Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі


кейінгі уаќыттарда жастардың ра-жүктеу 2.18 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата05.02.2017
өлшемі2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6

кейінгі уаќыттарда жастардың ра-

дикалды ағымдарға, тіпті ќанда-

старымыздың Сириядағы содыр-

лардың арасында жүргені жайлы

аќпарат ќұралдарынан оќып, те-

ледидардан естіп, көріп отырмыз,

осы жайлы айтып өтсеңіз.

Керағар ағымдар жайлы, єсіресе

экстремистік пиғылдағы ағымдар жай-

лы ой ќозғап, ќазіргі таңда сол ағым-

дардың єсіресе жастардың санасын

улап, түрлі ағымдардың жетегінде кетіп

жатќандығын, жастарды, жалпы кімді

де болсын түрлі секталардан ќалай саќ-

тану керек екендігі аз айтылып жатќан

жоќ. Жастардың дін жолына бет бұру-

шылығы көбейіп келе жатќан тұста өзге

секталардың осы сєтті пайдаланып жа-

стардың санасын улап, өз ағымдарына

көптеп тартып жатыр. Осы кезде жал-

пы халыќ дұрыс түсіну керек, баса ай-

там, дінді үйренгісі келген адам тек ќана

мешітке барып, арнайы бекітілген имам-

дардан ғана дєріс керек. Тиіп, ќашып

өтірік бірдеңе білгенсіп жүрген көлде-

нең біреуден емес, не ќасыңда жүрген

жолдасыңнан да емес, ауылға үйретем

деп келген пысыќайлардан да емес. Тек

ќана имамнан. Ол кісілер сол үшін тек-

серуден өтіп бекітілген, жауапты. Олар

білмегенін жоғарыдан сұрап, не кітап-

тан оќып үйретеді. Ќандай да болсын

діни уағыз көшеде немесе жеке үйлер-

де емес, тек ќана мешітте айтылуы ке-

ректігін, єрбір істе дін өкілдерімен аќыл-

дасып єрекет еткен жөн. Сондай-аќ, біз

ауданымызға  теологтарды шаќырып,

жұмыс жүргізіп жатырмыз. Өйткені Ќұра-

нға оның толыќ мєтіні мен аяттарының

түсу тарихын теологтар ғана дұрыс

түсіндіріп, айта алады. Сонымен ќатар

айта кетейік, бұрынғы Кеңес заманында

басќа идеологиямен тєрбиелендік.

Дінге сенушілікке тыиым салынды.

Соның кесірінен елді мекендерде меш-

іттер атымен болған жоќ. Жасыратыны

жоќ, діннен хабары жоќ, бір-екі аятты

білетін моллалар болды. Шет елде

моллаларды оќыту сол уаќытта ќажет

еді. Кез-келген дін үйренгісі келетін адам

барып шет елден, оның ішінде көршілес

Ќырғызстаннан да оќып білім алып ке-

летін. Ќазір елімізде медереселер, жо-

ғары діни білім беретін оќу орындары

бар. Ал, өз бетімен шетел асып оќып

келуге заңмен тыйым салынған. Өйткені

олардың ќандай бағытта білім алып

келетіндері белгісіз. Шетелде білім ала-

мын дегендерге Ќазаќстан діни басќ-

армасының ыќтияр хаты арќылы ғана

рұќсат етіледі. Сондыќтан да єлемде

орын алып жатќан ахуалға орай жаңа-

ша көзќарасты, жаңа ұстанымды ќажет

етеді.


Шүкір, ќазір елімізде екі мыңнан

астам мешіт, сауатты имамдар көбейді.

Біраќ осылай екен деп арќаны кеңге

салуға болмайтыны рас. Өйткені жоға-

рыда айтып өткеніміздей радикалды

бағыттағы уағыздарды ќазіргі уаќыт-

та кез-келген жерден күтуге болады.

Тіпті еліміздегі кейбір мешіттерде жи-

налған жамағаттың арасында өздерінің

жолының «дұрыстығын» дєлелдеген

болып, іріткі салып кету де орын алған.

Міне, осыдан келіп кейбір жастардың

шетел асып кетуі содан. Сондыќтан да

жергілікті имамдардың біліктілігіне,

білімділігіне арќа сүйейміз. Болмаса

біздің, ауданның ішкі саясат бөлімі арќ-

ылы теолог-дін танушыларды шаќыр-

тып, түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.

Теолог демекші олардың өзі Ќараған-

ды облысы бойынша екі-аќ адам. Яғни,

жетіспейді, олардың да бүкіл аудандар-

ды аралап жүруіне уаќыттары бола бер-

мейді. Біраќ соған ќарамай біз оларды

керек кезінде шаќырып, осы бағытта

жұмыстарды тоќтаусыз жүргізудеміз.

Тағы бір айта кететін мєселе

төлќұжат алу керек деген желеумен

тұрғылыќты жерге тіркелуге єрекет

ететіндер де байќалады. Олар тіркел-

генімен сол жерде тұрмайтыны белгілі

болып отыр. Осы жағдайды біздің

ауданның аумағында болдырмауға,

оның алдын алу үшін тексеріс жүргізіп

отыру ќажет. Бір ғана мысал келтіре

кетейін, 2012 жылы Ќарќаралыға тұрмы-

сќа шыќќан азаматша күйеуін Аќадыр

кентінде тұрғылыќты тұруға тіркеуге

єрекеттенген. Єлгі азаматшаның күйеуі

салафит ағымын ұстанатыны белгілі

болды. Сонымен ќатар, түрмеден бо-

сап шыќќандар арасында да єртүрлі

сылтаумен тіркелгісі келетіндер де бар-

шылыќ. Бұлар єдейі ќоғам арасында

осы Шет ауданында сала-

фит деген көбейіп келеді

деп өтірік пікір тудыру

үшін єдейі істейді. Осы

орайда «жаны ашып» бе-

талды үйге тіркей беруге

болмайтынын ескертеміз.

-  А у д а н ы м ы з д а

ќанша діни бірлестік-

тер тіркелген жєне

олармен ќалай жұмыс

жасап отырсыздар? Осыған тоќ-

тала кетсеңіз.

-

Негізінен ауданымызда христи-ан дінінің протестанттыќ ағымдарының

бірі «Грейс» шіркеуі, баптистер, првос-

лавтар ұйымдары жұмыс істейді. Мұның

ішінде алғашќы екеуі дєстүрлі емес

діни ұйымға жатады. Негізінен Ќазаќ-

станда дєстүрлі діндерге мұсылман,

оның ішінде Єбу Ханифа мєзхабы жєне

православ діндері жатады. Осы жуыр-

да ғана Аќадыр кентіндегі «Грейс»

шіркеуінің жаңадан бекіген басшысына

ЌР заңнамаларына сєйкес түсіндіру

жұмыстарын жүргізіп, жұмыс жасап ќай-

ттым. Сөзімді ќорытындылай келе тағы

да айтарым, ќандай да болсын діни

уағыз көшеде немесе жеке үйлерде

емес, тек ќана мешітте айтылуы керек,

єрбір істе осы мешіттегі дін өкілдері-

мен аќылдасып єрекет еткен жөн.

Өйткені олар Ќазаќстан діни басќарма-

сы арќылы жұмыс жасайды.

Єңгімеңізге рахмет.

М.ДЄУЛЕТБЕКҰЛЫ.

15 мамырға дейін өңірлік комиссияла-

рға жібереді.

15. Облыстыќ комиссия екі үздік

отбасын іріктеп алады, ќажет болған

жағдайда ұсынылған материалдарға

ќосымша тексеру жүргізіп, облыс

єкімімен  келісілген өз шешімдерін осы

Ереженің 10-тармағында көзделген

ќұжаттар топтамасымен бірге, жыл сай-

ын 30 мамырға дейін «Мерейлі отбасы»

ұлттыќ конкурсының лауреаты атағын

беру жөніндегі комиссияға (бұдан єрі –

комиссия) жібереді.

16. Комиссиялар үздік отбасылар-

ды айќындау туралы шешім ќабылдау

кезінде мынадай критерийлерді басшы-

лыќќа алады:

1) отбасы мүшелері жетістіктерінің

саны мен маңызы (отбасы тарихы - ви-

зит карточкасы - таныстыру рєсімі);

2) отбасылыќ дєстүрлер жєне

жєдігерлер;

3) отбасының рухани-адамгершілік

ќұндылыќтары;

4) балаларының жетістіктері;

5) ата-аналарының үлгі тұтарлыќ-

тай жетістіктері;

6) отбасы ќұрамы (отбасы мүше-

лерінің саны - бір аумаќта бірге тұрып

жатќан бірнеше ұрпаќтың өкілдері);

7) отбасының дарындары;

8) отбасының өмір сүру салты (са-

ламатты өмір салты, бос уаќыты жєне

т.б.);

9) отбасының ќоғамдағы беделі.17. Жеңімпаз отбасыларына ұлттыќ

конкурстың лауреаты атағы тағайындау

бойынша үміткерлерге «Мерейлі отба-

сы» облыстыќ конкурсының лауреаты

атағы беріледі, диплом жєне бағалы

сыйлыќ ұсынылады.

18. Конкурс  лауреатын  марапаттау

рєсімі  жыл  сайын  салтанатты түрде

өткізіледі.

19. Конкурсќа ќатысушылар тура-

лы аќпарат өңірлік жєне республикалыќ

бұќаралыќ аќпарат ќұралдарында, сон-

дай-аќ конкурсты ұйымдастырушылар-

дың интернет-ресурстарында орналас-

тырылады.

20. Комиссия ұсыныстарды колле-

гиалды ќарастырудан кейін 10 күннің

ішінде таңдау бойынша бағдарламалар

циклін дайындау үшін, сондай-аќ, лау-

реат атағын тағайындау бойынша отба-

сы - үміткерлері туралы ќұжаттарды

мемлекеттік телеарнаға жолдау.

21. Конкурс лауреаты атағын ќай-

талап беруге жол берілмейді.«Мерейлі отбасы» ұлттыќ кон-

к у р с ы н а   ќ а т ы с у ғ а   а р н а л ғ а н

ӨТІНІМ

Отағасының (єкесінің немесе ше-

шесінің) деректері:

1. Аты-жөні

2. Жасы,  Жынысы

3. Білімі

4. Жұмысы

5. Тұрғылыќты мекені

      6. Отбасы ќұрамы туралы мєлімет

7.  Отбасының (немесе отбасы мүше-

лерінің) немен жаќсы атағы шыќќан

8. Наградаларының, марапаттары-

ның болуы мен түрлері

9. Отбасының єрбір мүшесінің де-

ректері:

10. Аты-жөні

      11. Жасы

      12. Білімі

13. Жұмысы

      14. Тұрғылыќты мекені (мекенжайы

жєне тел.)

15. Отбасы түрі (2-, 3-, 4-буын жєне

т.с.с.)

16. Отбасындағы балаларды тєрби-елеу ерекшелігі

      17. Тєрбиелеуге негіз болған ата-

ананың ќасиеті

     18. Отбасында ќандай отбасылыќ

дєстүрлер саќталған

     19. Отбасылыќ ќатынастар ќандай

ќағидаттарға сүйенеді

     20. Ұстаздардың, педагогтердің,

тєрбиешілердің ыќпалы

     21. Отбасы өмірінен ќызыќты

оќиғалар

22. Отбасылыќ фотосурет (элект-

рондыќ нұсќасымен бірге).

Ќолы, Күні көрсетіледі.ДІНИ САУАТСЫЗДЫЌ -

ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМНІЊ БАСТАУЫ

Бейсенбі, 31 наурыз 2016 жыл

3

СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ЖОЛ ЖОЌ

ШЕТ АУДАНДЫЌ

МЄСЛИХАТЫНЫЊ ШЕШІМІ

Аудандыќ мєслихаттың 2015 жылғы

17 ќыркүйектегі ХХХІІ сессиясының

«Ќазаќстан Республикасының жер

заңнамасына сєйкес пайдаланылмайтын

ауыл шаруашылығы маќсатындағы

жерлерге жер салығының ставкасын

жєне бірыңғай жер салығының

ставкасын жоғарылату туралы» №32/283

шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоќсандағы «Салыќ жєне

бюджетке төленетін басќа да міндетті төлемдер туралы (Салыќ кодексі)» Кодек-

сіне, Ќазаќстан Республикасының 2001 жылғы 23 ќаңтардағы «Ќазаќстан Респуб-

ликасындағы жергілікті мемлекеттік басќару жєне өзін-өзі басќару туралы» Заңы-

на сєйкес, аудандыќ мєслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Аудандыќ  мєслихаттың  2015  жылғы  17  ќыркүйектегі    ХХХІІ сессиясының

«Ќазаќстан Республикасының жер заңнамасына сєйкес пайдаланылмайтын ауыл

шаруашылығы маќсатындағы жерлерге жер салығының ставкасын жєне бірыңғай

жер салығының ставкасын жоғарылату туралы» №32/283 шешіміне (Нормативтік

ќұќыќтыќ актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3421 болып тіркелген,   2015

жылғы 7 ќазандағы  «Шет Шұғыласы» №41 (10 557) газетінде, «Єділет» аќпарат-

тыќ- ќұќыќтыќ жүйесінде 2015 жылдың 23 ќазанында жарияланған), келесі өзге-

рістер енгізілсін: көрсетілген шешімнің кіріспесі жаңа редакцияда мазмұндалсын:

«Ќазаќстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоќсандағы «Салыќ жєне

бюджетке төленетін басќа да міндетті төлемдер туралы (Салыќ кодексі)» Кодек-

сіне, Ќазаќстан Республикасының 2001 жылғы 23 ќаңтардағы «Ќазаќстан Респуб-

ликасындағы жергілікті мемлекеттік басќару жєне өзін-өзі басќару туралы» Заңы-

на сєйкес, аудандыќ мєслихат ШЕШІМ ЕТТІ:»; көрсетілген шешімнің мемле-

кеттік тілдегі атауы мынандай редакцияда жазылсын:

«Ќазаќстан Республикасының жер заңнамасына сєйкес пайдаланылмайтын   ауыл

шаруашылығы   маќсатындағы   жерлерге       жер  салығының мөлшерлемелерін

жєне бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы».

2. Осы шешім алғашќы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн

өткен соң ќолданысќа енгізіледі.

Сессия төрағасы                      К.ЌОШЌАРБАЕВА.

Аудандыќ мєслихаттың

хатшысы                               Є.СМАЃҰЛҰЛЫ.

О внесении изменений в решение

ХХХІІ сессиирайонного маслихата

от 17 сентября 2015года №32/283

«О повышении ставки земельного

налога и ставки единного земельного

налога на неиспользуемые в

соответствии с земельным

законодательством Республики

Казахстан земли сельского

хозяйственного  назначения»

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О

налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Законом

Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управ-

лении и самоуправлении в Республике Казахстан» районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести  в решение  ХХХІІ  сессии районного маслихата от 17     сентября 2015

года №32/283 «О повышении ставки земельного налога и ставки единного зе-

мельного налога на неиспользуемые в соответствии с земельным законодатель-

ством Республики Казахстан земли сельского хозяйственного  назначения» (зареги-

стрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов

за №3421, опубликовано в газете «Шет Шұғыласы» от 7 октября 2015 года №41

(10 557), в информационно-правовой системе «Єділет» 23 октября 2015 года),

следующие изменения: преамбулу к указанному решению изложить в новой редак-

ции:


«В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Зако-

ном Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» районный маслихат РЕ-ШИЛ:»; наименование указанного решений на государственном языке изложить в

следующей редакции:

«Ќазаќстан Республикасының жер заңнамасына сєйкес пайдаланылмайтын   ауыл

шаруашылығы  маќсатындағы жерлерге   жер салығының мөлшерлемелерін жєне

бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы».

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных

дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии                          К.КОШКАРБАЕВА.

Секретарь районного

маслихата

   А.СМАГУЛУЛЫ.

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЄДІЛЕТ

МИНИСТРЛІГІ ЌАРАЃАНДЫ ОБЛЫСЫ ЄДІЛЕТ ДЕ-

ПАРТАМЕНТІ

Нормативтік ќұќыќтыќ акт 2016 жылғы 14 наурыз-

дағы нормативтік-ќұќыќтыќ кесімдерді мемле-

кеттік тіркеудің тізіліміне №3705 болып енгізілді.

РЕШЕНИЕ ШЕТСКОГО

РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678

“Шет ауданы єкімінің аппараты”

мемлекеттік мекемесінде мемлекеттік

ќызметшілер тарапынан “Мемлекеттік

ќызмет туралы”, “Сыбайлас жемќор-

лыќќа ќарсы күрес туралы” Заңдары

мен Ќазаќстан Республикасы мемле-

кеттік ќызметшілерінің Ар-намыс ко-

дексінің нормаларын бұзу фактілері

болған жағдайда аќпаратты хабарлау

үшін 8 (71031) 21-2-93, 21-1-66 сенім

телефондары жұмыс істейді.СЕНІМ

ТЕЛЕФОНЫ

«Ќазаќстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін ќызметтер туралы»

Заңының 7 бабына сєйкес Ќазаќстан Республикасының мемлекеттік ќызмет істері

жөніндегі минитрлігінің Ќарағанды облысы бойынша департаменті мемлекеттік

ќызметтер көрсету сапасын бағалау жєне баќылау жөніндегі уєкілетті орган бо-

лып табылады.

Мемлекеттік ќызмет алу барысында єкімшілік кедергілер  орын алса, атап

айтќанда:

- Стандартпен бекітілген ќұжаттардан басќа да артыќ ќұжаттар талап  етілсе;

- Мемлекеттік көрсетілетін ќызметтің Стандартпен бекітілген мерзімі бұзылса;

- Мемлекеттік ќызмет көрсетуден негізсіз бас тартылса жєне тағы басќа да

жағдайлар орын алып жатса, Сіз Ќазаќстан Республикасының Мемлекеттік ќызмет

істері министрлігінің Ќарағанды облысы бойынша Департаментіне  хабарласа ала-

сыз.


Ќарағанды ќаласы, Шахтерлер даңғылы,  64. Тел.: 8 7212 25 04 50, 8 700 108

16 88, 8 702 288 77 78.

В случае возникновения административных барьеров в ходе

получения государственных услуг, в том числе:

- Истребования документов не предусмотренных Стандартом

государственной услуги;

- Нарушения срока оказания государственной услуги, утвер-

жденного Стандартом;

- Необоснованного отказа в оказании государственной услуги

и.т.д.


Вы  можете обратиться в департамент министерства по делам

государственной службы Республики Казахстан по Карагандин-

ской области.

г.Караганда, проспект Шахтеров, 64. Тел.: 8 7212 25 04 50,

8 700 108 16 88, 8 702 288 77 78.

ХАБАРЛАНДЫРУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Бүгінгі күні сыбайластыќ жемќор-

лыќќа тосќауыл ќою маќсатында Шет

ауданы бойынша мемлекеттік кірістер

басќармасында мемлекеттік ќызмет

көрсету орталығы жұмыс істеуде, бұл

орталыќ бүгінгі күні заманға сай техни-

калармен жабдыќталған, сонымен ќатар

видео камералар орнатылған.

Салыќ төлеушілердің мемлекеттік

кіріс басќармасының ќызметкерлерімен

тікелей кездесіп жұмыс істеуді азайту

маќсатында терминал кабинеттер

жұмыс істеуде, осы жүйе арќылы тиісті

есеп-ќисаптарын Ќазаќстан Республика-

сының кез-келген жерінен жібере алу

мүмкіндігі бар.

Шет ауданы бойынша мемлекеттік

кірістер басќармасында ай сайын жем-

ќорлыќќа ќарсы күрес таќырыбына

техникалыќ оќулар өткізіледі жєне Ел-

басының мемлекет ќызметкерлерінің

сегіз этикалыќ нормаларымен жұмыс

жасауларын баќылау ќолға алынған.

Ќазаќстан Республикасы «Сыбайлас

жемќорлыќпен күрес туралы» заңының

орындалуы басшылыќ тарапынан ќатаң

баќылануда.

Шет ауданы бойынша мемлекеттік

кірістер басќармасында сенім телефо-

ны жұмыс істейді, нөмері 22-1-48.

Шет ауданы бойынша мемлекеттік

кірістер басќармасының бастығы жєне

бастыќтың орынбасары салыќ төлеу-

шілерді аптаның барлыќ жұмыс күндері

сағат 09.00 ден 18.30- ге дейін ќабыл-

дайды.

Шет ауданы бойынша

мемлекеттік кірістер

басќармасы.

Жемќорлыќ - жегі ќұрт

Жемќорлыќ - жегі ќұрт

Жемќорлыќ - жегі ќұрт

Жемќорлыќ - жегі ќұрт

Жемќорлыќ - жегі ќұрт

Жуырда аудан єкімдігінде

“Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы

марафоны” аясында

Ќазаќстан Республика-

сының 2015-2025 жыл-

дарға арналған сыйбай-

лас жемќорлыќќа ќарсы

стратегиясының басты

бағытына сєйкес, сы-

байлас жемќорлыќтың

кез-келген көріністері-

не төзбеушілік жағдай-

ын жасау жєне ќоғам-

да сыбайлас жемќор-

лыќќа ќарсы мєдениетті

ќалыптастыру мєселе-

лері бойынша жєне ын-

тымаќтастыќ туралы

ашыќ келісім жасау

маќсатында аудан ме-

кемелері басшылары

мен ќызметкерлерінің ќатысу-

ымен кездесу өтті.

Кездесуде “Сыбайлас жем-

ќорлыќќа ќарсы бірінші медиа

орталығының” төрағасы Байғұ-

лов Төлеген Зинешұлы, Ќазаќ-

стан Республикасының мемле-

кеттік ќызмет істері Ми-

нистрлігінің  Ќарағанды облы-

сы бойынша Департаментінің сы-

байлас жемќорлыќтың алдын алу

басќармасының басшысы Смағ-

ұлов Дидар Нұркенұлы Агент-

тікпен єзірленген сыбайлас же-

мќорлыќќа ќарсы мєдениет дең-

гейін ќалыптастыруға жалпы

ќоғамдыќ күштің біріктірілуін

көздейтін Ашыќ келісімнің

міндеттері мен бағыттарына тоќ-

талып, мекеме ќызметкерлерін

ынтымаќтастыќќа жєне бірлес-

кен жұмысќа шаќырып, сыбай-

лас жемќорлыќќа ќарсы төзбе-

ушілік танытудың маңыздылы-

ғын айтты.

Кездесу соңында Ќазаќ-

стан Республикасы мемле-

кеттік ќызмет істері ми-

нистрлігі мен “Жемќор-

лыќќа ќарсы бірінші ме-

диа орталыќ” республика-

лыќ ќоғамдыќ бірлестігі

дайындаған “Ашыќ келіс-

імге ќосылыңыз!” атты жа-

дынамалар таратылып, ес-

телік суретке түсті.М.ДЄУЛЕТБЕКҰЛЫ.

32 - ќадам

32 - ќадам

32 - ќадам

32 - ќадам

32 - ќадам

«ЌЫЛМЫСТЫЌ ЌҰЌЫЌ БҰЗУШЫЛЫЌТАР КАРТАСЫ»

ИНТЕРНЕТ - ПОРТАЛЫ ЌҰРЫЛАДЫ

«Ќылмыстыќ ќұќыќ бұзушылыќтар

картасы» интернет-порталы ұлттыќ

аќпараттыќ жүйесі негізінде ќұрылады.

Картада елімізде 1 аптадан аспайтын

мерзімде жасалған барлыќ ќылмыстыќ

ќұќыќ бұзушылыќтар тіркелетін бола-

ды. Бұл ќоғамға ішкі істер органдары

жұмысының тиімділігін баќылауға

мүмкіндік береді деп көзделген.

«100 наќты ќадам» Ұлт жоспары-

ның 32-ќадамы аясында «Ќылмыстыќ

ќұќыќ бұзушылыќтар картасы» интер-

нет-порталын ќұру жөнінде тапсырма

берілген болатын. Бүгінде дайындыќ

жұмыстары ќызу жүргізіліп жатыр. Бұл

жоба ќолданыстағы «Ќылмыстылыќ

картасы» аќпараттыќ сервисінің не-

гізінде жүзеге асырылады. Сотќа

дейінгі тергеп-тексеру бірыңғай

тізілімде тіркелген ќылмыстыќ ќұќыќ

бұзушылар туралы мєліметтер портал-

дың негізгі аќпараттыќ көзі болады»,-

дейді С.Айтпаева.

Оның хабарлауынша, ќазірге уаќыт-

та Комиттетің «Ќылмыстылыќ картасы»

сервисін облыс орталыќтары мен 19 мо-

ноќала ұсынып отыр. Жобаны толыќ-

ќанды жүзеге асыру үшін 8 моноќала

жєне 250-ден астам аудан орталығын-

да осындай географиялыќ карта ќұру

жоспарланған.

«Бұл аќпараттыќ сервис мемле-

кеттік органдармен ќатар ќарапайым

азаматтар- ға да ќажет.«Жазылу» фун-

кциясының көмегімен кез-келген азамат

өз ќалауы бойынша белгілі бір радуста

(мысалы, тұратын немесе жұмыс

істейтін жері) тіркелген ќұќыќ бұзушы-

лыќтар туралы аќпаратты алу

мүмкіндігінде ие болады. Ќаланың кар-

тасында криминогендік жағдайдың

көрініп тұруы жергілікті полиция ќыз-

метін ќұруға байланысты жергілікті ат-

ќарушы органдар жєне азаматтар үшін

аса пайдалы да ќажетті болмаќ», -

дейді комитет төрайымы.

Бұл ќызмет көрсету on-line режим-

де жұмыс істейді жєне Интернет жүйес-

інде  httр://service. pravstat. kz мекен-

жайы бойынша ќол жетімді. Геоаќпа-

рат жүйесінде “Ќылмыстыќ ќұќыќбұзу-

шылыќ”, “Жол көлік оќиғасы”, “Кємелет-

ке толмағандардың ќылмыстылыќ кар-

тасы” бөлімдері арќылы керегіңізді біліп

алуға болады.

.


Каталог: uploads -> source
uploads -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
uploads -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
source -> Пайдаң тисін демекші, Би- ата мазарын тұрғызуға кәсіпкер Махмұт мырза алты
source -> Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі
source -> Қанатың талмасын, мақпал
source -> Телебағдарлама 27-шілдеден 2-тамызға дейін ДҮйсенбі, 27-шілде 7 СЕйсенбі, 28-шілде
source -> Арсы күресі бес жарым ғасырға, берісінде Жоңғар
source -> Қ азақтың маңдай алды мақтаулы ері Ақжолтай
source -> Д ә у р е н талантты спортшы. Тоқса ныншы жылдың орта кезінен бастап


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет