ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніPdf көрінісі
бет8/15
Дата15.03.2017
өлшемі1,7 Mb.
#9731
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

 
 
 
 
 
 
7.3 Емтихан билеттері (тестілері). 
ФИЗИКА-1. ЕМТИХАН

НҰСҚА 10 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- “32”. Тапсырмалардың ең 
көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-“1” 
1. 
Айналу осьне қатысты дененің инерция моменті. 
2.
 Изотермиялық процестің графигі және теңдеуі. 
3.  1 нүкте ден 2 нүктеге q зарядың тасымалдауға кеткен электростатиқалық өрістің 
жұмысы неге тең? 
4.
 Диэлектриктің поляризациясы деп нені айтады? 
 
В Ең көп балл мөлшері –“2” 
5.  Шенбер бойымен бірқалыпты қозғалыс жасап келе жатқан бөлшектің 
тангенциаль жәңе нормаль ұдеулері неге тен? 
6.
  Галилей түрлендірулері. 

7.
  Еркіндік дәрежелер саны. Энергияның еркіндік дәрежелер бойынша таралуы. 
8. 
 Тізбектегі тұрақты электр тоқты сақтауға электр өріснің мүмкіншіліғі неге жоқ? 
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-“1” 
9.
 Массасы 1 кг  түзу сызықты қозғалып, жылдамдығын 10 м/с-тан, 20 м/с-қа дейін 
өзгерткендегі импульстің өзгерісін тап. 
10.
  25 жылдық ішінде жерге қатысты 0,4 с жарық жылдамдығымен 
қозғалады.Қандай уақыт аралығы өтеді? 
11.
  Электр өрісінің бір нүктесіндегі 10
-7
 Кл зарядқа әсер етуші күш 4.10
-3
Н. Сол 
нүктедегі өрістің кернеулігін анықтаңыз? 
12.
 Өткізгіштің меншікті кедергісі 1
10
-6
 Ом.м, ұзындығы 100 м, көлденең қимасы 
0,2 мм
2
 . Оның электрлік кедергісі қандай? 
13. 
 Массасы 2 кг шардың оске қатысты масса центрінен өтетін инерция моменті 6 
кг·м
2
 Осы шардың О нүктесіне қатысты шардың центрінен   5 м қашықтықта 
орналасқан кекздегі инерция моментін анықта. 
14.
 Конденсатордың астарларының арасын диэлектрлік тұрақтысы ε диэлектрлікпен 
толтырса, оның электр сыйымдылығы қалай өзгереді? 
 
В Ең көп балл мөлшері –“2” 
15.
  Денеге әсер ететін гравитациялық күш жер бетінен қандай биіктікте жер бетінен 
гөрі 2 есе аз болады,. 
16.  Қандай температурада азоттың орташа квадраттық жылдамдығы 50м/с 
жылдамдықтан жоғары болады? 
17.
 Идеалдық жылу машинасында қыздырғыштан алынған әр кДж энергияға 300 Дж 
жұмыс атқарылады.Тоңазытқыш температурасы 280 К  болғандағы машинаның 
ПӘКін және қыздырғыштың температурасын анықта. 
18.
    де орналасқан. Егер Кернеулігі 60 кв/м біртекті өріс 5 нКл заряд орын 
ауыстырды. Модулі 20 см орын ауыстыру бағыты күш сызығы бағытымен 60

бұрыш жасайды. Орын ауыстырудың алғашқы және соңғы  нүктелері арасындағы 
потенциалдар айырымын табыңыз. 
 
С Ең көп балл мөлшері – “3” 
19.
 Температурасы Т=350 K, қысымы 0,4 Мпа, көлемі 300 л және жылу 
сыйымдылығы С
v
=857 Дж/К идеал газдың адиабат көрсеткішін 

 анықтаңыз. 
20.
  Шунтталған амперметр 10А токты өлшейді. Егер амперметрдің кедергісі 0,02 
Ом және шунттың кедергісі 5 м Ом болса амперметр шунтсыз қандай ең үлкен ток 
күшін өлшейді? 
 
ФИЗИКА-1. ЕМТИХАН

НҰСҚА 9 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. Тапсырмалардың ең 
көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 

 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-“1” 
1.
 Санақ жұйесі деп нені айтады? 
2. Идеал газ молекуласының орташа кинетиқалық энергиясы 
3.  Изотермиялық процесс үшін бірінші термодинамиканың заның қолдану. 
4.
  Электр өріс деп нені айтады? 
В Ең көп балл мөлшері-“2” 
5.
  Айналмалы қозғалыс кезіңде жұмыс неге тең? 
6.
 Қозғалыстағы релятивтік бөлшектің массасының жылдамдықпен байланысы. 
7.
 Поляризация деп нені атайды? 
8.
 Электр ток деп нені айтады?Электр тоғы болу үшін негізгі шарттарды айтыңыз. 
 
Бөлім 2  
А Ең көп балл мөлшері-“1” 
9.
    Екі  күш  F

= 3 H және  F

= 4 H, дененің  бір  нүктесіне  берілген. F

және  F
2
 
күштердің векторының  арасындағы бұрыш  
/2 – ге тең. Осы күштердің тең әсерлі 
модулін анықта. 
10.
    Қозғалмайтын  жердегі  бақылаушының  қатысы  бойынша  ұзындығы 2 м 
сызғыш.0,5  с  жылдамдықпен  қозғалып  келе  жатқандағы  сызғыш  ұзындығы 
қандай?(с вакуумдағы жарық жылдамдығы) 
11.
 Электр өрісінің 0,1 мк Кл заряд орналасқан нүктесінің кернеулігі 5 В/м. Зарядқа 
әсер етуші күшті табу керек. 
12.
  Ұзындығы 6 см өткізгіштің кедергісі 3 Ом. Осындай өткізгіштің ұзындығы 10 м, 
көлденең қимасы бірдей болса, оның кедергісі қандай болады? 
13. 
Біратомды  газдың  молекуласының  орташа  кинетикалық  энергиясы -73
o

температурадағыдан екі есе көп болатын температураны анықта. 
14.
 Идеал газға 5 Дж жылу берілген және ішкі күштер 8 Дж жүмыс атқарды.Газдың 
ішкі энергия өзгерісін анықта. 
 
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
15. Жұқа қабырғалы цилиндрдің радиусы 20 см массасы 12 кг цилиндр         2 рад\с 
бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндрдің импульс моментін анықта. 
16.
 V=5 л  сыйымдылықты  ыдыстағы  азот  молекуласының  еркін  жолының  орташа 
ұзындығын анықта.Газ массасы 0,5г. 
17.
 Берілген схема үшін Кирхгофтың екінші ережесін жазыңыз. 
 
 
18.
  Массасы m тозаң  түйірінің  заряды Q. Ол  электр  өрісінің  күш  сызықтары 
бағытымен  ұшып  кіреді  де U потенциалдар  айырымын  жүріп  өткеннен  кейін  υ 

жылдамдыққа  ие  болады.  Тозаң  түйірінің  өріске  кірген  кездегі  жылдамдығын  υ
 0 
анықтаңыз.
 
 
С Ең көп балл мөлшері – “3” 
19. Масссы 5·10

кг зеңбіректен салмағы 1000 H снаряд ұшып шығады. Снарядтың 
ұшқандағы кинетикалық энергиясы 7, 5·10

Дж-ге тең. Зеңбірек қандай кинетикалық 
энергияны алады 
20.
  Кернеулігі  Е
0
=
 
700  В/м  біртекті  электр  өрісінің  кернеулік
 
векторына 
перпендикуляр  қалыңдығы d=1см,  ауданы  S=200 см
2
  шыны  пластинка  (ε=7) 
қойылған. Пластинкада жинақталған электр өрісінің энергиясын анықтаңыз. 
 
 
 
 
 
 
ФИЗИКА – 1. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 8 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. Тапсырмалардың ең 
көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
     
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-“1”  
1. Материалық нүкте қозғалысының жылдамдығы деп нені айтады? 
2.
 Айналмалы қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы. 
 3. Фаза ,фазалық ауысу деп нені айтады? 
4.
 Тоқ көзіндегі бөгде күштер. 
 
В  Ең көп балл мөлшері – “2” 
5.
 Материалық нүкте үшін релятивтік динамикасының негізгі заңы. 
 
6. Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектер үшін Больцманнын таралу заңы. 
 
7. Нүктелік заряд өрісінің эквипотенциал беттерің сызыныз. 
8.
 Диэлектриктің электрондық поляризациясы деп нені атайды? 
  
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-“1” 
 9. 10 H күш денеге 3 м/с
2
 үдеу береді. Осы денеге қандай күш 1,5 м/с
2
 үдеу бере 
алады ? 
 10. 27000 км/с  қозғалыс  жылдамдығында  уақыт  жүрісі  қаншаға  кемиді? 
(қозғалмайтын бақылаушы сағаты бойынша) 

 
11.  Массасы 2*10
-16
г  бөлшек  кернеулігі 10 В/м  электр  өрісінде  қозғалады.  Оның 
үдеуін анықтаңыз. 
 12.  Тұйық  электр  тізбегінің  сыртқы  кедергісі 3 Ом,  ал  ішкі  кедергісі 1 Ом  болса, 
оның ПӘК-і қандай? 
13.   Өткізгіштегі ток күші 5 С уақытта О-ден 2А дейін өсті. Өткізгіштен өткен 
зарядты анықтаңыз.  
14. Ұзындығы 10 см өткізгіште 1мкКл заряд бар.Өткізгіштің сызықтық тығыздығы 
қандай? 
 
В  Ең көп балл мөлшері –“ 2”  
15.
  А = 2 рад/с,  В = 0,2 рад/с
3
    болатын  φ = At +Bt
3
    теңдеуіне  қатысты  оның 
центрінен  өтетін  ос  арқылы  стержень  айналады.Стерженьнің  инерция  моменті J = 
0,043  кг
м
2    
болатын  айналу  басталуынан
   
t =2 с    кейін  стерженьге  әсер  ететін 
айналдырушы күш моментін анықта. 
 16. Қысымы Р=20МкПа температурасы Т=300К сутек газдың молекуласының еркін 
жолының орташа ұзындығын анықта. 
17.
 1 моль газ 2 изохорадан және 2 изобарадан  тұратын цикл жасайды.Газдың ең аз 
көлемі 10л,  ал  ең  көбі  20л.  Ең  аз  қысым  2,5 атмосфера,ал  ең  көбі  5 
атмосфера.Циклдің жұмысын анықта. 
 18.
  Дене  a
τ
 = 1м/с
2
  тұрақты  тангенциалды  үдеумен  қисық  бойымен  қозғалады. 
Радиусы R = 3 м    қисықтың  бөлігіндегі  нүктенің  толық  үдеуін  анықта.  Егер  осы 
бөліктегі жылдамдығы υ = 2 м/с болса. 
 
 
С  Ең көп балл мөлшері – “3” 
19.  Массасы m = 4,65·10
-26
  кг  молекула,  υ = 600 м/c  жылдамдықпен  ұшып
нормальға 60

бұрышпен  ыдыс  қабырғасына  соқтығысып,  одан  сондай  бұрышпен 
жылдамдығын  жоғалтпай  кері  қарай  қозғалады.  Соқтығысу  кезінде  қабырғадан 
алған күш импульсін анықта. 
20.
 Ауданы    S=150 см
2
 жазық ауа конденсаторының заряды 5.10
-8
 Кл. Астарлардың 
бірін-бірі тарту күшін анықтаңыз. 
 
ФИЗИКА – 1. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 7 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. Тапсырмалардың ең 
көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
     
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-“1”  
1. Қозғалыстың траекториясы деп нені айтады? Жол дегеніміз не? 
 2. Архимед заңының анықтамасы,өрнегі. 
 3. Идеал газ молекуларының орташа квадраттық жылдамдығы. 
4.
 Интеграл түрдегі Джоуль -Ленц заңын қорыту. 

  
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
5.
 Инерция күштері деген не? 
 6 . Қандай процессті политропиялық деп атайды? Политропияның теңдеуі. 
 7. Электр өріс кернеулігі мен потенциалдар айырымы  қандай байланыста? 
8.
 Қандай молекуларды полярлы емес деп атайды? 
 
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-“1”  
9.  Радиусы 1 м  шеңбер  тәріздес  тұйық    траекториямен  қозғалған  дененің 10 Н 
ауырлық күшінің жұмысы неге тең ?  
 10.  Массасы 10 есеге  артқан  үдеткіштегі  протонның  қозғалыс  жылдамдығын 
анықта. 
11.
 Радиусы 1 см металл шарға 6,3 мк Кл заряд берілді. Шардың зарядының беттік 
тығыздығын анықтаңыз. 
12.
 69
0
С температурасы Кельвиннің абсолют шкаласы бойынша қандай 
температура? 
13. 
S
1
=2 см
2
 қимасында сұйықтың ағу жылдамдығы V
1
=6 м/c, ал  S
2  
қимасы 
бойынша 0,5м/c жылдамдықпен ағады. S

екінші қиманың ауданын тап. 
14.
 ЭҚК-і 12 В және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне кедергісі 5 Ом реостат жалғанды. 
Тізбектегі ток күшін және ток көзінің ұштарындағы кернеуді табыңыздар. 
  
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
15.
  Шар  бірқалыпты  кемімелі  тежемелі  айналып  бір  минут  ішінде  айналу 
жылдамдығын 300 ден 180 айн \мин. ға дейін азайтты.Шардың инерция моменті  2 
кг·м
2
.  Тежеуші моменті анықта. 
16.
 Қуаты 300 Вт электр утюгінің қылы жанып кеткен соң ј ұзындыққа қысқартты. 
Оның қуаты қандай болды? 
17. 
m=1 кг  мұздың еруінің (t=0
0
C). энтропиялық өзгерісін тап.Мұздың еру жылуы r 
= 335 кДж/кг. 
18.
  .Электрон  конденсатордың  бір  астарынан  екінші  астарына  қарай  қозғалады. 
Астарлардың потенциалдар айырымы 4 кВ, арақашықтығы 8 мм болса, электронның 
қозғалысының үдеуін табыңыздар. 
 
С Ең көп балл мөлшері – “3” 
19.
 Массасы m
1
=2 кг дене υ
1
=8 м/с жылдамдықпен қозғалып, массасы m
2
=3 кг дене 
сол  бағытта  υ
2
=4  м/с  жылдамдықпен  қозғалған  екі  дененің  абсолют  серпімсіз 
центрлік соқтығысулардың нәтижесінде бөлініп шыққан жылу мөлшерін табыңдар. 
20.
  Майдың  екі  бірдей  тамшысының  әрқайсысында 100 артық  электрондар  бар. 
Олардың  электрлік  тебу  күші  гравитациялық  тарту  күшіне  тең.  Егер  майдың 
тығыздығы 0,9.10
3
 кг/м
3
 болса, әрбір тамшының көлемін анықтаңыз. 
 
ФИЗИКА – 1. ЕМТИХАН 
НҰСҚА 6 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 

Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. Тапсырмалардың ең 
көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
     
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері-“1”  
1. Қандай қозғалысты бірқалыпты айнымалы қозғалыс деп атайды? Бірқалыпты 
айнымалы қозғалыс ұшін ұдеудің екі мәңіне байланысты жылдамдықтын уақытқа 
байланысты графиктерің сызыныз? 
 2. Паскаль заңы.Мысал келтіріңіз. 
 3. Термодинамиканың бірінші бастамасы.   
4.
 Тұйық  тізбек үшін Ом заңын түсіндіріңіз. 
 
 
В Ең көп балл мөлшері  - “2”  
5.  Абсолютті  қатты  дене  қозғалмайтын Z осьі  төңірегіндегі  айналмалы  қозғалысы 
кезіндегі атқарылатын жұмыс қандай?  
6.
 Барометрлік тендеу. 
 7. Потенциал деп нені айтады? 
 8.  Заттын  диэлектірлік  алғырлығы  және  диэлектірлік  өтімділігі  арасындағы  өзара 
байланыс. 
  
Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері-“1”  
9. Массасы 3 кг қозғалыс жылдамдығы 4 м/с дененің кинетикалық энергиясын тап. 
10.
 2,4·10
8
 м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан протон массасы қандай? 
Протонның тыныштық массасы 1,672·10
-27
 кг 
 
11.
 Молекуланың концентрациясын табу керек, егер 0,01 м
3  
ішінде  8·10
10 
 молекула 
бар болса. 
12.
  Кернеу 4,5 В  болғанда  электр  шамындағы  ток  күші 0,5 А  болды.  Шамның 
тұтынатын қуатын анықтаңыз.  
13. 
Электр өтімділігі ε=1,5, кернеулігі 
. Электр өрісінің энергиясына 
тығыздығы қандай? 
м
В
E
/
10
2
3


14.
 Егер конденсатордың кернеуі И=500В, С=5пф болса оның астарларының заряды 
қандай? 
  
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
15 Егер амперметрдің көрсетуі 2А, ал шунттың кедергісі амперметрдің кедергісінен 
5 есе аз болса, тізбектегі жалпы нақты тоқ қанша? 
16.
  Шар  бірқалыпты  кемімелі  тежемелі  айналып  бір  минут  ішінде  айналу 
жылдамдығын 300 ден 180 айн \мин. ға дейін азайтты.Шардың инерция моменті  2 
кг·м
2
.  Тежеуші моменті анықта. 
 17.  250  нен  300К  ге  дейінгі  изохоралық  қыздыру  кезіндегі 10 г    ауаның 
энтропиялық өзгерісі қаншаға тең? 

18.
  Электрон  кернеулігі 200 кВ/м  біртекті  электр  өрісінде  орналасқан.  Егер  оның 
алғашқы жылдамдығы 0 болса 1 нс уақыттан кейінгі жылдамдығы қандай болады? 
 
С Ең көп балл мөлшері – “3” 
19. Массасы 2 кг денені 1 м  биіктікке  3 м/с
2
  үдеумен көтерген кездегі жұмысты 
тап. 
20.
  Температурасы  Т=350 K, қысымы 0,4 Мпа,  көлемі 300 л  және  жылу 
сыйымдылығы С
v
=857 Дж/К идеал газдың адиабат көрсеткішін 

 анықтаңыз. 
  
ФИЗИКА-1. ЕМТИХАН

НҰСҚА 5 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. Тапсырмалардың ең 
көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері – “1” 
1.
 Материалық нүктенің үдеуі деп нені айтады? 
2.
 Қысым дегеніміз не? Өлшем бірліктері. 
3. Менделеев- Клапейрон тендеуі. 
4. 
Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс. 
 
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
5. Қозғалмайтын нүтеге қатысты қүш моменті деп нені айтады? Күш моментінің 
векторы қалай бағытталған? Өлшембірлігі. 
6.
 Термодинамиканың екінші бастамасы. 
 7. Конденсатолрлардың паралель қосылуы. Жалпы сыйымдылығы неге тең? 
 8. Тоқ  тығыздығы деп нені айтады? 
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері – “1” 
9.
  Массасы 0,8 кг  жоғары  лақтырылған  дене  қандай  биіктікке  көтеріле  алады. 
Лақтыру мезетіндегі дененің кинетикалық энергиясы 200 Дж. 
10.
  Идеал  газды  қыздырғанда  молекулалар  қозғалысының  орташа  квадраттық 
жылдамдығы 4 есеге артты.Абсолюттік температура қалай өзгереді? 
11. 
Конденсатордың  астарларының  арақашықтығын 3 есе  ұлғайтты.  Егер 
конденсаторды кернеу көзінен ажыратса, өріс кернеулігі неше есе өзгереді? 
12. 
Суреттегі R
1
=100 Ом кедергіден өткен ток күші I
1
=2А болса  
 R
2
=  200 кедергіден өтетін ток күші қандай? 
 
 
 
R
R
2
1

13.
  массасы 2 кг  материялық  нүктенің  радиусы    2  см  шеңбер  бойымен 
қозғалғандағы инерция моментің анықта. 
14.
  Сұйықта  массасы 3 кг 60% батырылған  дене  қалқуда.Осы  денеге  әсер  ететін 
көтеруші күш қандай? 
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
15. 
Жер  бетіне  қатысты  ғарыш  кемесіндегі  сағат 4 есе  артық  жүру  үшін,ғарыш 
кемесі қандай жылдамдықпен ұшуы қажет? 
16. 
Азот  пен  оттегі  қоспасынан  тұратын  газ  қандай  температурада  азот  пен  оттек 
молекулаларының жылдамдығының бір-бірінен өзгешелігі
 v
=30м/с ке тең болады? 
  
17. 
3 л ден  8 л ге дейінгі изотермиялық кеңейу кезіндегі 10 г ауаның энтропиясын 
анықта. 
 
 
18. 
Электрон  кернеулігі 200 кВ/м  біртекті  электр  өрісінде  орналасқан.  Егер  оның 
алғашқы жылдамдығы 0 болса 1 нс ішінде қандай жол жүреді? 
 
С Ең көп балл мөлшері – “3” 
9.  Электровоз 54 км/с  жылдамдықпен  қозғалып, 600кВт  қуат  өндіреді.  Егер  оның 
ПӘК –і  75% тең болса, Электровоздың тарту күшін анықта. 
 20.  Зарядтар  Q
1
=90  нКл 
және  Q
2
=10  нКл    бірі-бірінен 4 см  қашықтыққа 
орналасқан.  Осы  екі  зарядтың  тарапынан  әсер  етуші  күштердің  модулі  тең, 
бағыттары  қарама-қарсы  болуы  үшін  үшінші      зарядты  қандай  қашықтыққа 
орналастыру керек? 
  
ФИЗИКА-1. ЕМТИХАН

НҰСҚА 4 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. Тапсырмалардың ең 
көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері –“1” 
1.
 Гидростатиқалық қысым дегеніміз не?Өрнегін жазыңыз. 
 2. Гидродинамикалық  қысым дегеніміз не?Өрнегін жазыңыз. 
 3. Потенциалдар айырымы деп нені айтады? Өрнегін жазыңыз. 
4. 
Тоқ күші деп нені айтады? Өрнегін жазыңыз.Өлшем бірлігі. 
  
 
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
5. 
Қандай қозғалысты бірқалыпты айнымалы қозғалыс деп атайды? Бірқалыпты 
айнымалы қозғалыстың теңдеуің жазыныз?Графиктері. 
6.
 Қозғалмайтын нүктеге байланысты бөлшектің импульс моменті деп нені айтады? 
Импульс моментінің векторы қалай бағытталған? 
7.
 Жылу мөлшері. Меншікті және мольдік жылу сыймдылықтар. 
8.
 Жазық конденсатордың сыйымдылығы. 

 
 
 
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері – “1” 
9. 8 м/с  жылдамдықпен  қозғалып  келе  жатқан  массасы 2 кг  денені  тоқтату  үшін 
қандай жұмыс атқару қажет ? 
10.
 Радиусы R=0,5м доңғалақтың шетіне түсірілген тангенциалды күш моменті 10 Н· 
м.Әсер етуші күшті анықта. 
11.
  Ішіне + q
1
  және (-q
2
)  зарядтары  орналасқан  вакуумдағы  сфералық  бет  арқылы 
өтетін электр өрісінің кернеулік векторының ағынын табыңыз. 
12. 
Идеалдық жылу машинасында қыздырғыштан алынған әр кДж энергияға 300 Дж 
жұмыс  атқарылады.Тоңазытқыш  температурасы 280 К    болғандағы  машинаның 
ПӘКін және қыздырғыштың температурасын анықта. 
13.
  Конденсатордың  сыйымдылығы  С  5пф,  астарларындағы  кернеу 300 В  болса, 
оның энергиясы қандай? 
14. 
Тізбектегі  гальванометрдің  көрсетуі 1 мА  болуы  үшін  өткізгіштің  көлденең 
қимасынан бір секунта қанша электрон өтеді? 
 
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
15.
  Егер  К  жүйесінің  сағатынан  Δt = 0,10c ке  қалып  қойған,Δt =5,0с  уақытпен 
қозғалып келе жатқан сағат санақ жүйесінің 
1
K
 жылдамдығы қандай?  

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет