«ҚазаҚтелеком» аҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы 2012 жылға есебі АлмАты 2013 «Қазақтелеком»жүктеу 6.12 Mb.
Pdf просмотр
бет4/8
Дата03.03.2017
өлшемі6.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Кәсіби одақтармен өзара іс-қимыл

Б

үгінгі  таңда  Қоғам  шамамен  8  800  зейнеткер-ге  әлеметтік  қолдау  көрсетеді.  Жыл  сайын 

олардың  атына  қайырымдылық  көмек  жіберіліп, 

байланысшылардың  кәсіби  мерекесі  мен  Қарттар 

күніне  арнап  кездесу  ұйымдастырылады.  Жеңіс  күніне 

орай  Компанияда  есепте  тұрған  Ұлы  Отан  соғысының 

ардагерлері  мен  тылда  еңбек  еткен  ардагерлерді 

көтермелеу үшін жыл сайын қаражат бөлінеді. Сондай-

ақ  Қоғамда  есепте  тұрған  байланыс  саласының 

зейнеткерлері  мен  ардагерлерін  мерейтой  күндерімен 

құттықтау іс-шаралары өткізіледі. «ҚАЗАҚтелеКоМ» АҚ 

ҚЫЗМетКерлеріНің деНсАулЫғЫН 

ҚорғАу жәНе сАлАуАттЫ өМір 

сАлтЫН сАҚтАуЫН ҚолдАу 

МАҚсАтЫНдА ҚЫЗМетКерлерді 

жәНе олАрдЫң отБАсЫ 

МүшелеріН еріКті МедициНАлЫҚ 

сАҚтАНдЫрудЫ ҚАМтАМсЫЗ 

етеді (БүГіНГі тАңдА ортАлЫҚ 

АппАрАттЫң ҚЫЗМетКерлері 

жәНе ФилиАлдАрдЫң БірҚАтАр 

ҚЫЗМетКерлері толЫҚтАй 

ҚАМтЫлғАН). ҚоғАМ өЗіНің 

БАрлЫҚ ҚЫЗМетКерлеріН 

сАҚтАНдЫруғА ҰМтЫлудА: БҰл 

үшіН ҰжЫМдЫҚ шАртҚА тиісті 

толЫҚтЫрулАр еНГіЗілді, 

соНдАй-АҚ АҚшА ҚАрАжАтЫН 

іЗдестіру жҰМЫсЫ жүрГіЗілуде). 

ҰжЫМдЫҚ шАртҚА сәйКес  

ҚоғАМ ҚЫЗМетКерлеріН жәНе 

 

ЗейНетКерлеріН әлеуМеттіК 

ҚорғАу «ҚАЗАҚтелеКоМ» АҚ 

әлеуМеттіК сАясАтЫ МеН 

БАйЫрғЫ дәстүріНің АжЫрАМАс 

БөліГіНе АйНАлғАН.

27

Мәдени-көпшілік,  спорт,  сауықтыру  және  басқа  да 

шараларды  өткізу  мақсатында,  Компания  кәсіподақ 

ұйымдарына ай сайын қаражат аударып отырады.

Қоғамның 

қызметкерлеріне 

санаторий-курорттық 

емделуге  жолдама  сатып  алу  үшін,  Компания 

орталықтандырылған тәртіппен кәсіподақтарға қаражат 

бөледі. Сонымен қатар қызметкерлердің балалары үшін 

жыл сайын жазғы мезгілде сауықтыру лагерлеріне жол-

дама алу қарастырылған. 

К

омпания  өз  қызметкерлерін  салауатты  өмір  сал-тымен  қамтамасыз  ету  мақсатында  оларға  ЕСК 

жаттығулары,  шынығу  залдары,  спорт  секцияла-

ры  арқылы  сауықтыру  мүмкіндіктерін  ұсынады.  Қоғам 

қызметкерлері  арасында  қысқы  және  жазғы  спорт 

түрлері  бойынша  жоспарлы  спартакиада  жүргізіліп, 

түрлі тақырыптық спорт жарыстары ұйымдастырылады.

Қоғам  тұрақты  негізде  қызметкерлер  өкілдерімен 

өзара іс-қимыл жасайды, қаржылық мүмкіндік болғанда 

Қоғам қызметкерлерінің әлеуметтік жеңілдіктер пакетін 

жаңартып отырады.

Қазақстан  Республикасының  Еңбек  кодексіндегі  және 

«Міндетті  әлеуемттік  сақтандыру  туралы»  Қазақстан 

Республикасы Заңындағы өзгерістер байланысты Қоғам 

қызметкерлер  өкілдерімен  Ұжымдық  шартқа  жұмыс 

беруші есебінен жүктілік және босану бойынша демалы-

сын ішінара төлеу бойынша  тиісті толықтырулар енгізуге 

келіссөздер  жүргізуде, ол босануға дейінгі және боса-

нудан  кейінгі,  сондай-ақ  бала  күтімімен  демалыстаға 

әйелдердің  материалдық  жағдайын  айтарлықтай 

жақсартуға мүмкіндік береді. БАҚ өзара іс-қимыл

Бұқаралық 

ақпарат 

құралдарымен 

өзара 

іс-қимыл «Қазақтелеком» АҚ PR-қызметінің негізгі бағыттарының бірі 

болып табылады. Мұндай өзара іс-қимылдың негізгі мақсаты 

– мақсатты топтармен коммуникация. БАҚ-пен өзара іс-қимыл 

жалпы  байланыс  қағидаттарына  негізделген  және  мынадай 

міндеттерді шешуге бағытталған:

1.  Сыртқы қоғамдық қатынастар және коммуникациялар құру 

және қолдау (әріптестермен, инвесторлармен қатынастар 

орнату және қолдау; билік институттарымен жұмыс).

2.  Компания репутациясын қолдау және қорғау.

3.  Хабардарлықтың өсуіне қарай қызметке деген сұраныстың 

артуы.

«Қазақтелеком»  АҚ  имиджін  нығайту  және  жақсарту, Компанияның оң беделін қалыптастыру мақсатында тұрақты 

негізде мынадай іс-шаралар жүргізіліп тұрады:

1.  тоқсан сайынғы медиа-жоспарларды әзірлеу;

2.  бекітілген  медиа-жоспарға  сәйкес,  сондай-ақ  қажеттілік 

туындағанда,  медиа-жоспардан  тыс  ақпараттық  жария-

лауды  ұйымдастыру  жағдайында  қажетті  PR-іс-шаралар 

жүргізу;

3.  www.telecom.kz  корпоративтік  веб-порталын  жаңарту 

бойынша жұмыстар жүргізу.

«Қазақтелеком» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлерге, 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына, Ком-

пания қызметіне мүдделі тұлғаларға, инвесторларға және т.б. 

ашуға жалпы талаптар мен басты қағидаттарды  белгілейтін 

негізгі  құжаттардың  бірі  Компанияның  ақпараттық  саясаты 

болып табылады.

«Қазақтелеком»  АҚ  Ақпараттық  саясаты  Корпоративтік 

басқару  кодексінде  белгіленген  ақпаратты  жариялау 

айқындылығы  мен  әділдігі  қағидаттарына  негізделген. 

Ақпараттық саясат Қазақстан халқының, сондай-ақ шетелдің 

Компания  қызметі  туралы  хабардарлығын  арттыруға 

бағытталған.  Бұл  Компания  имиджін  нығайтуға  және  

инвесторлар  мен  қоғам  тарапынан  сенімнің  артуына  ықпал 

етеді.

«Қазақтелеком»  АҚ  Компания  туралы  ақпараттың  өз уақытында  ашылуын  және  оның  нақты  болуын,  сондай-ақ 

қаржылық  жағдайын,  экономикалық  көрсеткіштерді,  қызмет 

нәтижелігін,  меншік  пен  басқару  құрылымын  қамтамасыз 

етеді. Қандай да бір ақпаратты ашу және (немесе) жариялау 

кезінде ҚР коммерциялық және басқа да заңмен қорғалатын 

құпиялар  туралы  заңнамасының  ережелері,  сонымен  қатар 

Қоғам ішкі құжаттарының талаптары ескеріледі. 


«Қазақтелеком» АҚ

28

2012 жылғы 

корпоративтік 

әлеуметтік 

жауапкершілік 

көрсеткіштері 

«Қазақтелеком» АҚ-ның 2012-2020 жылдарға арналған корпоративтік 

әлеуметтік жауапкершілік саласындағы стратегиясы Қоғам қызметінде 

барынша ерекше және жарамды телекоммуникациялық қосымшаларды ескере 

отырып, GRI басшылары қарастырған 77 көрсеткішті бекітті.

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік көрсеткіштері бойынша 

ақпараттарды ашу негізгі үш кезеңге: 2011, 2012 және 2013 жылдардың 

қорытындысы бойынша жобаланып отыр. Осы есепте 65 көрсеткіш бойынша 

ақпарат берілді, оның 31-і негізінен GRI басшыларының  

сәйкестігі болып табылады.  

29

Экономикалық көрсеткіштер

ес1 көрсеткіші

Кірісті, операциялық шығындарды, қызметкерлерге 

төлемді, қайырымдылық/демеушілік көмекті және 

тағы басқа қауымдастық инвестициясын, бөлінбеген 

пайда, капитал мен мемлекеттік жеткізушіге төлемді  

қоса алғанда, құрылған және бөлінген тікелей  

экономикалық құн 

«Қазақтелеком» АҚ ҚР ірі телекоммуникациялық 

оператор болғандықтан, ҚР инфокоммуникациялық 

әлеуметтік маңызды саланың жағдайына едәуір 

әсер етеді және қоғамның алдында корпоративтік 

әлеуметтік жауапкершілік (КӘЖ) атқарады. 

2012 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақтелеком» 

АҚ Компания тобы бойынша қызметтерді іске асырудан 

түскен кірістер 175 669 млн. теңгені құрады. Таза  

пайда – 222 130 млн. теңге (оған «GSM Казахстан» 

ЖШС-да қатысу үлесін сатудан түскен кіріс қосылады).  

мың теңгеес3 көрсеткіші

Қ

оғам зейнеткерлері үшін белгіленген жеңілдіктерге байланысты ұйымның міндеттемелерін қамтамасыз ету

Компания 

әлеуметтік 

салық 


төлейді, 

сондай-


ақ  қолданыстағы  заңға  сәйкес  қызметкерлердің 

жалақысының  10%  мөлшерінде  зейнетақы  жинақтау 

қорына зейнетақы аударуды жүргізеді.

«Қазақтелеком» 

АҚ 

зейнеткерлікке шығатын 

қызметкерлерді,  сондай-ақ  компанияның  бұрынғы 

қызметкерлері,  зейнеткерлерді  қолдауға  ерекше  көңіл 

аударады. 

Ұжымдық шартқа сәйкес:

1)  Қызметкер бірінші рет зейнеткерлікке шығу  кезінде 

«GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком» ЖШС қатысу 

үлесін сатудан түскен кірісті есепке алмағандағы таза 

пайда 2011 жылға  20 133 млн. теңге, немесе 117% 

болды.


Әлеуметтік және мемлекеттік маңызды міндеттерді 

орындау «Қазақтелеком» АҚ-ның ҚР мемлекеттік  

органдарымен тиімді ынтымақтастықта болуға 

ықпалын тигізеді, оның нәтижесінде Компанияның 

басты рынокта жетекші позициясын құруға және 

нығайтуға үлес қосуды қамтамасыз етеді.

Мемлекет Қоғамға әлеуметтік-маңызды аудандарға 

байланыс қызметін көрсету, айылдық елді мекендерді 

телефондандыру және мектептерді интернеттендіру 

бойынша әлеуметтік міндеттемелер жүктелді. Сондай-

ақ тұтынушылар пайдаланатын интернет-трафик пен 

контенттің өзіндік құнын төмендетуге назар  

аударылады. Қазақстандық контент пен 

қосымшалардың өндірістік көлемінің ұлғаюы  

есебінен отандық өндірушілерге көмек көрсетілді.

Компания біржолғы жәрдемақы төлейді;

2)  Компания Қоғамда есепте тұрған зейнеткерлерге жы-

лына  екі  рет  (байланысшылардың  кәсіби  мерекесі  мен 

Қарттар күніне) қайырымдылық көмек көрсетеді;

3)  Кәсіподақ  ұйымының  ұсынуымен  Компанияда 

есепте  тұрған  байланыс  саласының  ардагерлері 

–  зейнеткерлерді  мерейтойларымен  құттықтауды 

ұйымдастырады; 

4)  Компания қызметкер зейнеткерлікке уақытынан бұрын 

(егер  қызметкердің  Қоғамдағы  үздіксіз  жұмыс  өтілі  10 

жылдан аз болмаса) шығуға  біржолғы жәрдемақы төлей 

отырып (жасы бойынша зейнеткерлікке шығу мерзімінен 

3 жыл бұрын заңдық актілерде қарастырылған мерзімнен 

ерте емес) мүмкіндікті қамтамасыз етеді.

2012 жыл

жасалған тікелей экономикалық құн 

Кірістер, о.і.

384 153 203

Қызмет көрсетуден түскен кірістер

170 360 333

Ауылдық байланыс қызметін ұсынудан келген шығынның орнын толтыру  бойынша субсидия

5 308 628

Қаржыландырудан түскен кірістер

3 729 107

Негізгі емес қызметтен түскен кірістер

2 758 807

Тоқтатылған қызметтен түскен пайда

201 996 328

Бөлінген экономикалық құн 

353 854 410

Амортизациядан басқа операциялық шығындар, қызметкерлердің жалақысы және басқа да төлемдер 

мен жеңілдіктер, пайыз бойынша төлем, мемлекетке салық және басқа жинауларды төлеу 

63 614 928

Қызметкерлердің жалақысы және басқа да төлемдер мен жеңілдіктер 

52 529 355

Пайыз төлеміне шығындар

5 757 963

Демеушілік және қайырымдылық көмек бойынша шығындар

156 288


Салық және жинаулар есептеулері мен пайдаға салық бойынша шығындар 

6 763 380

Акционерлердің дивиденттерін төлеу 

225 032 496 «Қазақтелеком» АҚ Компания тобы бойынша 

жасалған және бөлінген экономикалық құн

«Қазақтелеком» АҚ

30

ес4 көрсеткіші

Мемлекеттік органдардан алынған 

маңызды қаржылық көмек

Меншігінде  51%  мөлшеріндегі    Компания  акциясының 

топтамасы  бар    Қазақстан  Республикасының  Үкіметі 

«Самұрық-Қазына»  Ұлттық  әл-ауқат  қоры»  АҚ  арқылы 

Компанияны бақылауды жүзеге асырады. 

Қазақстан  Республикасының  2009  жылғы  №  451 

«Әмбебап  телекоммуникация  қызметтерінің  тізілімі 

мен  Әмбебап  телекоммуникация  қызметінің  құнын 

субсидиралау  қағидасын  бекіту  туралы»  қаулысына 

сәйкес,  2004  жылдың  4-тоқсанынан  бастап  Қоғам 

әлеуметтік-маңызды  аудандарда  байланыс  қызметін ес6 көрсеткіші

Отандық тауарөндірушілерден сатып алуға практикалық 

көшу саясаты және осындай сатып алулардың ұйымның 

қызметті қамту аймақтарындағы үлесі 

2010-2014 жылдарға ҚР Жылдамдатылған 

индустрияльды-инновациялық дамуы бойынша 

мемлекеттік бағдарламамен анықталған ҚР  

экономикасын жаңғырту және диверсификациялау  

бойынша стратегиялық бағытты жүзеге асыру үшін 

Қоғам жергілікті қамтуды  дамытуға көмектеседі. 

Қоғам сатып алуда жергілікті қамтуды есептеу 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 

қыркүйегіндегі № 964 Қаулысымен бекітілген тауарлар, 

ес5 көрсеткіші

Жалақының стандартты бастапқы деңгейі мен ұйым 

қызметінің маңызды аудандарында белгіленген ең 

төменгі жалақының арақатынас диапазоны

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің нормала-

рына сәйкес еңбек төлемін ұйымдастырудың келесі 

талаптары белгіленді:

•  айлық жалақының ең төменгі мөлшері (бұдан әрі 

– АЖТМ) – бұл дұрыс жағдайда және бекітілген 

жұмыс уақытында, айына олардың еңбек норма-

сын (еңбектік міндеттерді) орындаған кездегі 

қарапайым білікті емес (аса қиын емес) қызметкерге 

кепілдендірілген ақшалай төленетін мөлшер;

•  тиісті қаржылық жылдың республикалық бюджеті 

туралы Қазақстан Республикасының заңымен жыл 

сайын белгіленетін АЖТМ өмір сүру миниумы-

нан төмен болмауы тиіс және оған қосымша және 

үстемеақы,  өтемақы мен әлеуметтік төлем, сыйақы 

және басқа да ынталандыру төлемдері кірмейді және 

жұмыс істеген уақытына тепе-теңдікте төленеді;

•  нақты бір белгіленген мерзімде толықтай жұмыс 

істеген және еңбек нормасын (еңбектік міндеттерін) 

орындаған қызметкердің айлық жалақысының 

мөлшері, Қазақстан Республикасының заңымен  

көрсету  кезінде  операторларға  келген  шығынның  

орнын толтыруға арналған субсидия алды. 

Субсидияда  көрсетілген  шарт  пен  шартты  міндеттерге 

қатысты, сондай-ақ Қоғамның алдына қойылған ауылдық 

елді  мекендерді  телефондандыру  және  мектептерді 

интернеттендіру  бойынша  барлық  міндеттер  толықтай 

орындалды.   

белгіленген АЖТМ-нан төмен болмауы тиіс (2012 

жылдың 1 қаңтарынан бастап АЖТМ 17 439 теңгені 

құрады).


2012 ж.

2011 ж.


1-дәреженің тарифтік ставкасы, 

теңге

18 000


16 700

Республикалық бюджет туралы 

Қазақстан Республикасының  заңымен 

жыл сайын белгіленетін АЖТМ  

17 439

15 999


1-дәрежелі тарифтік ставка мен АЖТМ 

арақатынасы 

1,03 : 1,0 1,04 : 1,0

2012 жыл


2011 жыл

Әлеуметтік-маңызды аудандарда 

байланыс қызметін көрсету 

кезінде операторларға келген 

шығынның орнын толтыруға 

арналған субсидия мөлшері,  

мың теңге

5 308 628

5 574 617 

жұмыстар және қызметтер сатып алу кезінде жергілікті 

қамту ұйымдарымен Бірыңғай есептеу әдістемесіне 

сәйкес есептеледі.

«Қазақтелеком» АҚ-ның 2011-2015 жылдарға арналған 

Даму жоспары 2011-2015 жылдарға арналған тауар, 

жұмыс және қызметті сатып алуда жергілікті мазмұнның 

үлес көрсеткіші бекітілген. 

С

атып алудағы жергілікті қамтудың үлесі есеп беру мерзімінде 58,3% құрады, 2011 жылы ол 55,6% 

құраған болатын.

«Қазақтелеком» АҚ сатып алуды «Қордың Директор-

лар кеңесі бекіткен (2012 жылғы 26 мамырдағы № 80 

хаттама) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» 


31

акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу 

үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе 

сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» 

АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың 

тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу 

қағидасына сәйкес жүзеге асырады. 

Сатып алу ережесінің 17 тармағына сәйкес, егер 

отандық тауарлар рыногы мониторингінің негізінде 

анықталған, Тапсырыс берушінің талабына сәйкес 

келетін, рынокта отандық тауарлар бар болған 

жағдайда Тапсырыс беруші бірінші кезекте сатып ала-

тын тауарларды отандық тауарөндірушілердің арасынан 

сатып алуды жүзеге асырады. 

Отандық тауарөндірушілерді қолдау мақсатында 

Сатып алу ережесінде бағаны шартты төмендету 

қарастырылған. Өткізілетін сатып алудың керек-жарағы 

болып табылатын, әлеуетті жеткізушінің тауарында 

жергілікті тауар бар болса, тауардың шығарылғаны 

сертификатының түснұсқасы немесе нотариальды 

куәландырылған көшірмесі (KZ СТ нысаны) немесе 

сертификат берген мемлекеттік уәкілетті органдардың 

куәландырған көшірмесімен анықталатын, жергілікті 

керек-жарақтың әрбір 1 пайызы үшін 0,15 пайыз бағаны 

шартты төмендету жобаланады.    

Қоғам 2015 жылға дейін Қоғам сатып алатын тауарлар, 

жұмыстар және қызметтердің жергілікті қамту үлесін 

ұлғайту жөнінде бағдарлама әзірледі.

Тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алуды 

ұйымдастыру кезінде Мүгедектер ұйымы тізілімінде 

тұрған мүгедектер ұйымына, сондай-ақ «Самұрық-

Қазына» АҚ-да жасалатын «Адал жеткізушілер» 

тізіліміне кірген, адал ниетті жеткізушілерге  

басымдылық беріледі.  ес7 көрсеткіші

Ұйым  қызметінің  маңызды  аймақтарында  жергілікті 

тұрғындарды  жалдау  іс-жосығы  және  жергілікті 

тұрғындардан  жалға  алынған  жоғары  басшылардың 

үлесі 

Қ

ызметкерлерді жалдау іс-жосығы таңдау кезеңінен тұрады «кандидатты іздеу және таңдау, 

кәсіби және психологиялық тестілеу өткізу, 

қызметкерді және бөлімше басшыларымен басқару 

және дамыту бойынша бөлімшелерде әңгімелесу 

өткізу) және Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексінің нормаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

Сонымен қатар барлық кандидаттар тең жағдайда 

еркін еңбек ету бойынша конституциялық құқығын 

жүзеге асырады, сондай-ақ Қоғамда белгіленген 

жұмысқа қабылдау іс-жосығынан өтеді.

Қазақстан Республикасының азаматтары және 

резиденттері болып табылатын Компанияның жоғары 

басшыларының (атқарушы орган) үлесі 100% құрады. 

ес9 көрсеткіші

Әсер ету аумағын қоса алғанда, маңызды тікелей емес 

экономикалық әсерді түсіну және сипаттау 

К

омпания ауылдық байланысты, білім жүйесін дамыту, «цифрлы теңсіздікті» жою, сондай-ақ 

телекоммуникация қызметтеріне қолжетімділікті 

көтеру арқылы тұрғындардың өмір сүру сапасын 

жақсарту әлеуметтік маңызды міндеттерді іске асыруға 

белсенді қатысады.     

Олай болса, 2013 жылдың 1 қаңтарына Қоғам 

республиканың орта білім беретін 7 407 мектебінің  

7 393 мектебін (99,8%) телефондандырды, оның 5 784 

мектебі (99,77%) ауылдық елді мекенде орналасқан. 

Интернет желісіне басқа провайдерлерді ескермеген-

де, орта білім беретін 7 183 мектеп (97%) қосылды, 

оның ішінде АЕМ мектептердің жалпы санынан (басқа 

провайдерлерді ескермегенде) ауылдық елді мекеннен 

қосылғаны – 5 617 (96,9%) мектеп. іо8 көрсеткіші

Жеке  тұрған  станса,  басқа  ұйымдармен  бөлісетін  

станса  және  қолданыстағы  объектілердегі  стансалар 

саны және пайыздық арақатынасы 

С

аны 705 бірлікті құрайтын, барлық матч-антенна құрылымдары (МАҚ) жеке тұрған стансалар болып 

саналады.

Басқа ұйымдармен бөлісетін МАҚ саны 620 бірлікті 

немесе 88 %-ды құрайды.

Қоғамның қолданыстағы объектілеріндегі МАҚ саны 

631 бірлікті немесе 89,5 %-ды құрайды. Қоғамның  

74 МАҚ жабдығы  пайдаланудан шығарылды және  

МАҚ бөгде операторларға жалға берілді.

Қазақстан Республикасының азаматтары және 

резиденттері ұсынылған фидиалдың жоғары 

басшыларының үлесі де  100% құрады. Көрсетілген 

лауазымдар (95%) тиісті облыстық аймақтарда тұратын 

басшылардың ішінен жинақталған болатын.


«Қазақтелеком» АҚ

32

Экологиялық  көрсеткіштереN3  көрсеткіші

Бастапқы көздерді көрсете отырып, энергияны тікелей 

пайдалану 

«Қазақтелеком» АҚ өзі тұтыну үшін орнына келмейтін 

тікелей энергия көздерін пайдаланады, атап айтқанда: 

жанармай, дизельді отын, көмір, табиғи газ. Қоғамда 

тікелей энергия көздерін өндіру және сату жоқ. Қоғам 

қалпына келетін тікелей энергия көздерін пайдалан-

байды.  

2012 жылы орнына келмейтін энергия көздерін 

қолдану 701 969 ГДж, оның ішінде бастапқы энергия 

көздері бойынша:

1) жанармай – 290 883 ГДж;

2) дизельді отын – 248 968 ГДж;

3) көмір – 106 493 ГДж;

4) табиғи газ – 55 625 ГДж.еN4 көрсеткіші

Бастапқы көздерді көрсете отырып, энергияны жанама 

пайдалану 

«Қазақтелеком» АҚ қатысы бойынша сыртқы көздерден 

сатып  алынған  және  қолданылған  аралық  энер-

гия  электр  энергиясы  болып  табылады.  Қоғамның  

2012  жылы  жалпы  пайдаланған  аралық  энергия 

бірлігінде жанама қалпына келмейтін көздер энергиясы  

555 372 ГДж. құрады.

еN10 көрсеткіші

Бірнеше қайтара және қайталап пайдаланылатын 

судың үлесі және жалпы көлемі 

Компанияның құрылымдық бөлімшелері суды қайталап 

пайдалануды іске асырмайды. 

Т

елекоммуникация қызметтерін ұсыну бойынша өндірістік үдерісте су ресурстары пайдала-

нылмайды. Компания суды тек санитарлық-

тұрмыстық және шаруашылық қажеттілікке жұмсайды. 

Пайдаланылған суларды есепке алуға орнатылған 

құралдар техникалық дұрыс жұмыс жағдайында  

болады. 


еN9 көрсеткіші

Ұйымның су тоғанына барынша әсер ететін су көздері

Компанияның бөлімшелерін сумен жабдықтау 

үшін негізінен сумен жабдықтайтын ұйымдардың 

желісіндегі су пайдаланылады.  

Су тоғандары екі түрлі– Қазақстан Республикасының 

Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің қорғауындағы 

жер асты сулары (ұңғымалар) және жер үсті сулары 

(өзендер, көлдер, теңіздер) шығу көздерінен шығады.

Рамсар тізіміне (Рамсар конвенциясы Қазақстанда 

2007 жылдың 2 мамырында күшіне енді)  кіретін бұлақ 

көздері халықаралық мәнді сулы-батпақты пайдалы 

жер деп жарияланды және ол Қазақстанның келесі 

аймақтарында орналасқан:  

1. Қостанай облысы (Торғай өзенінің сағасы, Наурузм 

көлдер жүйесі); 

2. Маңғыстау және Атырау облыстары (Каспий 

теңізінің жағалаулары, Орал өзенінің атыраулары); 

3. Алматы облысы (Іле өзенінің атыраулары мен 

Балқаш көлінің оңтүстік бөлігі); 

4. Қызылорда облысы  (Сырдария өзенінің атырауы). 

Қоғам бөлімшелері орналасқан кейбір аудандар-

да тоған сулары сумен жабдықтайтын ұйымдардың 

желісін пайдаланбастан Сырдария өзенінен насоспен 

тартылады.  

Жалпы 2012 жылы Компания бөлімшелерінің су 

тоғандары жылына 457 417 м3 құрады, бұл  барлық су 

объектілерінің оташа жылдық көлемінің 5% құрайды, 

ол су көлдеріне маңызды әсерін тигізбейді. 


Каталог: media -> upload
upload -> Болат Боранбай Қазақ тіл білімінің Қалыптасуы мен дамуы
upload -> Әож 930 (574) Қолжазба құқығында
upload -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
upload -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
upload -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
upload -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
upload -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
upload -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
upload -> Ж. Е. Жаппасов XVI-XVIII ғҒ. ҚАзақ-орыс
upload -> Жоба бакалавриаттың тарихшы емес мамандықтары үшін


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет