Халықаралық ғылыми-практикалық конференция ЕҢбектеріжүктеу 4.12 Mb.
Pdf просмотр
бет1/77
Дата22.01.2017
өлшемі4.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77

2- макет 

Қазақстан Республикасының Білім жҽне ғылым министрлігі 

―Сырдария‖ университеті 

Министерство образования и науки республики Казахстан 

университет ―Сырдария‖ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

―Сырдария‖ университетінің 10 жылдығына арналған  

―Жаңа ҽлемдегі Қазақстан жҽне Ұлттық білім беру проблемалары‖ 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция   

ЕҢБЕКТЕРІ 

ІІ -том 

(Экономика, тарих, қоғамдық ғылымдар жҽне мҽдениеттану ) 

16-18 мамыр 2008, Жетісай 

 

 ТРУДЫ 

( Экономика, история, общественные науки и культуроведение)  

международной научно-практической конференции  

―Казахстан в новом мире и проблемы национального образования‖ 

посвященной 10-летию университета ―Сырдария‖ 

Том ІІ 

16-18 мая 2008, Жетысай 

 

 

 Шымкент  2008ж. 

  Халықаралық ҧйымдастыру және бағдарламалық комитет: 

 

 

Аяшева Е.С. – тҿрайым, ―Сырдария‖ университеті президенті 

Оңғарбаев Е. Ҽ - теңтҿраға ҚР Білім жҽне ғылым министрлігінің Ғылым Комитетінің тҿрағасы 

Нұржанов О.-теңтҿраға, Мақтаарал ауданының Ҽкімі, О.Қ.О. 

Бердышев Ҽ.С. –теңтҿраға,  ―Сырдария‖ университеті ректоры 

Серіков Б.- тҿрайым орынбасары, ―Сырдария‖ университеті проректоры 

 

 

Айтбай Ҿ., академик (Қазақстан)  

 

Исмұхамедов Ж.Д., академик (Қазақстан) Алимов Ш.А., академик (Ҿзбекстан)   

 

Жүсіпұлы М., профессор (―Сырдария‖ у-ті) Асылбек М.Х.,  академик (Қазақстан)  

Қаршыбаев Х., профессор (Ҿзбекстан) 

Атақұлов Т.Т., профессор (Қазақстан) 

 

Құлбек Е., профессор (Қазақстан) Ахметов К., профессор (―Сырдария‖ у-ті) 

 

Мұқашев Қ.М.,  прорфессор (Қазақстан)  Аширов А.М., профессор (Қазақстан) 

Неверкович С.Д., профессор (Ресей) 

Аяшев О.А., профессор (Қазақстан)   

 

Нұрғалиева Г.Қ., профессор (Қазақстан) Ҽбілқасымов Х., профессор (Ҿзбекстан) 

 

Омаров Ҽ.Қ., академик (Қазақстан) Бахарев А.И., профессор (Ресей) 

 

 Протопенков А., профессор (Қазақстан) 

Бахадурханов М., профессор (Ҿзбекстан) 

 

Рүстемов Н.Т., профессор (―Сырдария‖ у-ті) Батькаев Ж.Я., профессор (―Сырдария‖ у-ті)  

Салахитдинов М.С., академик (Ҿзбекстан) 

Бекназаров Б., профессор (―Сырдария‖ у-ті)   

Сейдімбек А., профессор (Қазақстан) 

Виленский М.Я., профессор (Ресей)   

 

Сүлейменов Ж., профессор (Қазақстан) Дайырбеков О., профессор (Қазақстан) 

 

Ҿтелбаев М., профессор (Қазақстан) Еркебаева Г.Г., профессор (Қазақстан) 

 

Үмбетаев И.И., профессор  (Қазақстан)  

 

Хатшылар тобы  

 

Апашева С., т.ғ.к. 

 

 

  

Мамыраймов С., т.ғ.к.  

Болысбаев Д.С.,  ф.ғ.к. 

 

  

Мұсабекова Г.Т., п.ғ.к.  

Дошманов Е.,  а.ғ.к.   

 

  

Мырзабек Л., п.ғ.к.  

Жолдасов С., т.ғ.к. 

 

  

 

Тілесов А.Т., с.ғ.к.   Кҿкеев Ж.С., т.ғ.к. 

 

  

 

Тҿремұратов Е., э.ғ.к.  Мадыханова Қ.С., х.ғ.к. 

 

  

Алимова А.Ш., аға оқытушы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Қазақстан Республикасының Білім жҽне ғылым министрлігі ―Сырдария‖ университеті 

 

Министерство образования и науки республики Казахстан университет ―Сырдария‖ 

 

  

 

 ―Сырдария‖ университетінің 10 жылдығына арналған  

―Жаңа ҽлемдегі Қазақстан жҽне Ұлттық білім беру проблемалары‖ 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция  

 

ЕҢБЕКТЕРІ 

 

ІІ - том 

(Экономика, тарих, қоғамдық  ғылымдар жҽне мҽдениеттану) 

16-18 мамыр 2008, Жетісай 

 

_________________________________________ 

 

 ТРУДЫ 

(Экономика, история, общественные науки и культуроведение)

 

международной научно-практической конференции  ―Казахстан в новом мире и проблемы национального образования‖ 

посвященной 10-летию университета ―Сырдария‖ 

 

Том ІІ

 

  

 

(16-18 мая 2008, Жетысай)  

 

  

 

 Шымкент  2008ж. 

 

УДК  

―Жаңа ҽлемдегі Қазақстан жҽне Ұлттық білім беру проблемалары‖ атты 

―Сырдария‖ университетінің 10 жылдығына арналған ғылыми-

практикалық конференция еңбектері,-Шымкент, ―Оңтүстік полиграфия‖, 

2008 ж., ____ бет.

 

 Труды международной научно-практической конференции ―Казахстан 

в новом мире и проблемы национального образования‖ посвященной 10-

летию образования университета ―Сырдария‖, - Шымкент, ―Южная 

полиграфия‖, 2008г., _____ с.

 

 

ISBN __________________  

Жалпы редакциясын басқарған Бердышев Ҽ.С. 

Под общей редакцией Бердышева А.С. 

 

Редакция алқасы:  

Редакционная коллегия: 

 

 

Бердышев Ҽ.С., Айтбай Ҿ., Алимов Ш.А., Асылбек М.Х., Аширов М.А., Аяшев О.А., Атакулов Т.А., Виленский М.Я., Исмухамедов Ж.Д., 

Мадыханова Қ.С., Нургалиева Г.А., Омаров А.К., Сейдімбек А., Серіков 

Б.С., Сүлейменов Ж., Умбетаев И.И., Утелбаев М. 

 

 ―Жаңа ҽлемдегі Қазақстан жҽне Ұлттық білім беру проблемалары‖ атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық  конференция еңбектерінде қазіргі 

заманғы ұлттық білім берудің педагогикалық, психологиялық аспектілері 

жҽне инновациялық технологиялар, гуманитарлық, жаратылыстану 

пҽндерінен,  экономика жҽне құқықтанудан ғылыми мақалалар басылды. 

ЖОО, ҒЗИ жҽне мамандардың ғылыми зерттеулерінің нҽтижелері жҽне 

тҽжірибелері ұсынылған. 

 

 В трудах Международной научно-практической конференции 

―Казахстан в новом мире и проблемы национального образования‖ 

публикуются научные статьи по современным инновационным 

технологиям и педагогических, психологических аспектах национального 

образования, гуманитарным, естественным дисциплинам, экономике и 

правоведению научные статьи преподователей Вузов, НИИ и 

специалистов о результатах исследований и рекомендации. 

 

Т _____________________                           БКК ISBN 

 

  

―Оңтүстік полиграфия‖, Шымкент

 

 


 Мазмҧны /  Содержание / Contents 

 

СЕКЦИЯ 4. 

 Экономика, экология  және агробизнес........................................ 

 

Абдуазизов Д.Р. Инвестиционная политика и структурные преобразования                     в экономике Республики Узбекистан ....................................................................10                                                                         

Адамбекова М.Б.  Мақта саласын қаржы-несие қатынастарды жетілдіру 

жолдары......................................................................................................................11 Аллаберганов З.Г.   Безналичный денежный оборот и пластиковые 

 карточки.....................................................................................................................14 Аллаярова М.К., Бекмухамедова Б.У., Матрасулов Б.Э.  Методологические основы   

                    оценки социально-экономического уровня развития регионов .........................17 Аллаярова М., Рахматов О., Жаббаров А. Совершенствование акционерного  

  общества как основное условие развития многоукладной экономики  

                   в условиях рынка .....................................................................................................20 Аралов Х.М.  Дехканское хозяйство в Республике Узбекистан и основные  

                   этапы его развития ..................................................................................................23 

Байтілеуов С.С.  Тұрғындарды ҽлеуметтік қорғау мҽселелері жҽне шешу   

                   бағыттары..................................................................................................................27 Бакиров Е.А

.  

Мақталы селолық округінде агроқұрылымдарды ірілендіруде су    

                     жүйесі қағидатын қолдану

........................................................................30 Балықбаева Р. Ӛндірістегі баға белгілеу мҽселесінің кейбір 

                   ерекшеліктері............................................................................................................33 Борсукова Н.В. Роль депозитной политики в деятельности банков.....................................37  

Беднякова О.В.   Роль инновационного предпринимательства в развитии   

                     экономики................................................................................................................40  Бекмуродов У.Т.  Развитие фермерского движения в Республике Узбекистан.. ...............44  

Бердибеков Х. Мелиорация – важный фактор улучшения использования 

                      орошаемой земли...................................................................................................47 Биғараев О., Ҥмбетаев И., Қостақов А.  Мақта егістігіндегі арамшҿптерге  

                  қарсы жаңа гербицидтердің ҽсері............................................................................50 Гумаров С.Б. Нанотехнологияның отандық ғылыми прогресстегі 

                  үдемелі орны..............................................................................................................53 Гумаров С.Б. Батыс Қазақстан облысындағы 2007-2008 жылдардағы саяси-                        

                  экономикалық ахуал.................................................................................................57  Газиев У., Шокиров Т., Хасанов Б., Абдуразаков А. Отходы                    

                   промышленности республики Узбекистан важный ресурсо – и  

                  энергосбергающий резерв в производстве 

                  строительных материалов.........................................................................................61 Гусейнов И.Р.  Сопряженность устойчивости к черной корневой гнили  

                с качеством волокна у внутрисортовых гибридов хлопчатника.............................64 Джуманова Р.  Модели социальной политики в рыночной экономике................................66 

Дмитриев П.С., Лысакова Т.Н.  Современные аспекты управления  

                  отходами в Северо-Казахстанской области............................................................69 Дҥйсебеков Ш.Д.  Мақта ҿндірісіндегі операциялық шығындардың 

                  қозғалысы   жҽне есебі..............................................................................................73 Есқараев Ә. Қоршаған ортаны қорғау-халық денсаулығының кепілі  .......... .....................78                

Есенбаева Г.А., Некоторые вопросы создания системы внутреннего  

                  обеспечения качества высшего образования..........................................................81 

Жураев Т.Т.   Некоторые особенности процессов глобализации ....................................... .83 

 Жураев Т.Т.   Общая характеристика институциональной структуры                           потребления и его изменения .........................................................................86 

Исахов Б.      Некоторые проблемы совершенствования  

                        процессов в системе менеджмента качества...................................................88 

Каримбаева Г.Ж.  Состояние и перспективы  

                       развития промышленности Восточного Казахстана.......................................92 

Королева А.А.  Пути совершенсвования регулирования  

                      деятельностью холдингових структур..............................................................96 

Кузнецова О.В. Образования как фактор повышения  

                      конкурентоспособности страны........................................................................101 Кулетеева А.А. Основы построения и механизм исчисления  

                      корпоративного подоходного налога................................................................103 

Кыргызбаева Р.Д.  Новые банковские методы и услуги.....................................................108 

Ким А. К проблеме формирования конкурентоспособных сельских регионов.................109 

Мамадияров О.У.  Критерии оценки уровня жизни населения.........................................112 

Мамажанова С.В.  Системный подход к оценке социально-экономического 

                      развития регионов ..............................................................................................114 Маматов А.А., Файзиева Ш.  Теоретические вопросы сферы создания ВВП.................116 

Мурсалова Х.Н. Интеграция Республики Казахстан в мировую экономику....................119 

Мустафакулов  Я.Б.  Денежное обращение пути его оптимизации...................................121 

Мухаметов А.Б., Матрасулов Б.Э., Махмудов Ш.  Методические основы финансово-

экономической оценки  инвестиционных проектов.............................................124 Мухаметов А.Б., Бекмухамедова Б.У.  Применение современных  

                   инновационных технологий при проведении лекционных занятий..................127 Мусабаева А. Стратегия развития хлопкоочистительной  

                   промышленности в условиях рыночной экономики...........................................132 

Назарова Ф.  Некоторые аспекты развития инвестиционной деятельность  

                   в  Узбекистане .......................................................................................................137 Нигматова Д.З.  Теоретические аспекты маркетинговой деятельности  

                   в области персонала...............................................................................................138 

Ожарбаева М.К.  Ауыл шарауашылығына ҿндірістік қызмет кҿрсетудің  

                   бағыттары тиімділік параметрлері жҽне ауқымы...............................................140 

Онғаров Н.  Аймақтық басқарудың тиімділігін арттырудың  

                   кейбір ҿзекті мҽселелері........................................................................................146 Раисова Г.  Нарықтық экономика жағдайындағы аймақтық  

                   саясат ерекшеліктері..............................................................................................150 Райимбердиева О.Р., Ашурматов Р.Г.  Обьективная необходимость автоматизации 

информационных процессов в экономике............................................................152 Райимбердиева О.Р.  Особенности автоматизированных информационных  

                   технологий в бухгалтерском учете.......................................................................155 

Райимбердиева О.Р., Аллаярова М.К., Ашурматов Р.Г.   Информационная поддержка 

бизнеса......................................................................................................................157 Рамазанова А.У., Джемалединова И.М.  Влияния проедпосевной  

обработки бав на урожайность пшенично-гороховой смеси,  

выращенную на зеленую массу.............................................................................159 

Рахимов М.Ю.  Анализ финансового состояния предприятия...........................................163 

Рахматов О., Тен Э.В., Субанова Г. Новая экономика в век глобализации.....................165 

Сабитова Э. Государственная поддержка предпринимательства в зарубежных   

                  странах......................................................................................................................166 Садыков А.С. Повышение роли государственных институтов развития в модернизации  

экономика Казахстана.............................................................................................168 Садыков Г.А. Приоритетные направления развития инновационного  

                   потенциала рынка образовательных услуг в Казахстане....................................174 Сатыбалдиева А.  Нарықтық экономика жағдайындағы аймақтық саясат   

                 ерекшеліктері............................................................................................................180 Серіков Б.С.

  

Қазақстанның Оңтүстігінде мақта рыногының жағдайы жҽне                  дамыту жолдары.......................................................................................................184 

Серіков Б.С.

  

Дүниежүзілік мақта рыногының жағдайы, мемлекеттік                  реттеу жҽне ҿндірушілерді қолдау тҽжірибесі......................................................190 

Серіков Б.С.

 

Агроқұрылымдарды басқаруды жетілдіру жҽне ендіру                  менеджменті...............................................................................................................195

 

Серіков Б.С., Бакиров Е.А.  Мақталы селолық окгругінде шаруа (фермер) қожалықтарын 

ірілендірудің экономикалық негіздері...................................................................197 

Стаценко О.А.  Некоторые аспекты проведения мониторинга реализации  

                 политики борьбы с бедностью населения в РК.....................................................200 

Татаев А., Шамшиев Р.  Па-3044 мақта сортына ең тиімді минералды тыңайтқыштардың 

мҿлшері, мерзімі жҽне суару жүйелері.................................................................206 Тогашева Д.С.  Сақтандыру нарығының қазіргі жағдайы...................................................208 

Тынысбеков А, Шырынбекова С.,   Салықтық бақылау үшін салық    

                  тҿлеушінің таңдаудағы салық жүктемесі коэффицентінің қажеттігі.................212 Турабаева Т.  Развития теории о предпринимательства в экономической 

литературе................................................................................................................215 Торемуратов А.Е.  Экономическая эффективность инвестиции в Республике 

Казахстан..................................................................................................................217 Тӛремуратов Е.Т.  Ауылшаруашылық кҽсіпорындардағы негізгі қорларды пайдалану 

жҽне  экономикалық тиімділігін арттыру жолдары.............................................219 Шамакова Н.Г. Совершенствование методов стратегического планирования  

                    и развития железнодорожного транспорта.........................................................223 Шоев А.Х.  Либерализация ВЭС – основа прогресса и повышения конкурентоспособности 

хазяйств.....................................................................................................................226 Шомирзаев Э.А. Совершенствование экономики строительства и ее   

                  стабилизация............................................................................................................227 Умаров К.Ю.  Экономическая реформа в аграрном секторе экономики  

                  Республики Узбекистан в годы независимости...................................................230 Умбетаев И.И., Гусейнов И.Р.  Наследуемость и изменчивость сортовых признаков 

хлопчатника в последующих положениях                    в зависимости от зрелости семян...........................................................................233 

Ҥмбетаев И., Биғараев О., Тағаев  Ауыспалы егіс тізбектерінің топырақ құрылымына 

жҽне құнарлығына қарқындылық ҽсері................................................................235 Ҥмбетаев И., Татаев А.,Шамшиев Р.  Түрлі дҽрежедегі сортаң топырақты жерлерге, ең 

тиімді сор шаю мҿлшерлері жҽне мерзімдері.......................................................237 Чембаев Р.К., Гимуш Р.И. Совершенствование управления компанией 

                 на примере  деятельности строительной фирмы...................................................240 Хидиралиев К.Э.  Теоретические основы природопользования и размещения 

производственных сил............................................................................................246 

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет