Конференциясының ЕҢбектеріжүктеу 7.09 Mb.

бет1/67
Дата06.03.2017
өлшемі7.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

0

 

  

1

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.АУЕЗОВА 

 

«Ҽуезов оқулары – 10: «20 жылдық белес: ғылым, 

білім жҽне мҽдениеттің иннновациялық даму 

бағыттары» атты Халықаралық ғылыми-тҽжірибелік 

конференциясының  

ЕҢБЕКТЕРІ 

 

 

  

 

  

 

  

ТРУДЫ  


Международной научно–практической конференции 

«Ауезовские чтения – 10: «20-летний рубеж: 

инновационные направления развития науки, 

образования и культуры» 

 

 

ТОМ 3  

Шымкент 2011 

2

 

УДК 80:001 ББК 80 

А 93 


 

Әуезов  оқулары  –  10:  «20  жылдық белес: ғылым,  білім жҽне  мҽдениеттің  иннновациялық  даму 

бағыттары»  

Халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференциясы – Шымкент: М.Ҽуезов ат. ОҚМУ, 2011ж.  

3 Т. 426 бет. Қазақ жҽне орыс тілдерінде. 

А 93 

Ауезовские чтения – 10: «20-летний рубеж: инновационные направления развития науки, 

образования и культуры» 

 Международная 

н

на

а

уу

ч

чн

н

оо

-

-п

п

рр

а

ак

к

тт

и

ич

ч

ее

с

ск

к

аа

я

я 

 

кк

о

он

н

фф

е

ер

р

ее

н

нц

ц

ии

я

я 

  

 Ш

Ш

ыы

м

мк

к

ее

н

нт

т

::

 

 Ю

Ю

КК

Г

ГУ

У

  

и

им

м

..

М

М.

.

АА

у

уе

е

зз

о

ов

в

аа

,

, 

 

22

0

01

1

11

 

 г

г

..

 

 3

3

  

Т

Т.

.

  

4

42

2

66

 

 с

с

..

 

 К

К

аа

з

за

а

хх

с

ск

к

ии

й

й,

,

  

р

ру

у

сс

с

ск

к

ии

й

й 

 

 I

I

S

S

B

B

N

N

 

 9965-870-55-1 

 

Ҽуезов  оқулары  –  10:  «20  жылдық  белес:  ғылым,  білім  жҽне  мҽдениеттің  иннновациялық  даму 

бағыттары»  атты  Халықаралық  ғылыми-тҽжірибелік  конференциясы  еңбектерінің  3  томына 

«Бҽсекелестікке  қабілетті  тҧлға  қалыптастыру  мен  дамытудың  тарихи-мҽдени,  педагогикалық 

жҽне спорттық-сауықтыру аспектілері» секциясының ғылыми баяндамалары енген. 

В 3 том трудов Международной 

н

н

аа

у

уч

ч

нн

о

о-

-

пп

р

ра

а

кк

т

ти

и

чч

е

ес

с

кк

о

ой

й

  

к

ко

о

нн

ф

фе

е

рр

е

ен

н

цц

и

ии

и

  «Ауезовские чтения – 10: «20-

летний рубеж: инновационные направления развития науки, образования и культуры» включены 

доклады  секции  «Историко-культурные,  педагогические  и  спортивно-оздоровительные  аспекты 

воспитания и развития конкурентоспособной личности» 

 

 

  

 

Редакционная  коллегия:  Бишимбаев  В.К.  –  ректор  Южно-Казахстанского  государственного 

университета им. М. Ауезова, академик НАН РК, д.т.н.; Бахов Ж.К. – тҿрағаның орынбасары, ҒЖ 

жҽне  ХБ  жҿніндегі  проректор,  т.ғ.д.,  профессор;  Сабырханов  Д.С.  –  бірінші  проректор,  т.ғ.д., 

профессор;  Айтқҧлов  Д.К.  –  ректор  кеңесшісі,  т.ғ.д.,  профессор;  Искаков  Т.Ҿ.  –  Ҽ  жҽне  ТЖ 

жҿніндегі  проректор,  т.ғ.д.,  профессор;  Байболов  Қ.С.  –  оқу  ісі  жҽне  ақпараттық  технологиялар 

жҿніндегі проректор, т.ғ.к., доцент; Мырхалыков Ж.У.  – инновациялық технологиялар жҿніндегі 

проректор, т.ғ.д., профессор; Тағыбаев Д.Д. – Ҽ жҽне Ш жҿніндегі проректор, т.ғ.к.; Махашов Е.Ж. 

– ғылыми-зерттеу басқармасының директоры, т.ғ.к.; Тілеубердиев Б.М. – филология факультетінің 

деканы, ф.ғ.д., профессор; Нурлыбекова А.Б.  – педагогика жҽне мҽдениет факультетінің деканы, 

п.ғ.д., профессор; Рахметулина Ж.Б. – экономика жҽне қаржы факультетінің деканы, э.ғ.к., доцент; 

Сарықҧлов  Қ.Р.  –  заңтану  жҽне  халықаралық  қатынастар  факультетінің  деканы,  з.ғ.к.,  доцент; 

Анарбаев А.Ҽ. – химия-технологиялық факультетінің деканы, т.ғ.д., профессор; Байжанова С.Б. – 

жеңіл жҽне тамақ ҿнеркҽсібі факультетінің деканы, т.ғ.к., доцент; Садықов Ж.А. – қҧрылыс жҽне 

кҿлік  факультетінің  деканы,  т.ғ.к.;  Бесбаев  Ғ.Ҽ.  –  ақпараттық  технологиялар,  телекоммуникация 

жҽне  автоматтандырылған  жҥйелер  факультетінің  деканы,  ф.-м.ғ.к.,  доцент;  Жылқыбаев  Ҽ.К.  – 

агроҿнеркҽсіп  факультетінің  деканы,  б.ғ.к.;  Мадияров  Н.К.  –  жаратылыстану-педагогикалық 

факультетінің  деканы,  п.ғ.к.,  доцент;  Демеуов  А.Қ.  –  спорт  жҽне  туризм  факультетінің  деканы, 

п.ғ.к.,  доцент  м.а.;  Мырзалиев  Д.С.  –  механика  жҽне  мҧнайгаз  ісі  факультетінің  деканы,  т.ғ.к., 

доцент;  Алибек  С.Н.  –  шетел  студенттерімен  жҧмыс  жҥргізу  жҿніндегі  факультетінің  деканы, 

т.ғ.д.;  Ҽжібеков  Қ.Ж.  –  колледж  директоры,  п.ғ.д.;  Нҧсқабаева  Л.Н.  –  қаржы  департаментінің 

директоры. 

 

                                                                                                                              УДК 80:001                                                                                                                                  ББК 80 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 I

I

S

S

B

B

N

N

 

 9965-870-55-1 

 

  

М.Ҽуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011 

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, 2011

 


3

 

БӘСЕКЕЛЕСТІККЕ ҚАБІЛЕТТІ ТҦЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН ДАМЫТУДЫҢ ТАРИХИ-МӘДЕНИ, ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ СПОРТТЫҚ-САУЫҚТЫРУ 

АСПЕКТІЛЕРІ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

УДК 130.  

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ В СВЕТЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ПОЛА 

 

Куленова И.М. 

ЮКГУ им. М.Ауезова, Шымкент, Казахстан 

 

Түйін Туындыгер  өзінің  эксперименттік  жұмыстарының  нәтижесін  талдай  отырып  шығармашыл 

дарындалықтың  гендерлік  психологиясын  анықтады:  мидың  билатералдық  жарты  шармалының, 

математикалық және мотивациялық қабілеттерін, вербалдық және кеністіктік ерекшеліктері. 

 

Summary 

In  the  article  author  analyze  the  results  of  experimental  investigations  of  psychological  differences    on 

creative  giftedness  of  men  and  women:  verbal  and  spatial,  mathematic  abilities,  bilateralism  of  cerebral 

hemispheres and motivation

 

Успешное  развитие  демократического  общества  в  современном  Казахстане  предполагает актуализацию  вопросов  ценности  личности,  ее  творческой  самореализации  через  осмысление 

категорий мужского и женского. Исторически сложившиеся установки  – о якобы неспособности 

женщин  к  подлинному  творчеству,  об  отсутствии  у  них,  в  сравнении  с  мужчинами,  творческих 

задатков,  о  единственно  полноценном  предназначении  женщины,  связанном  с  репродуктивной 

функцией  –  и  в  настоящее  время  являются  серьезным  препятствием  в  стремлении  девушек  и 

женщин к  творческому  самопроявлению.  Снижение  самооценки,  неверие в  свои  силы, комплекс 

вины, если девушка не выходит замуж и не посвящает себя деторождению и исполнению семейно-

бытовых обязанностей – вот неполный перечень наследия ортодоксальных постулатов о феномене 

пола.  

Насколько  данные  экспериментальной  психологии  подтверждают  или  опровергают традиционные  представления  о  гендерной  креативности  –  этот  вопрос  лежит  в  основе 

предлагаемой работы. 

Систематические исследования проблемы гендерных различий в творческих проявлениях 

проводились в основном представителями англо-американской школы психологии ХХ столетия. В 

1974 году психологи Элеонор Маккоби и Кэрол Джеклин решили провести обобщающий анализ 

почти пяти тысяч опубликованных к этому времени работ, посвященных выявлению различий в 

половых характеристиках. Результаты этого исследования показывают, что достоверные различия 

получены  лишь  по  четырем  психологическим  характеристикам:  превосходство  девочек  по 

вербальным  способностям,  превосходство  мальчиков  по  пространственным  и  математическим 

способностям, также мальчики в отличие от девочек демонстрируют большую агрессивность [1].  

Различия между полами в вербальных или пространственных способностях многие ученые 

видят в организации структуры головного мозга мужчины и женщины, в частности, связывают со 

спецификой специализации полушарий головного мозга человека. Считается, что правое и  левое 

полушария функционируют у мужчин автономнее, чем у женщин, и женский мозг наделен более 

«обобщенной»  ориентацией,  мужской  –  более  «специализированной».  Следуя  этой  теории, 

делается  попытка  объяснить  недостаток  женщин  среди  выдающихся  мужчин  в  области 

творчества. Основанное на исследованиях, проведенных над больными с диагнозом расщепление 

мозга вследствие удара, травмы или рака, психологи сделали следующие обобщения о мозговой 

деятельности правшей. У них левое полушарие мозга отвечает за вербальные, математические и 

аналитические  способности  и  последовательную  информационную  обработку,  а  правое 

полушарие  -    за  пространственные  и  музыкальные  способности  и  также  за  холистический, 

невербальный процесс обработки материала.  4

 

Из  всей  литературы    в  области  половых  различий  в  визуально-пространственных  и вербальных  способностях  следует  остановиться    на  исследованиях  церебральной  латерализации, 

так  как  именно  в  асимметрии  функций  полушарий  головного  мозга,  по  мнению  физиологов  и 

психологов, кроется загадка творческого гения мужчины  и относительного «отставания» в  этой 

области  женщины.  Латерализацией  в  физиологии  называется  осуществляемая  специальными 

методиками  стимуляция  только  одного  полушария  головного  мозга  человека.  Исследователи 

ограничивали  поступление  сенсорной  информации  в  одно  полушарие,  что  дало  возможность  им 

утверждать, что полушария имеют различные способности в переработке информации. Результаты 

исследований,  проведенных  над  больными  с    травмами  головного  мозга,  показывают,  что 

повреждение  левого  полушария,  как  правило,  ведет  к  низким  показателям  по  тестам  на 

вербальные  способности.  Больные  же  с  поврежденным  правым  полушарием  плохо  выполняли 

невербальные  тесты,  связанные  с  решением  головоломок,  восполнением  недостающих  частей 

какой-либо фигуры, рисунков, то есть задачи на пространственные отношения. 

Нейропсихолог  Г.  Лэнсделл,  исследовав  больных  эпилесией,  перенесших  операцию  по 

частичному  удалению  одной  височной  доли  на  одном  полушарии  головного  мозга,  пришел  к 

неожиданному  для  себя  выводу.  Его  предположение  о  том,  что  после  операции  на  правом 

полушарии у больного нарушается способность в выполнении зрительно-пространственных задач, 

а после аналогичной операции на левом – в выполнении вербальных задач, оказалось верным для 

пациентов  в  основном  мужского  пола,  но  не  для  женского.  Это  позволило  ему  сделать 

предположение:  у  мужчин  и  женщин  существует  различное  распределение  функций  между 

полушариями головного мозга. Позже работы Дж. Мак-Глоун подтвердили результаты Лэнсделла. 

Афазия  (нарушение  речевой  функции,  ее  осмысление),  возникающая  после  травмы  левого 

полушария,  у  мужчин  встречалась  в  три  раза  чаще.  Тогда  как  у  женщин  процесс 

послеоперационной  адаптации  походил  намного  мягче  [2].  Следовательно,  компенсаторная 

функция полушарий головного мозга проявляется сильнее у женщин, чем у мужчин.  

Однако, если у женщин и присутствует билатеральность, что является научно доказанным 

фактом,  то совершенно не обязательно проводить параллель между билатеральностью и низким 

уровнем  творческих  способностей.  В  психологии  существует  известная  теория  о  связи 

церебральной билатеральности с наличием выдающихся творческих способностей, которые могут 

усиливаться  у  людей,  у  которых  вербальные  и  невербальные  способности  взаимодействуют  в 

большей  мере,  благодаря  их  локализации  в  одном  и  том  же  полушарии.  Известно,  что  процент 

одаренных левшей выше, чем у праворуких. В качестве примера приводятся имена Леонардо да 

Винчи, Микеланжело, Бенджамена Франклина и многих других.  

Для  уточнения  этой  точки  зрения  обратимся  к  результатам  исследований  церебральной 

билатеральности  мужчин-левшей.  У  левшей  выявили  отсутствие  «специализации»  полушарий 

головного мозга. Согласно результатам, полученным при исследовании церебральной асимметрии 

у леворуких, восстановление после вызванной инсультом афазии у левшей происходит быстрее и 

легче.  Это  означает,  по  мнению  исследователей,  что  компенсаторная  функция  неповрежденного 

полушария  у  левшей  достаточно  высока.  Следовательно,  можно  говорить  о  высокой 

билатеральности  речевых  функций  у  большего  числа  левшей  более  выраженное  билатеральное 

распределение  вербальных  функций,  характерное  для  левшей,  определяет  более  высокие 

способности. Вспомним, что именно в этом исследователи и видели причину одаренности мужчин 

и «бездарности» женщин.  

Таким  образом,  мы  можем  заключить,  что  церебральная  билатеральность  мужчин  с 

леворукостью  усиливает  их  творческие  способности,  в  то  время  как  билатеральность  женщин 

дает, почему-то, основание говорить о творческой «слабости» женщин. С точки зрения гендерного 

подхода,  налицо  явное  противоречие  в  трактовке  факта  воздействия  и  связи  церебральной 

билатеральности 

с 

креативностью пола. 

Здесь 


видимо 

сказывается 

определенная 

предубежденность самих исследователей в этом вопросе.  

Что  касается  преимущества  мужчин  в  математических  способностях  то,  на  наш  взгляд, 

здесь следует уточнить тот факт, что перед нами результаты исследований, проведенных в странах 

Европы  и  США.  Отличительной  особенностью  стандарта  среднего  образования  этих  стран 

является необязательность некоторых предметов для учащихся. К таким дисциплинам относится и 

математика,  которую  ребенок  может  выбрать  сам  по  своему  усмотрению.  И  в  этом  выборе, 

вероятно, огромную избирательную роль играет гендерная идентичность ребенка. Поэтому можно 

предположить,  что  превосходство  мальчиков    в  математических  способностях  есть  результат 

гендерной  социализации,  а  не  природной  заданности.  Жесткие  полоролевые  стереотипы 5

 

предписывают  женщине  область  проявления  своей  самости,  тем  самым  являются  препятствием заинтересованности девочками точными науками. Сложился стереотип восприятия математики и 

точных  наук,  требующих  интеллектуальных  и  пространственных  способностей  как  истинно 

мужской территории. 

Более  того,  вышеназванные  результаты,  полученные  в  ходе  исследований  в  Европе  и 

Америки,  отличаются  от  экспериментальных  данных  проверки  детей  азиатского  региона  Китая, 

Японии.  Южной  Кореи.  Эти  результаты  показывают  противоположную  картину.  В  Азии 

одаренных  девочек  намного  больше,  чем  в  Америке  и  Европе, а  в  математике  они  находятся  на 

том же уровне, что и мальчики. Играет ли в этом роль культура или то, что родители в Азии более 

внимательны  к  девочкам,  не  установлено  [3].  К  этому  необходимо  добавить,  существенную 

коррективу внесли бы и результаты исследования половых различий среди детей в постсоветских 

школах,  где  математика  является  обязательным  предметом  независимо  от  пола  учащегося. 

Однако,  к  сожалению,  подобные  широкомасштабные  исследования  в  рамках  правительственных 

программ в странах бывшего Советского Союза не проводились.   

Кроме  вышесказанного,  следует  отметить  следующую  наблюдаемую  тенденцию  в 

западноевропейском  обществе.  Перемены,  произошедшие  в  культуре  за  последнее  время, 

обнаруживают изменение установок на специфику образования и у девочек, и у их родителей. В 

частности,  девочки  начинают  все  больше  интересоваться  математикой,  а  их  родители  все  реже 

рассматривают  технические  специальности  как  непригодные  для  женщин.  Результаты 

обобщающих исследований американских психологов показывают то, что за последние двадцать 

лет  мальчики  и  девочки  из  года  в  год  становятся  все  более  схожими  по  вербальным 

характеристикам  и  по  математическим  способностям.  Исследователь  Т.Л.  Хилтон  в  1985  году 

суммировал результаты выполнения тестов на понимание пространственных задач среди учеников 

старших  классов  в  американских  школах.  Всего  испытуемых  около  23  тысяч.  В    ходе  анализа 

удалось обнаружить, что хотя юноши и справлялись лучше с пространственными заданиями, чем 

девушки, но в сравнении с результатами исследований 60-х годов, различия между мужчинами и 

женщинами существенно сократились [4]. В работе «Творческая активность и половые различия» 

американского  профессора  психологии  Н.  Когана  описаны  результаты  психологических 

тестирований  на  сравнение  творческого  потенциала  у  мужчин  и  женщин,  которые  показывают, 

что  «при  выполнении  заданий  на  дивергентное  мышление,  легкость  генерирования  идей, 

ассоциативную  продуктивность,  оригинальность,  самобытность,  спонтанную  гибкость… 

отчетливое различие между полами не было обнаружено» [5].  

Исследователи, стоящие на позиции биологического детерминизма, часто объясняют менее 

значимые  творческие  достижения  женщин  их  низкой  мотивацией.  Однако,  эти  выводы  не 

подтверждаются  экспериментальными  данными.  Если  мотивация  понимается  как  совокупность 

побудительных  сил  индивида  к  творчеству,  влияющая  на  его  эффективность  во  всех  видах 

трудовой деятельности, то значение мотивации для творческих достижений  велико и возрастает 

по  мере  повышения  сложности  интеллектуального  и  творческого  характера  деятельности. 

Результаты  эмпирических  исследований  не  дают  доказательств  того,  что  женщины  менее 

мотивированы  в  достижении  цели  в  сравнении  с  мужчинами.  Если  раньше  изучение  мотивации 

достижений  у  женщин  давали  неясные  и  неубедительные  результаты,  то  последующие 

исследования  американских  психологов  Дж.  Спенс  и  Р.  Хелмрайх,  а  также  Дж.  Николсон 

показали, что структуры мотивационных систем женщин и мужчин не различаются качественно, 

так  как  оба  пола  показывают  высокую  мотивацию  достигать  одинаковых,  сходных  целей  [6]. 

Более того, результаты исследования мотивации среди детей показывают или отсутствие различий 

по  уровню  мотивации,  или  преимущество  девочек.  Например,  академические  успехи  девочек  в 

школе  весьма  трудно  причислить  к  доказательствам  отсутствия  у  них  мотивации  достижений. 

Успехи  девочек,  как  и  сама  заинтересованность  в  этих  успехах  выше  на  протяжении  всего 

школьного  периода,  мальчиков  же  необходимо  специально  стимулировать.  По  данным  других 

исследований, женщины, занятые в мужских профессиях, обнаруживают стиль мышления и черты 

характера, обычно приписываемые мужчинам. Остается пока неизвестным, каково происхождение 

этих  качеств.  Являются  ли  они  свойственными  личности  определенной  женщины  или  же 

сложились под влиянием мужских профессий [7].     

Наконец,  нельзя  оставить  в  стороне  вопрос  о  творческой  личности, ее  согласованности  с 

требованиями  общества.  Креативность  подразумевает  нарушение  границ,  удаление  от 

общепринятого, стремление к постоянному обновлению. Креативная личность отличается богатой 

фантазией,  гибкостью,  оригинальностью  мышления,  независимостью  в  суждениях,  она 6

 

самоуверенна  и  доминантна,  ей  присуща  известная  доля  нарциссизма,  она  активно  сопротивляется подавлению и ограничению.  

Все  вышеперечисленные  характеристики  творческой  личности  принадлежат,  на  уровне 

общественного  мнения,  яркой,  сильной  и  мужественной  индивидуальности,  обладающей  всем 

комплексом  «маскулинности».  Женщина  с  такими  качествами  не  вписывается  в  устоявшиеся 

стереотипы  женственности  и  мужественности,  так  как  большинство  из  перечисленных  личностных 

черт  противоречит  принятым  стандартам  женского  образа  и  поведения.  Поэтому  одно  только 

сопоставление этих личностных черт с тем, на что ориентирует семья, школа, СМИ, общество в целом 

девочек  и  мальчиков  в  процессе  социализации,  может  продемонстрировать  нам  механизм  того,  «как 

различие  в  формируемых  жизненных  ценностях  ставит  женщин  в  заведомо  невыгодные  условия  для 

творчества» [8].  

Итак,  анализ  основных  положений  психологической  науки,  касающихся  гендерного  аспекта 

творческой  одаренности,  показал,  что  нет  убедительных  экспериментальных  доказательств  высокой 

творческой  одаренности  мужчин  и  творческой  «слабости»  женщин.  Данные  расходятся  как  в 

кросскультурном,  так  и  в  монокультурном  срезе,  в  результатах  полно  противоречий.  Следовательно, 

проблема  «врожденности»,  биологической  детерминированности  мужской  гениальности  и  женской 

творческой бездарности должна отойти на второй план, ибо невозможно отрицать социальный аспект 

креативности.  На  наш  взгляд  исключительно  важно  то,  в  каких  условиях  социум  формирует  и 

развивает креативность гендера и какие предоставляет возможности для его успешной самореализации.  

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал