Семинар 15 ожсөЖ 15 СӨЖ 15 Барлығы 60Pdf көрінісі
бет10/14
Дата22.12.2016
өлшемі1,26 Mb.
#59
түріСеминар
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №66   
 
 

.«Шуєубийа» дегеніміз не? 
 
 арабтармен ґздерін теѕ ќўќыќта ўстау ўранын кґтерген басќа ўлттар 
 исламєа ќарсы шыєушылар 
 бјдјуи поэзиясыныѕ ґкілдері 
 мјмлїктерге ќарсы шыєушылар 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №67   
 
 
«Мыѕ бір тїн» жинаєындаєы еѕ їлкен ертегі ќайсы 
 Ала ад-дин жјне оныѕ сыйќырлы шамы  
 Аєаш ат 
 Басралыќ Хасан 
 Ханзада Бадр жјне ханша Джаућар 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №68   
 
 
Ќўран неше сїреден тўрады? 
 
 114 
 20 
 98 
 115 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №69   
 
 
Тїрік поэзиясыныѕ дамуында ќай кезеѕ классикалыќ дјуір болып есептеледі? 
 
 XV-XVII єасырлар аралыєы 
 V-IX  єасырлар аралыєы 
 XI-XV єасырлар аралыєы 
 X-XI  єасырлар аралыєы 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №70   
 

 
Ќўран сїрелері ќандай екі топќа бґлінеді? 
 
 меккелік жјне мединелік 
 сириялыќ жјне мысырлыќ 
 шийттік жјне суниттік 
 маєрибтік жјне машриќтік  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №71   
 
 
Јзірбайжан реалистік јдебиетімен драматургиясыныѕ негізін салушы? 
 
 Мырза Фатали Ахундов 
 Несин Јзиз 
 Назым Хикмет 
 Н.Генжауи 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №72   
 
 
Н.Генжауи есімін кїллі јлемде мјшћїр етіп адамзат тарихына мјѕгілік ґшпестей етіп жазып 
ќалдырєан шыєармасы? 
 
 «Хамса» 
 «Жеті ару» 
 «Ескендір наме» 
 «Баќыт кітабында» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №73   
 
 
Н.Генжауидіѕ «Хамсасы» неше кітаптан тўрады? 
 
 5 
 4 
 1 
  2 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 

 
 
   Вопрос №74   
 
 
Ќырєыз јдебиетініѕ шырќау биігі 
  
  Манас 
 Алпамыс 
 Ќобыланды 
 Ер Тарєын 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №75   
 
 
Ґзбек ерлік дастаны 
 
 Алпамыс 
 Шјмшид наме 
 Шайбани хан 
 Тахир мен Зухра 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №76   
 
 
.«Назира» дјстїрін тїрікмен поэзиясында зор шеберлікпен дамытќан аќын? 
 
 Молла Непес  
 Саид Насми 
 Бекей Сейтаќов  
 Дурду Шахир 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №77   
 
 
Тїрік поэзиясындаєы символизмніѕ негізін ќалаєан кім?   
 
 Яхья Кемаль  
  Хамид Зия  

 Орхон Сейфи 
 Ахмед Хашим 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №78   
 
 
Їнді аќыны Калидастыѕ ќай шыєармасы ежелгі Їнді јдебиетініѕ, бїкіл їнді мјдениетініѕ їздік табысы 
болып табылады? 
 
 Шакунтала  
 Мегхудта 
 Шежіре Рагху 
 Викрамарваши 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №79   
 
 
Їнді аќыны Калидастыѕ ќай шыєармасы ежелгі Їнді јдебиетініѕ, бїкіл їнді мјдениетініѕ їздік табысы 
болып табылады? 
 
 
 
 Шакунтала 
 Мегхудта 
 Шежіре Рагху 
 Шежіре Ран 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №80   
 
 
. Парсы (иран, тјжік) классикалыќ поэзисыныѕ негізін салушы? 
 
 Рудаки 
 Фирдауси  
 Омар Ћјйјм 
 Саєди 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №81   
 

 
531 ж шамасындаєы бјдјуилердіѕ таєлиб тайпасыныѕ аќыны? 
 
 јл Мухалхил  
 Имруль Ќайс 
 Зухайра  
 Мухаллак 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №82   
 
 
Жапон поэзиясындаєы алты тармаќтыѕ ґлеѕ ґлшемі ќалай аталады? 
 
 
 сэдока 
 тена 
 нагаута 
 танка 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №83   
 
 
Атаќты “Бустан” (1257 ж), “Гїлстан”(1258ж) дастандарыныѕ авторы? 
 
 Саєди  
 Рудаки 
 Фирдауси 
 Ахмед Донши   
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №84   
 
 
“Манас” ќай халыќтыѕ эпосы? 
 
 ќырєыз 
 жапон 
 їнді  
 араб 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 

 
 
   Вопрос №85   
 
 
Ќазаќтыѕ ќай єалымы “Манас” эпосын орыс тіліне аударды? 
 
  Ш .Уалиханов 
 Ы Алтынсарин 
 А Ќўнанабаев 
 Ш Ќўдайбердіўлы 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №86   
 
 
Їнді јдебиетіндегі Халыќаралыќ Нобель сыйлыєыныѕ лауреты? 
  
 
 Тагор  
 Гупта 
 Апте 
 Харшейчандра 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №87   
 
 
Тагор Халыќаралыќ Нобель сыйлыєына ќай жылы ие болды? 
 
 1913 
 1914 
 1915 
 1916 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №88   
 
 
Тагордыѕ “Кешкі жырлар” ќай жылы жарияланды? 
 
 1881 
 1882 
 1883 
 1884 

 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №89   
 
 
Жапон тіліндегі алєашќы јдебиет їлгілері “Кодзики”шежіресі, “Маньесю” ґлеѕдер жинаєы ќай 
єасырда пайда болды? 
  
 
 8 є  
 9є 
 10є  
 11є  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №90   
 
 
Ш Айтматовтыѕ бірінші јѕгімесі? 
  
 
  Јшім 
 Гїл мен Наурыз 
 Тахир мен Зухра 
 Айман мен Шолпан 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №91   
 
 
“Ќорќыт ата” кітабі ќай єасырда жарыќќа шыќты? 
 
 
 16 
 17 
 18 
 19 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №92   
 
 

Шахнаме ќай аќынныѕ туындысы? 
 
 Фирдоуси 
 хикмет 
 Тагор 
 Несин 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №93   
 
 
Ќырєыз халќын дїние жїзіне танытќан шыєарма? 
  
 Манас 
 Кукан 
 Динамо 
 Живые Песни 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №94   
 
 
Манас жыры ќазаќ тіліне аударылып, неше кітап болып шыќты? 
  
 4 
 1  
 2 
 5 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №95   
 
 
Манас эпопеясыныѕ бірінші бґлімі кімге арналады? 
  
 Халыќ ќаћарманы Манас  
 Манастыѕ ўлы Семей 
 Манастыѕ немересі Рейтеке 
 Ќызына 
 
 

Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №96   
 
 
Ќырєыз халќыныѕ эпосы? 
 
 
 Манас 
 Алпамыс 
 Ќобыланды 
 Ертарєын 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №97   
 
 
Манас эпосы неше бґлімнен тўрады? 
 
 3 
 4  
 5  
 6 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №98   
 
 
Манасты ќазаќтыѕ ќай єалымы тўѕєыш рет шет елдерге таныстырєан? 
  
 
 
 Ш Уалиханов 
 Абай  
 Шјкјрім 
 Махамбет 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №99   
 
 
. Жаѕару дјуіріндегі хамрийат жанрыныѕ кґрнекті ґкілі кім? 
 
 

 Абу Нуас 
 јл Ахтал  
 Ибн Бурд 
 Абу-л-Атаћия 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №100   
 
 
Омар ћайамда ќанша рубаиы бар? 
 
 
 121 
 108 
 461 
 500 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №101   
 
 
Саєдидіѕ «Бостан» туындысы алєашында ќалай аталды? 
 
 
 Саєде -наме 
 Гїлістан 
 Низалия 
 Шираз 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №102   
 
 
«Калила мен Димна»шыєармасын 1962жылы ќазаќ тіліне аударып, ќазаќ оќырмандарына 
таныстырєан кім? 
 
 С.Талжанов 
 Ј.Дербісалиев 
 Р.Бердібаев 
 Т.Ізтілеув 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 

 
   Вопрос №103   
 
 
Парсы (иран, тјжік) классикалыќ поэзисыныѕ негізін салушы? 
 
 
 Рудаки 
 Фирдауси  
 Омар Ћјйјм 
 Саєди 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №104   
 
 
Жапон поэзиясындаєы алты тармаќтыѕ ґлеѕ ґлшемі ќалай аталады? 
  
 сэдока 
 тена 
 нагаута 
 танка 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №105   
 
 
Атаќты “Бустан” (1257 ж), “Гїлстан”(1258ж) дастандарыныѕ авторы? 
 
 
 Саєди  
 Рудаки 
 Фирдауси 
  Ахмед Донши   
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №106   
 
 
Софылыќ поэзиясыныѕ дамуындаєы ќай аќынныѕ шыєармашылыєы јсер етті? 
 
 
 Ибн јл-Араби  
 Кульсума 

 Антара 
 Лабила 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №107   
 
 
Ќай парсылыќ аќын поэзиясыныѕ : єазал, бјйт,ќасыда, рубаи, мјснауи жанрыныѕ формаларын 
ќалыптастырды? 
 
 
 Рудаки 
 Саєди 
 Омар Ћјйјм 
  Фирдауси  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №108   
 
 
Ќытайлыќ ескі жазбаларды жинаушы, зерттеуші, жариялаушы, јдебиетші-тарихшы, жазушы? 
 
 
 Лю Сян 
 Сыма-Сян-жу 
 Сыма Цянь 
 Ли-Бао-Цзя   
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №109   
 
 
Тїрік поэзиясыныѕ символизмніѕ негізін ќалаєан кім? 
 
 
 Ахмед Хашим  
 Хамид Зия  
 Фарук 
 Нафыз 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №110   
 

 
Иран јдебиетіндегі “Бостан”, “Гїлстан” деген кітаптардыѕ авторы кім? 
 
 
 Саєди 
 Омар Ћэйэм  
 Шахрияр 
 Єўлама Иќбал 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №111   
 
 
“Їндістанныѕ їні” атты дастанныѕ авторы кім? 
  
 Майтилиширан Гупта  
 Махавир Парасат Двиведи 
 Хари Нараян Апте 
 Мохаммед Иќбал 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №112   
 
 
Мына батырлыќ дастандар ќай халыќтыѕ јдебиетіне жатады? 
( “Ертґстік”, “Ќўрманбек”) 
  
 
 ќырєыз 
 їнді 
 араб 
 парсы 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №113   
 
 
“Манас” ќай халыќтыѕ эпосы? 
 
 
 ќырєыз 
 жапон 

 їнді  
 араб 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №114   
 
 
Ќазаќтыѕ ќай єалымы “Манас” эпосын орыс тіліне аударды? 
 
 Ш Уалиханов 
 Ы Алтынсарин 
 А Ќўнанабаев 
  Ш Ќўдайбердіўлы 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №115   
 
 
Тїркімен классикалыќ јдебиетініѕ негізін ќалаєан кім? 
  
 Махтўмќўлы Фраги  
 Молда Напес 
 Бекей Сейтаќов 
 Берді Келбебаев 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №116   
 
 
Тїркімен классикалыќ јдебиетініѕ негізін ќалаєан кім? 
 
 Махтўмќўлы Фраги  
 Молда Напес 
 Бекей Сейтаќов 
 Берді Келбебаев 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №117   
 

 
Тїркімен јдебиетінде пјлсјпіші аќын ретінде танылєан кім? 
 
 Маќтўмќўлы Фраги 
 Молда Напес 
 Берді Келбебаев 
 Бекей Сейтаќов 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №118   
 
 
Бенгал јдебиетіндегі тарихи романныѕ негізін салушы? 
 
 Бонкимчондры Чоттапайдхайн 
 Мўхаммед Икбал 
 Тагор 
 Нараян Апте 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №119   
 
 
“Жјмила” повесі ќай аќынныѕ шыєармасы?  
  
 
 
 Ш Айтматов  
 Т Сыдыќбеков 
 Т Сатылєанов 
 АТоќамбаев 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №120   
 
 
“Ґз кґзімен”, “Ќытайда кездесу” поэмаларыныѕ авторы? 
 
 А Тоќамбаев 
 Ш Айтматов 
 Тоєалаќ молда 
 Т Сыдыќбеков 
 

Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №121   
 
 
“Бес ќабан” атты шыєарманыѕ авторы ? 
 
 
 Т Сатылєанов  
 А Тоќамбаев  
  Ш Айтматов  
 Т Сыдыќбеков 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №122   
 
 
Тїркімен јдебиетіндегі мына лирикалыќ ґлеѕдердіѕ авторы? (“Амудария”, “Адаттыѕ ќўрбаны”)  
 
 Б Кербабаев  
 Байрам Шайыр  
 Н Сарыќанов  
 Молда Непес 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №123   
 
 
“Шїкір Баќсы” атты повесініѕ авторы? 
 
 
 Н Сарыќанов 
 Байрам Шайыр  
 Б Кербабаев  
 Молда Непес 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №124   
 
 
«Лјйлі мен Мјжнїн», « Жїсіп пен Зылиха» дастандарыныѕ авторы?  
 

 Челеби Хамдулла  
  Махмуд Абдул Бакы  
 Шинаси Эфенды  
 Тевфик-бей Аббузия 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №125   
 
 
Тїрік јдебиетіндегі “Индус ќызы” драмасын жазєан аќын?  
 
 Абдул Хакк Хамид-бей 
 Шинаси Эфенді 
 Челеби Хамдулла  
 Махмуд Абдул Бакы 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №126   
 
 
“Адамдыќ панорама” ќай аќынныѕ эпопеясы? 
 
 Назым Хикмет Ран 
 Азиз Несин 
 Яхья Кемаль  
 Омер Сейфиддин 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №127   
 
 
Парсы јдебиетіндегі “Шарап анасы” атты ќасыданыѕ авторы? 
 
 
 Рудаки 
 Фирдауси 
 Омар Ћјйјм 
 Хафиз 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 

 
 
   Вопрос №128   
 
 
“Ќирады єой жўртым Иран” атты ґлеѕніѕ авторы? 
 
 
 Лахути  
 Рудаки 
 Жјми 
 Хафиз 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №129   
 
 
“Индия балладасы” атты шыєарманыѕ авторы?  
 
 М Тўрсынзада 
 С Айни  
 С Ўлыќзада 
 Хафиз 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №130   
 
 
Тјжік јдебиетінде реалистік драманыѕ негізін салушы? 
 
 
 Тўрсынзада  
 С Айни  
  С Ўлыќзада 
 Хафиз  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №131   
 
 
Жапон јдебиетіндегі “Жўмысшы јйелдердіѕ ќасіретті тарихы” атты очерктіѕ авторы? 
  
 
 Хосой Вакидзо  
 Котоку Дензиро 

 Фтабатей Симей  
 Акутагава Рюноскэ 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет