Ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk


vypnete opätovným stlačením vypínača 1Pdf көрінісі
бет23/43
Дата27.03.2017
өлшемі22,35 Mb.
#10412
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43

vypnete opätovným stlačením vypínača 1. Uloží sa ak-
tuálne nastavenie zdroja audiosignálu.
Kvôli energetickej úspore zapínajte rádio len vtedy, keď ho 
používate.
Nastavenie hlasitosti
Po zapnutí rádia je vždy nastavená stredná hlasitosť 
(hodnota 10).
Ak chcete hlasitosť zvýšiť, stlačte tlačidlo 
„Vol +“ 7, ak chcete 
hlasitosť znížiť, stlačte tlačidloe 
„Vol –“ 8. Nastavenie hlasi-
tosti 
„VL“ ako hodnota medzi 0 a 20 sa na niekoľko sekúnd 
zobrazí ako indikácia 
f na displeji.
Pred nastavovaním alebo pred menením rozhlasového vysie-
lača nastavte hlasitosť na nižšiu hodnotu, pred spustením ex-
terného audiozdroja na nejakú strednú hodnotu.
Keď chcete vypnúť zvuk, stlačte tlačidlo 
„Mute“ 5. Keď chce-
te zvuk znova zapnúť, stlačte buď znova tlačidlo 
„Mute“ 5 ale-
bo jedno z tlačidiel hlasitosti 
„Vol +“ 7 alebo „Vol –“ 8.
Nastavenie kvality zvuku
Pre optimálnu reprodukciu zvuku je v rádiu integrovaný ekva-
lizér.
Keď chcete manuálne zmeniť hĺbky, stlačte tlačidlo 
„EQ“ 15 
jedenkrát. Na displeji sa objaví 
„BA“  a uložená  hodnota  výšok 
na ukazovateli 
f. Keď chcete nastaviť výšky, stlačte znova tla-
čidlo 
„Equalizer“ 15, na ukazovateli f sa objaví „TR“ 
a uložená  hodnota  výšok.
Úroveň reprodukcie hĺbok resp. výšok sa dá meniť v rozsahu 
od – 5 do + 5. Ak chcete nastavenú zobrazenú hodnotu zvýšiť, 
stlačte vždy tlačidlo 
„Vol +“ 7, na zníženie nastavenej hodno-
ty tlačidlo 
„Vol –“ 8. Tieto zmenené hodnoty sa automaticky 
uložia do pamäte, keď sa indikácia 
f niekoľko sekúnd po po-
slednom stlačení tlačidla zmení späť na indikáciu hodinového 
času.
Voľba audiozdroja
Keď chcete vybrať zdroj audiosignálu, stláčajte opakovane 
tlačidlo 
„Source“ 18 dovtedy, kým sa na displeji neobjaví po-
žadovaný interný zdroj audiosignálu (pozri „Nastavenie roz-
hlasových vysielačov/uloženie do pamäte“, strana 108), 
príp. externý zdroj audiosignálu (pozri „Pripojenie externých 
audiozdrojov“, strana 108):

„FM“: rádio na UKW,

„AM“: rádio na MW,

„BT“: externý zdroj audiosignálu (napr. smartfón) cez spo-
jenie 
Bluetooth®,

„AUX 1“: externý zdroj audiosignálu (napr. smartfón alebo 
CD prehrávač) cez zásuvku 3,5 mm 
„AUX 1“ 26 na vonkaj-
šej strane,

„AUX 2“: externý zdroj audiosignálu (napr. smartfón alebo 
MP3 prehrávač) cez zásuvku 3,5 mm 
„AUX 2“ 19 
v priehradke na odkladanie.
Zdroje audiosignálu 
„FM“„AM“„AUX 1“ a „AUX 2“ sa ob-
javia trvale na ukazovateli zdroja audiosignálu 
g„BT“ pre 
spojenie prostredníctvom 
Bluetooth® sa krátko objaví na mul-
tifunkčnom ukazovateli 
f a potom sa signalizuje svietením in-
dikátora 
Bluetooth® 17 (pozri „Pripojenie Bluetooth®“, 
strana 108).
Nastavenie prútovej antény
Rádio sa dodáva s namontovanou tyčovou anténou 
23. Pri 
prevádzke rádia otočte tyčovú anténu v smere, ktorý umožňu-
je najlepší príjem.
Ak nie je možný dostatočný príjem, potom umiestnite rádio na 
miesto s lepším príjmom.
Upozornenie: Pri prevádzke rádia v bezprostrednom okolí rá-
diových zariadení, rádiových prístrojov alebo elektronických 
prístrojov môže byť zhoršený rádiový príjem.
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 107  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

108 | Slovensky 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools
Nastavenie rozhlasových vysielačov/uloženie do pamäte
Stláčajte tlačidlo na voľbu audiozdroja 
„Source“ 18 toľko-
krát, kým sa zobrazí na displeji 
g „FM“ (frekvenčná modulá-
cia) pre vlnový rozsah príjmu veľmi krátkych vĺn (VKV) resp. 
„AM“ (amplitúdová modulácia) pre vlnový rozsah príjmu 
stredných vĺn (SV).
Na 
nastavenie určitej konkrétnej rozhlasovej frekvencie 
stláčajte tlačidlo pre vyhľadávanie smerom hore
 
12, keď 
chcete frekvenciu zvýšiť, resp. tlačidlo pre vyhľadávanie sme-
rom dole
 
14, keď chcete frekvenciu znížiť. Aktuálne na-
stavená frekvencia sa zobrazuje v indikácii 
a na displeji.
Ak chcete 
vyhľadávať vysielače s veľkou intenzitou signá-
lu, stlačte tlačidlo na vyhľadávanie smerom hore
 
12
resp. tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole
 
14 a podržte 
ho krátko stlačené. Frekvencia nájdeného rozhlasového vy-
sielača sa zobrazí v indikácii 
a na displeji.
Pri dostatočne silnom príjme vhodného signálu sa rádio auto-
maticky prepne na stereopríjem. Na displeji sa objaví indiká-
cia pre stereopríjem 
c.
Nastavenú stanicu uložíte stláčaním tlačidla uloženia/pre-
hrávania 
„Preset/ “ 13, kým nezačne blikať indikácia „PR“ 
a číslo naposledy nastaveného pamäťového miesta na ukazo-
vateli 
f. Pamäťové miesto vyberiete opakovaným stláčaním 
tlačidla hľadania nahor 
 
12, príp. tlačidla hľadania nadol 
 
14 dovtedy, kým sa na ukazovateli f neobjaví požadované 
pamäťové miesto. Znova stlačte tlačidlo uloženia/prehrávania 
„Preset/ “ 13, aby ste nastavenú stanicu uložili na zvolené 
pamäťové miesto.
Môžete uložiť 10 UKW staníc a 10 MW staníc. Nezabudnite, že 
už obsadené pamäťové miesto sa pri opätovnom zvolení pre-
píše nanovo nastavenou rádiostanicou.
Prehrávanie uloženej stanice spustíte stlačením tlačidla 
uloženia/prehrávania 
„Preset/ “ 13 a potom opakovaným 
stláčaním tlačidla hľadania nahor 
 
12, príp. hľadania nadol 
 
14 dovtedy, kým sa neobjaví „PR“ a požadované pamäťo-
vé miesto na ukazovateli 
f.
Pripojenie externých audiozdrojov
Okrem integrovaného rádioprijímača môžete počúvať repro-
dukciu z rôznych externých audiozdrojov.
Pripojenie Bluetooth®:

Bluetooth® spojenie môžete aktivovať buď opakovaným 
stláčaním tlačidla 
„Source“ 18 dovtedy, kým sa na multi-
funkčnom ukazovateli 
f neobjaví „BT“ pre spojenie Blue-
tooth®, alebo stlačením tlačidla Bluetooth® 16. Indikácia 
Bluetooth® 17 bliká v pomalom takte, čím sa signalizuje, že 
spojenie ešte nie je vytvorené.
– Keď chcete vytvoriť spojenie s vhodným zdrojom audiosig-
nálu, stlačte tlačidlo 
Bluetooth® 16 a podržte ho stlačené 
minimálne 2 s. Počas procesu hľadania bliká indikácia 
Bluetooth® 17  v rýchlom  takte.
–  Na ukazovateli zdroja audiosignálu sa objaví 
„PRA MultiPower“ a musí sa tam aktivovať. Všimnite si aj 
návod na používanie vášho zdroja audiosignálu.
– Indikácia 
Bluetooth® 17 svieti neprerušovane, keď je spo-
jenie 
Bluetooth® vytvorené. Keď sa počas hľadania spoje-
nia alebo pri existujúcom spojení znova stlačí tlačidlo 
Blue-
tooth® 16 a podrží sa stlačené minimálne 2 s, vytvorí sa no-
vé spojenie.
– Upozornenie: Pri prvom vytvorení spojenia (párovaní) me-
dzi rádiom a externým zdrojom audiosignálu môže dôjsť 
k vyžiadaniu PIN kódu pre rádio. V takomto prípade zadaj-
te „1234“.
Prípojka „AUX 1“:
–   Prípojka 
„AUX 1“ je vhodná zvlášť pre zdroje audiosigná-
lu, ktoré sa majú umiestniť mimo priehradky na odkladanie 
(napr. smartfón v odkladacom priestore na médiá 
3).
– Odoberte ochranný kryt zásuvky 
„AUX 1“ 26  a zasuňte  zá-
strčku 3,5 mm dodaného alebo iného vhodného AUX kábla 
do zásuvky. Pripojte AUX kábel k vhodnému zdroju audi-
osignálu.
– Na prehrávanie zdroja audiosignálu 
„AUX 1“ stláčajte opa-
kovane tlačidlo 
„Source“ 18 dovtedy, kým sa na ukazova-
teli neobjaví 
g „AUX 1“.
– Na ochranu pred znečistením znova nasaďte ochranný kryt 
zásuvky 
„AUX 1“ 26, keď vytiahnete zástrčku AUX kábla.
Prípojka „AUX 2“:
–   Prípojka 
„AUX 2“ je vhodná zvlášť pre zdroje audiosigná-
lu, ktoré sa majú umiestniť v priehradke na médiá (napr. 
smartfón alebo MP3 prehrávač).
– Otvorte veko 
27 priehradky na odkladanie. Zasuňte zástr-
čku 3,5 mm dodaného alebo iného vhodného AUX kábla do 
zásuvky 
„AUX 2“ 19. Pripojte AUX kábel k vhodnému 
zdroju audiosgnálu.
– Stlačte zaisťovací mechanizmus 
29 priehradky na médiá 
a vyklopte veko priehradky na médiá 
28. Zdroj audiosigná-
lu vložte do priehradky na médiá tak, aby AUX kábel mohol 
prechádzať cez otvor vo veku. Zatvorte veko 
28 priehradky 
na médiá a veko 
27 priehradky na odkladanie.
– Na prehrávanie zdroja audiosignálu 
„AUX 2“ stláčajte opa-
kovane tlačidlo 
„Source“ 18 dovtedy, kým sa na ukazova-
teli neobjaví 
g „AUX 2“.
Ovládanie externých audiozdrojov
Pri zdrojoch audiosignálu, ktoré sú pripojené spojením 
Blue-
tooth®, sa môže prehrávanie riadiť prostredníctvom rádia.
Prehrávanie/prerušenie prehrávania: Prehrávanie spustíte 
stlačením tlačidla uloženia/prehrávania 
„Preset/ “ 13. Keď 
chcete prehrávanie prerušiť alebo v ňom pokračovať, znova 
stlačte tlačidlo uloženia/prehrávania 
„Preset/ “ 13.
Posúvanie dopredu/dozadu: Na posúvanie dopredu, príp. 
dozadu v rámci skladby podržte stlačené tlačidlo hľadania na-
hor  
12, príp. tlačidlo hľadania nadol   14 dovtedy, kým 
sa nedosiahne požadované miesto v skladbe.
Výber skladby: Keď chcete vybrať skladbu, stláčajte opako-
vane tlačidlo hľadania nahor 
 
12, príp. tlačidlo hľadania 
nadol  
14 dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaná sklad-
ba. Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla uloženia/prehrá-
vania 
„Preset/ “ 13.
Indikácia hodinového času
Rádio má zobrazenie času so samostatným energetickým na-
pájaním. Ak sú v priehradke na batérie vložené vyrovnávacie 
batérie s dostatočnou kapacitou (pozri „Vkladanie/výmena 
záložných batérií“, strana 107), čas sa dá uložiť, aj keď je rá-
dio odpojené od energetického napájania z akumulátora ale-
bo keď je sieťový konektor vytiahnutý zo zástrčky.
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 108  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Slovensky | 
109
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Nastavenie hodinového času
– Ak chcete nastaviť hodinový čas, stláčajte tlačidlo na na-
stavenie času
 
9 toľkokrát, kým začne blikať číslo ozna-
čujúce hodiny v indikácii času 
f.
– Stlačte tlačidlo na vyhľadávanie smerom hore
 
12
resp. tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole
 
14 toľko-
krát, kým sa na displeji objaví korektná hodinová číslica.
– Znova stlačte tlačidlo
 
9, aby v indikácii f blikalo číslo in-
dikujúce minúty.
– Stlačte tlačidlo na vyhľadávanie smerom hore
 
12
resp. tlačidlo na vyhľadávanie smerom dole
 
14 toľko-
krát, kým sa na displeji objaví korektná minútová číslica.
– Stlačte tlačidlo
 
9 tretíkrát, aby ste uložili nastavený ho-
dinový čas do pamäte.
Ak sa tlačidlo hľadania nahor 
 
12 alebo tlačidlo hľadania 
nadol  
14 počas procesu nastavenia nestlačí dlhšie ako 
5 s, proces sa zruší a zobrazí sa predchádzajúci, nezmenený 
čas.
Pokyny na používanie
Odloženie v priehradke na médiá
Keď používate zdroje audiosignálu cez 
Bluetooth® alebo zá-
suvku 
„AUX 1“, príslušné zariadenia (napr. smartfón alebo 
MP3 prehrávač) môžete odložiť do odkladacieho priestoru na 
médiá 
3.
Nezabudnite, že odkladací priestor na médiá je určený len na 
odkladanie, a nemá funkcionalitu prenosu údajov alebo nabí-
jania.
Upozornenie: Keď rádio prenášate, vyberte externé zariade-
nia z odkladacieho priestoru na médiá 
3. Ináč môže externé 
zariadenie vypadnúť a poškodiť sa.
Pokyny pre optimálne zaobchádzanie s akumulátorom
Chráňte akumulátor pred vlhkosťou a vodou.
Akumulátor skladujte iba pri rozsahu teploty od –20 °C do 
50 °C. Nenechávajte napríklad akumulátor v lete položený v 
automobile.
Nový akumulátor alebo akumulátor, ktorý sa dlhší čas nepou-
žíval, dáva plný výkon až po cca 5 nabíjacích a vybíjacích cyk-
loch.
Výrazne skrátená prevádzková doba akumulátora po nabití 
signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť 
za nový.
Dodržiavajte pokyny na likvidáciu.
Údržba a servis
Údržba a čistenie
Udržiavajte rádio čisté, aby ste mohli dobre a bezpečne pra-
covať.
Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte 
žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy 
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj 
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri 
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.
V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných sú-
čiastok, prosím, bezpodmienečne uvádzajte 10-miestne vec-
né číslo podľa výrobného štítka rádia.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja 
alebo náhradné diely online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Transport
Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám 
pre transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie 
používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opat-
rení.
Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo 
prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požia-
davky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príp-
rave zásielky bezpodmienečne konzultovať s expertom pre 
prepravu nebezpečného tovaru.
Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. 
Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa 
v obale nemohol posúvať.
Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.
Likvidácia
Rádiá, sieťové adaptéry, akumulátory/batérie, príslu-
šenstvo a obaly treba odovzdať na recykláciu zodpo-
vedajúcu ochrane životného prostredia.
Neodhadzujte rádiá, sieťové adaptéry a akumulátory/batérie 
do komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa 
musia nepoužiteľné ručné elektrické spotre-
biče a podľa európskej smernice 
2006/66/ES sa musia poškodené alebo 
opotrebované akumulátory/batérie zbierať 
separovane a treba ich dávať na recykláciu 
zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.
Akumulátory/batérie:
Li-Ion:
Všimnite si láskavo pokyny v odseku 
„Transport“, strana 109.
Zmeny vyhradené.
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 109  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

110 | Magyar 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools
Magyar
Biztonsági előírások
Olvassa el az összes biztonsá-
gi figyelmeztetést és előírást. 
A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztá-
sa áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezet-
het.
Őrizze meg a jövőbeli használatra is valamennyi biztonsá-
gi előírást és utasítást.
A biztonsági előírásokban használt „Rádió” fogalom a hálózati 
rádiókészülékeket (dugaszolható hálózati tápegységgel) és az 
akkumulátoros rádiókészülékeket (dugaszolható hálózati táp-
egység nélkül) foglalja magában.

Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület 
balesetekhez vezethet.

A dugaszolható hálózati tápegység csatlakozó dugójá-
nak bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatla-
kozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoz-
tatni. A rádióval együtt ne használjon adapteres duga-
szolókat. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a meg-
felelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockáza-
tát.

Ne használja a dugaszolható hálózati tápegység kábe-
lét a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a rádiót so-
ha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és so-
hase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél 
fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles 
szélektől és sarkoktól, ill. mozgó gépalkatrészektől. 
Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli 
az áramütés veszélyét.

Tekerje teljesen le a dugaszolható hálózati tápegység 
csatlakozó kábelét, ha a rádiót a hálózatról üzemelteti. 
A hálózati csatlakozó vezeték másképp felmelegedhet.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugót bármi-
kor ki lehessen húzni. A rádiónak a villamos hálózatról va-
ló leválasztására a hálózati csatlakozódugó kihúzása az 
egyetlen lehetőség.
Tartsa távol a rádiót és a dugaszolható hálózati 
tápegységet az esőtől vagy nedvességtől. A víz 
behatolása a rádióba vagy a dugaszolható hálózati 
tápegységbe megnöveli az áramütés veszélyét.

Tartsa tisztán a rádiót és a dugaszolható hálózati táp-
egységet. A szennyeződés áramütés veszélyét okozza.

Minden használat előtt ellenőrizze a rádiót, a dugaszol-
ható hálózati tápegységet, a kábelt és a csatlakozó du-
gót. Ne használja a rádiót, ha azon valamilyen károso-
dás van. Ne nyissa fel saját maga a rádiót és a dugaszol-
ható hálózati tápegységet, hanem azt csak szakképzett 
szakemberrel és csak eredeti pótalkatrészek használa-
tával javíttassa meg. A megrongálódott rádiók, dugaszol-
ható hálózati tápegységek, kábelek és csatlakozó dugók 
megnövelik az áramütés veszélyét.

Ez a rádió nincs arra előirányozva, hogy gyerekek és 
korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képessé-
gű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem 
rendelkező személyek használják. Ezt a rádiót legalább 
8 éves gyerekek és olyan személyek is használhatják, 
akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik 
korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasz-
talataik, illetve tudásuk, ha az ilyen személyekre a biz-
tonságukért felelős más személy felügyel, vagy a rádió 
biztonságos kezelésére kioktatta őket és megértették 
az azzal kapcsolatos veszélyeket. Ellenkező esetben 
fennáll a hibás működés és a sérülés veszélye.

Tartsa a gyerekeket a használat, tisztítás és karbantar-
tás során felügyelet alatt. Ez biztosítja, hogy gyerekek ne 
játsszanak a rádióval.

Ne nyissa fel az akkumulátort. Ekkor fennáll egy rövid-
zárlat veszélye.
Óvja meg az akkumulátort a forróságtól, példá-
ul a tartós napsugárzástól, a tűztől, a víztől és a 
nedvességtől. Robbanásveszély.

Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai 
kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csa-
varoktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek 
áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői 
közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék 
léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. 
Ha véletlenül mégis érintkezésbe jutott az akkumulá-
torfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett 
felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel 
ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irri-
tációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.

Az akkumulátor megrongálódása vagy szakszerűtlen 
kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Azonnal jut-
tasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panaszai van-
nak, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a 
légutakat.

Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészü-
lékekben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus 
feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumu-
látort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.

Az akkumulátort csak az Ön Bosch-termékével használ-
ja. Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes 
túlterhelésektől.

Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csa-
varhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhatják. 
Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, 
füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.

Olvassa el és szigorúan tartsa be azon berendezések 
biztonsági  előírásait és munkavégzési előírásait, ame-
lyeket hozzákapcsol a rádióhoz.
FIGYELMEZTETÉS
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 110  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Magyar | 
111
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)

Vigyázat! Ha a rádiót Bluetooth ®-tal használja, más ké-
szülékekben repülőgépekben és orvosi készülékekben 
(például pacemaker, hallókészülék) zavarok léphetnek 
fel. A közvetlen környezetben emberek és állatok sérü-
lését sem lehet teljesen kizárni. Ne használja a rádiót 
Bluetooth®-tal orvosi készülékek, töltőállomások, 
vegyipari berendezések, robbanásveszély területek 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет