Ұлағаттары деген туындысы жариялануда. Аталған еңбек жарияланар алдында газет


Ақпаратқа  қолжетімділік –өзекті мәселеPdf көрінісі
бет2/11
Дата24.03.2017
өлшемі17,93 Mb.
#10117
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ақпаратқа  қолжетімділік –өзекті мәселе

Ақпарат және коммуникациялар 

министрлігінде Парламент Мәжілісі 

Халықаралық істер, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің көшпелі 

отыры сы өтті. Басқосу «Ақпаратқа 

қол жеткізудің өзекті мәселелері» 

тақырыбына арналды.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова Ал-

маты облысында жұмыс сапарымен болды. Сапар аясында Г.Әбдіқалықова Ал-

маты облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы қоғамдық келісім кеңестерінің 

Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған республикалық фору-

мына қатысты. Сондай-ақ іс-шараға Алматы облысының әкімі, өңірлік ҚХА 

төрағасы А.Баталов, Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары 

– Хатшылық меңгерушісі Е.Тоғжанов, ҚХА және аймақтық ассамблея мүшелері, 

этномәдени бірлестіктер мен жұртшылық өкілдері қатысты.

Жақында Премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен 

селекторлық режімде өткен Үкімет отырысында денсаулық сақтау саласын 

дамыту мәселесі талқыланды. 

т рағасы Абай Дүйсенов «Ашық үкімет 

интернет-порталдарының дамуы тура-

лы», Еуразиялық ықпалдастық инсти-

туты директорының орынбасары Ләззат 

Түсіпова «Ақпаратқа қолжетімділік 

заңнамасы мониторингінің нәтижесі 

туралы», Орталық Азия бойынша Ком-

мерциялық емес құқықтық халықаралық 

орталығы құқықтық ортаны жетілдіру 

бағдарламасының басшысы Гүлмира Ку-

жукеева «Ақпаратқа қолжетімділік туралы» 

Заңның қабылдануына бір жыл: мәселелер, 

үрдістер, ұсынымдар», «Қазақстан-2050» 

жалпыұлттық қозғалысының мүшесі, 

«Ашық Үкімет» бағытының басшысы 

Ерсайын  Оспанов «Ақпараттық жүйеге 

қ о л   ж е т к і з у д і   о д а н   ә р і   ж е т і л д і р у » 

тақырыптарында с з с йледі. Жиын 

қорытындысында халыққа ақпараттың 

қолжетімді болуы үшін атқарылып жатқан 

жұмыстар баршылық екенін үғындық. Де-

генмен, бұл бағытта әлі де болса к птеген 

шаралар қолға алынуы тиіс.

Жиын соңына қарай қатысушылар 

қарапайым жұртшылықтың ақпаратқа 

қолжетімділігін қамтамасыз ету бағы-

тындағы жұмыстарға қатысты  з ой-

пікір лерін білдірді. Олардың тарапынан 

бірқатар сыни ескертпелер де айтылды. 

Бұл ескертпелер алдағы уақытта қаперге 

алынатын болды.Анар Ш КЕНОВА

АНА ТІЛІ

3

№45 (1355) 10 – 16 қараша 

2016 жыл


ТҰЛҒА

«ДОМБЫРА-ДУМАН» 

ҚУАНЫШ СЫЙЛАДЫ

АҚЫНМЕН 


БОЛҒАН КЕЗДЕСУ 

«АЛТЫН ДӘН ДАЛАСЫНЫҢ 

АСҚАҚ ҮНІ»

КЕШ


Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт 

аудандық мәдениет сарайында ҚР 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 

«Домбыра-думан» атты кеш болып  тті. 

Іс-шараның негізгі мақсаттарының бірі 

жас ұрпақты ұлттық құндылықтарға тәрбие-

леу, домбыра аспабын кәсіби деңгейде 

меңгерулеріне мүмкіндік жасау,  нерпаздарға 

кең жол ашып, қолдау к рсету болып та-

былды. «Домбыра-думан» шарасында дом-

бырашы жастар ән салып, күй шертіп, 

жиналған к пшілікке  нер к рсететті. «Дом-

быра думан» атауын алған бастаманың басты 

мақсаты - домбыраны, қазақ  нерін на-

сихаттау. Бұл іс-шарада музыка мектебінен 

Мақсұт Шыр шықбай,  бдірашит  міре, 

Атбұлақ ауылынан Ислам Мақсат, Мәдениет 

сарайының әншілері Нұрхан Байтұрсынов, 

Сакен Шаумаровтар  з  нерлерін ортаға сал-

ды. Олар халық әні «Ой қарағай», Абайдың 

«Татьянаның хаты», Кенен  зірбаевтың «Ба-

стау» әндерін және Құрманғазының «Ақсақ 

құлан», Динаның «Наурыз», Қазанғаптың «18 

жасар Балжан қыз», Т.Момбековтың «Ерке 

сылқым», «Салтанат» және т.б. күйлерін 

орындады.

Астанадағы «Оты-

рар» кітапханасында 

ақын Шаһизада 

бдікәрімов 

Л.Н.Гумилев атын-

дағы Еуразия ұлттық 

универси тетінің 

студенттерімен 

кездесті. Алпысқа 

жуық филологтардың 

басы қо сылған бұл шараны белгілі алашта-

нушы ғалым Дихан Қамзабекұлы жүргізді.

Құрметті қонақтардың қатарында Ұлттық 

ғылым  академиясының  коррес пон дент-

мүшесі, экономика ғылымының докторы, 

профессор Бақберген Досмамбетов  те бол-

ды. Ғалыммен қатар ҚР Еңбек сіңірген 

артисі Кенжеғали Мыржықбай мен айты-

скер ақын Серікзат Дүй сен ғазин ақынның 

шығармашылығына шынайы лебіз-пікірлерін 

білдірді. Кеш еркін сұрақ-жауап түрінде жал-

ғасын тапты. Шаһизада ақын да, студент тер 

де кезек-кезек  з  леңдерін оқып, кітап хана 

залының әдеби әрін аша түскендей болды. 

Ш а һ и з а д а  

б д і к ә р і м о в к е   е л о р д а 

т ріндегі кездесуде ЕҰУ проректоры Дихан 

Қамзабекұлы осы оқу ордасындағы ғылыми 

кеңестің шешімімен берілген Л. Гуми-

лев т сбелгісін табыс етті. Ал ақын  зінің 

«Гладиатор» атты жыр жинағын «Отырар» 

кі тапханасына және студенттерге сыйға 

тартты.


Қ а з а қ с т а н   Р е с п у -

бликасы Тәуелсіздігінің 

25  жылдық  мерей          то-

йы  на   орай   Құрман ға зы 

атындағы Қазақ мем-

л е к е т т і к   а к а д е м и я -

л ы қ   х а л ы қ   а с п а п т а -

ры ор кестрінің қаты-

суымен дирижер, Қа-

зақстан еңбек сіңір-

ген қайраткері Назымбек Молдахметовтың 

«Алтын дән даласының асқақ үні» атты 

шығармашылық кеші  теді. 

Концерт оркестр ғимараты залында биылғы 

қараша айының 10 күні. сағат 18:30 басталады. 

ШАРА


Биыл бодандық қамытын серпіп тастап  дер-

бес ел болғанымызға ширек ғасыр толғалы 

отыр. Осыған орай  күллі қазақты қуантар 

дүбірлі тойдың қарсаңында республикамыз 

бойынша кездесу, кеш, сайыс, басқа да түрлі 

шаралар ұйымдастырылатыны өздеріңізге 

мәлім. Атырау облысындағы аудандар 

бойынша соның алғашқы қарлығашы 

Құрманғазы ауданы болды.

ҚҰРМЕТ


ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Назарбаевтың Қазақстан мемлекеттілігін 

құру мен нығайтудағы «Мәңгілік Ел» ұлттық 

идеясының құндылықтарын жүзеге асы-

ру мақсатында және Тәуелсіздігіміздің 25 

жылдығына арналған «Қуатты  ңір – қуатты 

Қазақстан» атты мега-жобаның эстафетасы 

басталды. Эстафета барысында 19 округте 

ауыл ақсақалдарымен кездесу, Тәуелсіздіктің 

25 жылдығына арналған таныстырымдылық 

к рмелер ұйымдастырылып, бейнеролик-

тер, Елбасы туралы фильмдер к рсетіледі. 

леуметтік жағдайы т мен отбасыларға к мек 

беріледі, спорттық және ұлттық ойындар ой-

налады.  рбір ауылдық округ тақырыпқа сай 

зінің концерттік бағдарламасын ұсынады. Ме-

га-жоба бізден кейін Исатай және басқа аудан-

дарда жалғасып, Атырауда қорытындыланады.

Облыс әкімінің орынбасары  лібек 

Нәутиев бастаған топты 7-ші теміржол 

айырығынан аудан әкімінің орынбасары 

Жандос Бектеміров қарсы алды. Аталған 

жерге жиналған ақ түсті 25 авток лікке 

мінген эстафетаға қатысушылар алдында 

с з с йлеген  лібек Ибатоллаұлы мега-жоба 

белгісін  Жандос Мнафихұлына табыс етіп

шараға сәттілік тіледі.  рбір к лікте бір-

бірден к к туды желбіреткен ақ шағаладай 

керуен бірнеше шақырымдық жолды басып 

тіп, аудан орталығына кіре берісте күтіп 

тұрған 25 жас велошабандозға келіп жетті. 

Одан әрі екі топ бірге қозғалып, Самаркин 

ауылына жиналған, марафонға қатысатын 

25 спортшылармен бас қосты. Бірі қолына 

халық еңсесін к теріп,  зінің тәуелсіздігіне қол 

жеткізер деген ойға да келіп жүрдік. 

Үш мемлекет қайраткері, бұрынғы Одақты 

құрған мемлекеттердің  кілдері, біріншісі Ре-

сей Президенті Б.Ельцин, екіншісі  Украина 

Президенті Л.Кравчук, үшіншісі Белорус-

сия Президенті С.Шушкевич мынандай 

шешімге келді: «Біз барлық республикаларға 

бостандық берейік, әлемдегі соңғы империя ны 

таратайық». С йтіп, 1991 жылы 8 жел тоқсанда 

Одақ таратылды. Үш мемлекет бас  шысының 

бұл кездесуі Беловеж келісімі ретінде тарихта 

қалды. 


Одақтың таратылғаны, бұл тәуелсіз мем-

лекетті қалыптастыруға жолдың ашылғаны 

еді. Міне, сол кезде мемлекетіміздің басында 

хал қымызды алға жетелейтін, алысты бол-

жай білетін біздің Президентіміз Нұрсұлтан 

бішұлы тұрды. 

Менің ойымша, Нұрсұлтан  бішұлы қазақ 

халқының бағына дер кезінде, дер уақытында 

келген азамат. Елді жарқын жолға жетелейтін, 

жақсылыққа бастайтын сол елдің к шбасшы 

азаматы. Біздің к шбасшымыз – Нұрсұлтан 

бішұлы. 


Мен Назарбаев Нұрсұлтан  бішұлын 

саясатқа аралас қан кезден білемін. Жақын 

жүрдік. Бір кездері Президенттік кеңес де-

ген болды. Он адамнан тұратын. Соның бірі 

болдым. Президенттік кеңесте мемлекеттік 

мәселелерді қарап, шешіп жүрдік. 

Кейбіреулер: «Қазақ халқы осы бос тан-

дыққа, еркіндікке оңай жетті» дейді. Жоқ. 

Олай айтуға болмайды. Тарихты ұмытпауымыз 

керек. Біздің халық отаршылдыққа қарсы 370-

тен астам к теріліс ұйымдастырды. Мұның 

барлығы бостандық, азаттық жолындағы күрес 

еді. 

Біз Тәуелсіздігімізді одан әрі нығайтуымыз, тәуелсіздігін жариялау керек болды. Мен ел 

Президентінің тапсырмасы бойынша біздің 

республиканың Мемлекеттік тәуелсіздігі ту-

ралы Заң жобасын дайындауға кірістім. Маған 

біздің Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан 

 Н а з а р б а е в :   « С і з   о с ы н д а й   б а я н д а м а м е н 

мінберге к теріліп, тәуелсіздігімізді жария-

лайсыз» дегенді айтты. Парламент мінберіне 16 

желтоқсан күні 18 сағат 08 минутта к терілдім. 

Сол кезде мінбеге к терілуге бара жатқан 

менің к ңіл күйімді с збен жеткізу қиын. 

Толқыныстан болар, жүрегім лүпілдеп, сан 

түрлі ойларға беріліп бара жаттым. Мінбеге 

дейінгі шамалы жерде елімнің кешегісі мен 

бүгіні к з алдымда кино лентасындай зырылдап 

тіп жатты. Бұл ата-бабаларымыздың ғасырлар 

бойы армандаған ең үлкен қуанышы еді ғой. 

«Шынымен жеттік пе?» деген ой бойымды 

кернеді. 30 минутта баяндамамды бітірдім. 

Мінбеде тұрып, елімнің Тәуелсіздігін жария 

еткенім зор бақыт еді. Осы сәттің бұйыруы 

Президентіміздің маған к рсеткен сенімі 

деп сезінемін. Заң жобасындағы «Қазақстан 

Республикасы – Тәуелсіз мемлекет» деген 

жолдарды оқығанымда қуанышым қойныма 

сыймай, жүрегім жарыла жаздап тұрды. Себебі 

бостандықты, тәуелсіздікті жариялау әркімнің 

үлесіне тие бермейді. Оны жария ететін бір 

адам болады. Сол бақытты сәт маған бұйырды. 

Сонда біздің тәуелсіздігімізді ең алғаш 

мойындаған мемлекет Түркия болды. Тәуелсіз-

діктің жария етілгеніне отыз-ақ минут болған. 

Бұл дипломатия тарихында сирек кездесетін 

жағдай. Осыдан-ақ түрік халқының бізге деген 

ықылас-пейілін аңғаруға болар еді. 

Жоғарыдағы Заң қабылданғаннан бастап 

елдің тәуелсіз даму жолы басталды. 

Ата-бабамыз армандаған Тәуелсіздікке ие 

болдық. Биыл оның жиырма бес жылды ғын 

«Қуатты өңір - қуатты Қазақстан»

БАЙҚАУ


«Назарбаев орталығында» Қазақстан Республи-

касы Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына орай  ткізген үздік қазақтілді 

интернет-сайт байқауының жеңімпаздарын ма-

рапаттау рәсімі  тті. 

Аталған сайысқа ғаламтор кеңістігіндегі 

тәжірибесі кемінде бір жылды құрайтын, тек қазақ 

тілінде ақпарат тарататын үкіметтік емес, тәуелсіз 

қоғамдық сайттар қатысты. Қазылар алқасы сайт-

тарды мазмұны, қызмет бағыты, интерактивтілігі, 

қазақ тілі мен ұлттық құндылықтардың дәріптелуі, 

патриоттық тақырыптардың үздіксіз к терілуі, 

к ркемдік жағы, идея ерекшелігі, тартымдылығы 

секілді талаптар бойынша саралады.

Байқауға республиканың барлық аймақта-

рынан 30-дан астам  тінім түсіп, байқау комиссия-

сы 7 аталым бойынша жеңімпаздарды анықтады. 

Сыйлықты ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты 

Нұртай Сабильянов тапсырды. 

«Рухани азық» аталымы бойынша - «qasym.kz», 

«Терең ізденіс» аталымы бойынша - «kazmuseum.

kz» және «Шынайы  мір» аталымына «tobyl-torgai.

kz» лайық деп танылды. Сонымен бірге «Спорт ты-

нысы» тақырыбына сай келген «dodasport.kz» сайты 

мен «Жастар әлемі» аталымы үшін марапатталған 

«massaget.kz» порталы, «Білім бұлағы» аталымы 

бойынша «martebe.kz» сайты үздіктер қатарынан 

к рінді. Жеңімпаздарға 300 мың теңге к лемінде 

сыйақы берілді.

«Алдағы жылы да бұл шараны қолға алу ойы-

мызда бар. Биыл мүмкіндігімізге қарай 300 мың 

теңге к лемінде сыйлық тағайындадық. Келесі 

жылы номинациялар санын 10-ға жеткізіп, жүл деге 

берілетін соманы да к бейтеміз деген ойда мыз»  

дейді осы іс-шараны ұйымдастырушы Мемле  кеттік 

тілді дамыту қорының т рағасы Азат Шәуеев.Сәуле АҚЫЛБАЕВА

АСТАНА


Үздіктер 

марапатталдыБиыл ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өтеміз. 

Айтулы мереке қарсаңында көрнекті ғалым, заң 

ғылымының докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның 

академигі Сұлтан Сартаевпен сұхбаттасудың 

сәті түскен еді. Сұлтан Сартайұлының есімі 

біздің елімізге жақсы белгілі. Ол 1955 жылдан 

бастап республи камыздың ірі заң жобаларын 

дайындауға атсалысып келеді. Бұлардың 

ішінде «Қазақ КСР Президенті туралы» Заңның, 

«Қазақ КСР-нің Мемлекеттік егемендігі туралы» 

декларацияның», «Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Заңның 

жобасы бар. 

нәтижесінде мақсатымызға жеткенбіз. Мұны 

с з реті келген соң айтып отырмын. 

– Қандай қасиетті жоғары бағалайсыз? 

– Жасым болса 90-ға келіп қалды. 90-ға кел-

дім, қартайдым деп қол қусырып отырған жоқ-

пын. Шамам келгенше  з жұмысым ды атқарып 

жатырмын. Бір азаматтай атқарудамын деп 

ойлаймын. Ең бағалайтыным – шындық. Басың 

кетсе де шындықты айтуға тиіссің. Шындық 

болмаса  мірдің  рістеуі, жандануы қиын. – Ел-жұртқа қандай тілек айтар едіңіз? 

– Қазақстанның әрбір азаматына менің 

тілейтінім – денсаулық. Ақиқат жолды 

қолдап, оны  рістетуге бар күшті салу керек. 

Менің к пшілікпен кездескенде,  здерің-

дей журналистермен сұхбаттасқанда беретін 

бата-тілегім бар. Артық болмас. Соны осы 

жолы да қайталағым келеді: 

Бұлақты к рсең к зін аш,

М лдіреп суы ағатын.

Талаптыны к рсең жолын аш, 

Елге тірек болатын. 

Қисайып жатса жас терек

Сүйеп оны қоярсың. 

Кездессе егер жас зерек

Ақылшысы боларсың. 

Қанаты сынса сұңқардың, 

Қорегін тауып берерсің. 

Еңсесі түссе жігіттің, 

К терерсің кеудесін. 

Шалшықта жатса жүзетін, 

К лге апарып саларсың. 

Қабағы түссе жігіттің, 

Күлдіріп  зің аларсың.

Қанаттыға аспан кең,

Жолын тапса ұшатын.ңгімелескен 

Нұрперзент ДОМБАЙ

– Ең алдымен, Тәуелсіздік туралы ой-пайы-

мыңызды біле отырсақ...

– Тәуелсіздік үлкен, қастерлі ұғым. Тәуелсіз 

болсаң біреудің алдына барып, басыңды 

иіп тұрмайсың.  зіңнің шама-шарқыңа, 

қайрат-жігеріңе қарай тиісті мәселелерді 

шешіп отырасың. Тәуелсіз мемлекеттер 

здерінің егемендігін сақтап, нығайтуға ты-

рысады. Тәуелсіздік болмаса мемлекеттің 

рістеуі қиын. Тәуелсіздіктің арқасында ғана 

жетістіктерге жетіп келеміз.  

Тәуелсіздік алу – әрбір мемлекеттің 

міріндегі ең бақытты сәт. Оны баянды ету, 

мәңгілік жасау сол елдің басшысы мен хал-

қына тікелей байланысты. Елді к ркейтуді 

әркім ойлауы тиіс. Осы жолда білімін, білігін, 

күш-жігерін жұмсау әрбір азаматтың міндеті. 

«Жұмыла к терген жүк жеңіл» дейді. Алға 

қойған мақсат жолында бәріміз бір жұдырық 

болып, күш біріктіре қимылдасақ алынбайтын 

асу болмайды. 

Бүгінгі күні дүниежүзінде 149 тәуелсіз 

мемлекет бар.  лемдегі жеті жарым  мил лиард 

 халық осы мемлекеттерде  мір сүреді. 

Солардың ішінде жер к лемі жағынан тоғы-

зыншы орын алатын – біздің Қазақ елі. 

Республикамыз тек кең-байтақ жерді алып 

жатқан жоқ. Жеріміздің қай жерін түртіп 

жіберсең сол жерден Менделеев элемент-

терінің бірі шыға келеді. Басты міндет осы 

байлықты заманауи технологияларды пайда-

лана отырып елдің игілігі үшін игеру. Кешегі 

кеңес дәуірінде егемен республика болдық 

деп жүргеніміз жай еді. Саясаттың айтылуы-

мен солай болды. Ол кезде біз Ресейдің 

құрамында болдық. КСРО болғанымен, ол 

– Ресей. Дүниежүзілік ең соңғы империяның 

қарамағында  мір сүрдік. Империя дегеніміз

ол сеніменен кейде санасады, к біне ешқандай 

санаспайды.  зі қалай билейді, қалай ойлай-

ды, қалай шешеді – солай болады. 

Сол уақыттары республикамызда шығатын 

заттардың тоқсан үш пайызын Ресейге алып 

кетіп жатты, бізде жеті-ақ пайызы қалды. 

Біздің экономикамызды әдейі осылай жа-

сады. С йтіп, к зімізді бақырайтып қойып 

«Қазақстан  зінше  мір сүре алмайды, біздің 

арқамызда ел болып отыр» деді. Осыған бізді 

сендіргісі келді. Ол кездегі саясат осылай 

рбіді. Шындықты, туралықты айтсаң басың 

кететін заман еді. Бір уақыт болар, сол кезде ТӘУЕЛСІЗДІК АЛУ – 

мемлекет үшін ең жұлдызды сәт

бекіте түсуіміз керек. Бұл бәрімізге байланыс-

ты. Жұмыла іс-әрекет етуіміздің арқасы болар, 

туған еліміз жыл санап  сіп- ркендеп келеді. 

Мен машинамен жүргенді жақсы к ремін. 

Елімді бір рет жылда аралап та шығамын. Туған 

ауылымда,  зге де елді мекендерде боламын. 

Сонда байқайтыным, к п жерде құрылыс кран-

дары жұмыс істеп жатады. Бұл дегенің осы жер-

де мектеп немесе аурухана, я болмаса мәдениет 

ошағы салынып жатқанын аңғартады. 

Қазақстан Тәуелсіздік алған мемлекеттер-

дің ешқайсысынан қалып жатқан жоқ. Ауыз 

толтырып айтарлық жетістіктерден кенде 

емес піз.  негемізден, ісімізден, жұмы сы-

мыз  дан дүниежүзі құлағдар. Біз еліміздің 

к ш  басшысы болып Нұрсұлтан  бішұлының 

жүр ге ніне қуануымыз керек. Ол кісінің саяса-

тын қолдауымыз қажет. Сонда алға қойған 

мақ сатымызға  жетеміз. – Жоғарғы Кеңестің мінбесінде тұрып, 

мемлекеттің Тәуелсіздігін жариялау сәті Сізге 

бұйырды ғой... 

– Одақ тарағаннан кейін Мемлекетіміздің 

атап  теміз. Тәуелсіздікті алу бар да, енді оны 

баянды ету бар. Мұның  зі зор міндет, үлкен 

жұмыс. Біз бүкіл халық болып Президентіміздің 

саясатына қолдау к рсе туіміз керек. Мемлекет 

басшысының саясатын қолдамаса ол мемлекет 

сіп,  ркендей алмайды. Елбасының саяса-

ты қолдауға тұратын, жұрт к ңілінен шығып 

отырған саясат. 

Қазақ тілін мемлекеттік тіл деп жария-

лау да оңай болмады. «Тек қана қазақ тілі 

мемлекеттік тіл болсын» деп талай тартысқа 

түскен адамның бірімін. Ақыры Парламент-

те осылай деп жарияладық. Орыстың тілін 

ұлтаралық қатынас құралы дедік. 

Баяғыда автономиялық мемлекет болып 

тұрған кезімізде екі тілді мемлекеттік тіл 

дегенбіз. Бірақ қазақ тілі дәлізде қалып қойды. 

Орыс тілі жоғары к теріліп кетті. Сондықтан 

екі тілді мемлекеттік тіл деп жариялауымыз 

әділеттілік болмас еді. Б тен мемлекеттің тілі 

неге біздің елімізде мемлекеттік тіл болуы ке-

рек?  зіміздің тілімізге ғана мемлекеттік деген 

мәртебе берілуі тиіс. Осылай айтып жүріп, 

еліміздің к к байрағын, екіншісі эстафе-

та эмблемасын ұстаған қос салт атты алға 

түсті. Эстафетаны С.К шекбаев атындағы 

Мәдениет үйінің алдында Қазақстан Жазу-

шылар одағының мүшесі, Құрманғазы ау-

данының Құрметті азаматы, Қазақстан Гума-

нитарлық ғылымдар академиясының ака-

демигі  мірзақ Қажымғалиев қабылдап алды.

– Тәуелсіздік алғаннан бері мемлекетіміз 

Е л б а с ы м ы з д ы ң   б а с т а у ы м е н   к п т е г е н 

табыстарға жетіп жатыр. Қысқаша ғана мы-

сал келтіріп  тсек, облысымызда осы жылдар 

ішінде 138 білім беру, 48 денсаулық сақтау 

нысандары бой к терді. Оның сыртында 

Қиғаш бойындағы ауылдар газбен, ауызсумен 

толықтай қамтылды. Биылғы жылдың  зінде 

Құрманғазы ауданында 2 мектептің құрылысы 

басталса, Азғыр  ңіріне газ жеткізу де шешімін 

таппақшы. Осыдан 25 жыл бұрын дүниеге кел-

ген балалар  сіп-жетіліп, ел дамуына үлестерін 

қосуда. Бұрын жастарымыз іргелес Ресейде 

білім алуды армандаса, қазір шетелдерге ба-

рып, жоғары оқу орындарына түсулеріне де 

жағдай туғызылған. Басталып жатқан мына 

эстафета бүгін Ганюшкин ауылдық округінде 

шымылдығын ашса, ертең ауданның қалған 

округтерінде де жалғасын табады, – дейді 

жиналғандар алдында с з с йлеген облыс 

әкімінің орынбасары  лібек Ибатоллаұлы. 

Мерекелік сазды бағдарлама аталған 

Мәдениет үйінің жанындағы «Жиделі» 

фольклорлық ансамблінің орындауындағы 

к ү й м е н   а ш ы л д ы .   О д а н   ә р і   к п ш і л і к 

нерпаздарымыз бен  нерлі оқушыларымыз 

Т.Қажыгереевтің,  Ж.Сағындықовтың,       С. 

 Шәмшиденованың,  Ж.Кенжеғалиевтің,  Га-

нюшкин мектеп жатақханасының жанындағы 

«Наз» би тобының, ағайынды Елемесовтердің 

және т.б. орындауындағы ән мен биді тама-

шалады. 

Қанат ҒҰМАРОВ

Атырау облысы 

Құрманғазы ауданы

ТІЛ МӘСЕЛЕСІ 

СӨЗ БОЛДЫ

Алматыдағы Достық үйінде халықаралық 

«Қазақ тілі» қоғамының құрылу күніне 

орайластырып «Қазақ жазуы мен емлесінің 

зекті мәселелері» атты д ңгелек үстел 

болып  тті. 

Тіл жанашырлары мен БАҚ  кілдері бас 

қосқан жиында мемлекеттік тіл – қазақ тілінің 

бүгінгі күнгі  зекті мәселелері талқыланып, 

зара пікір алмасылды. 

Аталған жиынды филология ғылымының 

д о к т о р ы ,   х а л ы қ а р а л ы қ   « Қ а з а қ   т і л і » 

қоғамының вице-президенті Ғарифолла 

нес жүргізіп отырды. Бас баяндаманы фило-

логия ғылымының докторы Сейдін Бизақов 

жасады. Филология ғылымының докторлары 

Қаламқас Қалыбаева, Тыныштық Ермеко-

ва, филология ғылымының кандидаттары 

 Асылбек Тасымов, Қайсар Қадырқұлов және 

т.б. с з с йлеп,  з ойларын білдірді.  

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ4

№45 (1355) 

10 – 16 қараша 

2016 жылДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет