Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukPdf көрінісі
бет25/43
Дата27.03.2017
өлшемі22,35 Mb.
#10412
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43

„Preset/ ” 13 tároló-/lejátszógombotA le-
játszás megszakításához, illetve folytatásához nyomja meg 
mindenkor ismét a 
„Preset/ ” 13 tároló-/lejátszógombot.
Előre-/hátratekerés: Az előre-, illetve határatekeréshez egy 
zeneszámon belül tartsa benyomva a 
 
12Fel, illetve a   
14 Le keresőgombot, amíg el nem éri a zeneszámon belül a kí-
vánt pontot.
Egy zeneszám kijelölése: Egy zeneszám kijelöléséhez nyom-
ja meg annyiszor a 
 
12, illetve a   14 Le keresőgombot, 
amíg eléri a kívánt zeneszámot. A lejátszás elindításához 
nyomje meg a 
„Preset/ ” 13 tároló-/lejátszógombot
Időkijelzés
A rádió egy külön energiaellátással ellátott órával is fel van 
szerelve. a elegendő kapacitású pufferelemek vannak az 
elemtartóba helyezve (lásd „A pufferelemek behelyezése/
kicserélése”, a  113. oldalon), az időpont akkor is tárolva ma-
rad, ha a rádiót elválasztja az akkumulátoros vagy hálózati 
tápegységes energiaellátástól.
Az időpont beállítása
– Az időpont beállításához nyomja meg olyan hosszú ideig 
a
 
9 időpont beállító gombot, amíg az órák száma az f ki-
jelzőn villogni kezd.
– Nyomja meg olyan hosszú ideig a
 
12 felfelé kereső 
gombot, illetve a
 
14 lefelé kereső gombot, ameddig 
szükséges, hogy a helyes óraszám kerüljön kijelzésre.
– Nyomja  meg  a  újra  a
 
9 gombot, hogy az f kijelzőn villogni 
kezdjen a percek száma.
– Nyomja meg olyan hosszú ideig a
 
12 felfelé kereső 
gombot, illetve a
 
14 lefelé kereső gombot, ameddig 
szükséges, hogy a percek helyes száma kerüljön kijelzésre.
– Az időpont mentéséhez nyomja meg harmadszor a
 
9 
gombot.
Ha a beállítási eljárás közben több mint 5 másodpercig nem 
nyomja be sem a  
 
12 Fel, sem a   14 Le keresőgombot, 
akkor a készülék az eljárást megszakítja és továbbra is az ed-
dig változatlan időpontot mutatja.
Munkavégzési tanácsok
Médiaeszköztároló
Ha a 
Bluetooth®-in vagy az „AUX 1”-csatlakozón keresztül 
akar audió forrásokat használni, akkor a megfelelő berende-
zéseket (pl. okostelefon vagy MP3-lejátszó) a 
3 médiaeszköz-
tárolóba is teheti
Vegye tekintetbe, hogy a médiaeszköztároló csak tárolásra 
szolgál, adatátviteli vagy töltési funkciója nincs.
Megjegyzés: Ha a rádiót elviszi, vegye ki a 3 médieszköztáro-
lóból a külső berendezést. A külső berendezés ellenkező eset-
ben kieshet és megrongálódhat.
Tájékoztató az akkumulátor optimális kezeléséhez
Óvja meg az akkumulátort a nedvességtől és a víztől.
Az akkumulátort csak a –20 °C ... 50 °C hőmérséklet tarto-
mányban szabad tárolni. Ne hagyja például az akkumulátort 
nyáron egy gépjárműben.
Egy új, vagy hosszabb ideig használaton kívüli akkumulátor 
csak kb. 5 teljes feltöltési és kisütési ciklus után éri el a teljes 
teljesítményét.
Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lénye-
gesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az akkumulátor el-
használódott és ki kell cserélni.
Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos 
előírásokat.
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
Tartsa tisztán a rádiót, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.
A szennyeződéseket egy nedves, puha kendővel törölje le. Ne 
használjon tisztító- vagy oldószereket.
Vevőszolgálat és használati tanácsadás
A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és kar-
bantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 115  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

116 | Русский 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, 
okvetlenül adja meg a rádió típustábláján található 10-jegyű 
rendelési számot.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888
Szállítás
A termékben található lithium-ion-akkumulátorokra a veszé-
lyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az 
akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül 
szállíthatják.
Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (példá-
ul: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bíznak meg, akkor figye-
lembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó 
különleges követelményeket. Ebben az esetben a küldemény 
előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.
Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megron-
gálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be 
úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne mozog-
hasson.
Vegye figyelembe az adott országon belüli, az előbbieknél 
esetleg szigorúbb helyi előírásokat.
Hulladékkezelés
A rádiókat, akkumulátorokat/elemeket, a tartozéko-
kat és a csomagolóanyagokat a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra 
leadni.
Sohase dobja ki a rádiót, a dugaszolható hálózati tápegységet 
és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:
Az elhasznált villamos és elektronikus beren-
dezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai 
irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált 
akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 
2006/66/EK európai irányelvnek megfelelő-
en a már nem használható akkumulátorokat/
elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.
Akkumulátorok/elemek:
Li-ion:
Kérjük vegye figyelembe az „Szállítás” 
fejezetben, a 116 oldalon leírtakat.
A változtatások joga fenntartva.
Русский
Радиоприемник
Блок питания со штепсельной вилкой
Сертификат о соответствии
No. ТС RU С-DE.АЯ46.В.64603
Срок действия сертификата о соответствии
по 13.07.2019
«РОСТЕСТ–МОСКВА»
119049 г. Москва,
ул. Житная, д. 14, стр. 1
Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:
ООО «Роберт Бош»
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5
Россия, 129515, Москва
Дата изготовления указана на последней странице об-
ложки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.
Радиоприемник/Блок питания со штепсельной вилкой
Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется 
к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изго-
товления без предварительной проверки (дату изготовле-
ния см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные действия 
персонала или пользователя
– не использовать с поврежденной рукояткой или повре-
жденным защитным кожухом
– не использовать при появлении дыма непосредствен-
но из корпуса изделия
– не  использовать  с  перебитым или оголенным электри-
ческим кабелем
Подробная информация о сертификации 
содержится во вкладыше в упаковке.
Дата изготовления указана на последней странице облож-
ки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 116  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Русский | 
117
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)
– не использовать на открытом пространстве во время 
дождя (в распыляемой воде)
– не  включать при попадании воды в корпус
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибрации
Критерии предельных состояний
– перетёрт или повреждён электрический кабель
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждо-
го использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышенных 
температур и воздействия солнечных лучей
– при хранении необходимо избегать резкого перепада 
температур
– хранение без упаковки не допускается
– подробные требования к условиям хранения смотрите 
в ГОСТ 15150 (Условие 1)
Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые меха-
нические воздействия на упаковку при транспортиров-
ке
– при разгрузке/погрузке не допускается использование 
любого вида техники, работающей по принципу зажима 
упаковки
– подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)
Указания по безопасности
Прочтите все указания и 
инструкции по технике 
безопасности. Несоблюдение указаний по технике без-
опасности и инструкций может привести к поражению 
электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего 
использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях по-
нятие «Радиоприемник» распространяется на радиопри-
емники с питанием от сети (с блоком питания со штепсель-
ной вилкой) и на аккумуляторные радиоприемники (без 
блока питания со штепсельной вилкой).

Содержите рабочее место в чистоте и хорошо осве-
щенным. Беспорядок или неосвещенные участки ра-
бочего места могут привести к несчастным случаям.

Штепсельная вилка блока питания должна подхо-
дить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не 
изменяйте штепсельную вилку. Не подключайте ра-
диоприемники через адаптеры. Неизмененные 
штепсельные вилки и подходящие штепсельные розет-
ки снижают риск поражения электическим током.

Не разрешается использовать шнур блока питания 
не по назначению, например, для транспортировки 
или подвешивания радиоприемника, или для извле-
чения вилки из штепсельной розетки. Защищайте 
шнур от воздействия высоких температур, масла, 
острых кромок или подвижных частей элек-
троинструмента. Поврежденный или спутанный шнур 
повышает риск поражения электричеством.

При эксплуатации радиоприемника от сети питания 
полностью раскручивайте шнур блока питания со 
штепсельной вилкой. Иначе шнур может нагреваться.

Следите за тем, чтобы штепсель можно было в лю-
бой момент извлечь из розетки. Отключение радио-
приемника от сети возможно только при помощи штеп-
селя.
Берегите радиоприемник от дождя и сыро-
сти. Проникновение дождя или влаги в радио-
приемник или блок питания со штепсельной 
вилкой повышает риск поражения электриче-
ским током.

Поддерживайте радиоприемник и блок питания со 
штепсельной вилкой в чистоте. В результате загряз-
нений существует опасность электрического пораже-
ния.

Каждый раз перед использованием проверяйте ра-
диоприемник, блок питания, шнур и штепсельную 
вилку.Не используйте радиоприемник, если обна-
ружены повреждения. Не вскрывайте радиоприем-
ник и блок питания со штепсельной вилкой самосто-
ятельно, их ремонт разрешается выполнять только 
квалифицированному персоналу и только с исполь-
зованием оригинальных запчастей. Поврежденные 
радиоприемники, блоки питания со штепсельной вил-
кой, кабели и штепсельные вилки повышают риск пора-
жения электрическим током.

Этот радиоприемник не предназначен для исполь-
зования детьми и лицами с ограниченными физиче-
скими, сенсорными или умственными способностя-
ми или с недостаточным опытом и знаниями. Поль-
зоваться этим радиоприемником детям в возрасте 8 
лет и старше и лицам с ограниченными физически-
ми, сенсорными или умственными способностями 
или с недостаточным опытом и знаниями разреша-
ется только под присмотром ответственного за их 
безопасность лица или если они прошли инструктаж 
на предмет надежного использования радиоприем-
ника и понимают, какие опасности от него исходят. 
Иначе существует опасность неправильного использо-
вания и получения травм.

Присматривайте за детьми во время эксплуатации, 
чистки и обслуживания радиоприемника. Дети не 
должны играть с радиоприемником.

Не вскрывайте аккумулятор. При этом возникает опа-
сность короткого замыкания.
Защищайте аккумуляторную батарею от вы-
соких температур, напр., от длительного на-
гревания на солнце, от огня, воды и влаги. Су-
ществует опасность взрыва.
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 117  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

118 | Русский 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools

Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канце-
лярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и 
других маленьких металлических предметов, кото-
рые могут закоротить полюса. Короткое замыкание 
полюсов аккумулятора может привести к ожогам или 
пожару.

При неправильном использовании из аккумулятора 
может потечь жидкость. Избегайте соприкоснове-
ния с ней. При случайном контакте промойте водой. 
Если эта жидкость попадет в глаза, то допол-
нительно обратитесь за помощью к врачу. Вытекаю-
щая аккумуляторная жидкость может привести к раз-
дражению кожи или к ожогам.

При повреждении и ненадлежащем использовании 
аккумулятора может выделиться газ. Обеспечьте 
приток свежего воздуха и при возникновении жа-
лоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздра-
жение дыхательных путей.

Заряжайте аккумуляторы только в зарядных 
устройствах, рекомендуемых изготовителем. За-
рядное устройство, предусмотренное для определен-
ного вида аккумуляторов, может привести к пожарной 
опасности при использовании его с другими аккумуля-
торами.

Используйте аккумуляторную батарею только в 
комбинации с Вашим инструментом Bosch. Только 
так Вы сможете предотвратить опасную перегрузку ак-
кумуляторной батареи.

Острыми предметами, как напр., гвоздем или от-
верткой, а также внешним силовым воздействием 
можно повредить аккумуляторную батарею. Это мо-
жет привести к внутреннему короткому замыканию, 
возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву ак-
кумуляторной батареи.

Прочитайте и строго соблюдайте указания по техни-
ке безопасности и указания по работе, содержащие-
ся в руководствах по эксплуатации приборов, под-
ключаемых к радиоприемнику.

Осторожно! При использовании радиоприемника с 
Bluetooth® возможны помехи для других приборов 
и установок, самолетов и медицинских аппаратов 
(напр., кардиостимуляторов, слуховых аппаратов). 
Кроме того, нельзя полностью исключить нанесе-
ние вреда находящимся в непосредственной близо-
сти людям и животным. Не пользуйтесь радиопри-
емником с Bluetooth® вблизи медицинских аппара-
тов, заправочных станций, химических установок и 
территорий, на которых существует опасность 
взрыва или на которых могут проводиться взрыв-
ные работы. Не пользуйтесь радиоприемником с 
Bluetooth® в самолетах. Старайтесь не включать его 
на продолжительное время в непосредственной 
близости от тела.
Словесный торговый знак Bluetooth® и графический 
знак (логотип) являются зарегистрированным товар-
ным знаком и собственностью Bluetooth SIG, Inc. Ком-
пания Robert Bosch GmbH использует этот словесный 
товарный знак/логотип по лицензии.
Описание продукта и услуг
Прочтите все указания и инструкции по 
технике безопасности. Упущения в отно-
шении указаний и инструкций по технике 
безопасности могут стать причиной пораже-
ния электрическим током, пожара и тяже-
лых травм.
Изображенные составные части
Нумерация представленных компонентов выполнена по 
изображению радиоприемника на странице с иллюстра-
циями.
Выключатель
Дисплей
Отсек для медианосителей
Рычаг фиксации крышки отсека для 
принадлежностей
Кнопка выключения звука «Mute»
Ручка для переноса
Кнопка увеличения громкости/низких/высоких 
частот 
«Vol +»
Кнопка уменьшения громкости/низких/высоких 
частот 
«Vol –»
Кнопка настройки времени
10 Динамик
11 Гнездо на 12 В
12 Кнопка восходящего поиска
13 Кнопка памяти/воспроизведения «Preset/ »
14 Кнопка нисходящего поиска
15 Кнопка ручной настройки звука «EQ»
16 Кнопка Bluetooth® 
17 Индикатор соединения Bluetooth®
18 Кнопка выбора аудиоисточника «Source»
19 Гнездо «AUX 2»
20 Фиксатор крышки батарейного отсека 
(буферные батарейки)
21 Крышка батарейного отсека (буферные батарейки)
22 Держатель для блока питания со штепсельной вилкой
23 Штыревая антенна
24 Аккумуляторный отсек (10,8 В)
25 Гнездо для аккумулятора (14,4/18 В)
26 Гнездо «AUX 1»
27 Крышка отсека для принадлежностей
28 Крышка отсека для медианосителей
29 Фиксатор крышки отсека для медианосителей
30 Штекер
31 Блок питания со штепсельной вилкой
32 Кабель AUX
33 Аккумулятор*
34 Кнопка разблокировки аккумулятора
*Изображенные или описанные принадлежности не входят в 
стандартный объем поставки. Полный ассортимент принад-
лежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 118  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Русский | 
119
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Элементы индикации
Индикатор радиочастоты
Индикатор заряженности аккумулятора
Индикатор стереоприема
Индикатор формата времени 
(3 603 JA9 04. (AUS/NZ))
Индикатор выключения звука
Многофункциональный индикатор
Индикатор аудиоисточника
Технические данные
Заявление о соответствии
Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в 
разделе «Технические данные» продукт соответствует 
всем касающимся его положениям директив 1999/5/ЕС, 
2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС, 2009/125/ЕС, предписаний 
(ЕС) № 278/2009, 2011/65/ЕU, включая их изменения, а 
также предписаниям следующих норм: 
EN 60065:2002-05 + A1:2006-05 + A2:2010-10 + 
A11:2008-11 + A12:2011-02, 
EN 300 328 V1.8.1:2012-06, 
EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, 
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, 
EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09, EN 62479:2010-09, 
EN 55013:2013-06, EN 55020:2007-01 + A11:2011-10, 
EN 61000-3-2:2006-04 + A1:2009-07 + A2:2009-07, 
EN 61000-3-3:2013-08.
Портативный радиоприемник
PRA MultiPower
Товарный №
3 603 JA9 0../3 603 JA9 04.
Буферные батареи
2 x 1,5 В (LR03/AAA)
Аккумулятор
В
10,8/14,4/18
Bluetooth®
Bluetooth® 4.0 (классический)
1)
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003
кг
2,9–3,1
2)
Допустимая температура внешней среды
– во  время зарядки
– во  время работы*
– во  время хранения
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+70
Рекомендуемые аккумуляторы
PBA 10,8 V ...
PBA 14,4 V ... V-./PBA 14,4 V ... W-.
PBA 18 V ... V-./PBA 18 V ... W-.
Рекомендуемые зарядные устройства
– PBA 10,8 V ...
– PBA 14,4 V ... V-./PBA 18 V ... V-.
– PBA 14,4 V ... W-./PBA 18 V ... W-.
AL 11.. CV
AL 18.. CV/AL 22.. CV
AL 18.. CV
Аудиорежим/радио
Рабочее напряжение
– при  работе от блока питания со штепсельной вилкой
– при  работе от аккумуляторной батареи
В
В
12
10,8/14,4/18
Ном. мощность усилителя (при работе от блока питания со штепсельной 
вилкой)
2 x 3,5 Вт
Диапазон приема
– УКВ
– СВ (3 603 JA9 0.. (EU))
– СВ (3 603 JA9 04. (AUS/NZ))
МГц
кГц
кГц
87,5–108
531–1602
522–1611
1) Устройства с 
Bluetooth® должны поддерживать профиль A2DP.
2) в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
* ограниченная мощность при температуре <0 °C
Блок питания со 
штепсельной вилкой
Товарный №
1 600 A00 0..
Входное напряжение
В~
100–240
Частота
Гц
50/60
Входной ток
мА
500
Выходное напряжение
В=
12
Выходной ток
мА
1500
Вес согласно 
EPTA-Procedure 01/2003
кг
0,2
Класс защиты
/
II
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 119  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

120 | Русский 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools
Техническая документация хранится у:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
12
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 12.01.2015
Сборка
Открытие/закрытие отсека для принадлежно-
стей
Разверните штыревую антенну 
23, вынув ее из держате-
ля. Затем откройте рычаг фиксации 
4 отсека для принад-
лежностей и откройте крышку 
27.
Указание: Закрывайте крышку отсека для принадлежно-
стей и фиксируйте ее рычагом 
4 во время эксплуатации, 
транспортировки или хранения радиоприемника. В про-
тивном случае радиоприемник может быть поврежден.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет