Монография Шымкент, 2016 жылPdf көрінісі
бет12/12
Дата24.03.2017
өлшемі1,85 Mb.
#10302
түріМонография
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Атаулардың 
ӛзгертілгені 
туралы (қҧжат 
шешімі) мәлімет 
сведение об 
изменении 
наименований 
(решение 
документа) 

Тұрбат а. 
Еңбек а. 
Ӛндіріс а. 
Қызылдихан а. 
Тұрбат  
Еңбек  
Ӛндіріс  
Қызылдихан  
Турбат  
Енбек  
Ондирис  
Кызылдихан   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162 
 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Шарапхана ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Шарапханского 
аульного округа 
 
Орталығы – Шарапхана ауылы 
Центр – аул Шарапхана 
  
№  Елді мекендер 
атауы 
Наименование 
населенных 
пунктов 
Елді 
мекеннің 
бҧрынғы 
атауы 
Прежнее 
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс тіліндегі 
атауы 
(транскрип-
циясы) 
Наименование 
(транскрипция) 
на русском 
языке 
Атаулардың 
ӛзгертілгені 
туралы (қҧжат 
шешімі) мәлімет 
Сведение об 
изменении 
наименований 
(решение 
документа) 


 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Шарапхана а. 
 
 
 
 
Бақабұлақ а. 
 
Жіңішке а. 
 
Махамбет 
Ӛтемісов а. 
 
 
 
 
Майлыошақ а. 
 
 
 
Талдыбұлақ а. 
Каратас  
 
 
 
 
Бақабұлақ  
 
Жіңішке  
 
Карл Маркс 
 
 
 
 
 
Киров 
 
 
 
Талдыбұлақ  
Шарапхана  
 
 
 
 
Бакабулак  
 
Жинишке  
 
Махамбет 
Утемисов 
 
 
 
 
Майлыошак 
 
 
 
Талдыбулак 
 
ҚР Жоғары Кеңес 
Тӛралқасының 
1993ж. 7 қазандағы 
№ 2410-ХІІ 
қаулысы  
 
 
 
 
ҚР Жоғары Кеңес 
Тӛралқасының 
1993ж.  
4 мамырдағы № 
2189-ХІІ қаулысы 
 
ҚР Жоғары Кеңес 
Тӛралқасының 
1992ж. 19 наурыз-
дағы  қаулысы 
 
 

163 
 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Шанақ ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Шанакского аульного 
округа 
 
Орталығы – Шанақ ауылы 
Центр – аул Шанак 
 
№  Елді мекендер 
атауы 
наименование 
населенных 
пунктов 
Елді 
мекеннің 
бҧрынғы 
атауы 
прежнее 
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс тіліндегі 
атауы (транс-
крипциясы) 
Наименование 
(транскрипция) 
на русском 
языке 
Атаулардың 
ӛзгертілгені 
туралы (қҧжат 
шешімі) 
мәлімет 
сведение об 
изменении 
наименований 
(решение 
документа) 

 

  
Шанақ а. 
Ақжар а. 
Ескі Шанақ а. 
Шанақ 
станциясы а. 
Ызабұлақ а. 
 
Шанақ  
Ақжар  
Ескі Шанақ  
Шанақ 
станциясы  
Ызабұлақ  
 
Шанак  
Акжар  
Старый Шанак  
Станция Шанак   
 
Ызабұлақ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

164 
 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Шарбҧлақ ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы  Шарбулакского 
аульного округа 
 
Орталығы – Шарбҧлақ ауылы 
Центр – аул Шарбулак 
 
 
№  Елді мекендер 
атауы 
наименование 
населенных 
пунктов 
Елді 
мекеннің 
бҧрынғы 
атауы 
прежнее 
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс 
тіліндегі 
атауы 
(транскрип-
циясы) 
наименование 
(транскрип-
ция) на 
русском языке 
Атаулардың 
ӛзгертілгені туралы 
(қҧжат шешімі) 
мәлімет 
сведение об 
изменении 
наименований 
(решение документа)  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
Шарбұлақ а. 
Кезеңбұлақ а. 
 
 
 
 
Ащыбұлақ а. 
 
 
 
 
Ақбастау а. 
 
 
 
 
Молбұлақ а. 
Шарбұлақ  
Крупское 
 
 
 
 
Қызылту  
 
 
 
 
Ленинжолы 
 
 
 
 
Ленино  
Шарбулак  
Кезенбулак  
 
 
 
 
Ашыбулак 
 
 
 
 
Акбастау  
 
 
 
 
Молбулак 
 
 
Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 2000ж. 
27қыркүйектегі  
№5/74-ІІ шешімі 
 
Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 2000ж. 
27 қыркүйектегі  
№5/74-ІІ шешімі 
 
Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 2000ж. 
27 қыркүйектегі  
№5/74-ІІ шешімі 
 
Облыс әкімдігі мен 
мәслихатының 2000ж. 
27 қыркүйектегі  
№5/74-ІІ шешімі 
 

165 
 
 
 
Қазығҧрт ауданы 
Казыгуртский район 
Жігерген ауылы округінің әкімшілік-аумақтық бірлігі 
административно-территориальные единицы Жигергенского аульного 
округа 
 
Орталығы – Жігерген ауылы 
Центр – аул Жигерген 
 
  
№  Елді мекендер 
атауы 
наименованиен
аселенных 
пунктов 
Елді 
мекеннің 
бҧрынғы 
атауы 
прежнее 
наименование 
населенных 
пунктов 
Орыс 
тіліндегі 
атауы 
(транскрип-
циясы) 
наименование 
(транскрип-
ция) на 
русском языке 
Атаулардың 
ӛзгертілгені 
туралы (қҧжат 
шешімі) мәлімет 
сведение об 
изменении 
наименований 
(решение 
документа) 


   
Жігерген а. 
Айнатас а. 
Қызылбұлақ а. 
Тесіктӛбе а. 
Ӛгем а. 
Жігерген  
Айнатас  
Қызылбұлақ  
Тесіктӛбе  
Ӛгем  
Жигерген  
Айнатас  
Қызылбулак  
Тесиктобе  
Угам 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166 
 
 
 
МАЗМҦНЫ 
 
АЛҒЫ  СӚЗ......................................................................................................   3 
 
 
КІРІСПЕ ..........................................................................................................   4 
 
 
1.  ҚАЗЫҒҦРТ  ӚҢІРІНДЕГІ  ТОПОНИМИЯЛЫҚ  ЖҤЙЕНІҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ  ФИЗИКА-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ,  ТАРИХИ, 
ЭТНОМӘДЕНИ АЛҒЫШАРТТАРЫ ....................................................... 
 
 
 7 
Қазығұрт 
ӛңірі 
физика-географиялық 
жағдайының 
аймақтық 
топонимиялық жүйеде бейнеленуі ................................................................ 
 
11 
Аймақ топонимиясы қалыптасуының тарихи негіздері ..............................  28 
Қазығұрт  ӛңірі  топонимиясының  қалыптасуындағы  этномәдени 
факторлар ......................................................................................................... 
 
56 
 
 
2. ҚАЗЫҒҦРТ ӚҢІРІ ТОПОНИМИЯСЫНЫҢ ЭТНОТАНЫМДЫҚ 
СИПАТТАРЫ ................................................................................................ 
 
77 
Этникалық 
дүниетанымның 
Қазығұрт 
ӛңірі 
топонимдеріндегі 
кӛрінісі............................................................................................................... 
 
79 
Қазығұрт ӛлкесі топонимдеріне қатысты аңыз-әпсаналар .........................  93 
Қазығұрт феномені: Қазығұрт – прецеденттік топоним ..............................   111 
 
 
ҚОРЫТЫНДЫ ..............................................................................................    125 
 
 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ .........................................    128 
 
 
А ҚОСЫМША ...............................................................................................  134 
 
 
Ә ҚОСЫМША ...............................................................................................  149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тасполатов Бақыт Тоқполатҧлы 
 
 
 
 
Қазығҧрт топонимдері 
 
 
 
 
Монография 
 
 
 
 
 
Басуға 10.03.2016 жылы қол қойылды. Қаріп түрі «Times New Roman» 
Көлемі 10,5 шартты баспа табақ.  Таралымы 300 дана. «Әлем» баспаханасы. 
Тапсырыс №1003. Шымкент қаласы, Ғ.Іляев көшесі, 7 
 
+ 7 702 331 44 37, +7 776 331 44 37 
 
 
 

168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет