Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


hiçbir biçimde değiştirilemez. Topraklanmış şantiyePdf көрінісі
бет22/55
Дата27.03.2017
өлшемі9,43 Mb.
#10408
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   55

hiçbir biçimde değiştirilemez. Topraklanmış şantiye 
radyosu ile birlikte herhangi bir adaptör fiş kullanma-
yın. Değiştirilmemiş fiş ve uygun prizler elektrik çarpma 
tehlikesini azaltır.
 Kabloyu şantiye radyosunu taşımak, asmak veya fişi 
prizden çekmek için kullanmayın. Kabloyu sıcaktan, 
yağlardan, keskin kenarlı cisimlerden veya hareketli 
alet parçalarından uzak tutun. Hasar gören veya sarılan 
kablolar elektrik çarpma tehlikesini artırır.
 Şantiye radyosunu akım şebekesine bağlayarak çalıştı-
rırken şebeke bağlantı kablosunu sonuna kadar açın. 
Aksi takdirde şebeke bağlantı kablosu ısınabilir.
 Şebeke bağlantı fişinin her zaman çekilebilecek durum-
da olmasına dikkat edin. Şebeke bağlantı fişi şantiye rad-
yosunun akım şebekesinden ayrılması için tek seçenektir.
UYARI
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 90  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Türkçe | 91
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
 Şantiye radyosu ile açık havada çalışken sadece açık 
havada kullanılmalarına müsaade edilen uzatma kablo-
larını kullanın. Açık havada kullanılmaya uygun uzatma 
kablosunun kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 Şantiye radyosunun nemli ortamlarda kullanılmasın-
dan kaçınılamıyorsa, mutlaka bir hatalı akım koruma 
şalteri kullanılmalıdır. Hatalı akım koruma şalterinin kul-
lanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 Şantiye radyosunu usulüne uygun olarak topraklanmış 
bir akım şebekesine bağlayın. Prizin ve uzatma kablosu-
nun işlev gören bir koruyucu iletkeni olmalıdır.
Şantiye radyosunu yağmur ve nemden koru-
yun. Şantiye radyosunun içine su sızması elektrik 
çarpma tehlikesini artırır.
 Şantiye radyosunu temiz tutun. Kirlenme elektrik çarp-
ma tehlikesi oluşturur.
 Her kullanımdan önce şantiye radyosunu, kabloyu ve fi-
şi kontrol edin. Hasar tespit ederseniz şantiye radyosu-
nu kullanmayın. Şantiye radyosunu kendiniz açmayın 
ve sadece orijinal yedek parça kullanmak koşulu ile ka-
lifiye personele onartın. Hasarlı şantiye radyosu, kablo ve 
fiş elektrik çarpma tehlikesini artırır.
 Bu şantiye radyosu çocukların ve fiziksel, duyusal veya 
zihinsel yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyim ve bilgisi 
olmayan kişilerin kullanılması için öngörülmemiştir. Bu 
şantiye radyosu 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, 
duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı ve yeterli dene-
yim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak de-
netim altında veya şantiye radyosunun güvenli kullanımı 
hakkında aydınlatıldıkları ve bu kullanıma bağlı tehlike-
leri kavradıkları takdirde kullanılabilir. Aksi takdirde ha-
talı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.
 Şantiye radyosunu kullanırken, temizlerken ve radyo-
nun bakımını yaparken çocuklara göz kulak olun. Bu 
yolla çocukların şantiye radyosu ile oynamasını önlersiniz.
 Aküyü açmayın. Kısa devre tehlikesi vardır.
Aküyü aşırı ölçüde ısınmaya karşı; örneğin sü-
rekli güneş ışınına karşı ve ayrıca, ateşe, suya 
ve neme karşı koruyun. Patlama tehlikesi vardır.
 Kullanım dışındaki aküleri büro ataçları, madeni para-
lar, çiviler, vidalar veya küçük madeni nesnelerden 
uzak tutun. Bunlar akü kontakları arasında köprüleme 
yapabilir. Akü kontakları arasında oluşabilecek bir kısa 
devre yanmalara veya yangınlara neden olabilir.
 Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir. 
Bu sıvı ile temasa gelmeyin. Yanlışlıkla temasa gelirse-
niz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gelecek 
olursa hemen bir hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvı-
sı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
 Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun kullanılma-
dıklarında aküler buhar çıkarabilir. Çalıştığınız yeri ha-
valandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Aküler-
den çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.
 Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile 
şarj edin. Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj ci-
hazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi 
ortaya çıkar.
 Aküyü sadece şantiye radyonuz ve/veya bir Bosch elek-
trikli el aleti ile kullanın. Akü ancak bu şekilde aşırı zorlan-
madan korunur.
 Çivi veya tornavida gibi sivri, kesin nesneler veya dış-
tan kuvvet uygulamaları aküde hasara neden olabilir. 
Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman 
çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde ısınabilir.
 Şantiye radyosuna bağladığınız cihazların kullanım kı-
lavuzunda bulunan güvenlik talimatı ve uyarılara kesin-
likle uyun.
Ürün ve işlev tanımı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümleri-
ne uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, 
yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden 
olunabilir.
Lütfen şantiye radyosunun şeklinin bulunduğu kapak sayfası-
nı açın ve kullanım kılavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfayı 
açık tutun.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen bileşenlerin numaraları grafik sayfasındaki 
şantiye radyosunun şeklinin bulunduğu numaralarla aynıdır.
Hoparlör
Taşıma tutamağı
Alternatif akım bağlantısı kontrol ışığı (3 601 D29 760 
ürün kodunda değil)
Alternatif akım bağlantısı kapağı (3 601 D29 760 ürün 
kodunda değil)
Alternatif akım prizi (3 601 D29 760 ürün kodunda 
değil)
Batarya gözü kapağı kilidi (tampon bataryalar)
Batarya gözü kapağı (tampon bataryalar)
Medya gözü kapağı kilitleme kolu
Medya gözü kapağı
10 Çubuk anten
11 Akü yuvası
12 Akü gözü kapağı kilitleme kolu
13 Akü gözü kapağı
14 Akü*
15 Ses ön ayarı seçme tuşu “Equalizer”
16 Hafıza tuşu “Memory”
17 Manüel ses ayarı tuşu “Custom”
18 Zaman ayarı tuşu “Clock”
19 Verici ayarı döner düğmesi “Tune”
20 Rastlantısal sıra ile çalma/çalma tekrarı tuşu
21 İleri doğru arama tuşu “Seek +/>>|”
22 Ses kaynağı seçme tuşu “Source”
23 Geriye doğru arama tuşu “|<
24 Çalma/ara verme tuşu
25 Ses şiddeti ayarı döner düğmesi (“Volume”) 
ve ses tipi (“Bass/Treb”)
26 Sesli işletme açma/kapama tuşu
27 Display
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 91  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

92 | Türkçe 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
28 “AUX 1 IN”-yuvası
29 12 V bağlantı yuvası
30 “LINE OUT”-yuvası
31 Sigorta kapağı
32 12-V bağlantı sigortası
33 USB yuvası
34 SD-/MMC-Takma yeri
35 “AUX 2 IN”-yuvası
36 Harici ses kaynağı mesnedi
*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kap-
samında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bu-
labilirsiniz.
Sesli işletmede gösterge elemanları
Ses tipi ön ayarı göstergesi
Yükseklik seviyesi değişme göstergesi
Derinlik seviyesi değişme göstergesi
Ses şiddeti, radyo vericisi hafıza yeri veya başlık 
göstergesi (seçilen ses kaynağına bağlı olarak)
Hafızaya alınmış vericiyi sinyal alma göstergesi 
(radyo işletmesinde)
Rastlantısal sıra ile çalma göstergesi (ses kaynağı 
SD-/MMC-Kartında veya USB)
Güncel klasördeki bütün başlıkların çalma göstergesi 
(ses kaynağı SD-/MMC-Kartında veya USB)
Güncel başlığın çalma göstergesi (ses kaynağı 
SD-/MMC-Kartında veya USB)
Stereo algılama göstergesi
Radyo frekansı veya güncel başlığın çalma süresi 
(seçilen ses kaynağına bağlı olarak)
Sıcaklık uyarısı
Akü takılı göstergesi
Ses kaynağı göstergesi
Zaman göstergesi
Teknik veriler
Montaj
Şantiye radyosunun enerji beslemesi
Şantiye radyosunun enerji beslemesi akım şebekesi bağlantı-
sı veya akü yuvasına 11 yerleştirilen bir lityum iyon akü ile sağ-
lanır. Enerji kaynağı olarak akü kullanılırken, sadece sesli işlet-
me ve USB bağlantısı üzerinden harici cihazların enerji besle-
mesi fonksiyonu kullanılabilir.
 Şebeke gerilimine dikkat edin! Şebekeye bağlı durumda 
iken akım kaynağının gerilimi şantiye radyosunun tip etike-
tinde belirtilen verilere uygun olmalıdır. 230 Volt işaretli 
şantiye radyoları 220 Volt’la da çalıştırılabilir.
Akünün takılması ve çıkarılması (Bakınız: Şekil A)
Not: Şantiye radyosuna uygun olmayan akülerin kullanılması 
hatalı fonksiyonlara veya şantiye radyosunun hasar görmesi-
ne neden olabilir.
Akü gözünün kilitleme kolunu 12 (“Battery Bay”) açın ve akü 
gözü kapağını 13 kaldırın.
Aküyü akü yuvasına 11 akü bağlantılarının akü yuvasındaki 11 
bağlantılara temas edecek biçimde yerleştirin ve akünün akü 
yuvasında kilitleme yapmasını sağlayın.
Akü yerleştirilince Display’de gösterge l görülür. Akü zayıfla-
yınca bu gösterge yanıp sönmeye başlar.
Akü işletme için çok sıcak veya çok soğuksa, Display’de sıcak-
lık uyarısı k yanar. Şantiye radyosunu çalıştırmadan önce akü-
nün müsaade edilen sıcaklık aralığına ulaşmasını bekleyin.
Aküyü 14 çıkarmak için aküdeki boşa alma tuşuna basın ve 
aküyü akü yuvasından 11 çekerek çıkarın.
Aküyü taktıktan veya çıkardıktan sonra akü gözü kapağını 13 
kapatın. Kilitleme kolunu 12 gövdeye takıp aşağı bastırarak 
akü güzü kapağını kilitleyin.
Şantiye radoysu
GML 20
Ürün kodu
3 601 D29 7..
Tampon bataryalar
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Akü
V
14,4/18
Ağırlığı EPTA-Procedure 
01/2003’e göre
kg
10,2
Koruma sınıfı
/
I
Koruma türü
IP 54 (Toza ve püskü-
ren suya karşı korun-
malı)
İzin verilen ortam sıcaklığı
– Şarjda
– İşletmede*
– Depolamada
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
* <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
** (ses kaynağı SD-/MMC-Kartında veya USB)
Teknik veriler teslimat kapsamındaki akü ile tespit edilmiştir.
Tavsiye edilen aküler
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Tavsiye edilen şarj cihazları
AL 18..
GAL 3680
Sesli işletme/radyo
İşletme gerilimi
– Şebekeye bağlı işletmede
– Akülü işletmede
V
V
230/110
14,4/18
Yükselteç anma gücü 
(şebekeye bağlı işletmede)
W
20
Çekim alanı
– UKW
– MW
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Desteklenen dosya 
formatları**
MP3, WMA
Şantiye radoysu
GML 20
* <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
** (ses kaynağı SD-/MMC-Kartında veya USB)
Teknik veriler teslimat kapsamındaki akü ile tespit edilmiştir.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 92  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Türkçe | 93
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Akünün şarjı
 Sadece teknik veriler bölümünde belirtilen şarj cihazla-
rını kullanın. Sadece bu şarj cihazları şantiye radyonuzda 
kullanılımına izin verilen lityum iyon aküler için tasarlan-
mıştır.
Not: Akü kısmi şarjlı olarak teslim edilir. Aküden tam perfor-
mansı elde edebilmek için ilk kullanımdan önce aküyü şarj ci-
hazında tam olarak şarj edin.
Li-Ion aküler kullanım ömürleri kısalmadan istendiği zaman 
şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.
Tampon bataryaların takılması/değiştirilmesi 
(Bakınız: Şekil A)
Şantiye radyosunda saat ayarının hafızaya alınabilmesi için 
tampon bataryaların takılması gerekir. Bunun için alkali man-
gan bataryaların kullanılması tavsiye olunur.
Akü gözünün kilitleme kolunu 12 (“Battery Bay”) açın ve akü 
gözü kapağını 13 kaldırın.
Gerekiyorsa aküyü 14 çıkarın.
Batarya gözü kapağını 7 açmak için kilide 6 basın ve batarya 
gözü kapağını alın. Tampon bataryaları yerleştirin. Batarya gö-
zünün iç tarafındaki şekle bakarak doğru kutaplama yapmaya 
dikkat edin.
Tampon batarya gözü kapağını 7 tekrar yerine takın.
“REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS 
CORRECT TIME”: Şantiye radyosunda saat ayarının hafızaya 
alınması gerekmediğinde tampon bataryaları değiştirin.
Daima bataryaların hepsini birden değiştirin. Aynı üreticinin 
aynı kapasitedeki bataryalarını kullanın.
 Uzun süre kullanmayacaksanız tampon bataryaları şan-
tiye radyosundan çıkarın. Tampon bataryalar uzun süre 
depolandıklarında korozyona uğrayabilir ve kendiliklerin-
den boşalabilir.
İşletim
 Şantiye radyosunu nemden ve doğrudan güneş ışının-
dan koruyun.
Sesli işletme (Bakınız: Şekil B ve C)
Sesli işletmenin açılıp/kapanması
Sesli işlemeyi açmak için (radyo ve harici çalma aletleri) aç-
ma/kapama tuşuna 26 basın. Display 27 aktif hale gelir ve 
şantiye radyosunun son kapanışında ayarlı olan ses kaynağı 
çalmaya başlar.
Şantiye radyosu enerji tasarruf modunda ise (Bakınız: “Enerji 
tasarruf modu”, sayfa 95), sesli işletmeyi açmak için aç-
ma/kapama tuşuna 26 iki kez basın.
Şantiye radyosunu kapatmak için açma/kapama tuşuna 26 
yeniden basın. Ses kaynağının güncel ayarı hafızada tutulur.
Enerjiden tasarruf etmek için şantiye radyosunu sadece kulla-
nacağınız zamanlar açın.
Ses şiddetinin ayarlanması
Ses şiddetini yükseltmek için döner düğmeyi “Volume” 25 
saat hareket yönünde, ses şiddetini düşürmek için ise döner 
düğmeyi saat hareketinin tersine çevirin. Ses şiddeti ayarı 
(değer 0 ile 20 arasında) birkaç saniye süre ile Display’de gös-
tergede d gözükür.
Ses şiddetini bir radyo vericisini ayarlamadan veya değiştir-
meden önce düşük bir değere, harici bir ses kaynağını başlat-
madan önce ise orta bir değere ayarlayın.
Ses tipinin ayarlanması
Optimum ses kalitesini sağlamak üzere şantiye radyosuna bir 
Equalizer entegre edilmiştir.
Yükseklik ve derinlik seviyesini manüel olarak değiştirebilirsi-
niz veya çeşitli müzik türlerine ait ses tipi ön ayarlarını kullana-
bilirsiniz. Ön programlı ayarlarda şunları seçebilirsiniz: 
“JAZZ”“ROCK”“POP” ve “CLASSICAL”. Veya bizzat ya-
pacağınız ayarı “CUSTOM” seçebilirsiniz.
Hafızada bulunan ön ayarlı ses tiplerini seçebilmek için ses 
tipi ön ayarı tuşuna “Equalizer” 15 istediğiniz ayar Disp-
lay’deki göstergede a gözükünceye kadar basın.
Ayarın değiştirilmesi “CUSTOM”:
– Manüel ses tipi ayarı tuşuna “Custom” 17 bir kez basın. 
Display’de gösterge “BAS” c ve göstergede d hafızaya alın-
mış derinlik seviyesi değeri yanıp söner.
– İstediğiniz derinlik seviyesini ayarlayın (değer 0 ile 10 ara-
sında). Derinlik seviyesini yükseltmek için döner düğmeyi 
“Bass/Treb” 25 saat hareket yönünde, düşürmek için saat 
hareket yönünün tersine çevirin.
– Ayarladığınız derinlik seviyesini hafızaya almak için manüel 
ses tipi ayarı tuşuna “Custom” 17 ikinci kez basın. Disp-
lay’de bir sonraki yükseklik seviyesi ayarı göstergede 
“TRE” b ve göstergede d hafızaya alınmış yükseklik seviye-
si değeri yanıp söner.
– İstediğiniz yükseklik seviyesini ayarlayın (değer 0 ile 10 
arasında). Yükseklik seviyesini yükseltmek için döner düğ-
meyi “Bass/Treb” 25 saat hareket yönünde, düşürmek 
için döner düğmeyi saat hareket yönünün tersine çevirin.
– Ayarladığınız yükseklik ayarını hafızaya almak için manüel 
ses tipi ayar tuşuna “Custom” 17 üçüncü kez basın.
Ses kaynağının seçilmesi
Bir ses kaynağını seçmek için tuşa “Source” 22 Display’de is-
tenen dahili ses kaynağı göstergesi m (Bakınız: “Radyo verici-
lerinin ayarlanması/hafızaya alınması”, sayfa 94) veya harici 
ses kaynağı (Bakınız: “Harici ses kaynaklarının bağlanması”, 
sayfa 94) gözükünceye kadar basın:
– “FM”: Radyo UKW’de,
– “AM”: Radyo MW’de,
– “AUX 1”: Harici ses kaynağı (örneğin CD-Player) 3,5 mm 
yuvada 28 dış tarafta,
– “AUX 2”: Harici ses kaynağı (örneğin MP3-Player) 3,5 mm 
yuvada 35 medya gözünde,
– “USB”: Harici ses kaynağı (örneğin USB girişi) USB yuva-
sında 33,
– “SD”: Harici ses kaynağı (SD-/MMC-Kartı) SD-/MMC tak-
ma yerinde 34.
Çubuk antenin doğrultulması
Şantiye radyosu çubuk anten 10 takılı olarak teslim edilir. 
Radyoyu dinlerken çubuk anteni sesin en iyi alındığı yöne çe-
virin.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 93  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

94 | Türkçe 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Yeterli ölçüde ses alınamıyorsa şantiye radyosunu daha iyi se-
sin alınabileceği bir yere yerleştirin.
Not: Şantiye radyosu radyo vericilerinin, radyo cihazlarının 
veya diğer elektronik cihazların yakınında çalıştırılırken radyo 
sinyalinin alınmasında engellennmeler olabilir.
Çubuk anten 10 gevşeyecek olursa gövde üstünde doğrudan 
doğruya saat hareket yönünde çevirerek sıkın.
Radyo vericilerinin ayarlanması/hafızaya alınması
Ses kaynağı seçme tuşuna “Source” 22 göstergede m “FM” 
ultra kısa dalga algılama alanı için (UKW) veya “AM” orta dalga 
algılama alanı için (MW) görünceye kadar basın.
Belirli bir radyo frekansını ayarlamak için döner düğmeyi 
“Tune” 19 frekansı yükseltmek için saat hareket yönünde, 
frekansı düşürmek için saat hareket yönünün tersine çevirin. 
Ayarlama işlemi esnasında frekans Display’de göstergede n 
ve daha sonra göstergede j gözükür.
Yüksek sinyal şiddetli radyo vericilerini aramak için ileri 
doğru arama tuşuna “– Seek” 23 veya geriye doğru arama tu-
şuna “Seek +” 21 basın ve tuşu kısa süre basılı tutun. Bulunan 
radyo vericisinin frekansı kısa süre Display’de göstergede n ve 
daha sonra göstergede j gözükür.
Uygun sinyal yeterli güçte alındığında şantiye radyosu otoma-
tik olarak stereo algılamasına geçer. Display’de stereo algıla-
ma göstergesi i gözükür.
Ayarlanmış bir vericiyi hafızaya almak için hafıza tuşuna 
“Memory” 16 basın. Display’de gösterge “PRESET” e ve gös-
tergede d son olarak ayarlanmış hafıza yerinin numarası gözü-
kür. Bir hafıza yerini seçmek için geriye doğru arama tuşuna 
“– Seek” 23 veya ileri doğru arama tuşuna “Seek +” 21 iste-
diğiniz hafıza yeri göstergede d gözükünceye kadar basın. 
Ayarlanan vericiyi seçilen hafıza yerinde hafızaya almak için 
hafıza tuşuna 16 yeniden basın. Göstergeler e ve d artık yanıp 
sönmez.
20 UKW vericisini ve 10 MW vericisini hafızaya alabilirsiniz. 
Yeniden seçilerek ayarlanan bir vericinin daha önce seçilerek 
ayarlanan vericinin hafıza yerine kaydedileceğini unutmayın.
Hafızaya alınmış bir vericiyi dinlemek için geri doğru arama 
tuşuna “– Seek” 23 veya ileri doğru arama tuşuna “Seek +” 
21 istediğiniz hafıza yeri göstergede d ve “PRESET” göster-
gede e görününceye kadar basın.
Harici ses kaynaklarının bağlanması (Bakınız: Şekil C)
Bu cihazda entegre radyo yanında daha başka harici ses kay-
nakları da çalınabilir.
AUX-In bağlantısı 1: AUX-In bağlantısı 1 özellikle medya gözü 
dışına yerleştirilecek ses kaynaklarına uygundur (örneğin CD-
Player). “AUX 1 IN” yuvası 28 koruyucu kapağını çıkarın ve 
cihaz ekinde teslim edilen AUX kablosunun 3,5 mm’lik fişini 
veya başka uygun bir AUX kablosu fişini yuvaya takın. AUX 
kablosunu uygun bir ses kaynağına bağlayın.
Kirlenmeye karşı korumak üzere “AUX 1 IN” yuvası 28 koru-
yucu kapağını AUX kablosunu çıkardıktan sonra tekrar takın.
Aşağıdaki bağlantılar üzerinden harici ses kaynaklarını dinle-
mek üzere kilitleme kolunu 8 açın ve medya gözü kapağını 9 
(“Digital Media Bay”) kaldırın.
– SD/MMC bağlantısı: Bir SD veya MMC kartını SD/MMC 
takma yerine 34 takın. Kartın yazılı yüzü emniyet kapağını 
31 göstermelidir. Kartın çalınması göstergede d başlık nu-
marası ve kart üzerindeki bütün başlıkların toplam sayısı 
gözükünce başlatılabilir. Kartı çıkarmak için karta kısa ba-
sın, kart dışarı atılır.
– USB bağlantısı: USB fişini (veya uygun bir ses kaynağının 
USB fişini) USB yuvasına 33 takın. USB flash sürücünün 
çalınması göstergede d başlık numarası ve flash sürücüde 
mevcut bütün sayı gözüktükten sonra başlatılabilir. USB 
flash sürücüsünü çıkarmak için sürücüyü USB bağlantısın-
dan çekin.
– AUX-In bağlantısı 2: AUX-In bağlantısı 2 özellikle medya 
gözüne yerleştirilebilecek ses kaynaklarına uygundur (ör-
neğin MP3-Player). Cihazla birlikte teslim edilen AUX kab-
losunun 3,5 mm fişini “AUX 2 IN” yuvasına 35 takın. AUX 
kablosunu uygun bir ses kaynağına bağlayın.
Eğer büyüklüğü uygunsa bağlanan harici ses kaynağını mesne-
din 36 pıtrak tutturmalı bantı ile medya gözüne tespit edebilir-
siniz.
Hasara ve kirlenmeye karşı korumak üzere harici ses kaynağı-
nı çıkardıktan sonra medya gözü kapağını 9 kapatmayı unut-
mayın.
Bağlanan ses kaynağını dinlemek için ses kaynağı seçme tuşu-
na “Source” 22 Display’de istenen ses kaynağı göstergesi m 
görününceye kadar basın.
Harici ses kaynaklarını kontrol etmek
SD/MMC takma yeri 34 veya USB yuvası 33 üzerinden bağla-
nan ses kaynaklarında çalma işlemine şantiye radyosu üzerin-
den kumanda edilebilir. Göstergede d solda güncel olarak se-
çilen başlıkların numaraları ve sağda da mevcut başlıkların bü-
tün sayısı gözükür.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   55
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет