К а т а л о г ы ветеринарияжүктеу 1.96 Mb.
Pdf просмотр
бет13/19
Дата24.03.2017
өлшемі1.96 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
NОН  Бейорганикалық және органикалық химия 
Inorganic, Organic Chemistry 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: к.х.н, асс.проф.  Ахатова З.С. 
Тьютор:  к.х.н, асс.проф.  Маденова П.С. 
Модуль типі 
Таңдау модулі 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринариялық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0 (1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
2  
Модульдің пререквизиттері   Химия  және биология (мектеп деңгей) 
Модульдің 
постреквизиттері 
Аналитикалық,  физикалық  және  коллоидтық  химия. 
Жануарлар биохимиясы, клиникалық диагностика. 
Модуль мазмұны 
 
 Химияның  негізгі  түсініктері  мен  заңдары.  Атом 
құрылысы.  Д.И.Менделеевтің  периодтық  заңы  және 
жүйесі.  Химиялық  байланыс  және  молекула  құрылысы. 
Химиялық кинетика. Химиялық реакцияның жылдамдығы. 
Ферментер. 
Химиялық 
тепе-теңдік. 
Ерітінділер. 
Электролиттер. Электролиттік диссоциация теориясы. Ион 
алмасу  реакциялары.  Судың  диссоциациясы.  Сутектік 
көрсеткіш.  Тұздардың  гидролизі.  Ағзадағы  протолиттік 
процестер. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Комплексті 
қосылыстар.  Биогенді  элементтердің  химиясы,  олардың 
ветеринариядағы  маңызы.  Органикалық  қосылыстардың 
химиялық  құрылыс  теориясы.  Органикалық  химиядағы 
реакция 
механизмдері. 
Көмірсутектер. 
Оттекті 
органикалық  қосылыстар.  Альдегидтер,  кетондар  және 
карбон қышқылдары. Күрделі эфирлер. Майлар. Сабындар. 
Күрделі  липидтер.  Көмірсулар.  Моно-,  ди-  ,  және 
полисахаридтер. Аминқышқылдары. Белоктар. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
      Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 

білуге  тиіс:  бейорганикалық  және  органикалық 
қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін 
-  қабілетті    болуы  керек:  практикалық  мәселелерді 
шешуге,  ғылыми  зерттеулер  жүргізу  үшін  білімдерін 
ұштастыруға.  -  меңгеруі  керек:  теориялық  білімдерін 
практикалық тапсырмаларды шешуде қолданып 

құзретті 
болуы 
керек: 
бейорганикалық 
және 
органикалық 
химияның 
жалпы 
теориялық 
және 
тәжірибелік принциптері мен әдістерінде  
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Глинка Н.Л. Общая химия. –М.: Интеграл-Пресс, 2000. 
2.Князев  В.А.,  Смарыгина  С.Н.  Неорганическая  химия.  –
М.: Высшая школа, 2002  
3.Өтелбаев Б. Химия т.1-7, –Шымкент,1998-2003. 
4.Ахатова  З.С.  Общая  и  неорганическая  химия.  –Алматы, 

 
 
2009. 
5.Шайқұтдинов  Е.М.,  Төреханов  Т.М.,  Шәріпқанов  А.Ш. 
Органикалық химия. –Алматы, 1999. 
6.Дуйсебаев Қ.Ә. Органикалық химияның шығарылған 300 
есебі. –Алматы, 2004. 
7.Ахатова З.С. Органическая химия. –Алматы, 2014. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
Биологиялық физика, Bioрhysic; BF 
Модульдің  фасилитаторы/ 
тьюторы  
Фасилитатор: Изенбаева С.Б., Нұрқамыт А.Б.  
Тьютор:  Жукина А.Б. 
Модуль типі 
Таңдау модулі  
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім  
Мамандық  
5В120200– Ветеринарлық санитария  
Кредит/ECTS саны 
2/3,34 (1кредит = 1,67 ECTS) 
Оқыту формасы  
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері 
 
Мектеп 
бағдарламасы 
бойынша 
физика, 
жоғары 
математика, химия  
Модульдің 
постреквизиттері 
Органикалық  және  бейорганикалық  химия,  өсімдіктің 
физиологиясы және биохимиясы, радиология. 
Модуль мазмұны 
Механика  және  биомеханика.  Механикалық  жұмыс  және 
энергия. 
Сұйықтар 
мен 
газдардың 
механикасы. 
Гемодинамика.  Механикалық  тербелістер  мен  толқындар. 
Биоакустика. 
Биологиялық 
процестердің 
термодинамикасы. Тірі организмдердің жылулық балансы. 
Биологиядағы  термодинамиканың  екінші  бастамасы. 
Мембрана  және  оның  функциясы.  Биопотенциал  және 
оның  түрлері.  Электр  тогы  және  магнетизм.  Электр 
тогының  тірі  организмдерге  әсері.  Заттардың  магниттік 
қасиеттері.  Электромагниттік  толқындар.  Жарықтың 
табиғаты.  Фотобиология  элементтері.  Люминесценция. 
Лазерлер.
 
Рентген  сәулесі  және  оның  медицинада 
қолданылуы. Дозиметрия элементтері.   
Модульдің құзіреттілігі 
-  физиканың  негізгі  заңдары  мен  формулаларын,  олардың 
ерекшеліктерімен қолдану шектерін, өзара байланысы мен 
тәуелділігін; 
- физиканың негізгі типтік есептерінің шығарылу әдісін; 
-  тәжірибелік  зерттеудің  негізгі  әдістерін  және  одан 
алынған нәтижелердің математикалық өңдеу жолдарын. 
-  физиканың  негізгі  заңдарын  практикалық  нақты 
мәселелерді шешуге қолдана білу;  
-  теориялық  материалды  тиянақты  меңгергендігінің 
көрсеткіші  –  физиканың  әртүрлі  саласындағы  типтік 
есептерді шығара білу; 
-  осы  заманғы  физикалық  өлшеуіш  аппараттармен  жұмыс 
істеу  және  тәжірибе  қорытындысының  нақтылық 
дәрежесін бағалай білу 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан  
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі  
1.Детлаф  А.  А.  Яворский  Б.М.,  Курс  физики  :  Учебное 

 
 
пособие для вузов. – М.: Академия, 2007. – 719с. 
2.Трофимова  Т.  И.,  Курс  физики:  учебное  пособие  для 
вузов. – М. : Академия, 2010. – 557с.  
3.Журавлев А.И.., Белановский А.С., Пронин В.П. Основы 
физики и биофизики. – М.: Колос, 2005. – 376с. 
4.Мэрион  Дж.Б.  Общая  физика  с  биологическими 
примерами. – М.: Высшая школа, 1986г. – 623с 
5. Қожанов Т.С., Рысмендеев С.С. Физика курсы 1,2 том, -
Алматы: Агроуниверситет, 2002 ж. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
(Қазақша, ағылшынша) 
ZhG  Жалпы  гистология  (микроскопиялық  анатомия 
жеке  эмбриологиямен)  АPH  Aggregate  and  private 
histology (microscopic anatomy and embryology private) 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор:  б.ғ.к.,  профессор  Жаңабеков  К  Тьютор:  
б.ғ.д., доцент Джанабекова Г.К., аға оқыт. Джунусова Р.Ж.  
Модуль типі 
Таңдау модулі  
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық 
5В120200-Ветеринарлық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/5,0 (1кредит = 2,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері   зоология, адам анатомиясы, жалпы биология 
Модульдің 
постреквизиттері 
жануарлар  физиологиясы,  жануарлар  биохимиясы,  жалпы 
және  молекулалық  генетика,  микробиология  және 
вирусология, ветеринарлық санитарлық сараптау. 
Модуль мазмұны 
 Цитология 
негіздері. 
Гистологиялық 
құрылымдар. 
Жасушаның  субмикроскопиялық  құрылысы.  Жасуша 
айналымы.  Эмбриология  негіздері.  Гаметогенез.  Жыныс 
жасушаларының  құрылысы.  Сүтқоректілер  эмбриогенезі. 
Ұлпаның  жіктелуі.  Эпителий  ұлпасы.  Дәнекер  ұлпалары. 
Ет ұлпасы. Жүйке ұлпасы. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
-  білуге  тиіс:  жасуша  теориясының  негізгі  қағидалары, 
жануарлар 
организмінің 
жасушаларының, 
бейжасушаларының  құрылысы,  жыныс  жасушаларының 
дамуы  мен  құрылысы,  эмбриогенездің  негізгі  сатылары, 
ұрықтан  тыс  мүшелер,  эпителий,  сұйық,  талшықты  және 
қаңқа    дәнекер,  ет  және  жүйке  ұлпаларының  шығу  тегі, 
құрылысы, организмдегі орналасу орны және қызметі;  
-  қабілетті    болуы  керек:  микроскоппен  жұмыс  жасауды, 
организм  жасушаларын,  ұлпалардың  гистологиялық 
препараттарын дайындап және   оқи білу; 
- меңгеруі керек: жануарлар организмінің микроскопиялық 
және субмикроскопиялық құрылысын, шығу тегі мен даму 
заңдылықтарын толық білу керек; 
-  құзретті  болуы  керек:  жануарлар  организмінің    арнайы 
морфологиялық  құрылыс  ерекшеліктерін,  оны  қоршаған 
ортаға  және  жануарлардың  түріне,  жасына,  тұқымдық  
ерекшеліктеріне байланысты анықтау.  
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 

 
 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең  (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.Жаңабеков.К., 
Жаңабекова.Г.К.«Жануарлар 
морфологиясы  және  латын  терминологиясы»  А.,«Сөздік-
Словарь»,2005, 168-182 б 
2. Жаңабеков К., Махашов Е. «Жануарлар анатомиясы» А., 
«Білім», 1996 
3.  Акаевский  А.И.,  Юдичев  Ю.Ф.,  Михайлов  Н.В., 
Хрусталева  И.  В.  Анатомия  домашних  животных, 
Учебник. М, Колос, 1994 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
Zoo 1212, Зоология  Zooology 
Модульдің  фасилитаторы/ 
тьюторы  
Фасилитатор:  а.ш.ғ.магистры    Сағидолдина  Ж.Е.  Тьютор:   
б.ғ.к. Тасмағамбет А.Т.  
Модуль типі 
Таңдау модулі  
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім  
Мамандық  
5В120200– Ветеринарлық санитария  
Кредит/ECTS саны 
2/3,34 (1кредит = 1,67 ECTS) 
Оқыту формасы  
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері  Орта мектептегі биология пәні  
Модульдің 
постреквизиттері 
Микробиология,  вирусология,  ветеринариялық  гигиена, 
токсикология  және  фармакология,  өсімдік,балық  және  ара 
шаруашылықтары өнімдерін ветсансараптау және т.б. 
Модуль мазмұны 
Саркомастигофоралар  типі.  Споралылар  типі.  Ішек 
қуыстылар  типі.  Жалпақ  құрттар  типі.  Жұмыр  құрттар 
типі.  Буылтық  құрттар  типі.  Буынаяқтылар  типі. 
Моллюскалар типі. 
Хордалылар типі. Дөңгелек ауыздылар класы. Шеміршекті 
балықтар  класы.  Сүйекті  балықтар  класы.  Қосмекенділер 
класы.  Бауырмен  жорғалаушылар  класы.  Құстар  класы. 
Сүтқоректілер класы. 
Модульдің құзіреттілігі 
-  Мақсаты  Жануарлардың  әртүрлілігі  мен  жүйелік 
құрылымдарын, 
құрылысын, 
биологиясы 
мен 
эволюциясын 
зерттеу.Білуге 
тиіс 
Жануарлардың 
құрылысы  мен  олардың  биологиялық  ерекшеліктерін, 
құрылымы  және  эволюция  сатылары  туралы  толықтай 
мәліметтерді.Қабілетті болуы керек Жануарлардың қайсы 
таксономиялық  категорияның,  оның  ішінде  қандай  түрдің 
өкілі  екендігін  анықтауға  Меңгеру  керек  Жануарлар 
дүниесінің  әртүрлі  өкілдерін  зерттеуді  Құзретті  болуы 
керек Зоология ғылымының мәселері бойынша 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан  
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі  
1.  Дәуітбаева  К.Ә.  Омыртқасыздар  зоологиясы.  1-2  том. 
Алматы, 2004-2005. 
2. Махмұтов С.М. Зоология. Алматы, 2006 
3. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М., 2005. 
 

 
 
 
 5В120200 – ВЕТЕРИНАРЛЫҚ САНИТАРИЯ 
2 КУРС 
3 семестр – 18 кр. 
цикл  код 
пәндер 
кр  цикл  код 
пәндер 
Кр 
Міндетті компонент –11 кр. 
Таңдау компоненті  – 7 кр. 
ЖБП 
Pol 
2109 
Политология  

БП 
MP 2218 
Құс морфологиясы  2 
ЖБП 
OET 
2107 
 Экономикалық 
теория негіздері 

БП 
ZHIV 2215  Малшаруашылығы 

ЖБП 
OP 
2110 
 
Құқық негіздері                                   

БП 
АFКHMA 
3204 
 
Аналитикалық, 
физикалық 
және 
коллоидтық химия  

БП 
BHZh 
2204 
Жануарлар 
физиологиясы  мен 
биохимиясы 

БП 
Biom 
0000 
Биометрия 

БП 
Krvn 
1216 
Өлкетану 

БП 
PK 
(R)YA 
2201 
Кәсіби  бағыттағы 
қазақ (орыс) тілі 

БП 
BMMP 
3223 
Ет 
және 
сүт 
өнімдерінің 
биохимиясы  

4 семестр – 18 кр. 
Міндетті компонент – 8 кр. 
Таңдау компоненті  –  10  кр. (8крБД+2кр 
ПД) 
ЖБП  Fil 2106  Философия 

 
БП 
ОТ 2210 
 Терапия негіздері 

БП 
MV 
2205 
Ветеринарлық 
микробиология 
және вирусология 
 

БП 
ВН1204 
Биоорганикалық 
химия 

БП 
ОТ 2224 
Еңбек қорғау 

БП 
BHZh 
2204 
Физиология 
и 
биохимия 
животных 

БП 
HIM 2209 
 
Токсикологиялық  
химия негіздері 

 
 
 
 
БП 
Api 2219 
Апидология 
 

БП 
EMPIBZH 
2303  
 
Індеттанулық 
мониторинг  және 
ауылшаруашылық 
жануарларының 
инфекциялық 
ауруларын болжау  

КП 
MKPZhP 
2221 
Жануарлар 
өнімдеріне 
микробиолгоялық 
бақылау жүргізу 
 

КП 
ONI3324 
Ғылыми 
зерттеу 
негіздері 

 
 
 

 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
KM 2218 Құс морфологиясы,  
МB 2218 Morphology of the birds  
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: б.ғ.к., профессор Жаңабеков К 
Тьютор:б.ғ.д., доц ДжанабековаГ.К., ағаоқыт.Джунусова Р.Ж.  
Модуль типі 
Таңдау модулі  
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200-Ветеринарлық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/5,0 (1кредит = 2,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері  
 
цитология, эмбриология, гистология, жануарлар анатомиясы, 
зоология,  генетика,  жануарлар  физиологиясы,  жануарлар 
биохимиясы. 
Модульдің 
постреквизиттері 
жануарлар  патологиясы,  микробиология  және  вирусология, 
індеттану 
ветеринарлық 
санитариямен, 
санитарлық 
паразитология, ветеринарлық санитарлық сараптау. 
Модуль мазмұны 
 
 құстар организмі мүшелер мен мүшелер жүйелерінің фило – 
және  онтогенезі,  дене  жасушалары,  құс  эмбриондары 
дамуының негізгі кезеңдері, ұлпалары, мүшелер мен мүшелер 
жүйелері    макро  -    және  микроскопиялық  құрылысы: 
остеология, 
синдесмология, 
миология, 
дерматология,  
спланхнология, ангиология, нейрология.  
Модульдің құзіреттілігі 
 
Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 

білуге  тиіс:  құстар  организмінің  жасушаларының, 
ұлпаларының,  мүшелерінің  және  мүшелер  жүйелерінің 
макро-, микро-  және субмикроскопиялық құрылысы  
- қабілетті  болуы керек: микроскоппен жұмыс істеп, организм 
жасушаларын,  ұлпаларын,  мүшелерін  және  мүшелер 
жүйелерінің  гистологиялық  препараттарын  дайындап  және   
оқи білу 
-  меңгеруі  керек:  құс  организмінің  макроскопиялық, 
микроскопиялық және субмикроскопиялық құрылысын, шығу 
тегі мен даму заңдылықтарын толық білу керек-  
құзретті  болуы  керек:  құс  организмінің    арнайы 
морфологиялық құрылыс ерекшеліктерін, жынысына, түріне, 
жасына, тұқымдық  ерекшеліктеріне байланысты анықтау 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең  (15-апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.Жаңабеков  К.,Алданазаров  С.С.,  Жаңабекова  Г.  К.  Құс 
марфологиясы Алматы, «Айтұмар»2013 
2. Жаңабеков К., Жаңабекова Г. К. Жануарлар морфологиясы 
және  латын  терминологиясы.  Оқулық.  Алматы,  Сөздік-
Словарь», 2005 ж. 
3.  Жаңабеков  К.,  Жаңабекова  Г.К.  Цитология,  гистология 
және эмбриология негіздері. Оқулық 2005 ж.  
4.  Жаңабеков  К.,  Махашов  Е.    Жануарлар  анатомиясы. 
Оқулық. Алматы, «Білім», 1996. 
 
 
 
 

 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
MSh 2200 Мал шаруашылығы, Animal husbandry 
 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: а.ш.ғ.д., профессор Садыкулов Т.С.  
Тьютор: а.ш.ғ.к., аға оқытушы Койшибаев А.М. 
Модуль типі 
Таңдау модулі  
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринариялық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
3/5 (1кредит = 1,67 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
3  
Модульдің пререквизиттері  
 
зоология; жануарлар морфолигиясы латын ветеринариялық 
терминологиясы, 
жануарлар 
физиологиясы, 
ветеринариялық генетика 
Модульдің 
постреквизиттері 
Ветеринариялық  радиобиология,  ветеринариялық  гигиена, 
Құс және малшаруашылығы өнімдерін ветсан. сараптау 
Модуль мазмұны 
 
 Үй жануарларының шығу тегі мен эволюциясы, жеке өсіп-
жетілу, сұрыптау мен жұп таңдау, мал тұқымы туралы ілім, 
мал өсіру әдістері, малдардың биологиялық, өнімділік және 
тұқымдық  қасиеттері,  мен  төл  өсіру,  әр  түрлі  мал 
түліктерінің өнімдерін өндіру технологиясы 
Модульдің құзіреттілігі 
 
Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
-білуге тиіс: ауыл шаруашылығы малдарын ұдайы өсірудің, 
асылдандырудың,  күтіп-бағудың  ерекшеліктерін;  мал 
өнімдеріне 
және 
мал 
қораларына 
қойылатын 
зоогигиеналық-санитарлық талаптарды.   
-қабілетті    болуы  керек:  мал  өнімдерін  өндіруде  және 
олардың  сапасын  арттыруды  қойылатын  технологиялық 
талаптарға;  ауыл  шаруашылық  малдарын  ұдайы  өсірудегі, 
оларды  асылдандырудағы,  күтіп-бағудағы  технологиялық 
әдістерге.  
-меңгеруі 
керек:  ауылшаруашылығы  жануарларының 
түрлік,  тұқымдық,  ерекшеліктеріне  қарай  жасы,  жынысы 
әртүрлі малға өнім алу технологиясын құра алатындай тиіс.   
-құзретті болуы керек: ауылшаруашылығы жануарларының 
түрлік, тұқымдық, ерекшеліктеріне қарай – мал өнімділігін 
анықтауы; 
мал 
өсуі 
мен 
жетілуінің 
онтогенез 
заңдылықтарына сәйкестігін анықтауда.    
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.Бегімбеков  К.Н.,  Төреханов  А.Ә.,  Байжұманов  Ә.  Мал 
өсіру және селекция/ оқулық Алматы, 2006  
2.Нұрғазы Қ. Ш. Мал шаруашылығы. Алматы, 2012 ж. 
3.Бегімбеков  Қ.Н.,  Төреханов  А.А.  Мал  селекциясы.  –  А., 
2012. 
4.Бегімбеков  К.Н.,  Төреханов  А.Ә.,  Байжұманов  Ә.  Мал 
өсіру және селекция/ оқулық Алматы, 2012  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы 
АҒН    Аналитикалық,  физикалық  және  коллоидтық 
химия. Analytical, Physical and Colloid Chemistry 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: к.х.н, асс.проф.  Ахатова З.С. 
Тьютор:  к.х.н, асс.проф.  Маденова П.С. 
Модуль типі 
Таңдау модулі  
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринариялық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0 (1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері  Бейорганикалық химия, органикалық химия 
Модульдің 
постреквизиттері 
Микробиология,  вирусология,  ветеринариялық  гигиена, 
токсикология  және  фармакология,  өсімдік,балық  және  ара 
шаруашылықтары өнімдерін ветсансараптау  
Модуль мазмұны 
 
 Аналитикалық химия пәні және оның міндеттері. Сапалық 
талдау.  Бөлшектік  және  жүйелік  талдау.  Сандық  талдау. 
Гравиметриялық  талдау.  Титриметрлік  талдау  әдістері. 
Бейтараптау  әдісі.  Тотығу-тотықсыздану  титрлеу  әдістері. 
Комплексонометрия әдістері. Физикалық-химиялық талдау 
әдістері. 
Химиялық 
термодинамиканың 
негiздерi. 
Термодинамиканың  бiрiншi  бастамасы.  Термохимия.  Гесс 
заңы.  Термодинамиканың  екiншi  бастамасы.  Химиялық 
процестердiң бағыты. Бейэлектролиттер ерiтiндiлерi. Беттiк 
құбылыстар. Адсорбция. Дисперстiк жүйелер. Коллоидтық 
жүйелердiң  молекулалық-кинетикалық,  оптикалық  және 
электрохимиялық 
қасиеттерi. 
Электрофорез 
және 
электроосмос. Зольдер коагуляциясы. ЖМҚ ерiтiндiлерi. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
            Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 

білуге 
тиіс: 
Химиялық 
термодинамиканың, 
термохимияның, адсорбцияның негіздерін, БАЗ, дисперстік 
жүйелер,  олардың  электрокинетикалық  қасиеттерін  - 
қабілетті    болуы  керек:  Практикалық  мәселелерді  шешуге, 
ғылыми зерттеулер жүргізу үшін білімдерін ұштастыруға - 
меңгеруі  керек:  Теориялық  білімдерін  практикалық 
тапсырмаларды шешуде қолданып 
-  құзретті  болуы  керек:  Физикалық  және  коллоидтық 
химияның жалпы теориялық және тәжірибелік принциптері 
мен әдістерінде 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15-апта) 
Әдебиеттер 
1.Глинка Н.Л. Общая химия. –М.: Интеграл-Пресс, 2000. 
2.Князев  В.А.,  Смарыгина  С.Н.  Неорганическая  химия.  –
М.: Высшая школа, 2002  
3.Өтелбаев Б. Химия т.1-7, –Шымкент,1998-2003. 
4.Ахатова  З.С.  Общая  и  неорганическая  химия.  –Алматы, 
2009. 
5.Ахатова З.С., Жаксыбаев М.Ж. Физическая и коллоидная 
химия. - Алматы, 2012. 

 
 
6.Ахатова  З.С.,  Жаксыбаев  М.Ж.  Аналитическая  химия.-
Алматы, 2012. 
7.Маденова  П.С.,  Ахатова  З.С.  Аналитическая  химия.  – 
Алматы, 2012. 
 
 
Модульдің 
коды 
мен 
атауы (Қаз., ағыл.) 
Biom 2203 Биометрия, Biometrics  
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: б.ғ.к., доцент Бегімқұлов Б.К. 
Тьютор: а.ш.ғ.к., аға оқытушы Қойшыбаев А.М. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринариялық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
3/5 (1 кредит = 1,67 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр 
3   
Модульдің пререквизиттері  
Модульдің 
постреквизиттері 
Ветеринариялық  генетика,  информатика,    жануарлар 
морфологиясы, мал шаруашылығы. 
Инвазиялық 
аурулар, 
ветеринариялық 
қызметті 
ұйымдастыру, экономика және менеджмент 
Модуль мазмұны 
Биостатистика және оның теориялық негіздері. Вариациялық 
қатар және оны график түрінде бейнелеу. Үлестірім түрлері: 
қалыпты  және  асимметрия.  Белгінің  орта  шамаларын  және 
өзгергіштік  көрсеткіштерін  сипаттайтын  коэффициенттер. 
Статистиканың  және  орталар  айырымының  сенімділігін 
бағалау  критерийлері.  Хи-квадрат  әдісі.  Корреляциялық 
талдау.  
Модульдің құзіреттілігі 
            Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
-алғашқы 
мәліметтерді  топтастыру  әдістерін  және 
биометриялық көрсеткіштердің топтарын білуі тиіс: 
-математика 
әдістері 
анықталған 
биометриялық 
көрсеткішті  мамандыққа  байласты  талдай  алуға  қабілетті  
болуы керек: 
-биометриялық талдау әдістерін меңгеруі керек: 
-талдауға  немесе  зерттеуге  алынған  белгіге  байланысты  
статистикалық  өңдеу    жұмыстарын  жүргізуге  құзретті 
болуы керек: 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Экзамен 
Модульдің мерзімі 
1  академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.Бегiмқұл Б.К. Генетика –А.: 2002. 
2.Бегiмқұлов Б.К., т.б. Генетика. – А.:  1992.  
3.Бегiмқұлов Б.К., Биометрия. – А.:  2013.  
4.Меркурьева  Е.К.,  Шангин-Березовский  Г.Н.  Генетика  с 
основами биометрии- М.: Колос, 1983. 
 
 
Каталог: attachments -> article
article -> Н. К. Кибатаева педагогика ғылымының
article -> Мал шаруашылығЫ Өнімдерін өндіру және өҢдеу
article -> Деся ru №24 апрель 2015
article -> Алматы облысы Қаратал аудандық әдістемелік кабинеті Интыбекова Нургуль Агдарбековна әдіскер Деңгейлік оқу бағдарламасының іс
article -> Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
article -> Род имён существительных
article -> Истинная вежливость. Цель. Воспитывать чувство уважения и вежливости. Оформление


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет