ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніPdf көрінісі
бет1/15
Дата15.03.2017
өлшемі1,7 Mb.
#9731
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН: 
Бірінші проректор 
___________Исағұлов А.З. 
«____»____________2008ж. 
 
 
 
 
 
 
ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
 
«Физика 1» пәні бойынша 
 
050718 «Электроэнергетика» мамандығының студенттері үшін 
Электромеханикалық факультеті. 
Физика кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 

Алғы сөз 
 
 
Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген: 
доц. Жумадилов Е.К. 
 
 
 
 
Физика кафедрасы отырысында талқыланған 
 
№__17____ хаттама «_6_» ____мамыр________ 2008 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі:  _____________Смирнов Ю. М. 
  
 
 
 
Геоэкологиялық факультеті оқу-әдістемелік бюросымен мақұлданған 
 
 
№__9____ хаттама «_20_» ____мамыр________ 2008 ж. 
 
Төрағасы : _________________Рябова И.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
        «Электроснабжение және электротехника» кафедрасымен келісілген 
 
«_21_» ____мамыр________ 2008 ж.  
 
Кафедра меңгерушісі: ________________Таткеева Г.Г. 

1 ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
1.1 Оқытушы туралы мәлеметтер және байланыстық ақпарат 
Физика кафедрасы ҚарМТУ-дың 1-ші корпусында (Қарағанды қ., Бейбітшілік 
бульвары, 56), аудитория 408, байланыс  телефоны 565931, қос. 227, факс: 
83212565234. Электрондық пошта: IVC@KSTU.KZ 
 
1.2 Пәннің еңбек сыймдылығы 
Физика – 1 
 
Сабақ түрі 
Байланыс 
сағаттарының 
саны 
Семестр
 
Кредиттер
 саны
 
Дәрістер
 
Машық 
тану 
сабақ 
тары 
Зертхана 
лық 
сабақтар 
СОДЖ 
сағатта 
рының 
саны 
Сағат
Тар 
дың 
бар 
лығы
СДЖ 
сағат
тары
ның 
саны 
Са 
ғат 
тар 
дың 
жалпы 
саны 
Ба 
қы 
лау 
түрі
1 к/б 

15 
15 15 45 
90 
45 
135 
Емт
1 с/т 


4 6 – 
18 
117 
135 
Емт
1 с/қ 


4 6 – 
16 
119 
135 
Емт
 
 
 
1.3 Пәннің сипаттамасы 
«Физика – 1» курсы  инженерлерді  теориялық  дайындауды  қалыптастыруда 
жетекші  орындардың  бірін  алады  және  онсыз  мамандырды  дайындау  мүмкін 
болмайтын іргелі міндеттерді атқарады. 
Студенттер классикалық және кванттық физиканың өзара қатынасын, олардың 
бөлімдерінің арасындағы логикалық байланысты анық түсінуі керек. 
Студенттерге  физиканың  өндіріс  дамуының  негізгі  және  техникада  әлі 
пайдаланылмаған  физикалық  құбылыстар  мен  процесстердің  келешекте 
инженерге пайдалы болуы мүмкін екенін ұғындыру қажет. 
«Физика – 1» курсы жоғарғы математика және теориялық механикамен бірге 
инженерлерді  дайындаудың  теориялық  негізін  құрайды  және  кез-келген 
мамандық  бойынша  жоғарғы  техникалық  мектепті  бітірушілердің  инженер-
техникалық іс-әрекетінің негізгі базасы болып табылады. 
«Физика – 1»-ді оқытудың негізгі мақсаты мыналардан құралады: 
- студенттерге дүниенің осы заманғы физикалық бейнесін және ғылыми дүние 
танымын қалыптастыру; 
- студенттерде классикалық және осы заманғы физиканың теорияларын: іргелі 
заңдарын,  оған  қоса  мамандық  қызметі  жүйесінің  негізі  болатын  физикалық 
зерттеу әдістерін ұғынып, іске асыра білуді қалыптастыру. 
 
 
 

1.4 Пәннің мақсаты 
Студенттерде  өздері  маманданған  техника  саласында  физикалық  ұстанымды 
іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуші, келешек инженерлердің ғылым мен 
техникалық  ақпараттар  ағынында  өзін  бағдар  табуын  қамтамасыз  ететін 
физикадан кең көлемде жеткілікті теориялық дайындық жасау. 
Оқушыларға  ғылыми  ойлауды  қалыптастыру,  немесе  әртүрлі  физикалық 
ұғымдардың  заңдарын,  теориялардың  қолданылуының  шегін  дұрыс  түсіну, 
және  тәжірибелік  немесе  зерттеудің  математикалық  әдістерінің  көмегімен 
зерттеу нәтижелерінің дұрыстық дәрежесін бағалай білу. 
Негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық және осы заманғы физиканың 
заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін игеру. 
Студенттерде  келешекте  инженерлік  есептерді  шешуде  көмектесетін 
физиканың әртүрлі бөлімдерінен нақты есептерді түсініп және шешу әдістерін 
қалыптастыру. 
Студенттерді  осы  заманғы  ғылыми  аспаптармен  таныстыру,  әртүрлі 
физикалық құбылыстардың ғылыми тәжірибелік зерттеу жүргізудің бастапқы 
әдеттеріне және өлшеудің қателігін бағалауға машықтандыру. 
 
1.5 Пәннің міндеттері: 
Білу керек: 
- әртүрлі физикалық ұғымдар, заңдар, теориялық қолдану аясы туралы; 
-  зерттеудің  тәжірибелік  немесе  математикалық  әдістері  арқылы  алынған 
нәтижелердің дұрыстық дәрежесін бағалау. 

негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы 
физика заңдарын; 

физикалық зерттеу әдістерін; 

физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсерін; 

физиканың  басқа  ғылымдармен  байланысы  және  оның  мамандықтың 
ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі орнын. 

1.6 Айрықша деректемелер 
Берілген  пәнді  зерделеу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдері  (тақырыптарды) 
көрсету арқылы) меңгеру қажет: 
 
Пән 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Жоғарғы 
математика 
 
 
 
 
Химия 
Векторлық  талдау  және  векторлық  талдау  элементі.  Бір 
немесе 
бірнеше 
айнымалы 
функциялардың 
дифференциалдық  есептеулері.  Бір  немесе  бірнеше 
айнымалы  функциялардың  интегралды  есептеулері. 
Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік. 
Бірінші  және  екінші  ретті  кәдімгі  дифференциалды 
теңдеулерді  шешу.  Химиялық  байланыс  түрлері.  Д.И. 
Менделеев  кестесі.  Химиялық  элементтер  мен  олардың 
басты  қосылыстарының  негізгі  қасиеттері.  Атомдар, 
молекулалар, олардың материяны құраудағы орны. 
 
1.7 Тұрақты деректемелер 
«Физика – 1» пәнін  оқыту  электротехника,  теориялық  механика,  Физикалық 
химия, геофизикада т.б. пәндерді игеруде пайдаланылады. 

1.8. Пәннің мазмұны 
1.8.1  Сабақтардың түрлері бойынша пәннің мазмұны және олардың еңбек сыйымдылығы 
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Дәріс- 
тер 
Практикалы
қ 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
№1 дәріс 
Физика  пәні.  Физикалық  зерттеулер  әдістері:  тәжірибе, 
гипотеза,  эксперимент,  теория.  Техниканың  жаңа  салалары 
мен жаңа технологияны жасап және дамытудағы физиканың 
орны.  Физикалық  модельдеу.  Физика  курсының  жалпы 
құрылымы мен мүддесі. 
Механикалық 
қозғалыс 
материяның 
қозғалысының 
қарапайым түрі. Кеңістік пен уақыт қасиеттері туралы ұғым. 
Материалдық  нүкте,  абсалют  қатты  денелер  туралы  түсінік. 
Санақ  жүйесі.  Материалдық  нүктенің  қозғалысының 
кинематикалық  түсіндіру.  Жылдамдық  пен  үдеу  радиус-
вектордың 
уақыт 
бойынша 
туындысы. 
Траектория 
қисығының  радиусы.  Қалыпты  және  тангенстік  үдеулер. 
Бірқалыпты  қозғалыс.  Бірқалыпты  айнымалы  қозғалыс. 
Ілгерлемелі 
және 
айналмалы 
қозғалыс. 
Айналмалы 
қозғалыстың 
кинематикасының 
элементі. 
Бұрыштық 
жылдамдық  және  бұрыштық  үдеу,  олардың  айналудағы 
денелердің 
сызықтық 
жылдамдығы 
және 
үдеуімен 
байланысы. 
 
1/1/1 1/1/1 
1/1/1 3/-/- 
3/7/7 
№2 дәріс 
Масса,  күш.  Ньютон  заңдары.  Инерциялы  санақ  жүйесі. 
Механикадағы  күштің  түрлері.  Импульстың  сақталу  заңы 
және 
оның 
кеңістіктің 
біртектілігімен 
байланысы. 
1/1/- 1/1/1 
1/-/1 3/-/-  3/8/8 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Дәріс- 
тер 
Практикалы
қ 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
Механикалық  жүйенің  масса  центрі  және  оның  қозғалыс 
заңы. Күш жұмысы және оны қисық интеграл арқылы беру. 
Қуат.  Энергия  әртүрлі  қозғалыстар  мен  өзара  әсерлесудің 
әмбебап  өлшемі.  Механикалық  жүйенің  кинетикалық 
энергиясы  және  оның  жүйеге  түсірілген  барлық  күштердің 
қортқы  күшінің  жұмысымен  байланысы.  Сыртқы  күщ 
өрісіндегі  материалды  нүктенің  потенциялдық  энергиясы 
және  оның  материалды  нүктеге  әсер  етуші  күшпен 
байланысы.  Механикалық  энергияның  сақталу  заңы  және 
оның уақыттың бірқалыптылығымен байланысы 
№ 3 дәріс 
Тыныштықтағы  нүкте  мен  өсті  айналған  қатты  дененің  күш 
моменті  мен  импульс  моменті.  Осьті  айналған  дененің 
инерция  моменті.  Қозғалмайтын  осьті  айналған  қатты 
дененің  динамикасының  теңдеуі.  Айналмалы  қозғалыс 
кезінде  істелген  жұмыс.  Импульс  моментінің  сақталу  заңы 
және  оның  изотропты  кеңістікпен  байланысы.  Инерциалды 
емес санақ жүйесі. Инерция күші. 
1/1/- 1/-/- 
1/-/-  3/-/-  3/8/8 
№4  дәріс.  Салыстырмалылықтың  арнаулы  (дербес) 
теориясының элементі 
Галилей 
түрлендірулері. 
Салыстырмалы-лықтың 
механикалық 
ұстанымы. 
Арнаулы 
салыстырмалылық 
теориясының 
постулат-тары. 
Лоренц 
түрлендірулері. 
Біруақыт  түсінігі.  Ұзындық  пен  уақыт  аралығының 
салыстырмалылығы. 
Оқиғалар 
арасындағы 
айырым. 
Релятивтік  импульс.  Материалды  нүктенің  релятивтік 
1/-/- 1/-/- 
1/1/- 3/-/- 3/8/8 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Дәріс- 
тер 
Практикалы
қ 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
динамикасының  негізгі  заңы.  Кинетикалық  энергия  үшін 
релятивтік  өрнек  (график).  Масса  мен  энергия  арасындағы 
байланыс. 
Тұтас  ортаның  механикасының  элементі.  Үзілместіктің 
теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Тұтқырлық (ішкі үйкеліс). Сұйық 
ағысының  ламинарлық  және  турбуленттік  қозғалысы. 
Пуазейль формуласы. Стокс формуласы. 
№5 дәріс. Статикалық физика және термодинамика 
Зерттеудің  статикалық  және  термодинами-калық  әдістері. 
Тепе-теңдік  күйі  және  процестері.  Идеал  газ.  Идеал  газдың 
молекула-кинетикалық  теориясының  негізгі  теңдеуі.  Газ 
заңдары.  Идеал  газ  күйінің  теңдеуі.  Молекуланың  орташа 
кинетикалық 
энергиясы. 
Температураның 
орташа 
кинетикалық мәні. Молекуланың еркіндік дәрежесінің саны. 
Идеал  газ  молекулаларын  жылдамдықтары  бойынша 
жіктеудің  Максвелл  заңы.  Барометрлік  формула.  Сыртқы 
потенциалдық  өрістегі  бөлшектердің  жіктелуінің  Больцман 
заңы. 
1/1/1 1/-/- 
1/-/-  3/-/-  3/8/8 
№6 дәріс Термодинамика негіздері. 
газдың  ішкі  энергиясы.  Көлемі  өзгерген  газдың  жұмысы. 
Жылу  мөлшері.  Термодинамиканың  бірінші  бастамасы. 
Жылу сыйымдылық.  
1/-/- 1/1/1 
1/1/- 3/-/- 3/8/8 
№7 дәріс. 
Идеал  газдың  жылу  сыйымдылығының  процесс  түріне 
тәуелділігі. 
Идеал 
газдың 
жылу 
сыйымдылығының 
молекула-кинетикалық  теориясы  және  оның  кемшілігі. 
1/1/1 1/-/- 
1/1/-  3/-/-  3/8/8 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Дәріс- 
тер 
Практикалы
қ 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
Адиабаттық процесс. Пуассон теңдеуі. 
№8 дәріс. 
Қайтымды  және  қайтымсыз  процесстер.  Айналымды 
процесс.  Молекулалардың  соқтығысуының  орташа  саны 
және еркін жолының орташа ұзындығы. Термодинамикалық 
тепе-тең 
емес 
жүйелердегі 
тасымалдау 
құбылысы. 
Диффузия,  жылу  өткізгіштік  және  ішкі  кедергінің 
тәжірибелік 
заңдары. 
Тасымалдау 
құбылысының 
коэффициенті. Жылу қозғалтқыш-тары. Энтропия. Идеал газ 
энтропиясы.  Карно  циклі  және  оның  пайдалы  әсер 
коэффициенті. Термодинамиканың екінші бастамасы. Нақты 
газдар.  Ван-дер-Вальс  теңдеуі.  Ван-дер-Вальс  изотермасы. 
Бірінші  және  екінші  текті  фазалық  ауысулар.  Зат  күйінің 
диаграммасы. 
1/-/- 1/-/- 
1/1/1 3/-/- 3/8/8 
№9 дәріс Электростатика 
Электр  зарядының  сақталу  заңы.  Кулон  заңы.  Электр  өрісі. 
Электр өрісінің кернеулілігі. Дербестік ұстанымы. Кернеулік 
векторының  ағыны.  Вакуумдағы  электр  өрісі  үшін 
Остроградский-Гаусс 
теоремасы. 
Остроградский-Гаусс 
теоремасын  электр  өрісінің  кернеулігін  есептеуде  қолдану. 
Электр  өрісінің  күшінің  жұмысы.  Циркуляция.  Потенциал. 
Потенциалдық электр өрісінің кернеулігімен байланысы. 
1/-/- 1/-/- 
1/-/- 3/-/- 3/8/8 
№10 дәріс 
Диэлектриктердегі  электр  өрісі.  Диэлектриктер  түрлері. 
Диэлектриктер 
поляризациясы, 
поляризация 
түрлері. 
Поляризацияланғандық. Диэлектрик ішін-дегі өріс. Ортаның 
1/-/- 1/-/- 
1/1/1 3/-/- 3/8/8 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Дәріс- 
тер 
Практикалы
қ 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
диэлектрик өтімділігі. Электр ығысу векторы.  
№11 дәріс 
Диэлектриктердегі  электр  өрісі  үшін  Остроградский-Гаусс 
теоремасы. 
Сегнетоэлектриктер 
Электр 
өрісіндегі 
өткізгіштер.  Өткізгіштің  ішіндегі  және  бетіндегі  өріс.  Жеке 
өткізгіштің 
электр 
сыйымдылығы. 
Конденсаторлар. 
Конденсаторлар  сыйым-дылығы.  Электр  өрісінің  энергиясы. 
Энергияның көлемдік тығыздығы.. 
1/-/- 1/-/- 
1/1/- 3/-/- 3/8/8 
№12 дәріс. Тұрақты электр тоғы 
Тұрақты электр тоғы, оның сипаттамалары және пайда болу 
шарттары. Электр қозғаушы күші, кернеу. Тізбектің біркелкі 
және  әркелкі  бөліктері  үшін  Ом  заңы.  Дифференциал 
түріндегі  Ом  және  Джоуль-Ленц  заңы.  Кирхгоф  ережелері. 
Газдардағы ток. Термоэлектрондық эмиссия. 
1/1/1 1/-/- 
1/-/-  3/-/-  3/8/8 
№13 дәріс. Электромагнитизм 
Магнит  өрісі.  Магниттік  индукция  векторы.  Био-Савар-
Лаплас  заңы.  Түзу  тоқтың  магнит  өрісі.  Тоғы  бар  дөңгелек 
өткізгіштің  центріндегі  магнит  өрісі.  Ампер  күші.  Лоренц 
күші.  Магнит  өрісіндегі  зарядталған  бөлшектің  қозғалысы. 
Вакуумдағы  магнит  өрісі  үшін  толық  тоқ  заңы.  Магнит 
өрісінің  құйындық сипаты.  Ұзын  соленоидтың  магнит  өрісі. 
Магнит  өрісіндегі  тогы  бар  тұйық  өткізгіш.  Магнит  ағыны. 
Магнит  өрісі  үшін  Гаусс  теоремасы.  Магнит  өрісінде 
қозғалған тогы бар өткізгіштің жұмысы. 
 
1/1/1 1/-/- 
1/1/-  3/-/-  3/8/8 
№ 14 дәріс 
1/1/1 1/-/- 
1/-/-  3/-/-  3/8/8 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ. 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Дәріс- 
тер 
Практикалы
қ 
Зертха-
налық 
СОДЖ 
СДЖ 
Электромагниттік  индукция  құбылысы  Ленц  ережесі. 
Электромагниттік 
индукция 
заңы. 
Өздік 
индукция. 
Индуктивтілік.  Ұзын  соленоидтың  индуктивлігі.  Тізбекті 
ажырату  және  қосу  кезіндегі  токтар.  Өзара  индукция 
құбылысы. Магнит өрісінің құбылысы. 
 
№ 15 дәріс. 
Заттардағы  магнит  өрісі.  Атомдардың  магнит  моменті. 
Магнетиктер  түрлері.  Магниттелгіштік.  Магнит  өрісінің 
кернеулілігі.  Ортаның  магнит  өлімділігі.  Ферромагнетиктер. 
Магниттік  гистерезис.  Кюри  температурасы.  Құйынды 
электр  өрісі.  Ығысу  тогы.  Электромагниттік  өріс  үшін 
Максвелл теңдеулері. 
1/1/- 1/1/1 
1/-/-  3/-/-  3/7/8 
Барлығы 
15/ 
/8 
/6 
15 
/4 
/4 
15 
/6 
/6 
45 
/- 
/- 
45/ 
117/ 
119 
 

1.9  Негізгі әдебиеттер тізімі 
1. Савельев И.В. Жапы физика курсы, І-том. М. 2001 
2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. ІІ-том. М. 2001 
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.3. Молекулярная физика и 
термодинамика. – М. 2001 
 
4  Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы. І-том – «Мектеп»-1971 
5. Фриш С.Э., Тиморева А. В. Физика курсы ІІ-том – «Мектеп»-1971 
6. Абдулаев Ж. Физика курсы. – Алматы 1994 
 
7. Ахметов А Қ., Физика – Алматы 2001 
 
8.  Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептері. – М. 1985 г. 
9. Ақылбаев Ж. С., 
Ермаганбетов Қ. Т., Электр және магнетизм. - Қарағанды 2003 
10. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 2001 г. 
11. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М. 1999 г. 
12. Бектыбаев Ш. Б. Жалпы физика курсының есептері. «Электодинамика. 
Тербелістермен толқындар» Әдістемелік құрал. 2004. 
13.  Бектыбаев  Ш.  Б.  Жалпы  физика  курсының  есептері. «Механника. 
Молекулярлық физика» Әдістемелік құрал 2002 
14.  Рақым  Қ.,  Биімбетова  Г. «Толқындық  және  Кванттық  оптика» 
Зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік құрал. 2003 
15.  Бектыбаев  Ш.Б. «Электромагнитизм»  зертханалық  жұмыс  бойынша 
әдістемелік құрал 2004. 
16. Рақым Қ. , «Жалпы физика курсы электрлік құбылыстар» Әдістемелік 
оқулық құрал 2004. 
17. Чертов А., Воробьев А. Задачник по физике. – М. – 1988 г. 
18. Сивухин Л.В. Общий курс физики в 5-и томах. – М. 1977-1986 г. 
19. Рымкевич П.А. Курс физики. – М. 1968 г. 
20. Иродов И.Е. Механика: основные законы. – М. 2000 г. 
21. Савельев И.В. Курс физики в 3-х томах. – М. 1982-1989 г. 
22. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1985 г. 
23. Иродов И.Е. Электромагнетизм. – М. – С-П. 2000 г. 
24. Шубин А.С. Курс общей физики. – М. 1976 г. 
25. Савельев И.В. Общий курс физики. – М. 1979 г. 
26. Трофимова Т.И. Курс физики. – М. 1999 г. 
27. Яворский Б.М. Основы физики. Т. 1. – М. 2000 г. 
28. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М. 1977 г. 
29.  Детлаф  А.А.,  Яворский  Б.М.,  Милковская  Л.Б.  Курс  физики. – М.  
1999 г. 
30. Грабовский Р.И. Курс физики. – М. 2004 г. 
31. Берклеевский Курс физики в 5-и томах. – М. 1975-1977 г. 

32. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике в 9-
и томах. – М. 1977 г. 
33. Орир Дж. Физика. в 2-х томах. – М. 1981 г. 
34. Тарасов Л.В. Основы квантовой механики. – М. 1978 г. 
35. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика – М. 1980 г. 
36. Епифанов Е.И. Физика твердого тела. – М. 1977 г. 
37. Суханов А.Д. Фундаментальный курс физики в 3-х т. – М 1999 г. 
38. Милантьев В.П. Атомная физика. – М. 1999 г. 
39. Телеснин Р.В. Молекулярная физика. – М. 1980 г. 
40. Лозовский В.Н. Курс физики в 2-х томах. – С-П. 2001 г. 
41. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М. 1983 г. 
42. Савельев И.В. Сб. вопросов и задач по общей физике. – М. 1988 г. 
43. Трофимова Т.И. Сб. задач по общей физике. – М. – 2001 г. 
44. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М. – 1999 г. 
45. Козел С.М., Рашба Э.И. Сб. задач по физике. – М. – 1987 г. 
46. Беликов Б. Решение задач по физике. – М. – 1986 г. 
 
1.10. Қосымша әдебиеттер тізімі 
47.  Бектыбаев  Ш.  Рақым  Қ.  Аязбаев  А. «Оптика»  бөлімі  бойынша 
зертханалық жұмыстар үшін методикалық нұсқау 1994 
48.  Махметов  Т.С. «Толқындық  және  кванттық  оптика»  курстық  есептері 
бойынша әдістемелік құрал 2005 
49. Стрелков С.П. Механика – М. 1979 г. 
50. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика – М. 1977 г. 
51. Калашников С.Г. Электричество – М. 1977 г. 
52. Ландсберг Г.С. Оптика – М. 1976 г. 
53. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности – М. 1976 г. 
54. Матвеев А.Н. Электродинамика – М. 1978 г. 
55. Китель Ч. Введение в физику твердого тела – М. 1978 г. 
56. Спроул Р. Современная физика – М.1974 г. 
57. Марков М.А. О природе материи – М.1976 г. 
58. Квасников И.А. Молекулярная физика – М. 1998 г. 
59. Архангельский М.М. Курс физики. Механика – М. 1975 г. 
60. Астахов А.В. Курс физики. Механика и кинетическая теория материи – 
М. 1977 г. 
61. Астахов А.В., Широков И.М. Курс физики, т. 2, 3 – М. 1980 г., 1983 г. 
62. Бутиков Е.Н. Оптика – М.1987 г. 
 
1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері 
 
Пән бойынша емтихан бағасы межелік бақылау бойынша үлгерімнің барынша үлкен 
көрсетулерінің (50% дейін)  және  қорытынды  аттестацияның  (емтиханның)  (50% 
дейін)  қосындысы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес 100% дейінгі  мәнді 
құрайды. 
 

Әріптік  жүйе  бойынша 
бағалау 
Баллдар %-тік құрамы  Дәстүрлік 
жүйе 
бойынша бағалау 
А цифрлық балама 4,0 95-100  Өте жақсы 
А- 3,67 
90-94 
В+ 3,33 
85-89 
В 3,0 
80-84 
Жақсы 
В- 2,67 
75-89 
С+ 2,33 
70-74 
С 2,0 
65-69 
C- 1,67 
60-64 
D+ 1,33 
55-59 
D 1,0 
50-54 
Қанағаттандырарлық 
F 0 
0-49 
Қанағаттандырарлықсы
з 
 
Аралық  бақылау  оқытудың 5-ші, 10-шы  және 15-ші  апталарында  жүргізіледі  және 
ақылаудың келесі түрлерінен алғанда қалыптасады: 
 
қ
у
ң
адемиялық к зеңі, апта 
б
О ыт ды  ак
е
Бақылау
 түрі
 
%-
дық
 
құрамы
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Барлығы
 
Сабаққа  0,2 
* * * * * * * * * * * * * * * 3 
қатысу 
шылық 
Дәрістің 
қысқаша 
жазбасы 
0,4 
* * * * * * * * * * * * * * * 6 
Машы
тану 
қ 
 
*  *  *  *  *   *   *   * 10 
жұмысы 
Зертх
лық 
ана
ыс 
1,25 
 *  *  *  *  *   *   * * 10 
жұм
тар 
Атт. 
Модулі 

 
    *    *       *     15
СДЖ 
0,4 
     
 * * * * * 6 
* * * * * * * * * *
Емтихан   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
Барлығы   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет