Алматы экономика және статистика академиясы Алматинская академия экономики и статистикижүктеу 1.24 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата07.04.2017
өлшемі1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 Алматы экономика және статистика академиясы 

   Алматинская академия экономики и статистики 

 

 

  

 

 

 

Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің  

мәжілісінде бекітілген 

Қаулы №___ «_______» 20___ж. 

ОӘК тӛрағасы,  оқу ісі жӛніндегі проректор,  

п.ғ.д., профессор__________ Машанова Р.К. 

 

 

  

 

Пәннің оқу

-

әдістемелік кешені 

 

 

 

 ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ

 пәні бойынша

 

 

 

Мамандықтар: 050506 «Экономика», 050507 – «Менеджмент»,  

                      050508 – «Есеп және аудит»,  050509 – «Қаржы» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ 

 

2010 

 

 

Пәннің  оқу-әдістемелік  кешенін  дайындаған  э.ғ.д.,  профессор  Сейфуллин 

Ж.Т.      

 

«Экономика  және  менеджмент»  кафедраның  мәжілісінде  талқыланып ұсынылған,  қаулы  № 1   01.09. 2010ж. 

 

Кафедра меңгерушісі _________  э.ғ.к., доцент  Сейтхамзина Г.Ж.

                    

 

Академияның оқу-әдістемелік 

кеңесінің 

мәжілісінде 

мақұлданған,                

қаулы № 1  07.09.2010 ж. 

 

Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің тӛрағасы 

 ___________________   профессор Машанова Р.К. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Мазмҧны 

 

   Бет  

1.

   Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы  

2. 

  Студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus)  

15 

3.

   Дәрістер кешені 

41 


4.

 

  Тәжірибе (семинар) сабақтарын орындау бойынша әдістемелік нұсқау 

65 


5.

 

  Студенттің  оқытушының  басшылығымен  ӛздік  жұмыстарды орындауы бойынша әдістемелік нұсқау  

70 


6.

 

  Студенттің ӛздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 73 

7.

   Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

77 


 

  

                                Алматы экономика және статистика академиясы 

           Алматинская академия экономики и статистики 

 

  

 

  

 

  

ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

             «Экономикалық саясат» пәні бойынша 

Мамандықтар: 050506 «Экономика», 050507 – «Менеджмент»,  

                      050508 – «Есеп және аудит»,  050509 – «Қаржы» 

 

              

Оқыту нысаны 

Күндізгі  

 

Сырттай   

Барлық кредит саны Курс Семестр Емтихан (семестр) Барлық сағаттар, Соның ішінде: 

135 


135 

Дәрістер (сағат) 

30 

10 


Тәжірибе  (семинар) сабақтары 

(сағат) 


15 

Зертханалық сабақтар (сағат) СОӚЖ (сағат) 30 

СӚЖ (сағат) 60 

120 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы   2010 

 

 1.Оқытушы туралы мәлімет: э.ғд., профессор Сейфуллин Ж.Т. 

Кафедра «Экономика және менеджмент», кабинет №404. 

Тел: 309-58-41 (128) 

Оқу пәнін ӛткізу уақыты және орны сабақ кестесіне сәйкес 2.Пәннің  пререквизиті 

Бұл  оқу  пәні  экономикалық  теория,  саясаттану  және  басқару 

теориясы пәндерінің түйіскен жерінде тұр, сондықтан да оны оқып-үйрену және меңгеру үшін 

осы үш пәннің де әдістері мен құралдары қолданылуы керек. 

 

3.Пәннің  постреквизиті  «ИКН»,  «Қаржылық  менеджмент»,  «Ұйым  персоналын 

басқару» және т.б. оқу кезінде олар тереңірек талқыланады. 4.Пәннің  сипаттамасы 

Экономикаалық  саясат  бағдарламасы  жоғары  білімді  және  кәсіби 

мамандарды  дайындауға  арналған.  Нарықтық  экономика  жағдайында  ӛндіріс  сферасындағы 

экономика  ерекшеліктерін  оқып-үйрену,  жоспарлаудың  мазмұны  мен  топтамасын,  есептеу 

жолдарын  және  басқарудың  экономикалық  механизмін  зерттеу  барысында  студенттердің 

экономикалық  ой-ӛрісін  дамыту.    Болашақ  менеджер-  экономистерге  керекті  жоғарғы  білім 

және кәсіпорында әлеуметтік- экономикалық жоспарын және бизнес- жоспардың маңыздысын 

таңдауды үйретеді. Студенттерді оқутыдың келесі белсенді әдістерін қолдану иммитациялық ( 

жағдай  талдау,  иммитациялық  жаттығулар),  ойындық  (іскерлік  ойындар,  рӛліде  ойлау, 

ойындық жобалау) пікір талас, проблемдік лекция.

 

5.  Пәнді оқыту мақсаты  

Үкіметтің  шешімімен  жүзеге  асырылатын,  экономикалық  жүйенің  бір  жағдайдан  басқаға 

саналы  түрде  ауысуын  қамтамасыз  ететін  амалдардың,  тәсілдердің  және  құралдардың 

жиынтығын меңгеру.

  

6.  Пәнді оқыту міндеттері:  

Бұл  пәнде  қарастырылатын  маңызды  мәселелерге  мемлекеттердің  тиімді  сыртқы 

экономикалық  саясатын  жүргізу,  мемлекетаралық  және  үкіметаралық  келісімдер 

мәселелері  жатады.  Бұл  пән  студенттердің  экономикалық  біліктілігімен  елдің 

экономикалық  ӛміріне  мемлекеттің  қатысу  формаларын    оқытатынын  түсіндіруге 

ықпал етеді.  

ОСӚЖ, СӚЖ тапсырмалары теориялық білімді жетілдіруге бағытталған 

тапсырмалармен тығыз байланысты.  

 

7.Пәннің мазмҧны 

 

Апта 

Тақырыптар 

Мазмҧны 

1-апта 


Экономикалық саясат пәні, 

объектісі, субъектісі. 

Экономикалық саясат пәні. 

Экономикалық саясат субъектілері. 

Экономикалық саясат принциптері 

2-апта 


Ӛтпелі экономиканың 

заңдылықтары және мәні 

Ӛтпелі экономиканың мәні мен мақсаты. Қазаақстандағы 

аралас экономиканы құру және дамыту стратегиялары. 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық 

дамытудың ұзақ мерзімді стратегиясы. 

Ӛтпелі экономиканың негізгі заңдылықтары. 

 

3-апта Экономикалық саясаттың 

қалыптасуындағы нарықтық 

механизм мен мемлекет арасындағы 

қатынас. 

Экономикалық саясаттың негізгі және қолданбалы 

мақсаттары. 

Экономикадағы кедергілердің шектері. 

Экономикалық тәртіпті бекіту және институционалды 

нарықтық ортаны қалыптастырудағы мемлекеттің ролі. 

Мемлекеттегі экономикалық саясат құралдары. 

 

4-апта 


Экономикалық саясатты 

қалыптастыру 

Экономикалық саясаттың мақсаттық функциясы. Я. 

Тинбергеннің теңсіздігі. 

Мультипликатор және шешім қабылдау құрылымы. 


 

Экономикалық саясатты мінездемелік таңдау мәселелері 5-6 

апта 


Мемлекеттік саясатты қалыптастыру 

және саяси-экономикалық шешім 

қабылдау принциптері мен 

механизмі 

Үкімет орындаушы билік ретінде. Үкіметтік шешім 

қабылдаулар.  

Қоғамдық  таңдаудың демократиялық жағдайы. 

Үкіметтік демократия жағдайындаағы қоғамдық 

таңдау. 

Саяси-экономикалық цикл. 

 

 7-апта  Нарықтық экономикада нарық механизмдерін қалыптастыру және 

оның мемлекеттегі ролі 

Фирма нарықтық экономиканың субъектісі ретінде. 

Экономиканы монополиясыздандыру және монополияға 

қарсы заңдар.Нарықтық инфрақұрылымның элементтері. 

Бәсекелестік. 

Мәмілелер және оның негізгі түрлері. 

 

8-9 апта 

Макроэкономикалық саясат 

құралдарына мінездеме 

Экономикалық мәселелерді зерттеудің 

макроэкономикалық әдістері. 

Макроэкономикалық саясаттың құралдары.  

Макроэкономикалық теңсіздіктің жүру формалары. 

Макроэкономикалық тұрақтандыру саясаты. 

 

10-


апта 

Ақша-несие саясаты 

Ақша-несиелік саясат. 

Монетарлы саясаттың мәні мен құралдары. Қазақстан 

Республикасындағы монетарлық саясат. 

Нарықтық экономикадағы коммерциялық және Орталық 

Банктердің қызметтері. 

Бағалы қағаздарды мемлекеттік реттеу. 

 

11-


апта 

Бюджеттік-салықтық (фискалдық) 

саясат 

Фискалды саясаттың құралдары мен мақсаты. Салықтар және оның түрлері. ҚР-ң салықтық саясаты. 

Мемлекеттік шығындар классификациясы. 

ҚР-ң бюджеттік-салықтық саясаты. 

12-


апта 

Еңбек 


бӛлінісінің 

қоғамдық 

формалары 

және 


экономикалық 

саясаттың бағыттары.  

 

ҚР-ғы ӛнеркәсіптік саясат құрылымы. ҚР-ғы жаңа ӛнеркәсіптік саясаттың басымдығы. 

Агробизнес субъектілері және нарықтық экономика 

арасындағы қатынастар. 

Аграрлық саясаттың құралдары мен мақсаттары. 

 

13-14 


апта 

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты. 

Әлеуметтік саясаттың мақсаты мен мәні.  

Нарықтық экономикадағы табыстар. 

Ӛмір сүру деңгейі. Әлеуметтік қорғаулар. 

Жалақы тӛлемдерін мемлекеттік реттеу. 

 

 

15 -апта 

Экологиялық саясат 

Ұдайы  ӛндіріс  және  табиғат  ресурстарын  экономикалық 

бағалау. 

Ӛндіріс және шаруашылық қызметтің сыртқы әсерлері. 

Экологиялық саясаттың құралдары мен мақсаты. 

Экологиялық  мәселелерді  шешу  жолындағы  Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік саясаты. 

 

 

  

 

  

 

               8. «Экономикалық саясат» пәннің кҥнтізбелік-тақырыптық жоспары       

 

 

№ апта  

 

Тақырыптың атауы Сағат саны 

Күндізгі бӛлім 

Сырттай бӛлім* 

 

 Ба

рлы


ғы 

 

Дәрі

стер


 

Тәж


са

бақ.

 

Зерт. са

ба

қ. 

СОӚЖ


 

СӚЖ


  

апта

 

Барлы

ғы

 Дә

рі

стер 

Тәж


са

бақ.

 

Зерт. са

ба

қ. 

СО

ӚЖ 

СӚЖ


 

Экономикалық саясат пәні, объектісі, 

субъектісі. 

10 

 14 


  

12 


 

Ӛтпелі экономиканың 

заңдылықтары және 

мәні 


10  13 


 

  

12 


 

Экономикалық 

саясаттың 

қалыптасуындағы 

нарықтық механизм 

мен мемлекет 

арасындағы қатынас. 

10 


 

14  

 

12  

Экономикалық 

саясатты 

қалыптастыру 

10 

 13 


 

  

12 


 

Мемлекеттік 

саясатты 

қалыптастыру және 

саяси-экономикалық 

шешім қабылдау 

принциптері мен 

механизмі 

15 

 14 


  

12 


 

Нарықтық 

экономикада нарық 

механизмдерін 

қалыптастыру және 

оның мемлекеттегі 

ролі 

10 


 

14  

 

12  

Макроэкономикалық 

саясат құралдарына 

мінездеме 

15 

 17 


 

  

16 


 

Ақша-несие саясаты 

10 

 19 


  

16 


 

Бюджеттік-салықтық 

(фискалдық) саясат 

10 


 

17 

  

 

16  

Еңбек 


бӛлінісінің 

қоғамдық  формалары 

және  экономикалық 

саясаттың бағыттары.  

 

10 


   

 

  

 

  

Мемлекеттің 

әлеуметтік саясаты. 

15 


   

 

  

 

  

Экологиялық саясат 

10 

  

 

  

 

  

 

Барлығы 135 

30 


15 

 

30 60 

 

135  10  120 

 

 

 

 

 

9.  Дәрістер,  тәжірибе  (семинар),  зертханалық  сабақтарының жоспары 

Тақырып 


№   

Дәріс жоспары 

Тәжірибе сабақтарының жоспары 

 Экономикалық саясат пәні. 

Экономикалық саясат субъектілері. 

Экономикалық саясат принциптері 

Экономикалық саясаттың 

субъектілері. 

1.

 Экономикалық саясат пәні. 

2.

 Экономикалық саясат 

субъектілері. 

3.

 

Экономикалық саясат принциптері  

Ӛтпелі экономиканың мәні мен мақсаты. Қазаақстандағы аралас экономиканы құру 

және дамыту стратегиялары. 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

экономикалық дамытудың ұзақ мерзімді 

стратегиясы. 

Ӛтпелі экономиканың негізгі заңдылықтары. 

 

Ӛтпелі экономиканың мәні мен заңдылықтары. 

1.

 Ӛтпелі экономиканың мәні 

мен мақсаты. Қазаақстандағы 

аралас экономиканы құру 

және дамыту стратегиялары. 

2.

 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық 

дамытудың ұзақ мерзімді 

стратегиясы. 

3.

 Ӛтпелі экономиканың негізгі 

заңдылықтары. 

 Экономикалық саясаттың негізгі және қолданбалы мақсаттары. 

Экономикадағы кедергілердің шектері. 

Экономикалық тәртіпті бекіту және 

институционалды нарықтық ортаны 

қалыптастырудағы мемлекеттің ролі. 

Мемлекеттегі экономикалық саясат 

құралдары. 

 

Экономикалық саясатты қалыптастырудың нарықтық 

механизмі мен мемлекет арасындағы 

қатынас. 

1.

 Экономикалық саясаттың 

негізгі және қолданбалы 

мақсаттары. 

2.

 Экономикадағы кедергілердің 

шектері. 

3.

 

Экономикалық тәртіпті бекіту және институционалды 

нарықтық ортаны 

қалыптастырудағы 

мемлекеттің ролі. 

4.

 

Мемлекеттегі экономикалық саясат құралдары. 

 Экономикалық саясаттың мақсаттық 

функциясы. Я. Тинбергеннің теңсіздігі. 

Мультипликатор және шешім қабылдау 

құрылымы. 

Экономикалық саясатты мінездемелік таңдау 

мәселелері 

Экономикалық саясатты 

қалыптастыру. 

1.

 

Экономикалық саясаттың мақсаттық функциясы. Я. 

Тинбергеннің теңсіздігі. 

2.

 

Мультипликатор және шешім қабылдау құрылымы. 

3.

 Экономикалық саясатты 

мінездемелік таңдау 

мәселелері. 

 Үкімет орындаушы билік ретінде. Үкіметтік 

шешім қабылдаулар.  

Қоғамдық  таңдаудың демократиялық 

жағдайы. 

Үкіметтік шешім қабылдау 

механизмі. 

1.

 

Үкімет орындаушы билік ретінде. Үкіметтік шешім 

 

Үкіметтік демократия жағдайындаағы қоғамдық таңдау. 

Саяси-экономикалық цикл. 

 

қабылдаулар.  2.

 

Қоғамдық  таңдаудың демократиялық жағдайы. 

3.

 Үкіметтік демократия 

жағдайындаағы қоғамдық 

таңдау. 

4.

 Саяси-экономикалық цикл. 

 Фирма нарықтық экономиканың субъектісі 

ретінде. 

Экономиканы монополиясыздандыру және 

монополияға қарсы заңдар.Нарықтық 

инфрақұрылымның элементтері. 

Бәсекелестік. 

Мәмілелер және оның негізгі түрлері. 

 

Нарықтық механизмді қалыптастыру институттары және ондағы 

мемлекеттің ролі.  

1.

 

Фирма нарықтық экономиканың субъектісі 

ретінде. 

2.

 

Экономиканы монополиясыздандыру және 

монополияға қарсы 

заңдар.Нарықтық 

инфрақұрылымның 

элементтері. Бәсекелестік. 

3.

 Мәмілелер және оның негізгі 

түрлері. 

 Экономикалық мәселелерді зерттеудің макроэкономикалық әдістері. 

Макроэкономикалық саясаттың құралдары.  

Макроэкономикалық теңсіздіктің жүру 

формалары. 

Макроэкономикалық тұрақтандыру саясаты. 

 

Макроэкономикалық саясаттың құралдарына мінездеме 

1.

 Экономикалық мәселелерді 

зерттеудің 

макроэкономикалық әдістері. 

2.

 Макроэкономикалық 

саясаттың құралдары.  

3.

 

Макроэкономикалық теңсіздіктің жүру формалары. 

4.

 Макроэкономикалық 

тұрақтандыру саясаты. 

 Ақша-несиелік саясат. Монетарлы саясаттың мәні мен құралдары. 

Қазақстан Республикасындағы монетарлық 

саясат. 

Нарықтық экономикадағы коммерциялық 

және Орталық Банктердің қызметтері. 

Бағалы қағаздарды мемлекеттік реттеу. 

 

Ақша-несиелік саясат. 1.

 

Монетарлы саясаттың мәні мен құралдары. Қазақстан 

Республикасындағы 

монетарлық саясат. 

2.

 Нарықтық экономикадағы 

коммерциялық және Орталық 

Банктердің қызметтері. 

3.

 Бағалы қағаздарды 

мемлекеттік реттеу. 

 Фискалды саясаттың құралдары мен мақсаты. 

Салықтар және оның түрлері. ҚР-ң салықтық 

саясаты. 

Мемлекеттік шығындар классификациясы. 

ҚР-ң бюджеттік-салықтық саясаты. 

Бюджеттік-салықтық саясат 

(фискалды) 

1.

 Фискалды саясаттың 

құралдары мен мақсаты. 

2.

 

Салықтар және оның түрлері. ҚР-ң салықтық саясаты. 

3.

 Мемлекеттік шығындар 

классификациясы. 

4.

 

ҚР-ң бюджеттік-салықтық саясаты. 

 


10 

 

 10 

ҚР-ғы ӛнеркәсіптік саясат құрылымы. 

ҚР-ғы жаңа ӛнеркәсіптік саясаттың 

басымдығы. 

Агробизнес субъектілері және нарықтық 

экономика арасындағы қатынастар. 

Аграрлық саясаттың құралдары мен 

мақсаттары. 

 

Еңбек бӛлінісінің формалары және экономикалық саясат бағыттары. 

1.

 ҚР-ғы ӛнеркәсіптік саясат 

құрылымы. 

2.

 

ҚР-ғы жаңа ӛнеркәсіптік саясаттың басымдығы. 

3.

 Агробизнес субъектілері 

және нарықтық экономика 

арасындағы қатынастар. 

4.

 Аграрлық саясаттың 

құралдары мен мақсаттары. 

 

11 


Әлеуметтік саясаттың мақсаты мен мәні.  

Нарықтық экономикадағы табыстар. 

Ӛмір сүру деңгейі. Әлеуметтік қорғаулар. 

Жалақы тӛлемдерін мемлекеттік реттеу. 

 

 

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты.  1.

 

Әлеуметтік саясаттың 

мақсаты мен мәні.  

2.

 

Нарықтық экономикадағы 

табыстар. 

3.

 

Ӛмір сүру деңгейі. Әлеуметтік қорғаулар. 

4.

 Жалақы 

тӛлемдерін 

мемлекеттік реттеу. 

 

 12 

Ұдайы  ӛндіріс  және  табиғат  ресурстарын 

экономикалық бағалау. 

Ӛндіріс және шаруашылық қызметтің сыртқы 

әсерлері. 

Экологиялық  саясаттың  құралдары  мен 

мақсаты. 

Экологиялық  мәселелерді  шешу  жолындағы 

Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік 

саясаты. 

 

Экологиялық саясат.   1.

 

Ұдайы  ӛндіріс  және  табиғат ресурстарын 

экономикалық 

бағалау. 

2.

 Ӛндіріс  және  шаруашылық 

қызметтің сыртқы әсерлері. 

3.

 

Экологиялық саясаттың 

құралдары мен мақсаты. 

4.

 

Экологиялық мәселелерді 

шешу  жолындағы  Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік саясаты. 

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет