Мемлекет жəне құқық теориясы құқық салаларының жəне заң ғылымдарыныңPdf көрінісі
бет18/21
Дата22.12.2016
өлшемі1,59 Mb.
#266
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 
 
Мемлекет жəне құқық теориясы 
 пəні бойынша 
студенттердің оқу жетістіктерін бағалау жəне бақылау бойынша  материалдар 
1.
 
Бағалаудың ұстанымдары мен жүйесі. 
Пəннің  оқытылуы  бөлінген  сағат  көлемінде  дəріс,  практикалық  жəне  зертханалық  сабақ 
түрінде  өтеді,  сондай-ақ  ағымдағы,  аралық  бақылау  (7  жəне  14  апта)  жəне  қорытынды 
бақылау  (емтихан)  бірге  жүргізіледі.  Оқу  қорытындысында  жақсы  баға  алынған  болса,  пəн 
бойынша кредит есептеледі. 
Студент  оқу  материалының  бағдарламасын  толық  меңгерген  жағдайда,  тапсырылған 
жеке, өзіндік жəне практикалық жұмыстарды орындап, барлық дəріс жазбалары түгел болса 
жақсы  баға  қойылады.  Бағдарлама  шеңберіндегі  сұрақтарға  дұрыс,  саналы  жəне  сенімді 
жауап  беруі  керек.  Түрлі  практикалық  тапсырмаларды  алған  білімімен  өз  бетінше  орындай 
алуы. Ауызша жауап беруде əдеби, кəсіби тілді қолданып, қате жібермейді. 

 
Білім  алушылардың  үлгерімін  ағымдағы  бақылау  пəндік  оқу  бағдарламаларына 
байланысты мына түрлерді қамтиды: ауызша сұрау, жазбаша бақылау, аралас бақылау, пікір 
сайыстар, тренингтер, дөңгелек үстелдер, кейс-сатылар, тесттер мен үй тапсырмаларын сұрау. 
2. Білім алушылардың білімін өлшеу құралдары 
Білім  алушылардың  білімін  өлшеу  құралдары  ретінде  баға  шкаласы  енгізіледі.  Баға 
шкаласы  балдық-рейтингілік  əріптік  жүйеге  негізделген.  Балдык-рейтингілік  əріптік  жүйеде 
он  балдық  жүйемен  бағалау  əдісі  қалыптасады  жəне  дəстүрлі  бағалар  мен  бағаның 
пайыздық  мөлшері  əріптік  жүйе  бойынша  бағалаудан  тұратын  сандық  балама  балмен 
сəйкестендіріледі. Білім деңгейін əріптік жүйемен бағалауда ағылшын тілі алфавитінің А (ең 
жоғары баға) мен Ғ (ең нашар баға) аралығындағы əріптері қолданылады. 
Он балдық жүйемен есептеуде араб санымен 4,0 -ден 1,0- re дейінгі сандық баламалар - 
оң бағалар, 0 қанағаттанарлықсыз бағаның сандық баламалы балы болып табылады. 
Бағалаудың  пайыздық  мазмұны  пайызбен  анықталады.  Бұған  қоса  50%-дан  100%-ға 
дейінгі  бағалаулар  жағымды  бағаларға  жатады  да,  0%-дан  49%-ға  дейінгілер  бағалаулар 
қанағаттанарлықсыз бағалауларга жатады. 
Дəстүрлі баға шкаласы төрт балдық шкалада «өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық», 
«қанағаттанарлықсыз» қатарында түзіледі. 
Балдық-рейтингілік əріптік жүйе оқытудың барлық білім алушыларға қолданылады. 
 
Əріп баламасы 
Сандық 
бағалау 
Пайыз мөлшері,  

Мəні 
А 
4,00 
95-100 
Өте жақсы 
А- 
3,67 
90-94 
В+ 
3,33 
85-89 
Жақсы 
В 
3,0 
80-84 
В- 
2,67 
75-79 
С+ 
2,33 
70-74 
Қанағаттанарлық 
С 
2,0 
65-69 
С- 
1.67 
60-64 
D+ 
1.33 
55-59 

1.0 
50-54 


0-49 
Қанағаттанарлықсыз 
 
Емтихан окушылардың тиісті мамандықты игеру процесі кезінде алған білімі, іскерлігі, 
дағдыларымен құзыреттілігін тексеруге бағытталған.  
Рұксат алу рейтінгілік баға пəн бойынша білімнің корытынды бағасының 60% құрайды. 
Қорытынды  бақылаудың  бағасы  пəн  бойынша  білімді  қорытынды  бағалаудың  40% 
кұрайды. 
Емтиханға  келген  жағдайда  студенттің  өзімен  бірге  емтиханға  жіберілгені  туралы  сынақ 
кітапшасында  штамп  болуға  тиісті.  Декан  факультетінің  рұқсатынсыз  студент  емтиханға 
жіберілмейді. 
Рейтингтік  бақылауды  қорытындылау  барысында  30%  жинамаған  студент  емтиханға 
жіберілмейді.  
Ақылы  түрде  оқитын  студенттердің  оқуға  төлем  қарызы  болса,  онда  емтиханға 
жіберілмейді. 
 Курстық  жұмыс  бойынша  сынақ  болмаған  жағдайда  студент  бірінші    емтиханға    ғана 
жіберіледі. 

 
Келісілген  уақытта  ауруына  немесе  себепті  жағдайларға  байланысты  емтихан  тапсыруға 
келе алмаған студентерге жеке тапсыру мерзімі қойылады. 
 
3. 
       
1  семестрдің  1-7  апталардағы  тақырыптар  бойынша  сұрақтар  мен 
тапсырмалар тізімі:  
1. Мемлекет жəне құқық теориясының пəні 
2. Қоғамдық жəне заң ғылымдарының жүйесінде мемлекет жəне құқық теориясының алатын 
орны 
3. Мемлекет жəне құқық теориясының əдісі 
4. Алғашқы қауымдық қоғам, оның дамуы жəне ыдырауы 
5. Мемлекеттің пен құқықтың пайда болуы, оның объективтік заңдары 
6. Мемлекеттің пайда болуы туралы теориялар 
7. Құқықтың пайда болуы туралы теориялар 
8. Мемлекет ұғымы, белгілері 
9. Мемлекеттік билікті жүзеге асыру əдістері 
10. Мемлекеттің мəні 
11. Мемлекет функцияларының ұғымы 
12. Мемлекет функцияларының классификациясы 
13. Мемлекеттік органдар: ұғымы, белгілері, түрлері 
14. Мемлекет механизмі 
15. Мемлекет механизмі қызмет етуінің жəне құрылымының қағидалары 
16. Мемлекет механизмінің құрылымы 
17. Мемлекет нысанының түсінігі 
18. Басқару нысаны 
19. Мемлекеттің құрылымының нысаны 
20. Саяси режим 
21. Мемлекет типологиясындағы формациялық көзқарас 
22. Мемлекет типологиясындағы өркениеттік көзқарас 
 
1  семестрдің  8-15  апталардағы  тақырыптар  бойынша  сұрақтар  мен  тапсырмалар 
тізімі:  
1. Құқықтық мемлекет түсінігі 
2. Құқықтық мемлекеттің қағидалары 
3. Азаматтық қоғам ұғымы 
4. Азаматтық қоғамның қағидалары 
5. Саяси жүйе ұғымы, құрылымы мен функциялары 
6. Қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттің орны мен рөлі 
7. Саяси жүйенің негізгі субъектілері 
8. Құқықтың ұғымы, белгілері 
9. Құқықтың қағидалары 
10. Құқық функциялары 
11. Əлеуметтік жəне техникалық нормалар 
12. Əлеуметтік нормалар ұғымы жəне түрлері 
13. Құқық пен моральдың өзара байланысы 
14. Құқық нысаны 
15. Құқық нысанының түрлері 
16. Заң түсінігі жəне оның түрлері 
17.  Нормативтік-құқықтық  актілердің  уақыттағы,  кеңістіктегі  жəне  тұлғаларды  қамту 
өрісіндегі күші 
18. Құқық нормасы ұғымы, белгілері 
19. Құқық нормасының құрылымы 
20. Құқықтық норма элементтерінің заң баптарында баяндалуы 

 
21. Құқықтық нормалардың түрлері 
 
  2  семестрдің  1-7  апталардағы  тақырыптар  бойынша  сұрақтар  мен  тапсырмалар 
тізімі: 
1. Құқық жүйесі ұғымы, негізгі элементтері  
2. Құқықтық реттеу пəні мен əдістері 
3. Құқықшығармашылық ұғымы, қағидалары  
4. Құқықшығармашылық кезеңдері 
5. Мемлекеттің құқықшығармашылық қызметінің қағидалары 
6. Заңдарды жүйелеу ұғымы жəне т үрлері  
7. Инкорпорация 
8. Кодификация 
9. Консолидация 
10. Заңдық техника 
11. Құқықтық қатынас ұғымы жəне оның белгілері 
12. Құқықтық қатынас пен құқықтық норманың өзара байланысы 
13. Құқық қатынастарының субъектілері 
14. Құқыққабілеттілік 
15. Əрекет қабілеттілік 
16. Құқықтың субъектілігі 
17. Құқықтық қатынастың объектілері, оның түрлері 
18. Заңды фактілер жəне оларды жіктеу 
19. Құқықты жүзеге асыру ұғымы, түрлері 
20. Құқықты қолдану – құқықты жүзеге асырудың күрделі нысаны ретінде 
21. Құқықты қолдану процессінің сатылары 
22. Құқықты қолдану актілері: түсінігі, түрлері 
23. Құқықтағы кемістіктер түсінігі жəне оның жоюдың əдіс-тəсілдері 
24. Құқықтық нормаларға түсіндірме беру ұғымы жəне оның қажеттілігі 
25. Субъектілер бойынша құқықты түсіндірудің түрлері 
26. Құқықты талқылаудың тəсілдері 
27. Құқыққа түсіндірме беру актілері: ұғымы, түлері 
 
2  семестрдің  8-15  апталардағы  тақырыптар  бойынша  сұрақтар  мен  тапсырмалар 
тізімі: 
1. Құқықтық жүйе ұғымы 
2. Англо-саксондық құқықтық жүйе 
3. Роман-германдық құқықтық жүйе 
4. Мұсылман құқықтық жүйесі 
5. Құқықтық сана ұғымы, түрлері 
6. Құқық жəне құқықтық сана: өзара байланысы 
7. Құқықтық мəдениет жəне құқықтық тəрбие беру 
8. Құқықтық нигилизм жəне құқықтық идеализм 
9. Құқықтық мінез-қылық ұғымы, түрлері 
10. Құқықтық мінез-қылық құрамы 
11. Құқықбұзушылық ұғымы, белгілері 
12. Құқықбұзушылықтың заңдық құрамы 
13. Құқықбұзушылық түрлері 
14. Құқықбұзушылықтың болу себептері жəне оны жоюдың жолдары 
15. Заңды жауапкершілік ұғымы, белгілері, түрлері 
16. Заңды жауапкершіліктен босататын мəн-жайлар 
17. Заңды жауапкершіліктен босатудың негіздері. Кінəсіздік презумпциясы. 

 
18. Заңдылық ұғымы жəне оның қағидалары 
19. Құқықтық тəртіп түсінігі 
20. Құқықтық тəртіа құрылымы 
21. Құқықтық тəртіа функциялары 
22. Құқық, заңдылық, құқықтық тəртіп 
23. Құқықтық реттеу механизмі ұғымы 
24. Құқықтық реттеу механизмінің құрылымы 
25. Құқықтық реттеу механизмінің маңыздылығы 
26. Мемлекет, құқық, экономика 
27. Мемлекет, құқық, ұлт 
28. Жеке тұлға жəне мемлекет 
 
4. Емтихан сұрақтары мен тест тапсырмалар тізімі. 
Мемлекет жəне құқық теориясы  пəні бойынша  емтихан сұрақтары: 
 
1. Мемлекет жəне құқық теориясының пəні 
2. Қоғамдық жəне заң ғылымдарының жүйесінде мемлекет жəне құқық теориясының алатын 
орны 
3. Мемлекет жəне құқық теориясының əдісі 
4. Алғашқы қауымдық қоғам, оның дамуы жəне ыдырауы 
5. Мемлекеттің пен құқықтың пайда болуы, оның объективтік заңдары 
6. Мемлекеттің пайда болуы туралы теориялар 
7. Құқықтың пайда болуы туралы теориялар 
8. Мемлекет ұғымы, белгілері 
9. Мемлекеттік билікті жүзеге асыру əдістері 
10. Мемлекеттің мəні 
11. Мемлекет функцияларының ұғымы 
12. Мемлекет функцияларының классификациясы 
13. Мемлекеттік органдар: ұғымы, белгілері, түрлері 
14. Мемлекет механизмі 
15. Мемлекет механизмі қызмет етуінің жəне құрылымының қағидалары 
16. Мемлекет механизмінің құрылымы 
17. Мемлекет нысанының түсінігі 
18. Басқару нысаны 
19. Мемлекеттің құрылымының нысаны 
20. Саяси режим 
21. Мемлекет типологиясындағы формациялық көзқарас 
22. Мемлекет типологиясындағы өркениеттік көзқарас 
23. Құқықтық мемлекет түсінігі 
24. Құқықтық мемлекеттің қағидалары 
25. Азаматтық қоғам ұғымы 
26. Азаматтық қоғамның қағидалары 
27. Саяси жүйе ұғымы, құрылымы мен функциялары 
28. Қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттің орны мен рөлі 
29. Саяси жүйенің негізгі субъектілері 
30. Құқықтың ұғымы, белгілері 
31. Құқықтың қағидалары 
32. Құқық функциялары 
33. Əлеуметтік жəне техникалық нормалар 
34. Əлеуметтік нормалар ұғымы жəне түрлері 
35. Құқық пен моральдың өзара байланысы 
36. Құқық нысаны 

 
37. Құқық нысанының түрлері 
38. Заң түсінігі жəне оның түрлері 
39.  Нормативтік-құқықтық  актілердің  уақыттағы,  кеңістіктегі  жəне  тұлғаларды  қамту 
өрісіндегі күші 
40. Құқық нормасы ұғымы, белгілері 
41. Құқық нормасының құрылымы 
42. Құқықтық норма элементтерінің заң баптарында баяндалуы 
43. Құқықтық нормалардың түрлері 
44. Құқық жүйесі ұғымы, негізгі элементтері  
45. Құқықтық реттеу пəні мен əдістері 
46. Құқықшығармашылық ұғымы, қағидалары  
47. Құқықшығармашылық кезеңдері 
48. Мемлекеттің құқықшығармашылық қызметінің қағидалары 
49. Заңдарды жүйелеу ұғымы жəне т үрлері  
50. Инкорпорация 
51. Кодификация 
52. Консолидация 
53. Заңдық техника 
54. Құқықтық қатынас ұғымы жəне оның белгілері 
55. Құқықтық қатынас пен құқықтық норманың өзара байланысы 
56. Құқық қатынастарының субъектілері 
57. Құқыққабілеттілік 
58. Əрекет қабілеттілік 
59. Құқықтың субъектілігі 
60. Құқықтық қатынастың объектілері, оның түрлері 
61. Заңды фактілер жəне оларды жіктеу 
62. Құқықты жүзеге асыру ұғымы, түрлері 
63. Құқықты қолдану – құқықты жүзеге асырудың күрделі нысаны ретінде 
64. Құқықты қолдану процессінің сатылары 
65. Құқықты қолдану актілері: түсінігі, түрлері 
66. Құқықтағы кемістіктер түсінігі жəне оның жоюдың əдіс-тəсілдері 
67. Құқықтық нормаларға түсіндірме беру ұғымы жəне оның қажеттілігі 
68. Субъектілер бойынша құқықты түсіндірудің түрлері 
69. Құқықты талқылаудың тəсілдері 
70. Құқыққа түсіндірме беру актілері: ұғымы, түлері 
71. Құқықтық жүйе ұғымы 
72. Англо-саксондық құқықтық жүйе 
73. Роман-германдық құқықтық жүйе 
74. Мұсылман құқықтық жүйесі 
75. Құқықтық сана ұғымы, түрлері 
76. Құқық жəне құқықтық сана: өзара байланысы 
77. Құқықтық мəдениет жəне құқықтық тəрбие беру 
78. Құқықтық нигилизм жəне құқықтық идеализм 
79. Құқықтық мінез-қылық ұғымы, түрлері 
80. Құқықтық мінез-қылық құрамы 
81. Құқықбұзушылық ұғымы, белгілері 
82. Құқықбұзушылықтың заңдық құрамы 
83. Құқықбұзушылық түрлері 
84. Құқықбұзушылықтың болу себептері жəне оны жоюдың жолдары 
85. Заңды жауапкершілік ұғымы, белгілері, түрлері 
86. Заңды жауапкершіліктен босататын мəн-жайлар 
87. Заңды жауапкершіліктен босатудың негіздері. Кінəсіздік презумпциясы. 

 
88. Заңдылық ұғымы жəне оның қағидалары 
89. Құқықтық тəртіп түсінігі 
90. Құқықтық тəртіп құрылымы 
91. Құқықтық тəртіп функциялары 
92. Құқық, заңдылық, құқықтық тəртіп 
93. Құқықтық реттеу механизмі ұғымы 
94. Құқықтық реттеу механизмінің құрылымы 
95. Құқықтық реттеу механизмінің маңыздылығы 
96. Мемлекет, құқық, экономика 
97. Мемлекет, құқық, ұлт 
98. Жеке тұлға жəне мемлекет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Мемлекет жəне құқық теориясы пəні бойынша тест тапсырмалары. 
 
 
Que:Мемлекет  жəне  құқық  теориясы  пəнін  мына  анықтамалардың  қайсысы  дұрыс  деп 
анықтайды? 
Ans: мемлекет жəне құқық теориясының пəні мемлекет жғне құқықтың пайда болуын, дамуы 
мен қызмет атқаруының жалпы заңдылықтарын, олардың қоғамдағы мғнін, сондай-ақ саяси 
жғне құқықтық сананың ерекшеліктері мен заң арқылы реттелуін зерттеп зерделеу 
Ans: мемлекет жғне құқық теориясының пəні дегеніміз қоғамдық құбылыстарыдың түгелдей 
бəрін  зерттеп,  зерделеу  жəне  мемлекетті,  құқықты,  мəдениетті,  дінді,  моральді  (өнегені) 
зерттеу 
Ans:  мемлекет  жəне  құқық  теориясының  пəні  дегеніміз  барлық  мемлекеттік  құқықтық 
құбылыстарды жғне олардың қоғамдағы сан-алуан көріністерін зерттеу, оқып білу 
Ans:  мемлекет  жəне  құқық  теориясының  пəні  дегеніміз  мемлекет  болмысының  белгілі  бір 
саласын жəне құқық пен заңдардың нақты саласын зерттеп - зерделеу 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que:Мына құбылыстардың қайсысы тікелей мемлекеттік құқықтық құбылыстарға жатады? 
Ans: саяси сана жəне саяси мəдениет; 
Ans: əдет -ғұрып, мораль, дін; 
Ans: заңдылық, нормативтік-құқықтық актілер, құқықтық сана, құқықтық қатынас, 
мемлекеттік аппарат; 
Ans: салт дəстүр, ізгілік, мғдениет; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет жəне құқық жалпы теориясының заң ғылымдары жүйесіндегі ерекше рөлін 
қай сипаттама көрсетеді 

 
Ans: интеграциялық; 
Ans: əдістемелік; 
Ans: жалпы теориялық; 
Ans: идеологиялық; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет жəне құқықтың жалпы теориясы заң ғылымдарының қай түріне жатады. 
Ans: салалық ғылымдарына 
Ans: жалпы теориялық ғылымдарына  
Ans: салааралық ғылымдарына 
Ans: шетелдердің мемлекеттері мен құқықтарын зерттейтін ғылымдарға 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que: Құқықтанудың негізін қалайтын ғылымды атаңыз? 
Ans: Əкімшілік құқық 
Ans: Мемлекет жəне құқық теориясы  
Ans: Еңбек құқығы  
Ans: Қылмыстық құқықғы ғылымы 
Ans: Криминалистика 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет жəне құқық теориясы пəні курсының міндеттерін атаңыз? 
Ans: аталғандардың бəрі;   
Ans: студентердің заңгерлік кəсіби көзқарастарын қалыптастыру; 
Ans: мемлекеттік, құқықтық құбылыстарды зерттеуде студенттердің жүйелі оңтайлы 
əдістемелерді табу жəне қолдану шеберлігін шыңдау; 
Ans: мемлекет жəне құқықтың негізгі ұғым -түсініктері жғне санаттарымен таныстыру; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет жəне құқық теориясының  пғнi: 
Ans: барлық мемлекеттiк-құқықтық құбылыстар 
Ans: нақты мемлекеттер мен құқықтық жүйелердiң пайда болуы мен дамуы 
Ans: барлық қоғамдық құбылыстар – соның  iшiнде мəдениет, дiн жəне өнеге 
Ans: мемлекет пен құқықтың  қызмет етуi мен дамуының , пайда болуының  жалпы 
заңдылықтарын, олардың  мəнiсiн, қоғамдағы қызметi мен бағытын зерттеу  
Corr:4 
Pnt:1 
 
Que:  Салалық заң ғылымдары: 
Ans:  қылмыстық құқық, конституциялық құқық, азаматтық құқық 
Ans:  криминалистика, сот психиатриясы, сот медицинасы 
Ans:  мемлекет жəне құқықтың жалпы тарихы, мемлекет жғне құқық теориясы 
Ans:  криминология, бухгалтерлiк есеп жғне сараптама 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет пен құқық теориясының атқаратын қызметтерi 

 
Ans: қалпына келтiрушi 
Ans: ескертпелi 
Ans: онтологиялық,əдiстемелiк, идеологиялық  
Ans: жазалаушы 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Құқықтық құбылыстарды зерттейтiн жеке-ғылыми əдiстер: 
Ans: салыстырмалы, əлеуметтiк  
Ans: статистикалық 
Ans: функционалдық, жүйелiк 
Ans: талдау жғне синтез 
Corr:1 
Pnt:1 
   
Que: Қолданбалы заң ғылымы: 
Ans:  халықаралық құқық 
Ans:  мемлекет жəне құқықтың жалпы тарихы 
Ans:  криминалистика  
Ans:  қылмыстық iс жүргiзу құқығы 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Жалпы теориялық жəне жалпы тарихи заң ғылымдары: 
Ans: қылмыстық құқық, қылмыстық iс жүргiзу құқығы 
Ans:  конституциялық құқық, азаматтық құқық 
Ans:  криминалистика, криминология, сот сараптамасы 
Ans:  мемлекет жəне құқық жалпы тарихы, ҚР мемлекет жəне құқық тарихы, мемлекет жғне 
құқық теориясы  
Corr:4 
Pnt:1 
 
Que: Алғашқы рулық қауымдағы қоғамдық биліктің ерекшеліктері қандай? 
Ans:  билік беделге, жас үлкенді құрмет тұту (сыйлау) қағидасына жəне дəстүрлерге,  əдет 
ғұрыптарға негізделеді; 
Ans:  мұнда билік басында қаруланған адамдар болады да, олар арнайы аппарат құрып, билік 
жғне басқару ісімен айналысады; 
Ans:  Қоғамнан, рудан оқшауланаған мғжбүрлеу аппараты болмайды; 
Ans:  Іс жүзінде билік деген болмайды. Барлығы да өз - өзінен жүріп жатады жғне кездейсоқ 
жағдайларға байланысты болады; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Алғашқы қауым қоғамында адамдардың мінез-құлық, жүріс-тұрыстарын қандай 
əлеуметтік нормалар реттеп отырған? 
Ans:  саяси нормалар 
Ans:  заң нормалары 
Ans:  қауым əдет -ғұрыптары  
Ans:  техникалық нормалар 
Corr:3 
Pnt:1 

 
 
Que: “ Отбасы, жеке меншік жəне мемлекеттің пайда болуы” деген ғылыми еңбектің авторы 
кім? 
Ans: Ф.Энгельс 
Ans: К.Маркс 
Ans:  В.И.Ленин 
Ans: Гуго Гроций 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттің пайда болуы туралы келісім-шарт теориясының басты идеясы неде? 
Ans: мемлекет-адамдарын ортақтасып, бірлесіп тұру үшін өз еріктерімен келісіп жасаған  
мəмілелерінің  нəтижесі 
Ans: мемлекет - қоғамда артық өнімнің , жеке меншіктің, топтардың пайда болуына 
байланысты туындайтын келісім ғкелмейтін қарама-қайшылықтардың нəтижесі 
Ans: мемлекет құдай тағаланың ең жоғарғы ақыл парасатымен, ерік-ықтиярымен пайда 
болады 
Ans: мемлекет - жер шарындағы ғлемдік климаттық өзгерістердің салдарынан пайда болады 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттің пайда болуын түсіндіретін мына ілімдердің қайсысы асқан əділдікпен 
оның ақиқат барысын түсіндіре алады? 
Ans: патриархалдық ілім; 
Ans: тарихи материалистік ілім; 
Ans: теологиялық ілім; 
Ans: табиғи органикалық ілім; 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекетті мемлекет теориясын зертеу обьектісі ретінде зерттегенде, оның терең - 
табиғи негізге алынатындарын анықтауға мүмкіндік беретін философиялық санатты атаңыз? 
Ans: қызмет; 
Ans: мазмұн; 
Ans: мəн; 
Ans: нысан; 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттерді түрлерге формациялық тəсілмен бөлуде айырымдық белгілердің 
қайсысы негізге алынады? 
Ans:  қоғамдық экономикалық формациялардың алмасуы; 
Ans:  мəдениет денгейі, өнегенің, діннің, ізгіліктің, (адамгершіліктің) дамуы; 
Ans:  климаттық жəне географиялық жағдайлар; 
Ans:  ұлттық ерекшеліктер мен үрдістер; 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мононормалар қандай қоғамда қауымдық қатынастарды реттейтін болған?  
Ans:  құл иленушілік қоғамда 

 
Ans:  алғашқы қауым қоғамында  
Ans:  феодалдық қоғамда 
Ans:  буржуазиялық қоғамда 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que: Алғашқы қауым қоғамындағы қатынастарға тəн белгі нышандарды атаңыз? 
Ans:  келтірілген белгі нышандарың бəрі 
Ans:  тыйымдардың басымдылығы 
Ans:  құқық пен міндеттердің тығыз байланыста болуы 
Ans:  қоғамдық қатынастарды реттеудің негізі рулық əдет ғұрыптар 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Күштеу теориясына сəйкес мемлекеттiң пайда болуының алғы шарттары: 
Ans:  климаттық жағдайдың өзгеруi, өндiрiс құралдарының дамуы 
Ans:  ақшаның, қалалардың жəне қолөнершiлердiң пайда болуы 
Ans:  таптардың пайда болуы, олардың араларында ымырасыз, бiтiспес күрестiң туындауы 
Ans:  тайпалардың бiрiн-бiрi жаулап алуы, күштi тайпаның ғана үстемдiк етуi  
Corr:4 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттiң патриархалдық теория бойынша туындауының ең басты идеясы: 
Ans: мемлекет бiр тайпалар басқа тайпаларды күш жұмсап жаулап, басып алудың 
нəтижесiнде пайда болады 
Ans: мемлекет отбасыдан, оның өсiп-ұлғаюынан пайда болады  
Ans: мемлекет жеке меншiк, таптар пайда болғанда, теңсiздiк орнауынан туындайды 
Ans: мемлекет барлық уақыттарда бар болған, ол адамзатпен бiр мезгiлде пайда болған 
Corr:2 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекеттiң пайда болуының теологиялық теориясының басты идеясы: 
Ans: мемлекет құдай тағаланың ерiк-ықтиярының нəтижесi 
Ans: мемлекет еңбектiң жiктелуi, артық өнiмнiң шығуы, жеке меншiктiң, таптардың 
туындауы негiзiнде пайда болды 
Ans: мемлекет матриархаттың патриархатпен алмасуының нəтижесiнде пайда болды 
Ans: мемлекет адамдардың өз ерiк-ықтиярларымен жасасқан келiсiмдерiнiң нəтижесi 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет пен құқықтың  пайда болуын "шарт" теориясымен түсiндiрудi ұсынған 
ғалымдар:  
Ans: Гумплович, Дюринг, Каутский 
Ans: Фома Аквинский, Маритэн 
Ans: Г.Гроций, Г. Гоббс, Ж. Руссо, Радищев  
Ans: К.Маркс, Ф.Энгельс 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Мемлекет пен құқықтың пайда болуының "психологиялық" теориясын ұсынған 
авторлар: 
Ans: Петражицкий, Фрезер, Тард 

 
Ans: Гроций, Гоббс, Руссо, Радищев 
Ans: Аристотель, Фильмер, Михайловский 
Ans: Маркс, Энгельс, Ленин 
Corr:1 
Pnt:1 
 
Que: Аристотель, Фильмер, Михайловский  мемлекет жəне құқықтық пайда болуы жөнiндегi 
теориялардың қайсысын зерттедi? 
Ans: Теологиялық теорияны 
Ans: Таптық теорияны 
Ans: Патриархалдық теорияны  
Ans: Органикалық теорияны 
Corr:3 
Pnt:1 
 
Que: Фома Аквинский жғне Маритэн мемлекет жəне құқықтың пайда болуы жөнiндегi 
қандай концепцияны (көзқарастар жүйесiн) жақтаған? 
Ans: Суландыру 
Ans: Теологиялық  
Ans: Жаратылыстық  құқықтық   
Ans: Шарт жасасу 
Corr:2 
Pnt:1 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет