Биология. Медицина. География сериясыжүктеу 1.93 Mb.
Pdf просмотр
бет7/11
Дата24.12.2016
өлшемі1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ГЕОГРАФИЯ 

ƏОЖ  502.7.551.4/1-925.21 

Г.М.Жанғожина, П.А.Мақсұтова 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті ОРТАЛЫҚ  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  СУ  ҚОЙМАЛАРЫ  МЕН  КӨЛДЕРДІҢ  

ҚАЗІРГІ  ЖАҒДАЙЫ  (НҰРА  АЛАБЫ  МЫСАЛЫНДА) 

В статье показаны последствия антропогенного воздействия на изменение ландшафта бас-

сейна реки Нуры. 

The aftereffects of anthropogenic influence on change of a landscape of Nura river basin are shown 

in the article. 

 

Нұра өзенінің гидрологиялық жəне гидрохимиялық режимінің қазіргі жағдайын оқудың өзектілі-гі оның маңындағы өнеркəсіптің қалдық суларының болуымен ғана емес, салаларында су қоймаларын 

салудың белсенділігімен анықталады. Бұл режимнің өзгеруін толық айқындау үшін, біздің ойымыз-

ша, мыналарды ескеруіміз қажет: 

− гидрогеологиялық, химиялық режимге су қоймаларының тигізетін əсерін анықтау; 

− алаптағы су қоймаларға, көлдерге қалдық сулардың түсуіндегі өзгерістерді зерттеу.  

Нұра өзенінде Ошағанды, Ащысу, Ботақара, Жартас, Ынтымақ, Самарқан, Саран, Тұзды, Федо-

ров, Чкалов, Шерубайнұра сияқты ірі бөгендер орналасқан (кестені қар.). Бөген дегеніміз — суды жи-

нау жəне сақтау, жерді суландыру жəне т.б. үшін өзендерге бөгет салу арқылы жасалатын жасанды су 

қоймасы [1].  

Алаптағы су қоймаларының, бөгендерінің салыну мақсаты əртүрлі. Деректерге сүйенсек, ең ал-

ғашқы су бөгені зерттеліп отырған аймақ 1935 ж. бастап жерді суландыру мен халықты сумен қамта-

масыз ету үшін салыныпты (Шерубайнұра өзеніндегі Жартас су қоймасы) [2]. Негізінен бөгендердің 

салынуы Орталық Қазақстан аридті аймақта орналасқан жəне өнеркəсіптік кəсіпорындар көп шоғыр-

ланғаннан,  жерді  суландыру,  алапқа  суды  жинау,  өзен  деңгейін көтеру  үшін  гидротехникалық  мақ-

сатта салынған.  

Өнеркəсіптік  жəне  муниципалдық  əрекеттер  судың  тепе-теңдігінің  неғұрлым  техногенді  тасы-

малдауына  əкеп  соғады.  Зерттеліп  отырған  территорияда  индустрияның  өсу  қарқыны  жоғарылаған 

сайын,  су  қоймаларын  ластайтын  қалдық  сулардың  деңгейі  көтерілуде.  Суды  өндірістік  қажеттерге 

қолданудан  Қарағанды  облысы  Маңғыстау  облысынан  кейін 2 орынға  ие (1179 млн.  м

3

).  Ал  шару-ашылық, ауыз су қажеттеріне таза суды 68 млн. м

3

 дейін қолданады екен [3]. Қалдық сулардың өзі су объектілеріне тазартылмай келіп түсуіне қарай 2 түрге бөлінеді: өндіріс-

тік жəне тұрмыстық (коммуналдық) қалдық сулар [4]. Облыс бойынша су қоймаларына өнеркəсіптік 

шаруашылық  жəне  тұрмыстық  қалдық  лас  сулардың  келіп  түсуі  жылдан  жылға  өнеркəсіптің  кү-

шеюіне қарай қарқындап түсуде (Шерубайнұра, Самарқан, Жартас су қоймалары) (сур. қар.). 

Нұра өзені алабының жер беті жəне жер асты суларының негізгі ластану көздері болып Қараған-

ды  өнеркəсіп  ауданының  өнеркəсіп  объектілері  мен  коммуналды  кəсіпорындарының  ағын  суларын 

ұйымдастырылған шығарулары табылады. Бұл аудан Нұра алабының орталық бөлігінде орналасқан 

жəне  дамыған  көмір  өндіруші,  металлургия,  мұнай-химия,  химия  жəне  машина  жасау  салаларымен 

сипатталады. Өнеркəсіптік ауданға 5 қала, 10 қалалық жəне көптеген ауылды елді мекендер кіреді.  

 


42 

27

1946

13

107

10

05

10

1520

25

3035

40

4550

1994


1995

1996


1997

1998


1999

2000


2001

2002


Жылдар

Су

 ќалдыѓы

млнм 

Сур. Қарағанды облысы бойынша су объектілеріне лас қалдық сулардың келіп түсу графигі (Ста-

тистика бойынша ҚР-нің агентігінің көрсеткіштері нұсқауымен, 2003 ж.) 

Самарқан,  Шерубайнұра,  Федоров  сияқты  су  қоймалары  қазіргі  уақытта  Қарағанды,  Теміртау 

өнеркəсіптік  аудандардың  өнеркəсіптік  жəне  тұрмыстық-фенолды  суларымен  ластанған.  Қарағанды 

гидрометеорологиялық орталықтың мəліметтері бойынша, Қарағанды облысының су ресурстарының 

жалпы қоры 2003 ж. соншалықты өзгерген жоқ (2002 ж. салыстырғанда).  

Нұра өзенінің СЛИ (судың ластану индексі) 1,95 (орташа ластанған сулар). «Миттал Стил Темір-

тау» ААҚ жəне «Теміртау химия-металлургиялық заводы» ЖШС қалдық суларының біріккен шығу 

орнынан 1000 м жоғары жерде өлшенген заттардың концентрациясы 9 мг/дм

3

, құрғақ қалдық бойын-ша минералдануы — 962 мг/дм

3

, ерітілген оттегінің беткі-белсенді заттардың, мыстың, мырыштың, қорғасынның, хромның, мышьяктың, цианидтердің, роданидтердің орташа саны ШЖК нормасының 

деңгейінде. Жыл бойы ШЖК-дан асырулар темір бойынша — 1,5 ШЖК-ға дейін (0,15 мг/дм

3

), сынап бойынша — 2,8 ШЖК-ға  дейін (0,00028 мг/дм

3

),  марганец  бойынша — 9,5 ШЖК-ға  дейін (0,095 мг/дм

3

),  аммонийлық  азот  бойынша — 1,1 ШЖК (0,41 мг/дм3

),  БПК — 5–1,2 ШЖК-ға  дейін 

(3,53 мг/дм

3

), мұнай өнімдері бойынша — 2,4 ШЖК (0,12 мг/дм3

) байқалған. Бұл Самарқан су қойма-

сының суының транзитімен түсіндіріледі 

[5]. 


Теміртау қаласының маңы — Нұра өзенінің ең ластанған жері. Теміртауда — зиянды өндірістер 

көп шоғырланған өнеркəсіптік орталық қалада Қарағанды облысының су ресурстарының сапасының 

өзгеруіне əсер ететін негізгі мекемелер орналасқан: «Миттал Стил Теміртау» ААҚ, «Теміртау химия-

металлургиялық заводы» ЖШС т.б.  

Өндірістік жəне шаруашылық-тұрмыстық ағындармен өзенге сынап, цианидтер, фенолдар, орга-

никалық жəне құрамында азот бар заттар, фосфор түседі. «Миттал Стил Теміртау» ААҚ жəне «Темір-

тау химия-металлургиялық заводы» ЖШС қалдық суларының біріккен шығу орнынан 1000 м төмен 

жерде  өлшенген  заттардың  концентрациясы 9 мг/дм

3

  сəйкес,  ШЖК  асулар  темір  бойынша — 1,8 ШЖК (0,18мг/дм

3

), марганец бойынша — 7 ШЖК-ға дейін (0,07 мг/дм3

), фенолдар бойынша — 2,8 

ШЖК-ға дейін (0,14 мг/дм

3

), сынап бойынша — 5 ШЖК-ға дейін (0,0005 мг/дм3

). Бұл «Теміртау хи-

мия-металлургиялық заводы» ЖШС жəне «Алаш» ЖАҚ тазарту қондырғыларынан келетін норматив-

ті тазартылған қалдық сулардың келуінен (бұнда сынап жаңбыр суымен бұрынғы «Карбид» ӨБ тер-

риториясынан түседі) жəне тұнбалардың қайта ластанумен байланысты 

[6]. 


Басқа ластанушы ингредиенттердің концентрациясы ШЖК-дан аспайды. Судың ластану индексі 

2,34 (орташа  ластанған  сулар) 2002 жылдағыдай.  Ластанушы  компоненттердің  ең  қауіптісі  сынап. 

Сынап  Нұра  бойында  тығыз  қоныстанған  елді  мекендердің  жер  беті  жəне  жер  асты  суларын,  ауыл 

шаруашылық дақылдарын, балықты, малды, топырақты жəне ауаны ластайды. Өзеннің сынап жинап 

алған  тұнбалары  судың  қайта  ластанушы  көзіне  айналды.  Бұндай  жағдай  өте  қауіпті,  Жапонияда 

осындай жағдай адамдардың миномата ауруымен ауруына əкеп соқты, одан жүздеген адамдар өлді. 43 

Сондықтан Қарағанды облысының маңызды проблемаларының бірі — Нұра өзенінің тұнбаларын сы-

наптан тазарту. «Карбид» АҚ ацетальдегид өндірісінің жұмыс жасаған жылдар ішінде 150000 т астам 

сынап жиналған.  

К е с т е  

Нұра өзеніндегі бөгендердің жалпы сипаттамасы 

Көлемі, млн. м

Ауданы, га № 

р/с 


Бөгендер 

қалыпты 


деңгейде 

өлі дең-


гейде 

қалыпты 


деңгейде 

өлі дең-


гейде 

Тереңдігі, м 

Салыну 

жылдары 


Ашағанды, Аша-

ғанды өзенінде 

5,07 0,06  160  1  14,6  1976 

Ащысу, Ащысу өзенінде 20 

700 90 

14 


1984 

Ботақара, Өткел-сіз өзенінде 30,6 

1,8 


1370 

751 


3,52 

1953 


Жартас, Шеру-

байнұра өзенінде 10,51  0,01 

4,98 


6,0 


1935 

Ынтымақ, Нұра өзенінде 190 

10 


4100 

660 


17 Самарқан, Нұра 

өзенінде 

260 150 7200 

52000 17,0 1941 

Саран, Караган-динка өзенінде 11,02 2,97 5,40 3,02  5,20  1974 

Тұзды, Тұзды өзе-нінде 9,99 

0,99 


590 

4,5 1954 

Федоров, Соқыр өзенінде 83,0 

70 


4,32 

4,26 


70 

1966 


10  Чкалов, Караган-

динка өзенінде 6,45 0,95  200  -  10,5  1964 

11  Шерубайнұра, 

Шерубайнұра 

өзенінде 

274 94 38,20 

21,00 22,0 1959 

 

Нұра өзені алабындағы Ақбастау, Байқожа, Матақ, Ащысу өзендерінің территориясы төменгі дə-режедегі техногенезге ұшыраған бөлікке жатқызылады. Бұл аймақ өзеннің ағынының аз бөлігін қам-

тиды.  


Самар, Ынтымақ, Самарқан су қоймаларының сулары фенол (20–79 шмж), сынап (20–134), ни-

траттар (5), аммоний азоты (12 шмж) сияқты зиянды заттармен ластанған. Техногендік тұнба-лайлар-

дың қалыңдығы 2–3,5 м құрайды. Олардағы сынаптың құрамы 560 мг/кг (реңдік құрам бойынша 0,08 

мг/кг). Сондықтан көктемгі су тасуы кезінде су қоймаларынан су лақтырылған кезде суда сынап құ-

рамы сəл ұлғаяды. Сынап түптік шөгінділерден түсіп, табиғи ортаның ерекшелік техногендік ластану 

көзі болуы мүмкін.  

Кейінгі жылдары «Карбид» АҚ қалдық суларымен Нұраға сынаптың келуі біршама азайғанмен, 

өзен тұнбаларын тазарту мəселесі тез шешуді қажет етеді. Қазір тек қана Нұра суларында ғана емес, 

сонымен қатар Ақмола облысында орналасқан Қорғалжын қорығының суларында да кейбір су проба-

ларында сынап шжк нормаларынан жоғары концентрацияда байқалған.  

Нұра аңғары Самарқан су қоймасынан Нұра-Есіл каналына дейінгі территорияда ластанған. Əсі-

ресе қатты ластанған тұнбалар қалдық сулар қосылатын жерден 22 км төмен орналасқан. Самарқан су 

қоймасынан Ростовка поселкесіне дейінгі территорияда сынап концентрациясы су тұнбаларында құр-

ғақ  грунттың 200 мг/кг-нан 2–10 мг/кг  дейін  өзгереді.  Самарқан  поселкесінен  Ертіс-Есіл  каналына 

дейінгі территорияда бұл көрсеткіш грунтта төмендейді (0,1–0,3 мг/кг-нан 0,1 мг/кг-ға дейін, ал Нұра-

Есіл каналында — 0,06 мг/кг). Сынап концентрациясының өсуі əсіресе су тасқыны кезінде күшейеді, 

бұл өзен тұнбаларынан судың қайта ластануына байланысты.  

Қазақстан  Республикасы  санитарлық-эпидемиялық  станциясының  деректері  бойынша, 2000 ж. 

жалпы республика бойынша ашық су қоймаларының химиялық ластану көрсеткіштері 1999 жылмен 

салыстырғанда əлдеқайда өскен жəне 11,1 %-ті құрайды. Бұл көрсеткіш Қарағанды облысындағы су 

қоймаларында ең жоғары (29,2 %), ал Ақмола облысында 19,2 % құрайды [3]. 


44 

Осы  территорияның  геоморфологиялық  тұрғыдан  зерттеп  жүрген  ғалым  К.М.Ақпамбетованың 

деректері бойынша [7], су ағындарының деңгейі тек өнеркəсіптік зоналардың аумағына ғана тəуелді 

емес, сонымен қатар қолданылатын технологиялық процестердің ерекшеліктеріне байланысты. Шах-

та суларының Кіші жəне Үлкен Бұқпа өзендеріне ағуынан судың минералдылығы көктемде 1,4 г/л-

ден, күзде 2,35 г/л-ге дейін көбейеді. Бұл сулар су бөгендерінің (Федоровка бөгені), жер асты сулары-

ның аллювиальді-пролювиальді горизонттарына локальді ластаушы əрекетін тигізеді.  

Судың минералдық көрсеткіштері өзгергендіктен, судың нитраттармен (8 ШЖК-ға дейін) ласта-

нуы жəне қышқылдануы байқалуда. Су объектілеріне əсер ететін жоғарыда көрсетілген экологиялық 

жағдайларды төмендету үшін мыналарды ескеру қажет: 

− өнеркəсіп жəне тұрмыстық-коммуналдық секторларда суды қорғау технологияларын шығару-

ды арттыру; 

− ағынды қалдық суларды тазартуда неғұрлым физикалық, химиялық жəне биологиялық əдісте-

рін жоғары дəрежеде қолдану; 

− көмірді өңдеуде неғұрлым қолайлы ұтымды əдістерді талдап барып қолдану;  

− территорияның көбі тау-кен байыту өнеркəсібінде қолданылғандықтан, фитомелиорациясы жə-

не рекультивациялық жұмыстарды өткізуді қажет етеді;  

− суды дұрыс пайдалану жəне су ресурстарын қорғау жөнінде табиғатты қорғау шараларын атқа-

ру.  

 

 Əдебиеттер тізімі 

1.  Құрманов  Қ.  Физикалық  география  терминдері  мен  ұғымдарының  орысша-  қазақша  анықтамалық  сөздігі. – Алматы, 

1993. – 29-б.  

2.  Филонец П.П., Омаров Т.Р. Озера Центрального Казахстана. – Алматы, 2001. – С. 54.  

3.  Экологическая статистика. Агентство РК по статистике. – Алматы, 2001. – С. 45–47. 

4.  Дьяконов К.Н. и др. Современные методы географических исследований. – М., 1996. – С. 121.  

5.  Материалы Карагандинского центра по гидрометеорологии. – Караганда, 2003.  

6.  Материалы Карагандинского экологического центра «Экоцентр». – Караганда, 2001.  

7.  Акпамбетова К.М. Геоморфология аридных территорий Казахстана. – Караганда, 2002. – С. 53. 

 

  

 

 УДК  574 (574.31) 

С.У.Жетписов, Т.Б.Балмагамбет 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

УРБОКОМПЛЕКСЫ  КАК  ОСНОВА  ИССЛЕДОВАНИЯ   

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМ  ЛОКАЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ 

Мақала урбоэкологиялық зерттеулерге геоэкологиялық баға беру нəтижесіне арналған. Əрбір 

локальді  аймақтың  геоэкологиялық  жағдайын  қарастыратын  əдістер  мен  тəжірибелермен 

толығуы — осы  заманның  қалыпты  дамуының  кепілі.  Осы тұрғыдан авторлар  геоэкология-

лық аудандастыруды экологиялық мəселелердің жақсарту əдісі ретінде оқырмандардың наза-

рына ұсынады.  

In given work is for the first time offered analysis as «industrial region», where important aspect of 

the study complex emerge theoretical and practical developments.  

 

Очаговый характер освоения территории Карагандинской области обусловливает исключитель-но высокую антропогенную нагрузку на природные ландшафты ряда промышленных районов (Кара-

гандинско-Темиртауский, Жезказганский, Балхашский), в которых расположены основные горно-ме-

таллургические центры Республики Казахстан [1].  


45 

Экономический рост сам по себе не может гарантировать благополучия наших граждан. Неслож-

но представить себе процветающую экономику, при которой люди из года в год становятся все более 

больными в результате загрязненной окружающей среды.  

На современном этапе научно-технической революции яркой тенденцией общественного разви-

тия является процесс урбанизации. В научной литературе урбанизация определяется как «социально-

экономический» процесс, выражающийся в росте городских поселений. Процессы урбанизации про-

являются в пределах урбосистем, под которым Н.Ф.Реймерс понимает «неустойчивую природно-ан-

тропогенную систему, состоящую из архитектурно-строительных объектов и резко нарушенных есте-

ственных экосистем». Очень часто в научной литературе используется термин «урбанизированная зо-

на», который охватывает территорию с высокой плотностью городских поселений и большим удель-

ным весом городского населения [2, 3].  

В последнее время в теорию урбосистем были внесены существенные дополнения, характеризу-

ющие  экологические  аспекты  изучения  урбанизированных  территорий.  В  трудах  В.В.Владимирова 

развиваются идеи урбоэкологии как научного направления в области изучения экологического состо-

яния урбанизированных территорий [4–6].  

Изучение урбанизированных комплексов необходимо прежде всего для того, чтобы сделать их 

более комфортными для жизни людей, т.е для обеспечения лучших условий жизнедеятельности насе-

ления.  Но  вследствие  огромной  концентрации  техногенных  нагрузок  урбанизированная  территория 

выступает как мощный очаг возмущения и деградации природной среды. В этой связи хотим отме-

тить,  что  в  данной  работе  впервые  предлагается  анализ  урбопромышленной  геосистемы  как  «про-

мышленного района», где важным аспектом исследования урбанизированных комплексов выступают 

теоретические и практические разработки в области урбоэкологии.  

Урбоэкологией называют поиск путей, средств, методов и решений, направленных на обеспече-

ние приемлемых гигиенических и других условий жизни населения, на всемерную рационализацию 

природопользования в градостроительном регионе. В нашем случае центральным фундаментальным 

понятием выступает термин «Карагандинско-Темиртауский промышленный район». Здесь оздоровле-

ние окружающей среды человека является основным стержнем урбоэкологии.  

В этих условиях определенный интерес вызывает рассмотрение процесса экологической деста-

билизации окружающей среды как основного содержания науки геоэкологии на основе научных под-

ходов. Сущность научного подхода в стабилизации природной среды заключается в том, чтобы в про-

цессе природопользования наши естественные богатства, ресурсы не оскудевали, не обеднялись, не 

загрязнялись. Стратегическая цель здесь заключается в предотвращении экологической дестабилиза-

ции  окружающей  среды в  режиме,  обусловленном  экологическими  факторами.  Геоэкология,  изуча-

ющая  экологические  проблемы  в  географических  системах,  своей  конечной  целью  ставит  решение 

проблем рационального природопользования природных ресурсов и обеспечение устойчивости среды 

жизни.  


Активная роль хозяйства на природу нарастает по мере развития производства, насыщения тер-

ритории инфраструктурой, роста численности и плотности населения. В современном понимании это 

трактуется как урбопромышленная геосистема, где окружающая среда рассматривается в рамках ур-

ботехногенных потоков от всех антропогенных источников. В этой связи урбоэкология, или урбани-

зация с экологической точки зрения, приобретает основу геоэкологических исследований на началь-

ном  этапе  экологической  дестабилизации  окружающей  среды.  Урбанизация  с  экологической  точки 

зрения — концентрированное выражение форм, способов и принципов организации человеком окру-

жающей  среды,  освоения  неосвоенного  пространства,  формирования  его  в  соответствии  со  своими 

потребностями.  

Урбанизация связана с развитием производительных сил и социального общения, соответствен-

но  растет  и  «давление»  на  природную  составляющую  как  за  счет  объема  и  расширения  структуры 

прямого  потребления  в  производстве  природных  ресурсов,  так  и  наращивания  «обратного  потока» 

воздействия производственных отходов на природу человека. И поэтому под влиянием техногенных 

процессов ландшафтные системы любого таксономического ранга испытывают существенные изме-

нения. Данное положение в геоэкологии именуется как экологическая дестабилизация окружающей 

среды. При этом техногенные изменения зависят как от свойств изменяемого ПТК, так и от особен-

ностей технологии и времени воздействия.  

Современные научные представления об элементах экологической дестабилизации окружающей 

среды были выработаны на протяжении 30–90-х годов ХХ в. Геоэкология как наука за это время пре-


46 

терпела,  скорее, «падения»,  чем  «взлеты»  в  своем  развитии.  Этим  можно  объяснить,  создавшуюся 

современную негативную геоэкологическую обстановку в пространстве и во времени [7, 8].  

Основой появления и развития геоэкологических проблем исследуемой территории явились го-

рода Караганды и Темиртау с очень высокой долей урбанизации в результате освоения Карагандин-

ских  каменных  углей.  В  комплексе  геоэкологических  проблем  всегда  преобладают  природные  со-

ставляющие. Их изучение, мы считаем, целесообразно начать c состояния географического описания 

Карагандинско-Темиртауского промышленного района.  

В ходе обзора географической литературы, ведомственных документов было выяснено, что речь 

шла о создании описания прежде всего статистического или экономико-географического содержания. 

Характерным  описанием  для  изучаемой  территории  явились  фундаментальные  исследования  рос-

сийских ученых, где труды «Киргизский край» и особенно «Туркестанский край» (В.И.Мосальский) 

пролили свет на общие закономерности развития природы Степного края.  

Большой теоретический интерес представляет работа Л.С.Берга (1931). Опубликованный первый 

том «Ландшафтно-географических зон СССР» — первая фундаментальная сводка о природе страны. 

Впервые  подробно  описываются  степные  ландшафты  территории  Карагандинского  региона.  Но  все 

же  многие  труды  как  российских,  так  и  казахстанских  ученых  носили  характер  запросов  на  реги-

ональную информацию для промышленных и сельскохозяйственных целей. При этом не учитывались 

комплексные региональные характеристики, сопоставление в них сведений о различных особеннос-

тях природы, населения и развития хозяйства.  

Значительно более успешными, внесшими огромный вклад в дело географии были действия со-

ветских  геологов-исследователей  Г.Л.  Кушева,  К.И.  Сатпаева,  Н.Г.  Кассина,  А.А.Гапеева  и  других. 

Их отличала целеустремленность, четкая организация работ в ходе полевых исследований Караган-

динского региона. Были получены описания о палеогеографии, гидрогеологии, геоморфологии изуча-

емой  территории.  Ведущими,  вплоть  до  настоящего  времени,  в  отечественной  географии  являются 

труды советских геологов [9–14]. И в настоящее время не приходится удивляться тому, что в истории 

создания  обобщенной  географической  информации  о  Карагандинско-Темиртауском  промышленном 

районе было больше неосуществленных планов и незавершенных заданий, чем доведенных до конца 

фундаментальных исследований о специфических чертах природы края и охраны природы. Основой 

для ландшафтно-экологических исследований явились труды В.Б.Сочавы, в которых отражались ос-

новные геоэкологические идеи как принципиально новое направление в современной географии.  

Начиная с середины 80-х годов ХХ в., становится заметным и набирает силу наука  «геоэколо-

гия» в Казахстане. Впервые более детально и в полном объеме раскрываются комплексы экологиче-

ских проблем на территории Казахстана. В 90-е годы выходит учебное пособие А.В.Чигаркина «Гео-

экология Казахстана» (1995), где на природном фоне исследуемой территории именно гг. Караганды 

и Темиртау выделяются как центры концентрации загрязняющих веществ, поступающих в них тран-

спортными потоками, перерабатывающей промышленностью и коммунальной деятельностью.  

Наименьшие  опасения  вызывают  выбросы  загрязняющих  веществ  от  автотранспорта,  объемы 

которых растут из года в год. Это связано в первую очередь с тем, что основные автомагистрали про-

ходят  по  жилым  районам  городов,  в  том  числе  и  Темиртау.  Напряженная  экологическая  ситуация 

сложилась  на  р.  Нуре.  Антропогенному  загрязнению  экологически  вредными  веществами  подверг-

лись воды реки, донные отложения, прибрежные почвы, элементы флоры и фауны. Особенно остро 

стоит вопрос о загрязнении бассейна р. Нуры ртутью и ее соединениями. Основными концентратами 

и носителями ртути являются техногенные илы.  

Очистка  донных  отложений  р.  Нуры  остается  самой  актуальной  проблемой  всего  Центрально-

Казахстанского региона, которая до настоящего времени не решается. Схожее положение сложилось 

и с земельными ресурсами, которые сильно загрязнены промышленными и бытовыми отходами, объ-

емы которых и площади, занятые ими, неуклонно возрастают. Основную массу промышленных отхо-

дов составляют шлаки металлургического производства, которые никак не утилизируются.  

По  состоянию  растительности  в  городе  Темиртау  в  ассортименте  древесно-кустарниковых  по-

род, использованных для озеленения, преобладают клен ясенелистный, лох узколистный, вяз мелко-

листный, тополь черный, карагана древовидная, в меньшей степени — ивы, береза, сосна, лиственни-

ца.  Растительность  города  также  имеет  на  себе  отпечаток  всеобщего  загрязнения  всех  природных 

сред.  Выбросы  АО  «Алаш»  отравляют  древесную  растительность.  Деревья,  кустарники  не  живут 

больше 17 лет.  Дикорастущие  травы  в  своих  тканях  содержат  ртуть  в  аномальных  концентрациях, 

причем эта аномалия четко обрамляет весь город Темиртау. В основных видах сельхозпродукции, вы-

ращиваемой  на  загрязненных  поймах  р.  Нуры,  также  отмечается  значительное  количество  ртути.  В 


47 

съедобных  частях  огурцов,  помидоров,  моркови,  картофеля,  капусты,  свеклы,  яблок,  многих  видов 

ягод зафиксирована концентрация ртути, превышающая ПДК от 1,1 до 9 раз. В общем балансе загряз-

нителей  атмосферы  среди  токсичных  соединений  выбросов  «Темиртау  Миттал-Стил»  отмечены  за-

грязнители, оказывающие на растения многообразное токсичное влияние — это серный и сернистый 

ангидриды, сероуглерод, сероводород, окислы азота, соединения углерода и фтора. Эти загрязнители 

угнетают  развитие  лиственного  покрова,  снижают  фотосинтетическую  активность  хлорофилла,  за-

держивают рост и развитие растений, их воспроизводительные возможности не реализуются. В тка-

нях и органах растений аккумулируются тяжелые металлы и сера. Соединения серы и азота — SO

2NO, NO

2

, переносимые на большие расстояния движением воздушных масс, приводят к появлению в приземном слое воздуха повышенных концентраций таких фитотоксичных газов, как SO

2

, NO2

 и О


3

Появление  О3

  связано  с фитохимическими  реакциями  в  атмосфере,  протекающими  с  участием NO

2

 

Эти  газы  снижают  темпы  роста  растений  и  их  развития,  угнетают  фотосинтетическую  активность. Максимальные концентрации ртути в растениях появляются к концу периода их роста.  

Растения усваивают тяжелые металлы в ионной форме, в основном в горизонте максимума вла-

гонасыщения. Высшие грибы поглощают и накапливают тяжелые металлы из окружающей среды.  

Все загрязняющие вещества прямо или косвенно влияют и на животных. У них вырастает уро-

вень пренатальной и постнатальной смертности, сокращается продолжительность жизни и периода 

размножения, падают темпы производства популяции. В организме животных и человека проявля-

ются гамето-, генадо- и эмбриотоксичные эффекты (Ярмоленко, 1988; Ижевский, 1990). У них сни-

жается устойчивость к инфекционным и паразитарным заболеваниям, возникают злокачественные 

опухоли.  

Как известно, состояние окружающей среды является важным фактором развития народонаселе-

ния, воздействующим на все его основные характеристики — воспроизводство, продолжительность и 

качество жизни, миграцию. Взаимосвязь загрязнения окружающей среды и состояния здоровья лю-

дей многие годы является объектом изучения и анализа. К настоящему времени накоплено огромное 

количество  работ,  посвященных  изучению  зависимости  отдельных  показателей  или  признаков  здо-

ровья населения от влияния тех или иных факторов среды. При этом в качестве показателя здоровья 

используется такой показатель, как общая заболеваемость. Другие показатели лишь дополняют его и 

конкретизируют.  

Проблемы оценки состояния городской окружающей среды и здоровья населения г. Темиртау 

сохраняют свою актуальность и поныне. Социальные, экономические и экологические последствия 

загрязнения  природной  среды  этой  территории  в  целом  никто  еще  не  просчитывал.  Однако  бес-

спорно,  что  в  ходе  многолетних  загрязнений  различных  природных  сред  был  нанесен  огромный 

ущерб окружающей городской среде, здоровью населения и экономике, масштабы которого только 

еще предстоит определить. Информация о содержании загрязнителей в природных средах не подда-

ется экологической интерпретации, если неизвестно их действие на биоту и здоровье человека. По-

этому необходимо проводить оценку биологической опасности действия загрязнителей на организм 

животных и человека. Только биологические процессы позволяют интегрировать влияние средовых 

факторов.  

Географическое размещение городов и других крупных населенных пунктов определяется це-

лым  рядом  факторов,  которые  зачастую  не  всегда  учитываются,  что  хорошо  видно  на  примере 

г. Темиртау. Основной жилой массив города был построен в наиболее пониженной части окружа-

ющей местности, во время возведения микрорайонов не учитывалась такая климатическая характе-

ристика,  как  «роза  ветров»,  промышленные  предприятия  были  недостаточно  изолированны  про-

странственно от жилых массивов, что не могло не сказаться на состоянии воздушной среды, назем-

ных и подземных водоисточников, почв и растительности как в черте города, так и в прилегающей 

к городу местности. Как известно (Иванова, Прибыловский, 1996), жилая застройка города со всех 

сторон зажата промышленными предприятиями, являющимися мощными источниками загрязнения 

окружающей среды.  

Влияние  природных  факторов  на  экологическое  состояние  Карагандинско-Темиртауского  про-

мышленного района (КТПР) еще недостаточно изучено. По нашему мнению, всесторонний учет эко-

лого-ландшафтных исследований КТПР достигается на основе системного геоэкологического подхо-

да, суть которого, применительно к решению региональных проблем природопользования, сводится к 

анализу  исходного  состояния  региона,  выявлению  геоэкологических  проблем,  построению  схемы 

геоэкологического районирования и проведению системы природоохранных мер по восстановлению 

нарушенных экосистем рассматриваемой территории. В определении геоэкологических оценок при-48 

менительно  к  современной  экологической  обстановке  КТПР  прежде  всего  необходимым  является 

проведение  качественной  оценки  состояния  природоохранных  мер  в  ходе  развития  экологических 

проблем по определенным пространственно-временным признакам. В этой связи анализируются эко-

лого-географическое положение и природные условия района исследования, так как природные сис-

темы трансформируются в природно-технические. Это наблюдается на урбанизированных территори-

ях, в районах горнодобывающих комплексов и т.п. В природно-технических системах все взаимодей-

ствующие природные компоненты и инженерно-технические объекты, благодаря комплексному изу-

чению территории, учитываются в равной степени [15, 16].  

В связи с этим возникает необходимость исследования экологических проблем в пространствен-

но-территориальном аспекте, т.е на основе геоэкологического районирования. В этом случае наибо-

лее полно реализуются такие принципиальные положения географического подхода к изучению эко-

логических  проблем,  как  комплексность  (совместное  изучение  природных  и  технических  систем) и 

территориальность (пространственная специфика).  

 

 

Список литературы 1.  Акылбаев Ж. Современные проблемы экологии Центрального Казахстана. – Караганда: Изд-во КарГУ, 1996. – С. 3–4. 

2.  Жетписов  С.У.  Экологические  проблемы  Карагандинской  области // Букетовские  чтения. – Караганда, 1993. –  

С. 16–18. 

3.  Чигаркин А.В. Охрана природы Казахстана: Учеб. пособие. – Алма-Ата: Изд. КазГУ, 1973. – 104 с.  

4.  Владимиров В.В. Урбоэкология. – М.: МНЭПУ. 1999. – 204 с.  

5.  Владимиров В.В. Расселение и окружающая среда. – М., 1982. – 288 с.  

6.  Владимиров В.В. Расселение и экология. – М., 1996. – 218 с.  

7.  Чигаркин А.В. Основные проблемы ландшафтоведения и охраны природы Казахстана: Учеб. пособие. – Алма-Ата: Изд. 

КазГУ, 1974. – 135 с.  

8.  Чигаркин А.В. Геоэкология Казахстана: Учеб. пособие. – Алматы: Санат, 1995. – 305 с.  

9.  Шаймуханов Д.А. Создание и развитие черной металлургии в Казахстане. – Алма-Ата, 1981. – С. 32–37. 

10.  Кушев Г.А. Карагандинский угольный бассейн. – Алма-Ата, 1963. – С. 12–14, 23–25. 

11.  Бекман В.М. и др. Геология Карагандинского угольного бассейна. – М., 1972. – С. 25–28. 

12.  Беркалиев Б. Железорудная промышленность Казахстана. – Алма-Ата, 1974. – С. 41–43. 

13.  Бараг Т.Я. Караганда. – М.: Полиграфия, 1950. – С. 10–18. 

14.  Конобрицкая Е.М. Новые города Центрального Казахстана. – Алма-Ата, 1950. – С. 5–10. 

15.  Новиков З.А. Города и природопользование. – Л.: Наука, 1987. – 174 с.  

16.  Жетписов С.У. Об экологическом состоянии Карагандинско-Темиртауской агломерации // Вестн. КазГУ. Сер. геогр. – 

1997. – Вып. 4. – С. 17–19. 

 

  

 

 49 

УДК  908:633.2/4  

Д.К.Конокбаева 

Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, Бишкек Каталог: download
download -> №3 (03) 30 қараша, 2015 жыл
download -> ӘБ жұмысының 2015-2016 оқу жылының талдау нәтижелері
download -> Вестник пгу №1, 2010 106 Түйіндеме
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
download -> А. Әшімбаев Әбілхан қастеев шығармашылығы арқылы білімгерлердің
download -> Семинар-тренинг 3-4 октября 2014 года в Таразском государствен ном педагогическом институте был проведен семи
download -> Вестник пгу №4, 2010 134 Түйіндеме Доцент Нұрманова Ж. К. мақаласы «Компаративистиканың ғылыми өрісінде қазақ әдебиеті мен кинематографының шектесуі»
download -> Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға н
download -> Сабақтар "Қазақ хандығының құрылуы" "Өз тарихын білмеген халық, өзін де сыйламайды "
download -> М. тынышбаев және 1916 жылғЫ Ұлт-азаттық КӨтеріліс с. К. Тулбасиева


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет