель-проект; 
5)
 
модель- эксперимент. 
В целом задаче токого рода является весьма сложной и многофакторной. В настоящее 
время отсуствует математические методы решения задач подобного класса в полном обьеме. 
Литература: 
1.
 
Ахмедов Р.Б., Пожарнов В.А., Чаховский В.М. Комбинированные тепловые схемы 
и  системы  теплового  аккумулирования  солнечно-топливных  электростанции.  Сб.тр. 
«Проблемы  создания  крупных  солнечно-топливных  электростанций  в  Узбекистане», 
Ташкент, из-во «Фан 1983 - с. 13-22. 
2.
 
Баум  И.В.  Солнечные  электростанции  и  высокотемпературные  установки: 
энергетика оптических систем и имитационные модели. Автореф. дсс. Доктора технических 
наук. Ашхабат, 1980 – 36 С. 
3.
 
Шеклейн  А.В.  Мощные  гелиотехнические  установки  для  получения 
электрической и тепловой энергии (обзор). М., ЭНИН, 1975 – 132 С. 
 
 
УДК 574:631.438.2 
 
РАДИОАКТИВНОСТЬ ЛИШАЙНИКОВ 
 
Жамалиева Меруерт Майрамовна 
Студентка, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г.Астана 
Научный руководитель - доцент кафедры ядерной физики и новых технологий 
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева – Кисилев Б.Г. 
 
При  испытаний  ядерных  зарядов,  при  авариях  на  атомных  электростанциях 
радиоактивные изотопы поднимаются на большую высоту и затем медленно опускаются на 
поверхность  Земли.  Скорость  оседания  невозможно  оценить  по  содержанию  изотопов  в 
почве,  так  как  за  время  испытаний  ядерного  оружия  сильно  увеличилось  содержание 
радиоактивных изотопов.  
Особенностью  питания  мхов  и  лишайников  является  то,  что  они  получают 
питательные  вещества  вместе  с  влагой  из  атмосферы.  Почва  при  этом  не  может  играть 
решающей  роли.  Поэтому  в  отличие  от  других  растений  питающихся  из  почвенных  слоев 
мхи и лишайники могут служить индикаторами загрязнения именно атмосферы. Кроме того, 
почва обладает сильной поглощающей способностью и плохо отдает радиоактивный изотоп 
137Cs.  

 
214 
Считается,  что  мхи  являются  активными  накопителями  радиоактивного  137Cs, 
содержание  которого  в  мхах    может  быть  больше,  чем  в  почве,  на  которой  они  растут.  В 
основном  это  мнение  сформировалось  после  аварии  на  ЧАЭС,  по  измерениям, 
проводившимся  «по  горячим  следам»  на  сильнозагрязненной  территории.  Эти  измерения 
показали,  что  грибы,  мхи  и  лишайники  накапливают  радиоактивный  137Cs  более  активно, 
чем  другие  растения.    Измерения,  проводившиеся  в  течение  нескольких  лет  на  кафедре 
Общей и Теоретической Физики ЕНУ им. Л. Н. Гумилева показали, что это не совсем так – 
грибы  накапливают 137Cs не более активно чем растения. Однако для них характерны очень 
большие содержания калия. Цезий, как химический аналог калия, поэтому естественно также 
накапливается в значительных количествах. Содержание цезия относительно калия невелико 
и вполне может быть объяснено различием их химической активности. Однако имеется ряд 
грибов,  в  которых  содержание  137Cs  возрастает,  что  характерно  и  для  других  тяжелых 
металлов.  Поэтому  ряд  авторов  предлагали  использовать  грибы  для  мониторинга,  однако 
содержание  137Cs  зависит  от  многих  особенностей  и  условий:  влажности  и  кислотности 
почв, температурных условий, степени загрязненности почвы радиоактивным 137Cs и т. д. 
Несколько  иначе  обстоит  дело  при  накоплении  радиоактивных  веществ  в  мхах  и 
лишайниках.  Питание  мхов  и  лишайников  осуществляющиеся  из  атмосферы  при  оседании 
химических  элементов  и  соединений  с  атмосферной  влагой.  Поэтому  содержание  тяжелых 
элементов в них пропорционально содержанию их в атмосфере. 
Лишайники,  питающиеся  из  воздуха,  представляют  собой  своеобразные 
накопительные  фильтры  для  137Cs.  Однако  при  измерении  накопления  радиоактивного 
цезия  неизвестно  время  существования  лишайников,  соответственно  время  накопления.  В 
этом  случае  в  качестве  монитора  можно  использовать    радиоактивный  40К.  Отношения  
активности  137Cs  к  40К  в  лишайниках  очевидно  должно  воспроизводить  их  отношения  в 
атмосфере (в пыли) и поэтому не зависят от времени накопления активности цезия. 
В  работе  измерялась  относительная  радиоактивность  137Cs  к  40К  по  спектрам  γ  – 
излучений.  Измерения  проводились  на  сцинтилляционном  гамма  –  спектрометре  системы 
«Прогресс». В настоящее время широко используемой в радиоэкологических исследованиях.  
Образцы высушивались и перетирались в порошок, чтобы иметь возможность плотно 
заполнить  порошком  сосуд  Маринелли.  Обычно  в  сосуд  помещалось  не  более  150г  сухого 
порошка. [2,32] 
Результаты измерений активности 137Cs и 40К в лишайниках, растущих на различных 
деревьях приведены в таблице 1: 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет