ЗерттеушіPdf көрінісі
бет1/20
Дата28.12.2016
өлшемі4,05 Mb.
#596
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№1-4(105-108), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

Зерттеуші
 
Исследователь
 

 The Researcher 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
1-4(105-108), 
қаңтар
-
сәуір
, 2015 
жыл
 
 
2006 жылдың мамырынан шығады    •    Издается с мая 2006 года
 
 
 
«Білім», «Гуманитарлық ғылымдар», «Құқық», «Өнер», «Әлеуметтік ғылымдар», 
«Экономика және бизнес» және «Қызмет көрсету» бағыттары бойынша 
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы 
зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми еңбектер жарияланады. 
 
Білім

Педагогика ғылымдары
 
Образование

Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Бас редактор 
Мырзантай Қожабайұлы ЖАҚЫП, филол.ғ.к., доцент 
 
Ғылыми редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр  
 
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі 
Ақпарат және мұрағат комитетінің мерзімді баспасөз басылымдарын және (немесе) 
ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы 07.03.2013 ж. №13431-Ж куәлігі берілген. 
Алғашқы есепке қою кезіндегі нөмірі мен мерзімі №10663-Ж, 14.04.2010 ж. 
 
Меншік иесі және баспагер: 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы. 
ҚР Ұлттық мемлекеттік кітап палатасында баспа ретінде тіркелген. 
Халықаралық тіркеу коды 978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013ж. 
 
Журналды тарату аумағы: 
Қазақстан Республикасы, жақын және алыс шетелдер 
 
Журналдың тілі: қазақша, орысша, ағылшынша, испанша, 
қытайша, арабша, французша және түрікше 
 
Мекен-жайымыз: 
010000, Қазақстан, Астана қаласы, А. Янушкевич көшесі, №4, 213 бөлме 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
 
Жазылу индексі: 74640 
 
Біздің сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
 
© «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы, 
 
№№1-4(105-108), қаңтар-сәуір, 2015 ж. 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№1-4(105-108), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

Зерттеуші
 
Исследователь –
 The Researcher 
ғылыми журнал • научный журнал • 
scientific journal 
 
№№
1-4(105-108), 
январь
-
апрель
, 2015 
год
 
 
2006 жылдың мамырынан шығады    •    Издается с мая 2006 года
 
 
 
Публикуются научные работы по актуальным проблемам фундаментальных 
и прикладных исследований в области общественных и гуманитарных наук 
по направлениям: «Образование», «Гуманитарные науки», «Право», 
«Искусство», «Социальные науки», «Экономика и бизнес» и «Услуги». 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Главный редактор 
Мырзантай Қожабайұлы ЖАҚЫП, к.филол.н., доцент 
 
Научный редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр 
 
Комитетом информации и архивов Министерства связи и информации 
Республики Казахстан выдано свидетельство о постановке на учет периодического 
печатного издания и (или) информационного агентства №13431-Ж от 07.03.2013 г. 
Номер и дата первичной постановки на учет №10663-Ж, 14.04.2010 г. 
 
Собственник и издатель: 
Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші». 
Зарегистрирован в Национальной государственной книжной палате РК 
как издающая организация. Международный регистрационный код 
978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013г. 
 
Территория распространения: 
Республика Казахстан, ближнее и дальнее зарубежье 
 
Язык журнала: казахский, русский, английский, испанский, 
китайский, арабский, французский и турецкий 
 
Наш адрес: 
010000, Республика Казахстан, город Астана, ул. А. Янушкевича, №4, комната №213 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
 
Индекс: 74640 
 
Наш сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
© Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші», 
№№1-4(105-108), январь-апрель, 2015 г. 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№1-4(105-108), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

Зерттеуші
 
Исследователь –
 The Researcher 
ғылыми журнал • научный журнал • 
scientific journal 
 
№№
1-4(105-108), January-
 
April, 2015 
 
2006 жылдың мамырынан шығады    •    
Published since May 2006 
 
Published scientific papers on the issues of fundamental and applied research 
in the social sciences and humanities directions: «Education», «Humanities», «Right», 
«Аrt», «Social Science», «Economy and Business» and «Services». 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Editor in chief 
Myrzantay Kozhabayuly JAKYPOV, PhD, Associate Professor 
 
Scientific editor 
Lazzat Baykonyrkyzy BAYBOLAT, MA 
 
Information and Archives Committee of the Ministry of Communications and Information 
Republic of Kazakhstan issued a certificate of registration of a periodical and (or) 
information agency number 13431-F on 07.03.2013 year. 
Number and date of registration of the primary number 10663-F, 14.04.2010 year. 
 
Owner and publisher: 
Republican Scientific-Educational Center «Zertteushі». 
Registered in the State National Book Chamber of the Republic of Kazakhstan 
as a publishing agency. International registration code 978-601-7440. 
Certificate №278, 28.03.2013 year. 
 
Distribution: 
Republic of Kazakhstan, CIS and other countries 
 
Language The magazine: Kazakh, Russian, English, Spanish, 
Chinese, Arabic, French, Turkish 
 
Our address is: 
010000, Republic of Kazakhstan, Astana, st. Yanushkevich, № 4, students home №1, №213 
 
Tel.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
 
Index: 74640 
 
Our website: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
 
© Republican Scientific-Educational Center «Zertteushі», 
№№1-4(105-108), January-
 
April, 2015. 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№1-4(105-108), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

«ЗЕРТТЕУШІ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – THE RESEARCHER» 
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫНЫҢ «БІЛІМ», «ЖУРНАЛИСТИКА», 
«ҚОҒАМДЫҚ БАЙЛАНЫС» ЖӘНЕ «САЯСАТТАНУ» 
СЕРИЯЛАРЫ БОЙЫНША РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚАСЫ 
 
Жолдасбекова Сауле Абдразаққызы – педагогика ғылымдарының 
докторы,  М.О.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік 
университеті  Жаратылыстану-педагогикалық  факультеті  «Кәсіби  оқыту 
теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  профессоры  (Шымкент, 
Қазақстан Республикасы) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  философия  докторы,  Н.  Рильский 
атындағы 
Оңтүстік-батыс 
университеті 
Философия 
факультеті 
Философиялық және саяси пәндер кафедрасының доценті (Благоевград, 
Болгария Республикасы) 
 
Нұртазина  Роза  Әутәліпқызы  –  саяси  ғылымдардың  докторы, 
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық  университеті  журналистика 
және  саясаттану  факультеті  саясаттану  кафедрасының  профессоры 
(Астана, Қазақстан Республикасы) 
 
Сандыбаев  Жалғас  Садуахасович  –  философия  ғылымдарының 
кандидаты,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  жанындағы 
Мемлекеттік  басқару  академиясы  Мемлекеттік  саясаттың  ұлттық 
мектебі  Әлеуметтік  саясат  кафедрасының  доценті,  Астана  қаласының 
Дін 
істері 
департаментінің 
сарапшысы 
(Астана, 
Қазақстан 
Республикасы) 
 
Федоров  Александр  Викторович  –  педагогика  ғылымдарының 
докторы,  профессор,  А.П.  Чехов  атындағы  Таганрог  институты 
директорының 
ғылыми 
жұмыс 
жөніндегі 
орынбасары, 
«Медиаобразование»  журналының  бас  редакторы,  Ресей  Федерациясы 
Президенті  жанындағы  Ресей  экономикасын 
жаңғырту  және 
технологиялық  дамыту  жөніндегі  Комиссия  жобалары  бойынша  РФ 
Үкіметі  жанындағы  Талдау  орталығының  сарапшысы,  РФ  Білім  және 
ғылым  министрлігінің  сарапшысы,  Еуропалық  одақтың  Еуропалық 
медиабілім беру және медиасауаттылық жөніндегі EMEDUS жобасының 
сарапшысы,  Ресей  кинематографтар  Одағының  мүшесі,  Ресей 
кинематограф өнері және ғылымдары Ұлттық академиясының академигі 
(Таганрог, Ресей Федерациясы) 
 
 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№1-4(105-108), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«ЗЕРТТЕУШІ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – THE RESEARCHER» 
ПО СЕРИЯМ «ОБРАЗОВАНИЕ», «ЖУРНАЛИСТИКА», 
«СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» И «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 
Жолдасбекова  Сауле  Абдразаковна  –  доктор  педагогических 
наук,  профессор  кафедры  «Теория  и  методика  профессионального 
обучения» 
Естественно-педагогического 
факультета 
Южно-
Казахстанского  государственного  университета  имени  М.О.  Ауезова 
(Шымкент, Республика Казахстан) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  доктор  философии,  доцент  кафедры 
Философские  и  политические  науки  Философского  факультета  Юго-
западного  университета  имени  Н.  Рильского  (Благоевград,  Республика 
Болгария) 
 
Нуртазина  Роза  Ауталиповна  –  доктор  политических  наук, 
профессор  кафедры  политологии  факультета  журналистики  и 
политологии  Евразийского  национального  университета  имени  Л.Н. 
Гумилева (Астана, Республика Казахстан) 
 
Сандыбаев Жалгас Садуахасович  – кандидат философских наук, 
доцент  кафедры  «Социальная  политика»  Национальной  школы 
государственной политики Академии государственного управления при 
Президенте  Республики  Казахстан,  эксперт  Департамента  по  делам 
религий города Астаны (Астана, Республика Казахстан) 
 
Федоров  Александр  Викторович  –  доктор  педагогических  наук, 
профессор, зам. директора по научной работе Таганрогского  института 
им.  А.П.  Чехова,  главный  редактор  журнала  «Медиаобразование», 
эксперт Аналитического  центра  при  Правительстве  РФ  по проектам 
Комиссии  при  Президенте  Российской  Федерации  по  модернизации  и 
технологическому  развитию  экономики  России,  эксперт  Министерства 
образования  и  науки  РФ,  эксперт  Европейского  проекта  по 
медиаобразованию  и  медиаграмотности  EMEDUS  Европейского  союза, 
член  Союза  кинематографистов  России,  академик  Национальной 
академии  кинематографических  искусств  и  наук  России  (Таганрог, 
Российская Федерация) 
 
 
 
 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№1-4(105-108), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC JOURNAL 
 «ZERTTEUŠÌ – ISSLEDOVATEL’ – THE RESEARCHER» 
ON THE SERIES «EDUCATION», «JOURNALISM», 
«PUBLIC RELATIONS» AND «POLITICAL SCIENCE» 
 
Zholdasbekov Saule Abdrazakovna – Doctor of Pedagogical 
Sciences, Professor (Shymkent, Kazakhstan) 
 
Manoff  Boris  Filipov  –  Ph.D.,  Associate  Professor 
(Blagoevgrad, Bulgaria) 
 
Nurtazina  Rosa  Autalipovna  –  Doctor  of  Political  Sciences, 
Professor (Astana, Kazakhstan) 
 
Sandybaev  Zhalgas  Saduahasovich  –  Ph.D.,  Associate 
Professor (Astana, Kazakhstan) 
 
Fedorov  Alexander  Victorovich  –  Doctor  of  Pedagogical 
Sciences, Professor (Taganrog, Russia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№1-4(105-108), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ – 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ 
 
БАЙБОЛАТ Ләззат Байқоңырқызы, 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
Филология факультеті «Практикалық қазақ тілі» кафедрасының 
аға оқытушысы, филология магистрі, Астана қаласы, 
Қазақстан Республикасы 
 
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАЙДАСЫ ЕРЕКШЕ 
 
Елбасымыз  Н.Ә.  Назарбаевтың  2010  жылғы  7  желтоқсандағы  Жарлығымен 
бекітілген  «Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011-2020 
жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасының»  басты  мақсаттары:  еңбек 
нарығының,  еліміздің  индустриялық-инновациялық  даму  міндеттері  мен  жеке 
тұлғаның  қажеттіліктерін  қанағаттандыратын  және  білім  беру  саласындағы  үздік 
әлемдік  тәжірибелерге  сай  келетін  жоғары  білім  сапасының  жоғары  деңгейіне  қол 
жеткізу;  өмір  бойы  білім  алу  жүйесінің  жұмысын  қамтамасыз  ету;  жастардың 
бойында белсенді азаматтық ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті, отансүйгіштік 
сезімді, жоғары адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру болып 
табылады. 
Осыған  сәйкес,  біз  2014  жылдың  24  қарашасы  мен  06  желтоқсаны  күндері 
аралығында  Алматы  қаласындағы  «Өрлеу»  біліктілікті  арттырудың  ұлттық 
орталығы»  АҚ  филиалының  Білім  беру  жүйесінің  басшы  және  ғылыми-
педагогикалық 
қызметкерлерінің 
біліктілігін 
арттыратын 
Республикалық 
институтында (ҚР ББЖ ҚБАРИ) қашықтықтан оқыту арқылы жоғары оқу орындары 
педагогикалық  мамандары  оқытушыларының  біліктілігін  арттыру  бағдарламасы 
бойынша курстар тыңдап, 1-4 модульдері бойынша тапсырмалар орындадық. 
Осы курстар кезінде дәріс материалдарында қамтылған ақпараттар негізінде өз 
бетімен  жұмыстар  жасадық.  Онлайн  оқытудың  нәтижесінде  40  сұрақтан  тұратын 
тест жұмысын орындадық. 
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық  университетінің  Филология 
факультетіне  қарасты  «Практикалық  қазақ  тілі»  кафедрасының  аға  оқытушысы 
болып  қызмет  істеп  жүрген  кезіміздегі  жұмыс  тәжірибеміз  бойынша  «Қазақ  тілі» 
пәнінің негізгі басты мақсаты – сауатты жаза білуге, сауатты оқи білуге, оқу арқылы 
тіл  дамытуға,  ой  дамытуға,  шешен  сөйлеуге  үйрету.  Ендеше,  бір  ғана  сөйлеммен 
жеке тұлғаны ойландыруға болады. 
Біліктілік бағдарламасының мақсат-міндеттері: оқытудағы, ғылыми ізденістегі 
кәсіби  қызметшінің  жобалау  мен  модельдеу  икемділігін  жетілдіру  және  ақпараттар 
ағымын игеру машықтарын үйрету болып табылады. Осы мақсаттарға сәйкес курста 
сабақ берудегі төрт модульдің ерекшеліктері қамтылды. 
Модуль  1.  Үздіксіз  білім  беру  жүйесіндегі  заманауи  әдістер.  Модуль 
оқытудың  сапасын  арттыратын  заманауи  әдістер  мен  амалдарды  қолдана  отырып 
құрылған.  Тыңдаушыларға  оқу  үдерісі  мен  студенттердің  оқу  жетістігінің  жемісті 
болуын  қамтамасыз  ету  мақсатында  әсерлі  стратегиялар  мен  әдістер,  оқыту 
технологиялары ұсынылды. 
Осы модуль бойынша: 
- презентация арқылы түсіндіру; 
- дамыта оқыту технологиясы; 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№1-4(105-108), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

- ұжымдық оқыту технологиясы; 
- проблемалық оқыту; 
- SMART карта құру
- ActivBoard+2 интерактивті тестілеу жүйесі арқылы бағалау; 
- ActiVote құрылғысы негізінде студенттің құзіреттілігін қалыптастыру сияқты 
инновациялық оқыту технологиялары қарастырылды. 
Оқытушының  құзыреттілігін  арттыратын  әдіс-тәсілдер,  модульдік  оқыту 
технологиясы  бойынша  сабақ  жоспарын  құру,  слайдтар,  презентациялар  жасау 
меңгертілді.  Бұл  технологиялық  әдістер  қазақ  тілін  меңгерту  барысында  және  тіл 
білімі сабақтарын оқытуда тиімді қолдануға болады. 
Модуль  2.  Өзін-өзі  дамыту,  өзін-өзі  жетілдіру,  өзін-өзі  іске  асыру 
технологиялары. «Қазақстан – 2030» стратегиясының негізінде демократияландыру 
және  гуманизациялау  үдерістері  көрсетілген.  Осы  үдерістер  білім  беру  жүйесінің 
негізгі заңдарында ерекше атап көрсетілген. 
Елбасымыздың болашақты бағдарлаған басты бес кілтінің төртеуі жедел түрде 
білім беру жүйесін дамытудың шешімдерін табуды талап етеді. Соның ішінде басты 
нысан  –  құзіретті  маман,  әлеуеті  жетілген  шығармашыл  тұлға,  өзін-өзі  дамытуға, 
мамандануға  ұмтылған  педагог  болып  қала  береді.  Жаңа  ғасырдағы  оқытушы  мен 
оқушының арасында жаңа қарым-қатынастардың стилдері пайда болады: оқыту мен 
тәрбиелеуде  жеке  тұлғалық  бағыттар  –  топтық  формалардан  жеке  қарым-
қатынастарға  қарай  біртіндеп  көшу  оқушыларға  эмоциналды  іскерлік  дағдысымен 
келу сияқты идеялар жүзеге асырылады. 
Біліктілікті  арттыру  курсы  кезінде  білім  алушылардың  өзіндік  жұмыстарын 
ұйымдастырудың жолдары қарастырылды. Осы модульде қарастырылған теориялық 
білімдерді  талдай  келе,  төмендегідей  тұжырым  жасауға  болады:  студенттің  өзіндік 
жұмысы – болашақ мамандарды даярлаудың және білім сапасын арттырудың ең басты 
мүмкіндіктерінің  бірі.  Осыған  орай  жоғары  оқу  орындарында  әр  білім  алушыдан  ой 
еңбегінің ұтымды әдістерін білуі, яғни, аз уақыт жұмсап, қажетті ақпаратты іздеп және 
меңгеруді, фактілерді, теорияны, тұжырымдамаларды жүйелеп және жіктей білуді, өз 
көзқарасын  нақты  айтып  және  дәлелдей  білуді,  түрлі  күрделі  сұрақтарды 
шығармашылықпен шеше білуді үйренуі талап етіледі. 
Екінші  модульді  қорытындылай келе,  смарт-мақсат құру, жоба жасау және оны 
қорғау, эссе жазу, семантикалық карта құру сияқты  студенттердің өзіндік жұмысының 
түрлерін қолдану сабақ барысында өзінің жемісін береді деген қорытынды жасадық. 
Модуль  3.  Білім  нәтижесін  бағалау  жүйесі.  Бұл  модульде  бағалау  әдістері 
жайлы  түсінік  беріліп,  олардың  ерекшеліктері  мен  қазіргі  таңда  олардың  алатын 
орны  талқыланды.  Сонымен  қатар,  осы  модульді  игеру  барысында  бағалау 
үдерісінде  нәтижелерді  оқытушының  талдауы,  білім  алушылармен  кері  байланыс 
жасаудың маңызы, өзара бағалау, өзін-өзі бағалау, рефлексия, жинақтап бағалау, оқу 
жетістіктерін  тіркеу,  оқытудың  кредиттік  технологиясы  бойынша  білімді 
жинақтаушы жүйені игеру мәселелері қарастырылды. 
«Қазақ  тілі»  пәнін  оқытуда  мультимедиялық  бағдарламалық  кешені  арқылы 
сабақта  AktivBoard+2  интерактивті  жүйесін  пайдаланып,  студенттердің  өзін-өзі 
бағалауын  AktiVote  және  Blu  Ray  плеер  интерактивті  тестілеу  жүйесін  қолдандық. 
Орыс  тілді  орта  аудиториясында  «Қазақ  тілі»  пәнінде  «Менің  елім  –  тәуелсіз 
Қазақстан»  атты  тақырыбы  бойынша  өскелең  ұрпақты  тәуелсіз  еліміздің  болашағы 
жайлы,  тәуелсіздіктің  мәнін  терең  түсініп,  өз  еліне,  жеріне,  тіліне  деген 
сүйіспеншілікті осы технологиялар арқылы меңгертуді мақсат етеміз. 

Zertteušì – Issledovatel’ – The Researcher                              ISSN 2307-0153 
№№1-4(105-108), қаңтар-сәуір, январь-апрель, January-April, 2015
 
______________________________________________________________ 
 
 

Аталған  жүйе  арқылы  барлық  студент  бір  уақытта  бағаланады.  Бұл  тек 
оқытушы  үшін  тиімді  ғана  емес,  студенттің  жаңа  технологияны  игеруге,  жаңа 
инновациялық құрылғыларды пайдалануға деген қызығушылығын арттырады. 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет