Тарих факультеті 5В011400-тарих мамандығы Академиялық дәрежесі: – 5В011400 –білім бакалаврыPdf көрінісі
Дата22.12.2016
өлшемі313,31 Kb.
#228

Тарих факультеті 

5В011400-тарих мамандығы 

Академиялық дәрежесі:  –   5В011400 –білім бакалавры  

 

№ 

п/п Пәннің атауы   Пәннің қысқаша мазмұны  

Кр. 


сан

ы  


Сем.  Пререквизитт

ер  


Постреквизит

тер 


Пәнді оқытудан   күтілетін  нәтижелер 

 

1-курс 

Ежелгі 


Шығыс 

тарихы 


Алғашқы мемлекеттердің пайда 

болуы мен дамуы. Ежелгі 

Шығыс елдерінің  саяси, 

экономикалық және әлеуметтік 

дамуына деректер негізінде 

салыстырмалы түрде сипаттама 

бере отырып адамзаттың 

алғашқы ӛркениетінің орталығы 

болған Шығыс елдерінің ежелгі 

кезеңдегі қалыптасуы мен даму 

тарихын баяндау Ежелгі дүние 

тарихы, 


Ӛлкетану, 

Адам және 

қоғам, 

Зоология,  Биология 

Ӛркениет 

тарихы, Азия 

және Африка 

елдерінің 

тарихы, 


Мәдениет 

тарихы, 


Философия, 

Археология, 

Этнография 

Ежелгі Шығыс тарихын оқи отырып 

студент алғашқы  мемлекеттер және 

олардың даму кезеңдері мен саяси 

құрылысы, экономикасы мен әлеуметтік 

таптары туралы білім алады. Ежелгі  

Шығыс тарихың меңгере отырып 

ӛркениеттің алғашқы ошақтары туралы 

ғылыми түсініктерді , адамзат қоғамының 

даму  сатылары мен формациялық даму 

заңдылықтарын меңгереді, Ежелгі 

Шығыс қоғамы туралы жалпы түсінік ала 

алады. 

 

Дәстүрлі және ағашқы 

қауымдық 

ӛнердің  

атқаратын 

қызметі

 

Алғашқы қоғам тарихы адамзаттың пайда болуы және 

адам болып қалыптасуының  

алғы шарттарын, сондай-ақ  

олардың  қоғамдық, әлеуметтiк 

институттарының тууы мен Мектеп курсы 

бойынша 


Ежелгі дүние 

тарихы, Ӛлке 

тану, Адам 

және қоғам 

Алғашқы 

қоғам тарихы 

Археология 

Ӛнердің 


ықшам 

Дәстүлі ӛнердің әрбір бұйымының 

атқаратын қызметі жан-жақты, алғашқы 

қауымдық мәдениеттің біртұтастық 

сипатытын бейнелейтін бұл жанжақтылы 

оның ӛзгешілік сапасы болып 

табылатынын түсіну және игеру. 


дамуын, қоғамның пайда болу, 

даму заңдлықтарын зерттейдi. 

Алғашқы тұрмыстық  қоғам 

тарихы курсында  тарихи  

ғылымдардың негiзгi теориялық 

мәселерi: адамның пайда болуы 

және қалыптасуы, олардың  

алғашқы еңбек әрекетiнiң 

негiзгi қалануы және қоршаған 

табиғатты  игерудегi қоғамдық  

қатынастары рулық қоғамның 

шығыуы мәселелерiн зерттейдi. 

Сондықтан аталған курс 

адамзат тарихының  жалпы 

заңдылықтарының теориялық 

негiзi болып табылады. 

тарихы 

Ежелгі 


Шығыс және 

Ежелгі Грекие 

мен Рим 

тарихы 


 

Алғашқы 


қауымдық 

құрылыс 


тұсындағы 

бейнелеу 

формаларының 

дамуы


 

Алғашқы қоғам тарихы 

адамзаттың пайда болуы және 

адам болып қалыптасуының  

алғы шарттарын, сондай-ақ  

олардың  қоғамдық, әлеуметтiк 

институттарының тууы мен 

дамуын, қоғамның пайда болу, 

даму заңдлықтарын зерттейдi. 

Алғашқы тұрмыстық  қоғам 

тарихы курсында  тарихи  

ғылымдардың негiзгi теориялық 

мәселерi: адамның пайда болуы 

және қалыптасуы, олардың  

алғашқы еңбек әрекетiнiң 

негiзгi қалануы және қоршаған 

табиғатты  игерудегi қоғамдық  Мектеп курсы 

бойынша 


Ежелгі дүние 

тарихы, Ӛлке 

тану, Адам 

және қоғам 

Алғашқы 

қоғам тарихы 

Археология 

Ӛнердің 


ықшам 

тарихы 


Ежелгі 

Шығыс және 

Ежелгі Грекие 

мен Рим 


тарихы 

Алғашқы қауымдық ӛнердегі бейнелеу 

ӛндірісті дамытудағы елеулі түрде ілгері 

басушылықтың қалыптасуының  нығаю 

түрін түсіну және игеру. 


қатынастары рулық қоғамның 

шығыуы мәселелерiн зерттейдi. 

Сондықтан аталған курс 

адамзат тарихының  жалпы 

заңдылықтарының теориялық 

негiзi болып табылады. 2курс 

 

Орта ғасырлардағы 

Азия және 

Африка 

елдерінің тарихы

 

Шығыстағы дәстүрлі қоғамдардың жағдайы және  аса 

кең географиялық аймақтарды 

алып жатқан Азия мен Африка 

халықтарының ортағасырлық 

қоғамдық ӛмірімен, 

мемлекеттік-саяси 

құрылыстарымен, әлеуметтік-

экономикалық жүйесімен, діни, 

мәдени, тілдік, этногенездік 

процестері қарастырылады Ежелгi  дүние тарихы,Әлемд

ік 


дiндер 

тарихы,Орта 

ғасыр тарихы, 

Әлемдiк 


ӛркениет,Арх

еология,этнол

огия,Философ

ия 


Азия және 

Африка 


елдерінің 

жаңа және 

қазіргі заман 

тарихы, 


Халықаралық 

қатынастар, 

Қазіргі 

замандағы 

қақтығыстар 

және оларды 

реттеу 

тәсілдері  

Азия және Африка

 елдерінің 

отаршылдыққа қарсы күрес тәсілдері 

білуі;  отаршылдықтың бұл елдердің 

саяси - қоғамдық, экономикалық  және 

мәдени дамуына тигізген әсерлері; ұлт-

азаттық қозғалыс және ұлттық 

идеологиясының пайда болуы білуі 

керек;  Азия және Африка елдерінің 

Орта ғасырлардағы

 кезеңдегі  тарихын 

терең зерделеп, оқытуда тиісті тарихи 

материалдар жан-жақты   меңгеруі керек. 

 

3 курс 

 

Кәсіби бағытталған 

шет тілі 

Курс мақсаты – тарих 

мамандығы студенттеріне 

ағылшын тілінде мектеп 

балаларына сабақ жүргізу 

үшін керекті мағылұматтарды 

беру. Тарих пәнін ағылшын 

тілінде меңгеру нәтижесінде Тарих 

мамандығына 

кіріспе 

Ағылшын тілі 

1 деңгейі (В1 

Ағылшын тілі 

2 деңгейі (С1) 

Пәнді оқыту нәтижесінде: 

- cтуденттер тарих ғылымы терминдерін 

ағылшын тілінде, сабақ барысында 

сауатты қолдана білуге тиісті;   

- студенттердің болашақ мамандығына 

қатысты жалпы тарихи мәтіндерді 

ағылшын тілінде аудара алуы керек;  

- ағылшын тілінде негізгі деңгейде сұхбат 


жазбаша және ауызша сӛйлеу 

дайындықтарын әрі кеңейту. 

Тарих мамандығы студенттері 

тарих пәнінің терминдерін, 

түсініктерін оқу арқылы ӛз 

мамандығына сай тарих пәнін 

шет тілін меңгереді. Пәнді оқу 

барысында студенттер тарих 

пәнін ағылшын тілінде беруге 

тәжірибе алады және 

Қазақстан тарихын шет 

тілінде түсіндіруге үйренеді. 

жүргізе алуы керек;  

- тарих оқулықтардан алынған әртүрлі 

мәліметтерді, тарихшылар ортадағы 

қарым-қатынастарды түсініп, 

ағылшынша ӛңдей біледі; 

- Қазақстан тарихын негізгі деңгейде 

мектеп оқушыларына, басқа студенттерге 

ағылшынша түсіндіруге білімі болады. 

 

 

Жаңа кезеңдегі Магрибтың 

тарихы 


Магриб  елдеріне  Африканың 

солтүстігінде  орналасқан  араб 

елдерінің 

топтастығы 

(Марокко  (Алыс  Магриб), 

Алжир,  Ливия,  Тунис,  Батыс 

Сахара  және  Мавритания) 

кіреді. 


Пәнді 

оқытудың мақсаты 

жаңа 


кезеңдегі 

Магриб  елдерінің  тарихын 

оқып  –  үйрену.  Магриб  

елдерінің 

жаңа 

кезеңдегі тарихы ХҮІІ ғасырдың ортасы 

XX ғасырдың 

басын 


қамтиды.  «Жаңа  кезеңдегі 

Магрибтың  тарихы»  пәнінің 

негізгі  міндеттері:  Магриб 

қоғамдарының 

әлеуметтік-

экономикалық  және  саяси Азия және 

Африка 


елдерінің 

ортағасырлар 

тарихы, 

Ортағасырлар 

тарихы 

(Батыс).  

Тарихнама. 

 

ХҮІІ ғ. екінші жартысы- XX ғ. басындағы Магриб  елдеріндегі 

әлеуметтік-экономикалық және 

қоғамдық қозғалыстарды білуі керек;  

дамыған Европа мемлекеттерінің  

отарлау саясатының қалыптасуы және 

оның зардаптары білуі керек; Магриб 

елдерінің отаршылдыққа қарсы күрес 

тәсілдері білуі;  отаршылдықтың бұл 

елдердің саяси - қоғамдық, 

экономикалық  және мәдени дамуына 

тигізген әсерлері; ұлт-азаттық қозғалыс 

және ұлттық идеологиясының пайда 

болуы білуі керек;  Азия және Африка 

елдерінің жаңа және қазіргі кезеңдегі  

тарихын терең зерделеп, оқытуда тиісті 

тарихи материалдар жан-жақты   меңгеруі 

керек. 


дамуының 

нақты 


материалдары 

негізінде 

Магриб 

елдерінің дамуындағы 

жалпы 


және 

ерекше 


 

сипаттарын 

айқындау,  сол  арқылы  осы 

елдердің  тарихына  талдау  

жасауға  үйрену      болып 

табылады. 

 

 

Әлем діндерінің 

тарихы 


 

ежелгі заманнан бастап қазіргі 

уақытқа 

дейінгі 


адамзат 

дінінің тарихын оқытады.  

 

Ежелгі дүние 

тарихы, 


мәдениеттану 

Қазіргі заман 

тарихы, жаңа 

заман тарихы, 

әлем 

ӛркениеттер тарихы 

Пәнді оқыту нәтижесінде: 

негізгі діни жӛн-жоралғылар адамзаттың 

тарихында білуге тиісті;; 

- діншілдіктің ең мәнді феномендерімен 

білуге тиісті;; 

- белгілі нысанға келтір- заңдылықтың 

және діни жӛн-жоралғының 

трансформации ӛзгешелігінің ӛзінің 

түсінушілігінің ара шарттар жаңа және ең 

жаңа уақыттың батысшыл және 

күншығыс қоғамының 

модернизациясының 

 

Азия және Африка 

елдерінің жаңа 

тарихы 

 

Азия және Африка елдерінің жаңа тарихы ХҮІІ ғасырдың 

ортасы - XX ғасырдың басын 

(бірінші дүниежүзілік соғыс) 

қамтиды. Шығыстағы 

дәстүрлі қоғамдардың 

жағдайы  және оған 

отарлаудың әсері оқытылады. Ежелгі 

Шығыс 


тарихы. Азия 

елдерінің 

ортағасырлар 

тарихы 


Теориялық 

дерекнама, 

шет елдерінің 

тарихнамасы 

Азия және Африка

 елдерінің 

отаршылдыққа қарсы күрес тәсілдері 

білуі;  отаршылдықтың бұл елдердің 

саяси - қоғамдық, экономикалық  және 

мәдени дамуына тигізген әсерлері; ұлт-

азаттық қозғалыс және ұлттық 

идеологиясының пайда болуы білуі 

керек;  Азия және Африка елдерінің 

жаңа тарихы кезеңдегі  тарихын терең зерделеп, оқытуда тиісті тарихи 

материалдар жан-жақты   меңгеруі керек. 

 

Еуропа 


және 

Америка 


елдерінің  жаңа 

тарихы 


 

 Еуропа және 

Америка 

елдерінің 

ежелгі дүние 

тарихы, орта 

ғасырлар  

тарихы, Шет 

елдерінің  

тарихнамасы 

Еуропа 

елдерінің қазіргі заман 

тарихы. 

Америка 

елдерінің  

қазіргі заман 

тарихы. 

 

Түсінушілік ортақ заңдылық және капитализмның дамуының             

Европаның және Американың елдерінде; 

капиталистік дамудың  ӛзгешелігінің 

білімі жеке елдерде; қырлы тамаша 

туралы қоғамдарда жаңа уақытта еурода 

және американдықта болып жатқан 

негізгі үдерістерде. 

 

4 курс 

 

Тарихты 


зерттеудің 

методологиясы 

Тарихты 

зерттеудің 

методологиясы  саласындағы 

категориялық 

аппаратты 

меңгеру;    Тарихи  фактінің 

ерекшелігі 

мен 


тарихи 

танымның 

деңгейлерін, 

адамзат  тарихының  дамуына 

Тарихи 

дамудың 


концепцияларын 

талдай 


отырып, 

тарихты 


ғылым 

ретінде  бейнелейтін  жүйелі 

білім 

беру; 


жас 

тарихшылардың бойына тарих 

ғылымының 

қазіргі 


даму 

дәрежесіне  сай  зерттеушілік 

мәдениетін қалыптастыру. 

Пәнін оқу барысында  студент  

тарихи 

білімге 


болмысты 

бейнелеудің  ерекше  формасы Философия (философия 

тарихы) 


Социология 

(Қоғамдық 

ойдың дамуы) 

Теориялық 

деректану. 

Теориялар  мен  концепцияларға  ӛзіндік кӛзқарасын 

білдіруді, 

заманауи  

тұжырымдар негізінде талдау біліктілігін  

меңгеруі  керек;  Дүниежүзілік  және 

отандық  тарихты  зерттеуді  ұштастыруға 

мүмкіндік 

беретін 


тарихи 

үрдіс 


заңдылықтарын  түсінуі керек. 

Пәнін  оқу  барысында    студент: 

Кәсіби  құзыреттілігі:    тарихи  білімге 

болмысты  бейнелеудің  ерекше  формасы 

ретінде 

талдау 


жасай 

білуі;тарихи 

үрдістің  формациялық  және  ӛркениеттік 

теорияларының  мәнін  дұрыс  түсініп,  

алған 

білімдерін күнделікті 

зерттеужұмыстарына қолдана білуі керек; 

Дүниежүзілік  және  отандық  тарихты 

зерттеуді ұштастыруға мүмкіндік беретін 

тарихи  үрдіс  заңдылықтарын    түсінуі 

керек. 


ретінде  талдау  жасай  білуі, 

тарихи  үрдістің  формациялық 

және 

ӛркениеттік теорияларының  мәнін  дұрыс 

түсініп,    алған  білімдерін 

күнделікті 

зерттеу 


жұмыстарына  қолдана  білуге 

үйренеді.  

 Пәндік құзыреттілігі:Тарихи 

концепцияларға ӛзіндік кӛзқарасын 

білдіруді, заманауи  тұжырымдар 

негізінде талдау біліктілігі мен зерттеу 

әдістері мен принциптерін  меңгеруі 

керек; 


 

Тарихнама 

 

Қазақстанның  ежелгі  және орта  ғасырлар  тарихы,  қазіргі 

заман  тарихының  зерттелу 

тарихының 

тарихнамасын 

оқыту. 

Қазақстан 

тарихы, Орта 

ғасырлар 

тарихы 


Деректану, 

мұрағаттану 

Шонжар: жаралғанның және ең маңызды 

жазба бастаудың байқауының тарихының 

негізгі 

кезеңдері 

дейін 

тарих, 


тарихнаманың 

негізгі 


мәселесінің 

мазмұнын.  

Біл-: белгілі нысанға келтір- және дәлелді 

отстаивать  меншікті  айқындаманы  ша 

тарихнаманың 

түрлі 


мәселелеріне; 

пайдалан- 

ал- 

білімдерді үшін 

сарапшылықтың  және  анализдың  түрлі 

тарихи 

үрдістің, деректердің 

және 


кӛріністердің. 

 

Еуропа  және Америка 

елдерінің жаңа 

және 

қазіргі 

заман тарихы 

 

1-ші  және  2-ші  Дүниежүзілік соғыстары  уақытында  Еуропа 

және  Америка  елдерінің  даму 

мәселелері, 

Шығыс 


және 

Батыс 


блогтарының 

идеологиялық 

 

күресі 


жайында оқып-үйренеді. Еуропа және 

Америка 


елдерінің 

ежелгі дүние 

тарихы, орта 

ғасырлар  

тарихы, Шет 

елдерінің  

тарихнамасы 

Еуропа 


елдерінің 

қазіргі заман 

тарихы. 

Америка 


елдерінің  

қазіргі заман 

тарихы. 

 

Түсінушілік ортақ 

заңдылық 

және 

капитализмның дамуының             

Европаның  және  Американың  елдерінде; 

капиталистік  дамудың    ӛзгешелігінің 

білімі  жеке  елдерде;  қырлы  тамаша 

туралы  қоғамдарда  жаңа  уақытта  еурода 

және  американдықта  болып  жатқан 

негізгі үдерістерде. 

 

 
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет