Г и салғараева г а кө­пеева Ə Ə Қаптағаева


Мо ни тор мен көз дің ара қа шық ты ғыPdf көрінісі
бет28/105
Дата20.02.2023
өлшемі8.04 Mb.
#69406
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   105
Байланысты:
6 сынып

2. Мо ни тор мен көз дің ара қа шық ты ғы:
А) 50–60 см.
B) 40–50 см.
С) 60–70 см.
D) 70–80 см.
Е) 45–55 см.
3. Ин тер нет тәу ел ді лік ке алып келетін әрекеттер:
А) Әлеуметтік желіде, онлайн таралатын ойындар ойнау.
B) Қа жет ті ақ па рат тар ды тың дау.
С) Ин тер нет те жиі ақ па рат ал ма су.
D) Ақ па рат та сымалдаушы ларды қолдану.
Е) Өзін-өзі тәрбиелеумен айналысу.
4. Джон Не пердің ашқан жаңалығы:
А) Сыз ғыш ты ой лап тап ты.
B) Есеп шот ты ой лап тап ты.
С) Ал ғаш қы есеп теу тех ни ка сын құрастырды.
D) Ал ғаш қы есеп теу жүй есін ен гіз ді.
Е) Ло га рифм ұғымын ен гіз ді.
5. Есеп теу ма ши на сын құ рас тыр ған фран цуз ма те ма ти гі:
А) Чарльз Бэб бидж.
B) Джон Не пер.
С) Блез Пас каль.
D) Гер ман Хол ле рит.
Е) Го вард Ай кен.
6. Ал ғаш қы ав то мат ты есеп теу тех ни ка сы ның ав то ры:
А) Кон рат Цу зе.
B) Чарльз Бэб бидж.
С) Ада Лав лайс.
D) Цу зе.
Е) Джон Не пер.


44
7. І бу ын ком пью тер ле рі құрастырылды:
А) 1946–1958 жыл дары.
B) 1958–1964 жыл дары.
С) 1964–1971 жыл дары.
D) 1956–1960 жыл дары.
Е) 1950–1960 жыл дары.
8. Опе ра ция лық жүйе дегеніміз –
А) Файл дар мен бу ма лар.
B) Мә тін теруге ар нал ған ре дак тор.
С) Су рет са лу ға ар нал ған про грам ма.
D) Компьютерлік құрылғылардың үздіксіз жұмыс істеуін 
ұйымдастыратын базалық жүйелік программалық 
жасақтама.
Е) Ком пью тер дің құ рыл ғы ла ры.
9. Ал ғашқы Windows ОЖ пайда болған жыл:
А) 1998 жылы.
B) 1985 жылы.
С) 1999 жылы.
D) 2001 жылы.
Е) 2008 жылы.
10. Wi-Fi де геніміз –
А) Ка бель ар қы лы Ин тер нет ке қо сы лу мүм кін ді гі.
B) WPAN.
C) Сым сыз бай ла ныс тү рі.
D) Bluetooth.
Е) WіMAX.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   105
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет