Жақында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық қауіпсіздік Комитетінің арнайы жасағы «Арыстан» базасына бардыPdf көрінісі
бет1/7
Дата30.01.2017
өлшемі42.08 Mb.
#3044
  1   2   3   4   5   6   7

2

Жақында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық 

қауіпсіздік  Комитетінің  арнайы  жасағы  «Арыстан» 

базасына барды.

Іс-шараға  Президент  Әкімшілігінің  басшысы                      

Н.  Нығматулин,  Президент  көмекшісі  —  Қауіпсіздік 

кеңесінің хатшысы Н. Ермекбаев, Ұлттық қауіпсіздік ко-

митетінің, қорғаныс министрлігінің, ішкі істер министр-

лігінің және Мемлекеттік күзет қызметінің басшылары, 

Ұлттық  ұлан  Бас  қолбасшысы  генерал-лейтенант  Рус-

лан Жақсылықов қатысты.

Кеңес  барысында  министрліктер  мен  ведомство-

лардың  арнайы  мақсаттағы  күштерінің  дайындығы 

мен оларды одан әрі дамыту, өзара іс-әрекеті,  матери-

алдық-техникалық  қамтылуы  мәселелері  талқыланды. 

Қазақстан Президенті аталған қызметтердің сарбаздары 

мен  офицерлері  терроризмге  қарсы  күресте,  құқықтық 

тәртіпті,  қоғам  тыныштығы  мен  конституциялық 

құрылымды қорғауда тиімді жұмыс атқарып жатқанын 

атап өтті. 

Кездесуге,  сондай-ақ,  «Бүркіт»  арнайы  мақсаттағы 

бөлімшесінің бастығы полковник Павел Коваленко және 

бөлімшенің қызметтік-жауынгерлік қолданыс бөлімінің 

бастығы  подполковник  Әлібек  Қуандықов  та  қатысты. 

Әдетте  жұмыстары  ақпарат  көздерінен  көрсетіле  бер-

мейтін жасақтың бірқатар қызметкері «Айбын», «Ерлігі 

үшін» және «Жауынгерлік ерлігі үшін» төсбелгілерімен 

марапатталып, подполковник Ә. Қуандықов Елбасының 

қолынан қызметтік пәтердің кілтін алды. 

–  Арнаулы  жасақтардың  командирлері  мен  жауын-

герлерінің қызметі жөнінде біз көп әңгіме жасамаймыз. 

Сіздердің қызметтеріңіз туралы ақпарат басылымдарын-

да айтыла да бермейді. Бірақ сіздердің жұмыстарыңыз, 

әсіресе, қазіргі заманда өте маңызды екенін білдіру үшін 

мен осында келіп отырмын. Жастардың өз Отанына де-

ген  патриоттық  сезімі  болуы  тиіс.  Олар  жалған,  жат  

идеология, қазіргі уақытта бізде де пайда болып жатқан 

заңға қайшы, адамдыққа жатпайтын әрекеттер жасауға 

азғырған радикалдық топтың ықпалына түспеуі тиіс, – 

деді ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет  басшысы  терроризм  мен  экстремизмнің 

болашағы жоқ екенін сенімді түрде айтты.

– Соңғы уақытта әлемде және өңірде болып жатқан 

лаңкестіктер,  Таяу  Шығыстағы  қарулы  қақтығыстар 

террорға қарсы күресте мемлекеттің шараларын жетіл-

діруді қажет ететіндігін көрсетіп отыр. Мұның бәрі бей-

бітшілік  пен  келісім,  татулық  жағдайында  өмір  сүріп 

жатқан  қазақстандықтарды  алаңдатады.  Біздің  мін-

детіміз – құндылықтарымызды сақтап қалу, – деді Ел-

басы.

Елбасы  қару-жарақтар  мен  арнайы  техникалар  қо-йылған көрмені аралады. Мұнда лаңкестердің көзін жою 

операцияларында  пайдаланылатын,  әлемнің  алдыңғы 

қатарлы елдері өндіретін сирек қарулар бар. 

Сөз соңында Нұрсұлтан Назарбаев бейбіт күн батыр-

ларының  қиын  да  қауіпті  жұмыстарына  сәттілік  тілеп, 

ел тыныштығын сақтауда талмай еңбек етуді тапсырды.Сержант Мөлдір НӘЛІБАЕВА

АРНАЙЫ ЖАСАҚҚА –

АЙРЫҚША ҚОЛДАУ

АРНАЙЫ ЖАСАҚҚА –

АЙРЫҚША ҚОЛДАУ


Мазмұны

3

6 (48) 2015 год

Основан в 2005 году.

Журнал выходит один раз 

в два месяца.

Журнал имеет приложение – учебно-

методический  сборник  “Ұлттық  ұлан 

жаршысы”. СОБСТВЕННИК: 

Главное командование Национальной 

гвардии Республики Казахстан. 

Главный редактор:  

Куаныш КОЖАХМЕТОВ Редакционная коллегия: 

Сатов М. К.,Токушев К. Ж., Жумагалиев 

А.  М.,  Имиров  С.  К.,  Сагандыков  И. 

Н.,  Сулейменов  С.  Е.,  Во рон  кин  К. 

Ю.,  Кожахметов  К.  А.,  Жангулин  Р.  Т.,  

Налибаева М. Э., Графкин И. И., Селиванов 

М. В.

Художественное оформление

и верстка: Киянбеков Б. М.

Фотокорреспонденты: Парпура М. А.,  

 

  

   Гельблинг В.К.

При перепечатке материалов ссылка на 

наш журнал обязательна.

Редакция  вправе  сокращать  и 

литературно  обрабатывать  принятые  к 

публикации материалы, не разделяя точку 

зрения авторов. Рукописи не рецензируются 

и  не  возвращаются.  За  достоверность 

фактов, имен собственных, неразглашение 

тайны  отвечают  авторы  публикаций,  за 

качество печати – типография. Переписка 

с читателями ведется только на страницах 

журнала.


Свидетельство  на  учет  средства 

массовой  информации  №  15076-Ж  от 

23. 01. 2015  выдано Министерством по 

инвистициям и развитию Республики 

Казахстан.

Адрес  редакции: 010000

г. Астана, ул. Жангельдина, 2

тел.: (8-7172) 39-18-16 (факс), 72-40-30 

Отпечатано в ТОО“Жасыл орда” 

г. Астана, ул. Байсеитовой 114/2

тел.: 8  (7172) 28-90-45 

Сдано в набор  4.12 . 2015 г. 

Подписано к печати  18. 12. 2015 г.  

Формат бумаги А4 

 

Тираж  1750 экз. Заказ № 1187

4   


7

10

1215

17

2023

26

2830

34

3632

Вместе – мы силаСергей ПОРТНОВ

На страже прав и свободМухометкали САТОВ

Еңбек пен ерлік – Ел үшін!Мөлдір НӘЛІБАЕВА

Өрелі жігіттің ісі алға басарДарын СЕЙІТОВ

Жүрегі ояу жандарДарын СЕЙІТОВ

Знать и уметь – девиз молодого офицераАльфия АХМЕДЖАНОВА

Отанға адалдық жай сөзбен емес,

іспен дәлелденуі қажет

Дарын СЕЙІТОВ

Верность военному делуДинара СуГуРБАЕВА

Юбилей легендарного ветеранаКуаныш КОЖАХМЕТОВ

Айбыны биік АйбекРуслан ЖАНГуЛИН

Таңғажайып құбылысАрман ӘуБӘКІРОВ

Нияз батыр туралы жазба деректерЗарқын ТАЙшыБАЙ

Отаны бірдің – ұраны бірБағдат АМАНГЕЛДІ

Без истории нет будущегоЕрболат СуЛТАНОВ

День Национальной гвардии

4

Национальная  гвардия  Республики  Казахстан 

сегодня  самая  молодая  и  одновременно  самая 

первая силовая структура страны. Дело в том, 

что 21 апреля 2014 года Указом Президента страны Вну-

тренние  войска  были  преобразованы  в  Национальную 

гвардию. Таким образом, Нацгвардия стала полной пра-

вопреемницей первого в стране рода войск, образован-

ных на 26-й день после обретения Казахстаном незави-

симости.

–  Товарищ  генерал-лейтенант,  поясните,  с  чем 

связано недавнее преобразование казахстанских Вну-

тренних войск в Национальную гвардию?

– Действительно, 21 апреля 2014 года Глава нашего 

государства  подписал  указ  о  преобразовании  Внутрен-

них  войск  в  Национальную  гвардию,  которая  вошла  в 

единую систему органов внутренних дел. А связано это с 

тем, что за последние два десятилетия существенно рас-

ширился круг задач, решаемых Внутренними войсками, 

поэтому  их  реформирование  было  просто  необходимо. 

Подчеркну, что при разработке законопроекта о Нацгвар-

дии наши специалисты учитывали опыт организации и 

применения подобных войсковых структур в ряде зару-

бежных стран, в том числе и в России.

Символично,  что  Закон  «О  Национальной  гвардии 

Республики Казахстан» Президент Нурсултан Назарбаев 

подписал 10 января 2015 года – в день образования ка-

захстанских Внутренних войск, что демонстрирует пре-

емственность  этих  силовых  структур.  Став  после  рас-

пада  Союза  первой  национальной  силовой  структурой 

суверенного Казахстана, Внутренние войска в довольно 

сложных условиях продолжали нести службу по охране 

общественного  порядка  и  обеспечению  общественной 

безопасности. Причем не только в пунктах постоянной 

дислокации, но и далеко за их пределами. Казахстанские 

солдаты и офицеры поддерживали режим чрезвычайно-

го положения в Нагорном Карабахе, Армении, Азербайд-

жане и Киргизии, за что более 60 человек впоследствии 

были удостоены государственных наград.

– Что же сегодня представляет собой Националь-

ная гвардия Республики Казахстан?

– В ее состав входит Главное командование, дислоци-

рующееся в Астане, четыре региональных командования 

– «Оңтүстік», «Орталық», «Батыс» и «Шығыс», управ-

ления которых располагаются в городах Алматы, Кара-

ганда, Уральск и Усть-Каменогорск соответственно. Есть 

Военный институт в г. Петропавловске, бригады, полки, 

отдельная авиационная эскадрилья особого назначения, 

отдельные  батальоны,  а  также  подразделения  военной 

полиции.


Подчиняется  Национальная  гвардия  Министру  вну-

тренних  дел  и,  как  уже  говорилось,  входит  в  единую 

систему  органов  внутренних  дел  Республики  Казах-

стан. В 2015 г. мы работаем уже в рамках нового Закона                       

«О  Национальной  гвардии  Республики  Казахстан»,  по-

вышаем боевую готовность для качественного выполне-

ния задач, усиливаем социальную защиту военнослужа-

щих и членов их семей, улучшаем их жизнь и быт.– Какие задачи выполняют ваши подчиненные?

–  За  Национальной  гвардией  законом  закреплены  в 

основном те самые задачи, что до этого выполняли и во-

еннослужащие Внутренних войск. В первую очередь, она 

призвана  защищать  общество  и  его  граждан  от  любых 

Ровно год назад 10 января 2015 

года  Президентом  страны  –  Вер-

ховным  Главнокомандующим  Во-

оруженными  Силами  Нурсулта-

ном  Назарбаевым  был  подписан 

Закон  «О  Национальной  гвардии 

Республики Казахстан». Этот исто-

рический  документ  вызвал  живой 

интерес не только в стране, но и у 

наших коллег из сопредельных го-

сударств.

В  апреле  2015  года  в  газете 

«Красная звезда» и журнале на «Бо-

евом посту» Российской Федерации 

было  опубликовано  интервью  с 

Главнокомандующим  Националь-

ной  гвардией  РК  генерал-лейте-

нантом Русланом Жаксылыковым, 

освещенные  вопросы  в  котором 

остаются актуальными и сегодня.

В  канун  профессионального 

праздника  гвардейцев  мы  публи-

куем полный текст данного интер-

вью.

Вместе – мы сила5

противоправных посягательств. Наши солдаты и офице-

ры охраняют правопорядок на улицах крупных городов, 

важные государственные объекты и специальные грузы, 

исправительные учреждения, конвоируют осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, участвуют в проведении 

антитеррористических операций.

Отличием же от Внутренних войск является то, что 

в  Национальной  гвардии  появились  миротворческие 

подразделения,  которые  входят  в  состав  Коллективных 

сил оперативного реагирования стран – участниц ОДКБ. 

Кроме того, нам поставлены задачи по оказанию помощи 

и содействия пограничной службе при защите государ-

ственной границы.

За Национальной гвардией законом закреплены в ос-

новном те самые задачи, что до этого выполняли и воен-

нослужащие  Внутренних  войск.  В  первую  очередь  она 

призвана  защищать  общество  и  его  граждан  от  любых 

противоправных посягательств.

–  Борьба  с  терроризмом  сегодня  входит  в  число 

приоритетных задач спецслужб и силовых структур 

практически всех стран мира. Как учатся противо-

стоять террористам казахстанские гвардейцы?

–  Боевая  подготовка  у  нас  идет  круглый  год,  в  том 

числе проводятся занятия антитеррористической направ-

ленности. Наши военнослужащие принимают участие в 

различных  совместных  учениях  с  коллегами  из  других 

силовых  ведомств.  Только  в  прошлом  году,  например, 

в  Нацгвардии  было  проведено  около  сотни  команд-

но-штабных,  более  40  оперативно-тактических  учений, 

свыше 200 штабных тренировок и 80 тактико-специаль-

ных  учений.  На  каждом  в  обязательном  порядке  реша-

лись  вопросы  противодействия  террористическим  про-

явлениям.

Помимо  этого,  подразделения  Внутренних  войск,  а 

теперь уже Национальной гвардии, принимали участие 

в реальных специальных мероприятиях по ликвидации 

бандформирований  в  различных  регионах  республики, 

за что многие солдаты и офицеры были удостоены бо-

евых наград. Так что с уверенностью могу сказать: мои 

подчиненные  готовы  противостоять  любым  угрозам  и 

вызовам современности. –  Как  и  в  российских  Внутренних  войсках,  в  ка-

захстанской  Нацгвардии  есть  подразделения  специ-

ального назначения. И главным символом мужества, 

отваги и профессионального мастерства для них яв-

ляется краповый берет. Как у вас проходят квалифи-

кационные испытания на право его ношения? 

– Во всех регионах страны созданы воинские части, 

отдельные  отряды  и  группы  спецназначения  «Бүркіт», 

предназначенные для выполнения разведывательно-бое-

вых задач. Они являются элитой Национальной гвардии, 

поэтому отбор и подготовка кадров для них осуществля-

ются по особым учебным программам.

Что  касается  квалификационных  испытаний  для 

«краповиков»,  то  они  имеют  ряд  специфических  осо-

бенностей.  Раньше  подобный  экзамен  проходил  только 

в  России  на  ежегодных  сборах  на  базе  дивизии  имени 

Ф.  Э.  Дзержинского.  Однако  подмосковный  ландшафт 

существенно отличается от казахстанского: вместо при-

вычных  нашим  спецназовцам  гор  и  бескрайних  степей 

– непроходимые леса и топкие болота. Вероятность вы-

полнения реальных боевых задач в подобных условиях 

для казахстанских спецов минимальна, поэтому и было 

предложено  разработать  свою  программу  экзамена,  ко-

торая была бы адаптирована к нашим региональным осо-

бенностям.

Это  предложение  сочли  разумным,  и  горно-степная 

программа  квалификационных  испытаний  для  «кра-

повиков»  была  разработана  в  короткие  сроки.  Сегодня 

казахстанские  квалификационные  испытания  на  право 

ношения  крапового  берета  отличаются  от  российских 

продолжительностью. Они проходят в течение трех дней, 

за  которые  кандидаты  преодолевают  дистанцию  общей 

протяженностью около 75 км в течение 30 часов с выпол-

нением 16 нормативов. Испытания проводятся ежегодно 

в различных регионах Казахстана в разных климатиче-

ских условиях и на различной местности.

Я  сам  сдал  подобный  экзамен  в  1997  году,  поэтому 

скажу  со  знанием  дела:  квалификационное  испытание 

на право ношения крапового берета – это, в первую оче-

редь,  проверка  профессиональных  качеств  и  боевого 

мастерства  спецназовца,  испытание  его  на  стойкость  и 

День Национальной гвардии


День Национальной гвардии

6

выносливость, умение работать на пределе человеческих возможностей.  Сейчас  в  Казахстане  краповый  берет  и 

прилагающийся к нему нагрудный знак «Бүркіт» – отли-

чительные атрибуты сурового мужского братства, где по-

сторонних не бывает. Ежегодно оно пополняется новыми 

членами, и сегодня их число приближается к сотне.

Спецназовцев  «Бүркіт»  регулярно  приглашают  на 

курсы повышения квалификации по специальной подго-

товке в Россию, Турцию, Германию, Египет и США. Они 

оттачивают боевое мастерство на крупных международ-

ных учениях. Наш «Бүркіт», войдя в состав КСОР ОДКБ, 

уже несколько лет принимает участие в учении «Мирная 

миссия», где работает в тесной связке со спецподразде-

лениями стран СНГ.

–  А  где  готовятся  офицерские  кадры  для  Нацио-

нальной гвардии?

– В Военном институте Национальной гвардии Респу-

блики Казахстан (г. Петропавловск). Этот вуз был обра-

зован в 1997 году как высшее военное училище Внутрен-

них войск МВД Казахстана, а в 2009 г. переформирован 

в Военный институт. Сейчас в нем готовят офицеров по 

шести специальностям, ежегодный набор составляет бо-

лее 200 курсантов при конкурсе 3-4 человека на место.

За свою почти 20-летнюю историю институт подго-

товил  более  2400  офицеров.  Его  выпускники  проходят 

службу не только в подразделениях казахстанской Наци-

ональной  гвардии,  но  и  в  структурных  подразделениях 

Службы государственной охраны, Министерства оборо-

ны и Пограничной службы.

Уровень подготовленности профессорско-преподава-

тельского состава и состояние материально-технической 

базы вуза позволил нам начать подготовку офицеров для 

Внутренних  войск  Киргизии  и  Таджикистана.  В  2013 

году  институт  провел  первый  международный  выпуск, 

и  теперь  его  воспитанники  достойно  служат  в  войсках 

правопорядка этих государств.

К  слову,  специалистов  некоторых  военных  профес-

сий для себя мы тоже готовим за рубежом. В частности, в 

России – в Саратовском, Новосибирском и Пермском во-

енных институтах Внутренних войск, а также в Белорус-

сии. А в прошлом году восемь лучших наших курсантов 

получили  право  обучаться  на  факультете  жандармерии 

Института сухопутных войск Турции.– А вообще охотно ли молодые люди в Казахстане 

идут служить по контракту, и что их привлекает в 

военной службе?

–  Вы  знаете,  основное  внимание  у  нас  уделяется 

состоянию  здоровья  кандидата,  его 

образовательному  уровню,  мораль-

но-психологическим  качествам,  а  не 

месту  рождения  и  проживания.  Од-

ним  из  критериев  отбора  контракт-

ников является наличие у них опыта 

службы по призыву, обучение на во-

енной кафедре вуза или в специализи-

рованных организациях Минобороны 

РК.


Хорошим  мотивом  для  заключе-

ния  контракта  о  прохождении  воен-

ной  службы  для  наших  граждан  яв-

ляется  стабильная  заработная  плата. 

К  примеру,  ежемесячный  доход  командира  взвода  На-

циональной гвардии составляет почти 117 тысяч тенге. 

Плюс компенсация за аренду жилья, ежегодное пособие 

на оздоровление в размере двух должностных окладов и 

еще целый ряд льгот. 

– А как у вас решается жилищный вопрос? 

–  Существенные  изменения  в  порядок  реализации 

прав военнослужащих и членов их семей на жилье вне-

сены в казахстанское законодательство в 2013 году. Те-

перь  военнослужащим,  которые  прослужили  менее  10 

календарных лет, выплачивается денежная компенсация 

за поднаем жилья. Тем, кто служит от 10 до 15 лет, пре-

доставляется служебное жилье, которое они могут при-

ватизировать по остаточной стоимости. А те, кто отдал 

войскам более 15 лет, получают право на служебное жи-

лье,  которое  они  смогут  приватизировать  безвозмездно 

после 20 лет службы на условиях и в порядке, предусмо-

тренных жилищным законодательством Республики Ка-

захстан.


– С кем из иностранных коллег вы поддерживаете 

отношения? И что дают встречи на международном 

уровне? 

–  Наиболее  тесно  у  нас  налажено  взаимодействие 

с  коллегами  из  стран  СНГ,  Китая  и  Турции.  Только  в 

прошлом  году  в  Казахстан  приезжали  Командующий 

Внутренними  войсками  МВД  Республики  Беларусь  ге-

нерал-майор  Юрий  Караев,  Главнокомандующий  Жан-

дармерией Турции генерал армии Сервет Йорюк, заме-

ститель  Главнокомандующего  Народной  вооруженной 

полиции Китая генерал-лейтенант Дай Суцзюнь.

Особые отношения сложились у нас с российскими 

коллегами:  мы  вместе  повышаем  боевое  мастерство, 

проводим  праздничные  и  культурные  мероприятия.  В 

октябре 2014 года на квалификационных испытаниях на 

право  ношения  крапового  берета  российские  Внутрен-

ние войска представляла группа офицеров во главе с за-

местителем командира Центра специального назначения 

«Витязь» полковником Александром Белоглазовым.

В своей службе мы рассчитываем на всестороннюю 

помощь  и  поддержку  наших  коллег  и  друзей  из  войск 

правопорядка  государств-членов  Евразийского  эконо-

мического союза. Вместе – мы сила, только сообща нам 

удастся надежно противостоять международному терро-

ризму, обеспечить общественную безопасность и право-

порядок внутри наших стран, создать соотечественникам 

условия для спокойной жизни и работы.

Беседовал Сергей ПОРТНОВ


Президент

7

Президент  Республики  Казахстан  Нурсултан  Назарбаев  уделя-

ет особое внимание вопросам обороноспособности страны. Не-

маловажное  значение  Глава  государства  придает  пополнению 

кадрового  офицерского  состава  профессионалами,  совершенствованию 

системы управления войсками, оснащению их новейшим вооружением, 

укреплению материально-технической базы.

Следуя в этом направлении, командованию Национальной гвардии Респу-

блики Казахстан за прошедшие годы удалось сделать большой шаг вперед. 

За годы независимости при поддержке государства проведены организацион-

но-штатные мероприятия по повышению боеготовности войск, укреплению 

боевой мощи, материально-технической оснащенности и правопорядка. 

Приведена в соответствие с современными условия ми система командо-

вания. В 2013 году от устаревшего бригадного управления, оставшегося от 

советской эпохи, мы перешли на региональные командования, которые распо-

ложились в четырех регионах Казахстана.

Одним из важных приоритетов развития войск является подготовка кадров 

и  профессиональный  рост  военнослужащих.  Этому  предшествовала  кропо-

тливая работа по созданию условий для повышения профессионального ма-

стерства  личного  состава.  Так,  Военному  училищу,  образованному  Указом 

Главы государства в 1997 году в г. Петропавловске, придан статус Военного 

института, который уже вышел на международный уровень – здесь ведут под-Каталог: portal -> page -> portal -> InternalTroops -> kvv pages -> kvv arh berkyt
portal -> Метербаева к. М
portal -> Дизайн 050421 -дизайн 050421- design kg 2223. Компьютерлік графика
portal -> Ақпаратты өңдеудің мультимедиалық құралдары • 5В070300 –Ақпараттық жүйелер, 5B070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
portal -> Тесты проверки остаточных знаний
kvv arh berkyt -> Закон, беречь порядок 10 стр. 2 ИсторИя в лИцах
kvv pages -> Е р – е л І н І ң қ о р ғ а н ы ТƏуелсіздік тұҒыры
kvv pages -> Законопроект «О пробации»
kvv pages -> Құрамы алға қойылған тапсырма


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет