Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukPdf көрінісі
бет19/43
Дата27.03.2017
өлшемі22,35 Mb.
#10412
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43

www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili akse-
suara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.
Lütfen bütün başvurularınızda ve yedek parça siparişlerinizde 
radyonun tip etiketinde bulunan 10 haneli ürün kodunu mut-
laka belirtin.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı 
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21 
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 89  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

90 | Polski 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9 
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Nakliye
Alet içindeki lityum iyon (Li-Ion) aküler tehlikeli madde taşıma 
yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük 
olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.
Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu 
ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin 
özel hükümlere uyulmalıdır. Bu nedenle gönderi paketlenir-
ken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.
Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin. 
Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etme-
yecek biçimde paketleyin.
Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.
Tasfiye
Radyolar, güç kaynakları, aküler/bataryalar, aksesuar 
ve ambalaj malzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla bir 
geri kazanım merkezine yollanmalıdır.
Radyoları, güç kaynaklarını ve aküleri/bataryaları evsel atıkla-
rın içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EU sayılı Avrupa yönetmeliği uya-
rınca kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli 
aletleri ve 2006/66/EC sayılı Avrupa yönet-
meliği uyarınca kullanım ömrünü tamamla-
mış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve 
çevre dostu tasfiye amacıyla geri dönüşüm 
merkezine gönderilmek zorundadır.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm “Nakliye”, sayfa içindeki 
uyarılara uyun 90.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Należy przeczytać wszystkie 
wskazówki bezpieczeństwa i za-
lecenia. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa 
i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycz-
nym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i 
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „radioodbiornik / radio“ 
odnosi się zarówno do radioodbiorników zasilanych energią 
elektryczną z sieci (poprzez zasilacz), jak i do radioodbiorni-
ków zasilanych akumulatorami (bez zasilacza).

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i do-
brze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nie-
oświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wy-
padków.

Wtyczka sieciowa zasilacza musi pasować do gniazda. 
Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. Do 
zasilania radioodbiorników nie wolno stosować żad-
nych wtyków adapterowych. Niezmienione wtyczki i pa-
sujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

Nie wolno używać przewodu zasilacza niezgodnie z 
przeznaczeniem. Nie wolno przenosić radia, trzymając 
je za przewód, ani używać przewodu do zawieszania ra-
dia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka pociąga-
jąc za przewód. Przewód należy chronić przed wyso-
kimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, 
ostrych krawędzi oraz ruchomych części urządzenia. 
Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko po-
rażenia prądem.

W razie zasilania radia z sieci, przewód przyłączeniowy 
zasilacza należy całkowicie rozwinąć. W przeciwnym 
wypadku przewód może się rozgrzać.

Wtyczka musi być łatwo dostępna na wypadek koniecz-
ności szybkiego wyciągnięcia jej z gniazda. Wyciągnię-
cie wtyczki z gniazdka to jedyna możliwość odcięcia radia 
od źródła zasilania.
Radio i zasilacz należy chronić przed deszczem 
i wilgocią. Przedostanie się wody do radia lub do 
zasilacza zwiększa ryzyko porażenia prądem.
OSTRZEZENIE 
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 90  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Polski | 
91
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)

Radioodbiornik i zasilacz należy utrzymywać w czysto-
ści. Zanieczyszczenia mogą spowodować porażenie prą-
dem elektrycznym.

Przed każdym użyciem należy skontrolować radiood-
biornik, zasilacz, przewód i wtyczki. W razie stwierdze-
nia uszkodzeń nie wolno użytkować radioodbiornika. 
Nie należy otwierać radioodbiornika ani zasilacza, a na-
prawę tych urządzeń należy zlecać jedynie wykwalifi-
kowanym fachowcom i tylko przy użyciu oryginalnych 
części zamiennych. Uszkodzone radioodbiorniki, zasila-
cze, przewody i wtyczki zwiększają ryzyko porażenia prą-
dem.

Niniejszy radioodbiornik nie jest dostosowany do ob-
sługi przez dzieci lub osoby ograniczone fizycznie, 
emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z 
niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedosta-
teczną wiedzą. Niniejszy radioodbiornik może być 
użytkowany przez dzieci powyżej lat 8, przez osoby 
ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, 
a także przez osoby z niewystarczającym doświadcze-
niem i/lub niedostateczną wiedzą tylko w przypadku, 
gdy dzieci lub osoby te znajdują się pod nadzorem oso-
by odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub gdy zo-
stały one poinstruowane, jak w bezpieczny sposób po-
sługiwać się niniejszym radioodbiornikiem i jakie 
ewentualne niebezpieczeństwa związane są z jego 
użytkowaniem. W przeciwnym wypadku istnieje niebez-
pieczeństwo niewłaściwego zastosowania, a także możli-
wość doznania urazów.

Podczas użytkowania, czyszczenia i konserwacji dzieci 
powinny znajdować się pod nadzorem. Tylko w ten spo-
sób można zagwarantować, że dzieci nie będą się bawiły 
radiem.

Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo 
zwarcia.
Akumulator należy chronić przed wysokimi 
temperaturami, np. przed stałym nasłonecznie-
niem, przed ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje za-
grożenie wybuchem.

Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala 
od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz innych 
drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby 
spowodować zwarcie styków akumulatora. Zwarcie sty-
ków akumulatora może spowodować oparzenia lub dopro-
wadzić do pożaru.

Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się 
elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z 
nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się 
z elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. 
Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo 
skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowa-
dzić do podrażnienia skóry lub spowodować oparzenia.

W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowa-
nia akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów. 
Wywietrzyć pomieszczenie i w razie dolegliwości 
skonsultować się z lekarzem. Gazy mogą uszkodzić drogi 
oddechowe.

Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, za-
lecanych przez producenta. W przypadku  użycia  łado-
warki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju 
akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, ist-
nieje niebezpieczeństwo pożaru.

Akumulator należy użytkować tylko w połączeniu z pro-
duktem firmy Bosch. Tylko w ten sposób można uniknąć 
niebezpiecznych dla akumulatora przeciążeń.

Ostre przedmioty, takie jak na przykład gwoździe lub 
śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą 
spowodować uszkodzenie akumulatora. Może wówczas 
dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego 
przepalenia, eksplozji lub przegrzania.

Należy dokładnie przeczytać i przestrzegać zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy zawartych w instrukcjach 
eksploatacji urządzeń podłączanych do radia.

Uwaga! Podczas użytkowania radioodbiornika z funk-
cją Bluetooth® może dojść do zakłócenia działania in-
nych urządzeń i instalacji, samolotów i urządzeń me-
dycznych (np. rozruszników serca, aparatów słucho-
wych). Szkodliwy wpływ na ludzi i zwierzęta, przeby-
wające w bezpośredniej bliskości też nie jest całkowi-
cie wykluczony. Nie należy stosować radia z funkcją 
Bluetooth® w pobliżu urządzeń medycznych, stacji ben-
zynowych, zakładów chemicznych, w rejonach zagro-
żonych wybuchem ani na terenach, gdzie stosowane są 
materiały wybuchowe. Nie wolno użytkować radia z 
funkcją Bluetooth® w samolotach. Nie należy też użyt-
kować urządzenia przez zbyt długi okres czasu, jeżeli 
znajduje się ono w bezpośredniej bliskości ciała,.
Towarowy znak słowny Bluetooth® oraz znaki graficzne 
(logotypy) stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc. 
Wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę 
Robert Bosch GmbH odbywa się na podstawie umowy li-
cencyjnej.
Opis urządzenia i jego zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i 
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych 
wskazówek mogą spowodować porażenie prą-
dem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi 
się do schematu radioodbiornika znajdującego na stronach 
graficznych instrukcji.
Wyłącznik urządzenia
Wyświetlacz
Półeczka na urządzenia mobilne
Zamknięcie wnęki do przechowywania
Przycisk do wyłączania dźwięku „Mute“
Uchwyt transportowy
Przycisk zwiększania głośności/basów „Vol +“
Przycisk redukowania głośności/basów „Vol –“
Przycisk do nastawiania czasu
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 91  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

92 | Polski 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools
10 Głośnik
11 Gniazdo przyłączeniowe 12 V
12 Szukanie stacji do przodu skali
13 Przycisk pamięci/Odtwarzanie „Preset/ “
14 Szukanie stacji do tyłu skali
15 Przycisk do ręcznej korekcji dźwięku „EQ“
16 Przycisk funkcji Bluetooth® 
17 Wskazanie utworzonego połączenia Bluetooth®
18 Przycisk do przełączania źródła sygnału „Source“
19 Złącze „AUX 2“
20 Blokada pokrywki wnęki na baterie (baterie buforowe)
21 Pokrywka wnęki na baterie (baterie buforowe)
22 Miejsce na zasilacz wtyczkowy
23 Antena prętowa
24 Wnęka na akumulator (10,8 V)
25 Miejsce na akumulator (14,4/18 V)
26 Złącze „AUX 1“
27 Pokrywka wnęki do przechowywania
28 Pokrywka kieszeni
29 Blokada pokrywki kieszeni
30 Wtyczka przyrządowa 
31 Zasilacz sieciowy
32 Przewód AUX
33 Akumulator*
34 Przycisk odblokowujący akumulator
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowa-
nia osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. 
Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć 
w naszym katalogu osprzętu.
Elementy wskaźników
Wskaźnik częstotliwości
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Wskaźnik odbioru stereofonicznego
Wskazanie formatu godziny (3 603 JA9 04. (AUS/NZ))
Wskaźnik wyłączania dźwięku
Wskaźnik wielofunkcyjny
Wskaźnik źródła sygnału
Dane techniczne
Przenośny radioodbiornik
PRA MultiPower
Numer katalogowy
3 603 JA9 0../3 603 JA9 04.
Baterie buforowe
2 x 1,5 V (LR03/AAA)
Akumulator
V
10,8/14,4/18
Bluetooth®
Bluetooth® 4.0 (Classic)
1)
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003
kg
2,9–3,1
2)
Dopuszczalna temperatura otoczenia
– podczas  ładowania
– podczas eksploatacji*
– podczas przechowywania
°C
°C
°C
0...+45
–10...+40
–20...+70
Zalecane akumulatory
PBA 10,8 V ...
PBA 14,4 V ... V-./PBA 14,4 V ... W-.
PBA 18 V ... V-./PBA 18 V ... W-.
Zalecane ładowarki
– PBA 10,8 V ...
– PBA 14,4 V ... V-./PBA 18 V ... V-.
– PBA 14,4 V ... W-./PBA 18 V ... W-.
AL 11.. CV
AL 18.. CV/AL 22.. CV
AL 18.. CV
Tryb audio/Radio
Napięcie robocze
– praca z zasilaczem sieciowym
– przy trybie akumulatorowym
V
V
12
10,8/14,4/18
Moc nominalna zasilacza (podczas pracy z zasilaczem sieciowym)
2 x 3,5 W
Zakres odbioru
– Fale  UKF
– Fale średnie (MW) (3 603 JA9 0.. (EU))
– Fale średnie (MW) (3 603 JA9 04. (AUS/NZ))
MHz
kHz
kHz
87,5–108
531–1602
522–1611
1) Wszystkie urządzenia z systemem 
Bluetooth® muszą wspierać profil A2DP.
2) w zależności od zastosowanego akumulatora
* ograniczona wydajność przy temperaturze <0 °C
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 92  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

 Polski | 
93
Bosch Power Tools
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przed-
stawiony w rozdziale „Dane techniczne“ odpowiada wymaga-
niom następujących dyrektyw 1999/5/WE, 2004/108/WE, 
2006/95/WE, 2009/125/WE, Rozporządzenie (WE) nr. 
278/2009, 2011/65/UE wraz z ich zmianami oraz jest zgod-
ny z następującymi normami: EN 60065:2002-05 + 
A1:2006-05 + A2:2010-10 + A11:2008-11 + 
A12:2011-02, EN 300 328 V1.8.1:2012-06, 
EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, 
EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, 
EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09, EN 62479:2010-09, 
EN 55013:2013-06, EN 55020:2007-01 + A11:2011-10, 
EN 61000-3-2:2006-04 + A1:2009-07 + A2:2009-07, 
EN 61000-3-3:2013-08.
Dokumentacja techniczna:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
12
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 12.01.2015
Montaż
Otwieranie/zamykanie schowka
Odchylić antenę 
23. Otworzyć blokadę 4 schowka i odchylić 
pokrywkę 
27.
Wskazówka: Pokrywkę schowka należy zawsze zamykać i 
blokować dźwignią 
4 podczas eksploatacji radioodbiornika, 
transportu i przechowywania. W przeciwnym wypadku istnie-
je niebezpieczeństwo uszkodzenia radioodbiornika.
Zasilanie radia
Radio może być zasilane za pośrednictwem zasilacza wtycz-
kowego 
31 lub akumulatorem litowo-jonowym 33.
Praca przy użyciu akumulatora (zob. rys. A–B)
Wskazówka: Zastosowanie innych, nie przewidzianych do 
nabytego radioodbiornika akumulatorów może spowodować 
zakłócenia w pracy lub uszkodzenie radioodbiornika.
Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest nałado-
wany częściowo. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyż-
szej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym uży-
ciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.

Stosować wolno tylko te ładowarki, które zostały 
wyszczególnione w Danych Technicznych. Tylko te ła-
dowarki dostosowane są do ładowania znajdującego się w 
wyposażeniu standardowym akumulatora litowo-jonowe-
go.
Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej 
chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Prze-
rwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodze-
nia ogniw akumulatora.
Aby osadzić akumulator, należy uprzednio otworzyć pokryw-
kę schowka 
27.

Zasilanie akumulatorem 10,8 V: Akumulator o mocy 
10,8 V należy umieścić we wnęce 
24 w taki sposób, aby je-
go styki przylegały do styków we wnęce 
24. Akumulator 
należy wsunąć do wnęki w taki sposób, aby zaskoczyła blo-
kada.

Zasilanie akumulatorem 14,4/18 V: Akumulator o mocy 
14,4/18 V lub 18 V należy umieścić w mocowaniu 
25 w ta-
ki sposób, aby jego styki przylegały do styków w mocowa-
niu 
25. Wsunąć akumulator do mocowania w taki sposób, 
aby zaskoczyła blokada.
Wskaźnik naładowania akumulatora 
b pojawia się na wyświet-
laczu, gdy w radiu osadzony zostanie akumulator o wystarcza-
jącym napięciu, a radio nie jest podłączone do sieci poprzez 
zasilacz 
31.
Wskaźnik ładowania 
b ukazuje aktualny stan naładowania 
akumulatora. Gdy wskaźnik ładowania akumulatora miga, 
akumulator należy naładować.
Aby wyjąć akumulator, należy uprzednio otworzyć pokrywkę 
schowka 
27.

Zasilanie akumulatorem 10,8 V: Wcisnąć przyciski blo-
kady 
34 na akumulatorze i wyciągnąć akumulator z wnęki 
24.

Zasilanie akumulatorem 14,4/18 V: Wcisnąć przycisk 
blokady 
34 na akumulatorze i wyciągnąć akumulator z mo-
cowania 
25.
Praca z zasilaczem sieciowym

Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie 
źródła prądu zasilacza sieciowego musi zgadzać się z dany-
mi na tabliczce znamionowej zasilacza.
Zasilacz sieciowy
Numer katalogowy
1 600 A00 0..
Napięcie wejściowe
V~
100–240
Częstotliwość
Hz
50/60
Prąd wejściowy
mA
500
Napięcie wyjściowe
V=
12
Prąd wyjściowy
mA
1500
Ciężar odpowiednio do 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
0,2
Klasa ochrony
/
II
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Wskaźnik
Pojemność
2/3
1/3
<1/3
Rezerwa
Akumulator jest wyładowany
OBJ_BUCH-2386-001.book  Page 93  Monday, February 9, 2015  11:37 AM

94 | Polski 
1 609 92A 12F | (9.2.15)
Bosch Power Tools
Zdjąć pokrywkę gniazda przyłączeniowego 12 V 
11. Wtyczkę 
30 12-V-zasilacza włożyć do gniazda 11. Podłączyć zasilacz 
do sieci elektrycznej.

Należy stosować wyłącznie oryginalny zasilacz firmy 
Bosch, przewidziany specjalnie do danego radia. Tylko 
wówczas można zagwarantować prawidłowe funkcjono-
wanie radia.
Aby chronić gniazdo przyłączeniowe 12 V 
11 przed zanie-
czyszczeniem, należy po wyjęciu wtyczki ponownie zamknąć 
pokrywkę gniazdka.
Nieużywany w danym momencie zasilacz 
31 można przecho-
wywać w schowku radioodbiornika. W tym celu należy otwo-
rzyć pokrywkę 
27 schowka. Włożyć zasilacz wraz z przyłą-
czem sieciowym do uchwytu 
22.
Wkładanie/wymiana baterii buforowych
Aby ustawić czas i zapisać stacje radiowe w pamięci radiood-
biornika, należy uprzednio osadzić baterie buforowe. Do tego 
celu najlepsze są baterie alkaliczno-manganowe.
Otworzyć pokrywkę 
27 schowka. Wyjąć ewentualnie umiesz-
czony tam zasilacz 
31.
Aby otworzyć wnękę na baterie 
21, należy wcisnąć blokadę 
20 na pokrywce wnęki, a następnie zdjąć pokrywkę. Włożyć 
baterie buforowe do wnęki. Należy przy tym zwrócić uwagę na 
zachowanie prawidłowej biegunowości, zgodnej ze schema-
tem umieszczonym na wewnętrzna stronie pokrywki na wnę-
kę.
Ponownie nałożyć pokrywkę 
21 na wnękę na baterie buforo-
we.
Gdy nie będzie się dało zapamiętać godziny; a wskazanie wy-
świetlane będzie coraz słabiej, baterie buforowe należy wy-
mienić.
Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie. Stosować 
tylko baterie, pochodzące od tego samego producenta i o jed-
nakowej pojemności.

Jeżeli radio ma być przez dłuższy czas nieużywane, na-
leży wyjąć z niego baterie. Baterie buforowe, które są 
przez dłuższy czas przechowywane mogą ulec korozji i sa-
morozładowaniu.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет