Мұханбетова С. М. Нұрзақова А. Н. Ұлттық есептер жүйесіжүктеу 1.22 Mb.
Pdf просмотр
бет7/7
Дата03.03.2017
өлшемі1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

қр
 Ұ
лттық
 есеп
 жүйесі
Н
іҢ Н
е
Гі
ЗГ
і МАК
рОЭК
ОНОМИКА
лық
 КӨ
рсет
К
іШ
тері

сект
ор
лар б
ойынша, 1999-2003жж., млн теңг
е
Көрс
еткіштер
Қаржылық емес 
мекемелер
Қаржылық мекемелер
Мемлек
еттік мекемелер
Үй шаруашылық-
тарына қыз
мет көрсететін 
коммерциялық еме
с 
мекемелер
Үй шаруашылығы
Тұтас эк
ономик
а
Қалған әлем
Бар
лығы


3
4

1.Өндірілг
ен 
өнім,  1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
2844123,0 4164464,1 5277650,0 5742973 6407291,7
83984,9 104069,1 161012,2 169825,0 0

236763,1 2951
12,4
408330,0 393334,8 265064,5
13042,0 23403,0 35355,4 45228,9 16893,5
955348,6 854678,0 1075722,7 1190691,7 624822,4
4133261,6 5441726,6 6958070,3 7542053,9 4631967,9
- -
4133261,6 5441726,6 6958070,3 7542053,9 4631967,9
2. Ара
лық 
тұтыну

1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
1694967,2 2536344,1 3230726,0 3309897,9 3592827,0
48042,9 47049,8 86848,9 94999,5 132360,5
116820,4 149436,7 247690,2 199194,4 265064,5
3467,9 10010,3 16450,3 20741,7 16893,5
367034,9 271666,5 350388,1 412724,8 624822,4
2230333,3 3014507,4 3932103,5 4037558,3 4631967,9
- -
2230333,3 3014507,4 3932103,5 4037558,3 4631967,9

124
3.Өндіріск
е 
және импор
тқа 
са
лынған 
са
лықт
ар, 1999ж.
2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
- - - - -
- - - - -
174128,6 255837,5 324818,2 384181,8 453316,8
- - - - -
- - - - -
174128,6 255837,5 324818,2 384181,8 453316,8
- -
174128,6 255837,5 324818,2 384181,8 453316,8
4. Өндіріс және  импор
тқа 
бөлінг
ен 
су
бсидиялар,    
1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
- - - - -
- - - - -
6196,6 1848,1 4074,6 1941,0 3628,9
- - - - -
- - - - -
6196,6 1848,1 4074,6 1941,0 3628,9
- - - - -
6196,6 1848,1 4074,6 1941,0 3628,9
4.Негізгі  ка
пит
алды 
тұтыну

1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
247955,9 352025,0 418220,3 488219,2 563136,2
2207,3 7972,5 4609,1 5294,4 6507,0
13573,4 21741,7 34567,4 39465,0 49283,7
597,3 1778,8 1004,6 838,1 2316,3
22615,5 37002,2 39757,7 43059,9 44772,0
286949,4 420520,2 498159,1 576876,6 666015,2
- - - - -
286949,4 420520,2 498159,1 576876,6 666015,2


5.Еңб
ек
ақы, 
1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
588252,0 781581,0 1004781,5 1230006,7 1182603,1
15914,3 19194,2 24870,8 27748,6 34680,1
106369,3 123892,1 126016,3 154619,3 177379,5
8088,7 7107,2 11441,5 12415,8 18975,9
- - - 4404,1 104280,4
718624,3 931774,5 11671
10,1
1429194,5 1517919,0
- - - 594,7 580,4
718624,3 931774,5 11671
10,1
1429789,2 1518499,4
6. Өндіріск
е 
са
лынған басқа 
са
лықт
ар, 
1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
51676,9 76137,7 86053,2 98706,8 125558,4
11
11,2
3022,6 6333,2 6298,8 7582,3
- 41,9 56,1 56,1 57,9
- 9,0 0,3 234,7 316,4
1615,9 2095,8 3674,3 5162,7 3150,2
54404,0 81307,0 961
17,1
110459,1 136665,2
- - - - -
54404,0 81307,0 961
17,1
110459,1 136665,2
7. Өндіріск
е 
бөлінг
ен басқа 
да с
убсидиялар, 
1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
8.М
еншік
тен 
түск
ен т
абыст
ар:


а) қабылданған,  1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
10579,6 8598,9 18136,1 16396,9 23551,4
88869,2 58929,1 100332,3 124815,3 156240,2
21960,7 26546,2 43570,0 57491,7 72832,1
- - - - -
14882,9 34692,9 46705,6 288,5 106990,7
136292,4 128767,1 208744,0 279992,4 359614,4
- - - 184187,9 266940,6
136292,4 128767,1 208744,0 464180,3 626555,0
б)б
ерілг
ен, 
1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
152573,0 222406,8 266872,9 320565,7 454719,2
17529,6 22830,7 46252,7 52810,6 73393,3
21355,9 31904,4 27400,5 19225,7 14485,7
- - - - 4,5
426,5 7787,1 27604,5 35143,1 43980,9
191885,0 284929,0 368130,6 427745,1 586583,6
- - - 36435,2 39971,4
191885,0 284929,0 368130,6 464180,3 626555,0
9.Ағымдағы тарнс
фер
ттер:
а) қабылданған,  1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
20084,7 43075,4 26982,0 30472,2
29050,1 25327,7 18339,1 23274,0
234999,3 395545,5 458970,0 487526,3
10533,9 11
119,0
859,9 149,0
334085,7 218626,1 207590,9 243376,3
628753,7 693693,7 712741,9 784797,8
- - -
628753,7 693693,7 712741,9
б)б
ерілг
ен, 
1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
78096,3 185426,3 266872,9 209871,5 308949,5
7161,0 23406,1 46252,7 6952,8 15038,6
314733,8 168507,6 27400,5 198955,0 365803,3
80,7 407,9 - 149,0 227,7
210297,0 280500,8 27604,5 351539,3 414861,3
610368,8 658248,7 368130,6 767467,6 1104880,4
- - - - -
- 610368,8 658248,7 368130,6 -
10. За
тт
ай 
ныс
андағы 
әле
уметтік 
транс
фер
ттер:


а) қабылданған,  1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 263847,7 313200,7
- - - 263847,7 313200,7
- - - - -
- - - 263847,7 313200,7
б)б
ерілг
ен, 
1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
- - - - -
- - - - -
- - - 205610,8 248633,0
- - - 58236,9 64567,7
- - - - -
- - - 263847,7 313200,7
- - - - -
- - - 263847,7 313200,7
11
. А
қы
рғ
ы
 тұ
ты
ну 
шығындары,  1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
- - - - -
- - - - -
232713,0 313984,5 436036,4 434998,9 519195,3
14788,5 19926,6 31694,4 58236,9 64567,7
1445328,3 1579802,4 1850799,1 2147702,7 2602698,0
1692829,8 1913713,5 2318529,9 2640938,5 3186461,0
- - - - -
1692829,8 1913713,5 2318529,9 2640938,5 3186461,0
12. Негізгі  ка
пит
алдың 
жа
лпы қор
лануы, 
1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
295906,7 394510,8 686488,7 758424,8 862445,0
19242,6 101
19,4
10950,2 12699,8 12872,1
-6562,2 22174,7 44688,8 97330,5 139781,9
2541,8 528,6 1816,4 41
12,8
214,5
15129,7 22924,8 27440,5 33898,1 57362,9
326258,6 450258,3 771384,6 907126,0 1072676,4
- - - - -
326258,6 450258,3 771384,6 907126,0 1072676,4


16. Ма
териа
лдық 
айна
лым 
қор
ларының 
өзг
ер
уі, 1999ж.
2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
32229,1 21831,2 108427,3 128821,1 128214,2
- - - - -
-37,6 -492,2 -6168,7 -5487,0 -5413,8
- - - - -
- - - - -
32191,5 21339,0 102258,6 123334,1 122800,4
- - - - -
32191,5 21339,0 102258,6 123334,1 122800,4
17. Құнды  за
тт
ар
ды т
аза 
са
тып а
лу

1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
18. Күр
делі 
транс
фер
ттер:
а) қабылданған,  1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
2380,9 12908,1 29585,0 1901,7 1481,0
- 27,2 16,7 73,5 0,8
185,5 849,5 4901,4 12825,0 54072,7
842,9 - - - -
7058,8 7724,0 11687,2 14356,1 15663,4
10468,1 21508,8 46463,3 29156,3 71217,9
35208,4 22612,4
10468,1 21508,8 46463,3 64364,7 93830,3
б)б
ерілг
ен, 
1999ж. 2000ж. 2001ж. 2002ж. 2003ж.
3047,1 5482,4 - - -
- 48,4 - - -
269,3 12041,1 32862,9 12337,1 52922,9
- - - - -
36542,7 45327,6 42035,3 35208,4 22612,4
39859,1 62899,5 74898,2 47545,5 75527,7
- - - 16819,2 18302,6
39859,1 62899,5 74898,2 64364,7 93830,3


М а з м ұ н ы
Алғы сөз...................................................................................................3
I-бөлім
1. Пән туралы негiзгi мағлұматтар........................................................4
2. Пән құрылымы....................................................................................5
3. Пәннiң мазмұны................................................................................10
1 – тақырып. ҰЕЖ пәнi, оның әдiстерi, мiндеттерi.....................10
2 – тақырып. ҰЕЖ –дегi негiзгi  ұғымдар, жiктемелер,
      топтастырулар............................................................................11
3 – тақырып. Өндiрiс шоты............................................................14
4 – тақырып. Табыстардың пайда болу шоты...............................23
5 – тақырып. Алғашқы табыстарды бөлу шоты...........................26
6 – тақырып. Табыстарды қайта  бөлу шоттары..........................28
7 – тақырып. Қолда бар табыстарды пайдалану шоты................30
8– тақырып. Капиталға байланысты операциялар шоты............33
9– тақырып. Қаржы шоты..............................................................39
10– тақырып. Тауарлар мен қызметтер шоты...............................41
11– тақырып. Сыртқы экономикалық байланыстар  шоттары....42
12– тақырып. Ұлттық есептер жүйесiндегi салааралық баланс.45
4. Ұлттық есептер жүйесi бойынша  реферат, баяндама, курстық
     жұмыс тақырыптары.......................................................................47
5. Ұлттық есептер жүйесi бойынша тест тапсырмалары.................51
II-бөлім
Студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ) ......................................110
1-қосымша...........................................................................................119
2-қосымша...........................................................................................123

130
Мұханбетова Сәбира Мүткәрімқызы
Нұрзақова Айнұр Нұрсұлтанқызы
ҰЛТТЫҚ ЕСЕПТЕР ЖҮЙЕСІ
Оқу құралы
ЖШС «Нұр-пресс» бас директоры
Жансеитов Н. Н.
Техникалық редакторлар: Омарќожаева Г.К., Төребаева Г.А.
           Беттеуші: Төребаева Г. А.
               Дизайн: Савельев А. О.
        Оператор: Умурова Г. О.
Басуѓа  20.12.2006 ќол ќойылды. Офсеттiк басылыс.
Пiшiмi 60х90
1
/
16
. Ќаѓазы офсеттiк. Ќарiп түрi «Таймс».
Шартты баспа табаѓы 8,1. 
Таралымы 500. Тапсырыс № 27.
«Нұр-пресс» баспасы
050057 Алматы ќ.,
М. Озтүрiк к-сi, 12 үй. 
Тел/факс: (3272) 747-833, 742-650. 
Е-mail: law-literature2006@rambler.ru
ЖШС “Зањ әдебиетi” баспаханасында басылѓан

Каталог: repository -> history
history -> С. Ə. Тортаев орта ғасырлардағы азия жəне африка тарихы алматы 2009
history -> М. Б. Әмірханов ¤. Д. Сандықбаева
history -> Анықтамалық қолданба Пікірлер Ұғымдар
history -> Айг‰л Аязбайқызы Жумадуллаева
history -> Сəбет Балтаұлы Бап-Баба (Бабаев)
history -> Графикалық компьютерлік модельдеу
history -> Мәшімбаев С. М. Еуропа және америка
history -> Лекциялар курсы Редакциясын басқарған тарих ғылымдарының докторы, профессор Қ. С. Қаражан Алматы
history -> Булгакова Д. А


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет