Гуманитарлық факультетжүктеу 478.42 Kb.
Pdf просмотр
бет5/5
Дата22.12.2016
өлшемі478.42 Kb.
1   2   3   4   5

ІІІ– модул. ХІІІ-ХҮ 

ғғ. Қазақстанның 

рухани мәдениеті. 

Дін. Өнер. 

 

Тақырыпты оқып-үйрену 

 барысында  студенттер  төмендегідей  білімді 

меңгеруі қажет: 

-

 Дешті  Қыпшақ  территориясындағы  түркі, 

моңғол және ислам мәдениеті туралы; 

-

 

Діни сенімдер. ХІҮ-ХҮ ғғ. Ислам діні; -

 

Берке  хан  тұсындағы  (1255-1266  )  Дешті қыпшақ 

көшпелілердің 

ислам 

дінін 


қабылаудағы дискретті сипаты

-

 Өзбек  хан  тұсындағы  (1312-1340)    ислам 

дінін қабылауға жаңа сипаты. 

Тақырыпты  меңгеру  барысында  төмендегі 

біліктілік дағдыларын көрсете білуі қажет: 

-

 «Ер Сайын» эпосы. Тарихи – батырлық 

сипаттағы Ноғайлық жырлар; 

-

 

Дешті қыпшақтың рухани өміріндегі ауыз әдебиеті: Кетбұға ақын (ХІІІ ғ); 

-

  Қотан ақын жоктауы (ХІҮ ғ); 

-

 Сыпыра жыраудың толғаулары; 

-

 (ХІҮ-ХҮ ғғ), Асан қайғы, Қазтуған 

Сүйіншіұлының жыр толғаулары. 

Дөңгелек стол 

 

31 


Студенттер  тақырыпты  меңгеру  барысында 

төмендегі  теориялық  мәселелермен  таныс 

бола алады: 

ХІІІ-ХҮ ғғ Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың 

қалалық мәдениетіндегі архитектура мен өнер 

жайында толық хабарлама алады. 

4.

 

 ІҮ– модуль.  

Қазақстан 

моңғолдық дәуірден 

кейінгі кездегі саяси  

құрылымдар 

дәуірінде (ХІҮ-ХҮғғ.) 

 

Тақырыпты оқып-үйрену барысында студенттер 

Ақ Орда-жергілікті этникалық негізде құрылған 

алғашқы мемлекеттік құрылымы,  Ақ   Орда мен 

Көк  орда  туралы  тарихи  концепциялар  жайлы 

білімді меңгеруі керек. 

Тақырыпты меңгеру барысында ХІҮ-ХҮ ғ. І 

ширегіндегі Ақ Орданың саяси тарихы туралы 

біліктілік дағдыларын көрсете білуі керек. 

Студенттер  тақырыпты  меңгеру  барысында 

төмендегі  теориялық  мәселелермен  таныс 

бола алады: 

Батыс Қазақстан Ноғай Ордасының құрамына 

енуі, «Ноғай» терминінің этимологиясы  жайлы 

толық ақпарат алады. 

13 


Хронология

лық кесте 

5.

 

 Ү 

– 

модуль. 

Қазақстан 

ХҮғ.-

ХҮІІІ  ғғ.  Бірінші 

үштігінде. 

ХҮғ.-

ХҮІІІ  ғғ.  алғашқы 

үштігіндегі 

Қазақ 

хандығы. 

 

Тақырыпты оқып-үйрену барысында студенттер: Қазақ хандығының  жазба деректері, 

ауыз әдебиеті деректері және олардың тарихи 

маңызы жайлы білімді меңгеруі қажет. 

Тақырыпты  меңгеру  барысында  студенттер: 

ХІХ  ғ.  ортасынан  қазіргі  күнге  дейінгі  тарихи 

әдебиеттерде  Қазақ  хандығының  құрылуы 

жөніндегі  негізгі  тұжырымдарды  білу  және 

біліктілік дағдыларын көрсете білуі керек. 

Студенттер  тақырыпты  меңгеру  барысында 

Қазақ 

хандығының деректері 

мен 


тарихнамасының  мәселелері  жайлы  теориялық 

мәселелермен таныс бола алады. 

28 


Аннотация  

6.

  

ҮІ – модуль. ХҮ-

ХҮІІІ ғ.үштігіндегі 

дәстүрлі Қазақ 

қоғамы. 

  

Орта  ғасырлық  қазақстан  қалалары  мен 

қоныстары,  қалалар  санына  зерттеу  жүргүізе 

отырып,  Қазақ халқының рухани, материалдық 

мәдениетінің  дамуы  мен  салт-дәстүрлері,  әдет- 

ғұрыптары,  діни  нанымдарын  анықтап  талдау 

жасау. 

16 


Баяндама 

 

 Пәннің оқу-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етілуі. 

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Аманжолов К.Р. Қазақстан тарихы. Дәрістік курсы. 1-2 кітаптар. А., 2004ж 

2.

 Абилов А.К., Евдакимов В.З. Казахстан в Древности. Караганды, 1991. 

3.

 Аспендияров С. Қазақстан тарихының очректері. А., 1994. 

4.

 Ахинжанов С.М. Кипчаки в истории средневекового Казахстана А-А., 1989. 

5.

 Акинжанова С.М. История культуры Казахстана.А., 1996  

6.

 Байпаков К., Нұржанов А., Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан. А., 1992. 

7.

 Гумилев Л.Н. Көне түріктер. А., 1994. 

8.

 Жалғаспайұлы С. Ежелгі және ортағасырдағы Қазақстан. А., 1995. 

9.

 Кадырбаев А.Ш. Казахстан  в эпоху Чингисхана и его преемников ХІІ-ХІҮ века. А., 1992 

 

32 


10.

 

Абусеитова М.К. Казахстан и ентральная Азия в ХҮ-ХҮІІІ вв. А.,1998. 11.

 

Басин В.Я. Казахстан в составе Росии в ХҮІІ –нач. ХІХ в. А., 1993 12.

 

Ерофеева И.В. Хан Абулхаиыр: полководец, правитель и политик. А., 1999. 13.

 

Касымбаев Ж.К. Государственные деятели казахских ханств ХҮІІІ в. Том 1 А.,  14.

 

Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. Бес томдық. А., 2002 15.

 

Рысбайұлы К. Қазақстан Республикасының тарихы. А., 2003 ж. 16.

 

Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А., 2003 ж. 17.

 

Нүрпейсов  Е.Қ.,  Котов  А.К.  Қазақстан  мемлекеті:  хандық  билікиен  президенттік  республикаға дейін. А., 1996 ж 

 

Қосымша әдебиеттер:  1.

 

Кляшторный С.Г, Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячилетий. А., 1992  2.

 

Пірімбетов Е.У. Қазақ елінің тарихы. А., 2003ж. 3.

 

Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии ІХ-ХІІІ вв.  Ашхабад 1969 г 4.

 

Қоңыратбаев Т., Қоңыратбаев Ә, Көне мәдениет жазбалары 5.

 

Кумеков Б.Е. госудорство кимаков ІХ-ХІ вв (по арабским источникам) А-., 1972 г 6.

 

Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б., Древние города Казахстана .А-1971 г 7.

 

Караев О., История Караханидского каганата. Ф-1983г 8.

 

А.Аманжолов Түркі филолгиясы және жазу тарихы. П-1996 ж 9.

 

Әл-Фараби. “Философские трактаты”. А., 1970 г 10.

 

Қасымжанов А.Х.Великий мыслитель из Отырара. Аль-Фараби о разуме и науке. А., 1975г. 11.

 

Махмуд Қашқөари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993 ж 12.

 

Бартольд В.В., Очерк истории Семиречья. Соч. в 9-ти томах. Т.2, ч.1.М., 1963 г 13.

 

Массон М.Е. Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави. ташкент, 1930 14.

 

Есжанов А., Ходжаев М., Арыстанбаб А., 1993 г 15.

 

Қожа Ахмет Иассауи. Диуани Кихмет. –А., 1993 ж 16.

 

Қазақ ССР тарихы (бес томдық) 2 том. А., 1983 ж 17.

 

Бартольд В.В. Туркестан в эпоху Монгольского нашествия. Соч. Т.1, М., 1963 г 18.

 

Утемши-Хаджи. Чингиз-наме. –А., 1992 г 19.

 

Греков Б.Д., Якубовский А. Золотой Орды. –Саранск, 1960 г 20.

 

Сафаргалиев М.Г. Распад золотой Орды. Саранск, 1960 г 21.

 

Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков.-М., 1965г 22.

 

Абусейтова М.Х. Казахское нашество во второй половине ХҮІ века. –А., 1984 г  

 

Пәннің материалдық-техникалық тұрғыдан қамтамасыз етілуі. 

 

№ 

Тақырыптары Мультимеди

ялық 


презентация 

Оқу 


фильмдері 

Муляждар 

 

макропрепараттары 

Әртүрл


і 

 І – Модуль. Қазақстан 

моңғол империясы  және 

Шыңғысхан ұрпақтарының 

ұлыстары құрамында. 

Моңғол жаулаулығы 

қарсаңындағы Қазақстан. 

 

Схема  


 

 

 Карта 

 

 

ІІ– модул. ХІІІ-ХҮ ғғ. 

Қазақстанның рухани 

мәдениеті. Дін. Өнер. 

ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақстанның 

рухани мәдениеті. 

Схема  


 

Слайд 


 

 


 

33 
ІІІ– модуль.  Қазақстан 

моңғолдық дәуірден кейінгі 

кездегі саяси  құрылымдар 

дәуірінде (ХІҮ-ХҮғғ.) 

Ақ Орда-жергілікті этникалық 

негізде құрылған алғашқы 

мемлекеттік құрылым.  

Карта 


 

 

  ІҮ  –  модуль.  Қазақстан ХҮғ.-ХҮІІІ 

ғғ. 

Бірінші 

үштігінде.  ХҮғ.-ХҮІІІ  ғғ. 

алғашқы  үштігіндегі  Қазақ 

хандығы. 

Қазақ  хандығының  деректері 

мен 

тарихнамасының мәселелері. 

Карта 


 

Слайд 


 

Карта 


 

 Ү – модуль. ХҮ-ХҮІІІ 

ғ.үштігіндегі дәстүрлі Қазақ 

қоғамы. 

 Қазақтардың дәстүрлі  

шаруашылығы. 2 сағат 

Схема  

 

Слайд  

Карта 


 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет