Семинар 15 ожсөЖ 15 СӨЖ 15 Барлығы 60Pdf көрінісі
бет14/14
Дата22.12.2016
өлшемі1,26 Mb.
#59
түріСеминар
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №332   
 
 
Басеніѕ јдебиетіндегі псевдоним есімі ќандай? 
 
 
 
 Монєфуза 
 Кимтой 
 Фураке 
 Хайку 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №333   
 
 
Стамбулдаєы елші ќызметін атќарєан ќай Ирандыќ шайыр? 
 
 Мирза Мальком хан 
 Јбу Талиби 
 Джами 
 Низами 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №334   
 
 
Шахнаме кімніѕ шыєармасы? 
 

 
 Фирдоуси 
 Низами 
 Дехлеви 
 Лахути 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №335   
 
 
Мой монифест, Мейхуа ґлеѕдерініѕ авторы? 
 
 
 Сяо Сань 
 Хуан Дзун-Цянь 
 Лусянь 
 Дун Чжун 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №336   
 
 
Иран јдебиетініѕ кґрнекті аќыны Мирза Мальком Ханныѕ лаќап аты кім? 
 
 Назем ед Дауле 
 Несин Јзиз 
 Сайге  
 Басе 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №337   
 
 
Ќай Ирандыќ шайыр Лондонда «Канун» атты газетте жўмыс істеді? 
 
 Мирза Мальком Хан 
 Лахути 
 Ўлўєзада 
 Медхат 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 

 
   Вопрос №338   
 
 
Науаи шыєармаларын ќандай тілде жазды? 
 
 
 парсы жјне кґне ґзбек 
 аєылшын, иран 
 неміс, француз 
 тјжік, иран 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №339   
 
 
Мирза Малько Ханныѕ «Дом забвения» атты ўйымы ќашан ќўрылды? 
 
 
 1862 
 1908 
 1975 
 1871 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №340   
 
 
«От елінде», «Аяжан» ґлеѕдерініѕ авторы? 
 
 
 
 Сейтаќов Бекей 
 Непес 
 Айтматов 
 Кердебаев 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №341   
 
 
Котоку Дензиро аќынныѕ ґмір сїрген жылдары? 
 
 1801-1911 
 1897-1925 

 1903-1933 
 1892-1927 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №342   
 
 
«Редкости юности» шыєармасыныѕ авторы 
 
 
 
 Науаи 
 Ахундов 
 Фурхат 
 Айбек 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №343   
 
 
Хайдарабаде ќаласында Їндістанныѕ ќай аќыны дїниеге келді? 
 
 Найду Сарадхин 
 Нараян Абде 
 Чхош Маникохан 
 Бхаратендру Харшичандра 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №344   
 
 
3 шумаќты жанр бойынша ќай жапон аќыны туындыларын жарыќќа шыєарды? 
 
 
 Басе 
 Сайге 
 Ду Фу 
 Сайкаку 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №345   
 

 
Ќытайдыѕ ќай аќыны ерекше проза жанрында орын алды? 
 
 Лянь Ци Чао 
 Вань Юань Дзянь 
 Моди 
 Лунь Юй 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №346   
 
 
1952ж. А.Тоќамбаев ќай поэманыѕ авторы? 
 
 
 
 «Ґз кґзімен» 
 «Таѕ алдында» 
 «Баќыт» 
 «Тау арасында» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №347   
 
 
Жомарт Бґкенбаевтыѕ ќай пьессасы ќырєыз драмтургиясын белеске кґтерді? 
 
 «Алтын ќыз» 
 «Темір» 
 «Ќалыбек» 
 «Алєа» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №348   
 
 
 Тїрік мемлекеті Кіші Азияда нешінші єасырда ќўрылєан? 
 
 Х111  єасырдыѕ соѕы мен ХІЇ єасырдыѕ басы 
 ХІ єасырдыѕ соѕы мен ХІІ єасырдыѕ басы  
 ІХ єасырдыѕ соѕы мен Х єасырдыѕ басы 
 ХЇ єасырдыѕ соѕы мен ХЇІ єасырдыѕ басы 
 
 

Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №349   
 
 
. ХІХ єасырдыѕ 50-70 жылдары Тїркияда ќандай реформалар жїргізілді? 
 буржуазиялыќ 
 демократиялыќ 
 революциялыќ 
 капиталистік 
  
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №350   
 
 
«Алгебралыќ трактат» деген еѕбек жазып, математика єылымына їлес ќосќан кім? 
 Омар Хайям 
 Лахути 
 Зейн-Оль-Аббедин Мараген 
 Абдрахим Талибов 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №351   
 
 
«Ќирады єой жўртым Иран» жырыныѕ авторы кім? 
  
 
 Лахути 
 Абдрахим Талибов 
 Саєди 
  
 Омар Хайям 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №352   
 
 
Иран јдебиетіндегі ХХ єасырдыѕ бас кезінде халыќтыќ јдебиеттегі лирикалыќ ґлеѕніѕ ќандай 
жанрлыќ тїрі жиі жырланды? 

 тесниф 
 єазал 
 ќасыда 
  проза 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №353   
 
 
«Станбулдан келген хат», «Ќош келдіѕ жарым», «Сол басым, сол жїрегім» атты ґлеѕдер кімніѕ 
туындыларына жатады? 
 
 
 Назым Хикмет 
 Омар Хайям 
 Омер Сейфеддин 
 
 Саєди 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №354   
 
 
Назым Хикметтіѕ саяси лирикалыќ ґлеѕдерін кґрсет. 
 
 «Шыєыс адамы жјне СССР», «Їміт», «Анитар» 
 «Станбулдан келген хат», «Отрымын жерде» 
 «Теѕіз», «Жалын атќан жанартау», «Теѕізші жыры» 
 «Шыєыс», «Отанєа ќайтып оралу» 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №355   
 
 
Низамидіѕ еѕбегін кґрсетіѕіз. 
  
 
 «Жеті ару» 
 «Їндістан ќиссасы» 
 «Ќўлдар» 
 «Есте ќалєандар» 
 

Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №356   
 
 
«Їндістанныѕ ќиссасы» ќай аќынныѕ еѕбегі? 
 
 Мырза Тўрсынзада 
 Садриддин Айни 
 Ќожа Хафиз 
 Хамид Роза 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №357   
 
 
Низамидіѕ бес дастаныныѕ біреуін белгілеѕіз. 
  
 
 «Єайыб ќазынасы» 
 «Ґсімќорлардыѕ ґлімі» 
 «Рїстем» 
 «Бўхара» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №358   
 
 
Ленинидік сыйлыќтыѕ лауреаты, тјжіктіѕ кґрнекті аќыны, «Їндістан ќиссасы» еѕбегініѕ авторы кім? 
 
 Мырза Тўрсынзада 
 Омар Хайям 
 Јбдірахман Жјми 
 М. Саєди 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №359   
 
 
Јбілќасым Лахути еѕбегі 
 
 
 «Ќирады єой жўртым Иран» 

 «Хикмет Назым» 
 «Сауриддин Айни» 
 «Орхон Кемаль» 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №360   
 
 
Джакаладдин Руми ќай жылы дїниеге келген? 
     
 1207-1273 
 1205-1270 
 1201-1269 
 1201-1272 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №361   
 
 
Ол Басха ќаласында дїниеге келген.Басха ќай жерде орналасќан ќала? 
      
 
 Кавказ 
 Афганистан аймаєы 
 Тунис аймаєы 
 Иран аймаєы 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №362   
 
 
Ќай жылы Руми жанўясымен Кґне ќаласына ќоныс аударды? 
      
  1220 
 1213 
 1222 
 1225 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №363   
 
 

Гумиялыќ  Тоныкґк шыєармасы: 
 
 
 Бухара 
 Мьенови 
 Гїлістан 
 Мектеп 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №364   
 
 
Тоныкґк шыєармасы неше бґлімнен тўрады: 
 
 6  бґлім 
 4  бґлім 
 2 бґлім 
 3 бґлім    
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №365   
 
 
Турсун-Заде Мирзоныѕ ґмір сїрген жылдары? 
        
1910-1976 
 1911-1977 
 1909-1975 
 1908-1974 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №366   
 
 
Турсун-Заде Мирзонныѕ тўѕєыш ґлеѕ жинаєы: 
              
 Таєдыр маєан ќатаѕдыєы 
 Таѕ ќаламын 
 Жеѕіс туы 
  Кешірім 
 
 
Тема вопроса: нет 

Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №367   
 
 
Турсун-Заде Мирзонныѕ «Їкім пьесасы»  ќай жылы жарияланды? 
         
 
 1932 ж 
        
 1967ж  
 1951 ж 
 1935 ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №368   
 
 
Назым Хикмет Ранныѕ ґмір сїрген жылдары?   
 1902-1963 ж 
 1904-1965 ж 
 1906-1967 ж 
  1908-1969 ж 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №369   
 
 
Дїниеге келген дјруіш Суфистіѕ ґлеѕ  шыєарєан аќын? 
 Сўлтан Уелет 
        
 Жїніс Јміре 
 Айлек патша 
 Месихи 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №370   
 
 
Мисри Хатунныѕ  ґмір сїрген жылдары? 
 
 1470-1512 ж 

 1271-1332 ж 
 1456- 1514 ж 
 1526-1600 ж 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №371   
 
 
Ќай єасырда суфистік поэзия ґркен жайды? 
       
 
  11 є 
 13 є 
 17 є 
 18 є 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №372   
 
 
«Сўлулыќ пен махаббат»  поэмасыныѕ авторы? 
       
   Шейх Галиб 
     
 Ахмед Недим  
 Махмўд Баќи 
 Михри Хатун 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №373   
 
 
«Шахнаме»  дастанын кім жазды? 
          
  Фирдоуси  
 Орхон Кемаль 
  Назым Хикмет 
 
 Амед Недим   
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 

 
   Вопрос №374   
 
 
Мехмед Тевфиктіѕ ґмір сїрген жылдары: 
 
 
 
 1844-1898  
 1048-1131  
  1844-1890 
 1840-1899 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №375   
 
 
Мехмед Тевфик шыєармашылыєын толыќ зерттеген Совет тюркологі: 
 
  
 К.Дмитриев  
 Н.Герасимов 
 Садреддин Айни 
 А.Еремеев 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №376   
 
 
М.Тевфик  кезінде ґмір сїрген танзимат дјуірініѕ уаќыты:  
 
 
 1839-1870 
 1830-1860 
 1840-1880 
 1830-1879 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №377   
 
 
Ќай сўлтан кезінде Мехмет Тевфиктіѕ ґлеѕдеріне тиым салынды: 
 
 Абдулхамит сўлтан (1876-1909) 
 Исмаил хан (892-907) 

 Ахмад (907-914) 
 Ануширван (1870-1890) 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №378   
 
 
Оныѕ негізгі таќырыбы(М.Тевфиктіѕ): 
 
 юморлыќ јѕгімелер  
 ол махаббат лирикасына байланысты ґлеѕдер жазды 
 кїрделі поэтикалыќ образдар жасаєан 
 декаданттыќ сарындаєы ґлеѕдер 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №379   
 
 
М.Тевфиктіѕ толыќ есімі: 
 
 Мехмед Тевфик Чайкал  
 Мехмед Тевфик Эфендим 
 Мехмед Тевфик Абдулла 
 Мехмед Тевфик Хамишбей 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №380   
 
 
М.Тевфиктіѕ атаќты шыєармасы: 
 
 
 Бўл адам туралы 
 Бабур наме 
 Ой 
 Шарап жјне мен 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №381   
 
 

Абдурахман Жами ќай елдіѕ аќыны: 
 
 
 парсы 
 тїрік 
 иран 
 тјжік 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №382   
 
 
Исламдаєы суфизмді ўстанєан парсы аќыны: 
 
 Абдурахман Жами  
 Нисин Азиз 
 Джаварлал 
 Назым Хикмет 
 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №383   
 
 
А.Жами творчествосындаєы ќўнды шыєармасы: 
 
 
 
 Семь пристолов/ немесе /Большая медведица 
 Бахаристан 
 Гїлстан 
 Хамса 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №384   
 
 
А.Жами шыєармалары ќай тілдерде жазылєан: 
  
 
 араб,парсы  
 їнді,ќытай 
 орыс,ќытай 

 ќытай,аєылшын 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №385   
 
 
Жамидіѕ /Бахаристан/ шыєармасы Саєдидіѕ ќай шыєармасына сомдалып жазылєан: 
 
 
 
 Гїлстан 
 Хамса 
 Лјйлі-Мажнун 
 Юсуф жјне Злиха 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №386   
 
 
А.Несинніѕ шын аты: 
 
 Махуд Нусрет  
 Махмуд Нусреп 
 Махмуд Асрет 
 Махмуд Басреп 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №387   
 
 
 
“Г‰лістан” кітабыныњ авторы кім? 
 
 
 
 Саѓди 
 Омар ћаям 
 Шахрияр 
 Жале Фархани 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №388   
 
 

 
Омар Хаямныњ отызѓа толмай т±рып жазѓан трактаты? 
  
 
 “Алгебралыќ трактат” 
  “Геометриялыќ трактат” 
 “Биологиялыќ трактат” 
 “Географиялыќ трактат” 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №389   
 
 
 
Шахрияр ќай ќалада д‰ниеге келді? 
 
 
 Табриз 
 Хиджап 
 Отырар 
 Сайран 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №390   
 
 
 
Ѓ±лама Иќбал  зініњ  лењдерін ќай тілдерде жазѓан? 
 
 
 урду жєне парсы 
 араб 
 ќытай 
 т‰ркі 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №391   
 
 
Жале Фархани жырларыныњ темір ќазыѓы - таќырыбы кімдердіњ  міріне арналѓан? 
 
 Єйелдер 
 Ќ±лдар 
 Чиновниктер 
 Ќ±л иеленушілер 
 

 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №392   
 
 
Т‰ріктіњ сыќаќшы жазушысын к рсет 
 
 
 М±хаммед Акбал 
 Азиз Несин 
 Хари Нараян Абте 
  Р.Тагор 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №393   
 
 
А.Несиннніњ шын аты? 
 
 Махмуд Н‰срет 
 Наземе- ед-Дауле  
 Хафиз 
 Є.Лахути 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
 
 
А.Несинніњ туѓан жылы 
 
 
 1915 
 1919 
 1900 
 1856 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №395   
 
 
“¤лген есек”, “Іс адамы” шыѓармасыныњ авторы 
 

 
 Н.Хикмет 
 А.Несин 
 Є.Лахути 
 Р.Тагор 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №396   
 
 
А.Несин Польшада ќай єњгіме ‰шін “Польша б±таѓы” сыйлыѓын алды? 
  
 
 “Піл Хамди”, “Ќазан озѓан” 
 “Егер мен єйел болсам” 
 “О д‰ниеден хаттар” 
 “¤лген есек” 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №397   
 
 
Урду јдебиетініѕ кґрнекті аќыны 
 
 Мўхаммед Икбал 
 Майтилишаран Гупта 
 Махавир Прасад Двиведи 
 Хари Нараян Апте 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №398   
 
 
Абд Алла ибн Мўќаффаныѕ атаєы ќандай шыєармасы арќылы шыќты?  
 
 
 
 «Калила мен Димна» 
 «Сахабалар жайлы трактат» 
 «Їлкен істер їшін аќыл кеѕес» 
  «Кіші істер їшін аќыл кеѕес» 
 
Тема вопроса: нет 

Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №399   
 
 
1931ж жарыќ кґрген  « Нўрмат пен Саври» еѕбегініѕ авторы. 
 
 Гафур Гулям   
 Мухими 
 Дурбек 
 Ханімзада 
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №400   
 
 
Ќай парсылыќ аќын поэзиясыныѕ : єазал, бјйт,ќасыда, рубаи, мјснауи жанрыныѕ формаларын 
ќалыптастырды? 
  
 Рудаки 
 Саєди 
 Омар Ћјйјм 
 Фирдауси  
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет