Международная Академия Бизнеса материалы VI международной студенческой научно-практической конференции «Молодые акулы бизнеса»Pdf көрінісі
бет2/41
Дата25.12.2016
өлшемі4.22 Mb.
#401
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Базовая информация 
Чистая прибыль на 31 декабря 2011 года со-
ставила 43 140 млн. тенге, при выручке – 81 446 
млн. тенге и заработала доход на собственный 
капитал  в размере 13% за год. Капитальные за-
траты в течение года составили 48 610 млн. тен-
ге, а в период с 2009–2011 гг. они были равны 
42 746 млн. тенге. Износ в 2011 году составил 
19 521 млн. тенге. Неденежный оборотный ка-
питал в 2011 году снизился на 10 624 млн. тенге. 
Коэффициент «балансовая стоимость долга\ка-
питал» за первое полугодие 2012 года составил 
39% [6].
Оценка
Начинаем  с  оценки  нормализованных  сво-
бодных денежных потоков на акции в 2011 году. 
Предположим, в следующем году прибыль вы-
растет на 6%. Для оценки чистых капитальных 
затрат мы используем средние капитальные за-
траты за период 2009–2011 гг. (для сглаживания 
ежегодных скачков), а также износ за 2011 год. 
Наконец  предположим,  что  39%  будущих  по-
требностей в реинвестициях будут покрыты за-
ймами, что отражено текущим долговым коэф-
фициентом на основе балансовой стоимости.
Чистая прибыль  = 43 140 млн. тенге
Чистые капитальные затраты * (1 – долговой 
коэффициент) = 42 746 – 19 521(1 – 0,39) = 23 
225 * 0,61 = 14 167 млн. тенге
Изменения в оборотном капитале * (1 – дол-
говой коэффициент) = – 10 624(1 – 0,39) = 
= – 6 481 млн. тенге.
Нормализованные  свободные  денежные 
потоки  =  35 454 млн. тенге.
Для проверки вычислим коэффициент реин-
вестирования собственного капитала, который 
компания должна поддерживать для достиже-
ния  6%–ного роста, определенного на основе 
дохода на собственный капитал в размере 13%:
Коэффициент  реинвестирования  собствен-
ного капитала = g/ROE = 46%
При такой величине коэффициента свобод-
ные денежные потоки на акции должны состав-
лять  чуть  меньше  половины  чистой  прибыли. 
Коэффициент реинвестирования, использован-
ный в вычислении выше, очень близок к этой 
величине:
Использованный  коэффициент  реинвести-
рования собственного капитала = 
= (14 167  + (– 6 481))/43 140 = 47,8 %
Для  оценки  стоимости  привлечения  соб-
ственного  капитала  используем  коэффициент 
бета  равный  0,96,  безрисковую  ставку  6%,  а 
также премию за риск 9%:
Стоимость привлечения собственного капи-
тала = 6% + 0,96*(9%) = 14,64%.
Оценка стоимости
Получив  нормализованные  свободные  де-
нежные  потоки  на  акции  (FCFE),  вычисленные 
выше для бесконечно долгого 6%–ного роста и 
стоимости привлечения собственного капитала 
14,64%, можем оценить стоимость собственно-
го капитала:
Стоимость собственного капитала = ожида-
емая  величина  FCFE  в  следующем  году/(стои-
мость  привлечения  собственного  капитала  – 
ожидаемый рост) = =35 454(1,06)/(0,1464 – 0,06) 
= 37 581,24/0,0864 = 434 968 млн. тенге.
Стоимость собственного капитала на акцию 
=  стоимость  собственного  капитала/количе-
ство акций = 434 968 млн. тенге/ 346 270 229 = 
1 256 тенге.
В  результате  проведенной  оценки,  стои-
мость акции определена в размере 1 256 тенге.
Источники:
1.  Официальный сайт Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына»: http://sk.kz/
2.  Официальный сайт АО «КазТрансОйл»: http://www.kaztransoil.kz/
3.  Официальный сайт Казахстанской фондовой биржи: http://www.kase.kz/
4.  Дамодаран А. Инвестиционная оценка. М: Альпина Паблишер, 2011, сс. 14-18, 445-487.
5.  Официальный сайт АО «КазТрансГаз»: http://www.kaztransgas.kz/
6.  Годовой отчет АО «КазТрансГаз» за 2011 год.
7.  Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М: Олимп-Бизнес, 2008, сс. 60-62, 
181-184.

14
Ғылыми жетекшісі:
Мукушев А.Б. 
Құндық  модельді  компанияға  инвестиция-
лық және нарықтық көзқарас ретінде
түсіндіруге  болады,  онда  бірінші  кезекте 
ақшаның  инвестициялық  сапасына,  келешек 
нәтижелердің  белгісіздігіне  және  үнемі  пайда 
болатын  жаңа  (технологиялық,  маркетингтік, 
басқару, қаржылық) мүмкіндіктерге назар ауда-
рылады.
Американдық  капитал  нарығында  құндық 
тұжырымдама тәжірибеде кең тараған. 
Акционерлiк  құнның  максимизациясы  не-
месе  компанияның  бағасы  тек  компанияның 
есеп  беруі  мен  декларациясында  ғана  емес, 
сонымен бірге көптеген оқулықтарда да ресми 
жарияланды.
«Құнды  жасау»(value  creation)  термині  көп-
теген  ғылыми  жұмыстарды  жазудың  орталық 
пункті болды. 
Құндық моделіндегi пайда есепке(учет) түзе-
луi керек
1)  «тірі  ақшалар»,  яғни  іс  жүзінде  түскен 
және  тұтынуға  қолжетімді,  компаниядан 
ешбір залалсыз шығарыла алатын ақша-
лар.  Бұл  нәтижелердің  өтiмдiлік  бағасы-
ның факторы. 
2)   ақшалай ағындардың алудағы тәуекел, 
3)  меншiк  иесiнiң  капиталын  қаржы  нары-
ғында альтернативті қолдану 
20 ғасырдың 80 жылдары компанияға және 
құндық  басқару  моделіне  қаржылықкөзқа-
расты жүзеге асыратын басты әдіс - дисконт-
талған  ақшалай  ағындар  әдісі  болды  (DCF 
method ).
Компанияның  инвестициялық,  қаржылық 
және  операциялық  шешімдері,  осы  әдісшең-
берінде DCF әдісімен табылған, компания баға-
сының өсу тиімділігін тексерген. Ол келесі фор-
мула арқылы анықталады: 
DCF= CF
n
 / (1+ r)
n
Алайда  бұл  әдістің  кемшіліктері  бар:  бұл 
компанияның,  жобаның  құнын  тек  ағымдағы 
құнын анықтайды және менеджер қабылдаған 
шешімін  нарықтағы  өзгерестерге  байланысты 
өзгерте алмайды. 
DCF  үлгiсі  үйреншiктi  есеп  берудегі  компа-
ния құны туралы мәліметті көбiнесе
аяққа  басады.  Ақшалай  ағынның  дина-
микасы  туралы  нақтылы  алғышарт  салынған, 
ұзартылған құн сияқты және ақшалай ағындар 
едәуiр бөлек шеңберiнде болжам мерзiм жат-
қызылмауы  шағылыса  алады,  бағаның  дәлдiгi 
азаяды. 
Бағалау  мен  басқарудағы  кеңінен  тараған 
қосылған құн әдістері (value added method):
 ▪ Экономикалық  қосылған  құн  әдісі  -  EVA 
(Economic Value Added),
 ▪ SVA (Shareholders Value Added), 
 ▪ CFROI (Cash Flow Return ofInvestment),
 ▪ Ольсен  (Edwards-Bell-Ohlson  valuation 
model (EBO)).
Экономикалық  қосылған  құн  –  EVA:  Stern 
Stuart  &Со8  компаниясыныңпатентталғанөң-
деуi  болыптабылады.Авторлары:  Д.  Стерна 
және  Б. Стюарта
EVA — ағымдағы қаржылық көрсеткіш құны-
ның өсуі, ол компанияның стандартты есептілігі 
мен компанияға деген жаңа көзқарасты қарас-
тырады 
EVA әдісі бойынша t жылында құнды құрас-
тыру  үшін келесі байланыс орындалу керек: 
ROI > WACC онда 
EVA = (ROI-WACC)x CE 
Мұнда , СЕ – инвестициялық капитал 
SVA  (Shareholders  Value  Added)  –  бұл 
меншікті  капиталдың  қосылған  құн  әдісі.  Бұл 
әдіс  А.  Раппапорт  және  К.  Уолш  еңбектерінде 
кеңінен  зерттелген.  Уолштың  еңбегінде  SVA 
меншікті  капиталдың  баланстық  бағасының 
өсімі ретінде қарастырылады, яғни бухгалтерлік 
есептілік бойынша меншікті капитал болып та-
былады. 
EVA t = EBI t - WACC* TA t-1 = (EBI t / TA t-1 – 
WACC)* TA t-1 = (ROA t - WACC)* TA t-1
Мұндағы: 
ТА – барлық активтер
EBI – пайыздарды төлегенге дейінгі пайда 
Инвестициялардан ақшалай ағынның пай-
далылығы  бойынша  басқарудағы  үлгi  (Cash 
Flow  Return  on  Investment)  Бостон  консалтинг 
тобы мен HOLT Value Associates арқылы өндел-
ген.  CFROI  EVA-ға  қарағанда  акция  қүнының 
өзгерісін жақсы көрсетеді. Және менеджерлер 
үшін  түсінікті  болады.  Ол  келесі  формула  ар-
қылы анықталады: 
CFROI = cash in / cash out
Ольсен моделі (Edwards-Bell-Ohlson valuation 
model, 1995, ЕВО). Ольсен моделінде компания 
құны ағымдағы таза актив пен ағымдағы ақша 
ағынының    “сверхпайда”  немесе  “жоғары  та-
быс”  арқылы көрсетілді. Келешектегі ақша ағы-
Компанияның қаржылық менеджментін бағалау 
тиімділігінің құндық моделі
Байгулова Ә. Е., Баймуханбетова М.А.
ХБА, «Қаржы», 4 курс, Алматы қ.

15
нын болжамдау бұл модельде оңайланады. 
Жоғарыдай  айтылған  әдістердің  ішінді  Қа-
зақстан нарығында EVA әдісін қолданған тиімді. 
Өйткені  ақпараттың  жоқтығыннан  (компания 
жайында)  басқа  әдістерді  қолдана  алмаймыз. 
Қазақстан  және  Ресей  нарығында  сонымен 
қатар SVA моделі қолданылады. Негізі құндық 
модельдің тек біреуін таңдау шарт емес. Шетел 
елдерінде  менеджерлер  өз  компания  құнын 
анықтау үшін әртүрлі можедльдерді қолданады, 
ол  компанияның  нені  анықтағысы  келегеніне 
байланысты.  Сондықтан  да  Қазақстан  нары-
ғына  бұл  модельдермен  шектелмей  шетелдік 
тәжірибені қолдануға ұсынамыз. Астында «Қа-
зақтелеком» АҚ осы көрсеткіштер арқылы тал-
дау  жасадық.  Айтып  кеткендей,  компания  ба-
ланстан басқа мәлімет бермегендіктен, біз тек 
SVA және EVA моделін қолдандық. 

16
Научный руководитель:
Садыкова Р.Б.ст. преп. МАБ
В современном мире политическая деятель-
ность  является  неотъемлемой  частью  жизни 
любого  государства.  Правильно  продуманная 
политика обеспечивает непрерывное развитие 
страны.  Обретение  Казахстаном  государствен-
ной  независимости  положило  начало  целому 
ряду  процессов,  которые  продолжают  разви-
ваться,  и  еще  далеки  до  своего  завершения. 
Они  затрагивают  различные  стороны  жизни 
государства и народа, что, несомненно, влияет 
на  общественно-политическую  жизнь  нашей 
страны. Общественно-политическая жизнь об-
щества имеет прямую зависимость от экономи-
ческой направленности государства. 
Процесс  формирования  новой  политиче-
ской системы, которая характеризуется сильной 
президентской  властью  и  демократией,  стала 
действовать  16  декабря  1991  г.,  сразу  после 
объявления  независимости  Республики  Казах-
стан.
Правительство  Казахстана  запустило  уни-
кальный для нашего фондового рынка проект 
«Народное  IPO»,  который  стартовал  6  ноября 
2012  года.  Аналогов  в  истории  Республики  не 
было,  поэтому  аналитики,  эксперты  и  простой 
народ  (прямой  потребитель  «Народного  IPO), 
делают  разные  прогнозы  влияния  «Народ-
ного IPO на общественно-политическую жизнь 
страны.  Рассматривая  данный  вопрос,  нельзя 
точно  предсказать,  каким  же  образом  отраз-
иться  размещение  IPO,  какие  факторы  могут 
повлиять на многообещающее положительное 
развитие «Народного IPO» и его влияние на об-
щественно-политическую  жизнь  государства. 
Цель народного IPO в Казахстане заключается 
в развитии локального фондового рынка. Фон-
довый  рынок  в  Казахстане  не  так  сильно  раз-
вит, как в других странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 
Из  послания  Президента  Н.А.Назарбаева 
к  народу,  «Народное  IPO»  предоставит  сот-
ням тысяч простых казахстанцев возможность 
владеть  акциями  крупнейших  предприятий, 
а  также  новый  инструмент  инвестирования  и 
преумножения сбережений». 
Для  рассмотрения  общего  влияния  пер-
вичных  размещенных  акций  на  общественно-
политическую  жизнь  государства,  нужно  рас-
смотреть  понятие  общественно-политической 
жизни.
Общественно-политическая  жизнь  обще-
ства  является  совокупностью  духовных,  чув-
ственных,  эмоциональных  и  практических 
предметных форм политического бытия чело-
века и общества, которая характеризует их от-
ношение к политике и участие в ней; это реаль-
ный  процесс  воспроизводства  политической 
деятельности  и  политических  отношений,  об-
условленный  общественными  и  личными  ин-
тересами,  удовлетворение  которых  зависит  от 
механизма  функционирования  политической 
власти и реализуемой ею политики [1].
Многомерное  понятие  общественно-поли-
тической жизни можно сузить до способности 
политической  жизнедеятельности  общества 
быть  неотъемлемой  частью  при  формирова-
нии    определенного  политического  сознания, 
с уровнем политической культуры людей, про-
живающих  на  территории  Казахстана,  и  удов-
летворением их интересов. Для казахстанского 
народа, развитая политическая жизнь предпо-
лагает политическое осознание данных интере-
сов,  способность  к  определению  в  них  такого 
содержания,  которое  не  может  быть  реализо-
вано без вмешательства государственной вла-
сти, а также готовность субъектов политической 
жизни вступить в диалог с институтами власти. 
Реализация 
общественно-политической 
жизни  происходит  посредством  политической 
деятельности  граждан,  государственных  струк-
тур,  партийных  и  общественных  организаций, 
движений,  т.е.  всей  совокупности  субъектов 
политики, каждый из которых стремится удов-
летворить  свои  интересы.  Таким  образом,  по-
литическая жизнь, по сути, является политиче-
ской деятельностью индивидов и их групп, по-
литических структур общества во имя достиже-
ния целей, обусловленных их интересами. Все 
субъекты  политической  деятельности,  так  или 
иначе,  взаимосвязаны  с  «Народным  IPO»,  тем 
самым,  в  этой  программе  уже  задействованы 
все подсистемы общества. 
Как правило, IPO проводят для привлечения 
незадействованных денежных  средств населе-
ния. При проведении «Народного IPO» ставятся 
более широкие задачи. В частности, правитель-
ственная программа по «Народному IPO» в Ка-
захстане,  которая  была  принята  осенью  2011 
года, направлена на: 
 ▪  предоставление  гражданам  республики 
Народное IPO для общественно- 
политической жизни общества
Бондаренко А.О.
МАБ, «Финансы», 3 курс, г. Алматы

17
возможности  владения  акциями  круп-
нейших предприятий страны,
 ▪  создание  нового  инструмента  инвести-
рования  и  приумножение  сбережений 
населения,
 ▪ дальнейшее развитие рынка ценных бу-
маг,
 ▪  привлечение  компаниями  дополнитель-
ного  финансирования  с  целью  реализа-
ции инвестиционных программ [2].
Фондовый  рынок  дает  хорошую  возмож-
ность  заработать  всем  гражданам  Казахстана, 
но  казахстанцам  не  привили  культуру  инве-
стирования  в  ценные  бумаги.  Ментальность 
граждан основывается на хранении денежных 
средств либо в домашних условиях, либо на де-
позитах в банках. Если посмотреть на мир вне 
Казахстана,  экспертами  насчитывается  более 
500  миллионов  человек,  которые  владеют  ак-
циями различных мировых компаний. 
К примеру, формирование среднего класса 
в США  послужило развитию фондового рынка. 
Отношение  американцев  к  биржевому  делу 
может стать примером для общественности Ка-
захстана. Сегодня каждый американец, который 
является участником фондового рынка, финан-
сово грамотным, изучает биржевые сводки, на-
блюдает за рынками. 
Народные  IPO  проводились  в  разных  эко-
номических условиях во многих странах мира, 
включая  Великобританию,  Польшу,  Россию, 
Индию и другие. Например, в Великобритании 
такая программа была проведена под руковод-
ством  Премьер-министра  Маргарет  Тэтчер  на 
рубеже  80-90-х  годов.  Тогда  населению  пред-
ложили акции крупнейших национальных ком-
паний. Таких как «Бритиш Газ», «Бритиш Стил», 
«Ролс Ройс», компаний электроэнергетического 
сектора, водной и угольной индустрии.
Даже,  несмотря  на  положительный  опыт 
этих  стран,  на  который,  неоспоримо,  государ-
ство  должно  ровняться,  нельзя  не  рассматри-
вать такие понятия, присуще нашему обществу, 
как культура казахстанского народа и ментали-
тет.  Народные  IPO  обычно  проводятся  в  бла-
гоприятных  экономических  условиях.  В  Казах-
стане  Народное  IPO  планируется  провести  на 
волне  экономического  роста,  что  ведет  за  со-
бой образование непредвиденных рисков.
По факту, фондовый рынок сейчас представ-
ляет  собой  площадку,  где  общее  количество 
членов биржи составляет 73, из них 34 имеют 
статус  членов  валютного  рынка,    65-  фондо-
вого,  15-  срочного  рынков.  Всего  117  эмитен-
тов[3].
Волна  «Народного  IPO»  может  положи-
тельно  сказаться  не  только  на  общественной 
сфере, но и на бизнес-сообществе в целом. На 
сегодняшний  день,  многие  компании  охотнее 
будут клиентами любого банка при необходи-
мости  привлечения  денежной  массы,  нежели 
разместят свои акции на фондовой бирже. Тем 
не менее, интерес бизнес сектора к фондовому 
рынку должен возрасти, ожидая от уже задей-
ствованного активного населения покупки цен-
ных бумаг компании - эмитента. Любые компа-
нии  являются  потенциальными  эмитентами,  и 
их  возможность  привлечь  средства  инвесто-
ров в свой бизнес будет реализована, если не 
в  рамках  «Народного  IPO»,  то  на  первичном 
рынке размещения ценных бумаг. Таким обра-
зом, активизируется бизнес  сектор, и их выход 
в  качестве  эмитента  на  фондовую  биржу  Ка-
захстана незамедлительно осуществится. Соот-
ветственно,  если компания примет решение о 
выпуске своих акций, то компания должна бу-
дет выстроить у себя более четкую и концеп-
туальную культуру. Это означает, что компания 
должна быть прозрачной, использовать деньги 
инвесторов строго по назначению, исключить 
хранение  инсайдерской  информации,  должен 
быть  определенный  рейтинг  компании.  Тем 
самым,  повышение  корпоративной  культуры 
потенциальных эмитентов ведет к общему здо-
ровому климату, как бизнес сектора, так и эко-
номических субъектов общественно-политиче-
ского сегмента. 
Прямое  влияние  на  общество  есть  его  не-
грамотность и неосведомленность о различных 
финансовых рынках, следствием чего является 
большой  разрыв  между  ожиданием  полити-
ков и общественным недопониманием данной 
программы. Множественный плюрализм, кото-
рый присущ всем слоям общества, может иметь 
различную  направленность  от  отрицательных 
до положительных мнений. В данной ситуации, 
чашу весов может перевесить негативное отно-
шение общества к нововведению.
В то же время, правительство ожидает уча-
стия в ней не менее 160 тысяч физических лиц 
и  всех  накопительных  фондов  республики. 
Программа  «Народное  IPO»  рассчитана  до 
2015  года  и  предусматривает  поэтапный  вы-
вод на фондовый рынок акций наиболее круп-
ных  и  стабильных  государственных  компаний. 
Нельзя не отметить, что государство всеми до-
ступными способами привлекает  население к 
данной программе с помощью разных инстру-
ментов: от средств массовой информации, ин-
тернет  -  ресурсов,  до  рекламных  объявлений 
на  улицах  страны.  Скептически  настроенные 
люди,  по  прежнему,  не  хотят  вникать  в  саму 
суть  программы  «Народное  IPO».    Но,  тем  не 
менее,  маркетинговая  деятельность  организа-

18
торов  «Народного  IPO»  дала  хорошие  резуль-
таты, даже если сравнивать с настоящим поло-
жением дел.
На 6-е декабря 2012 г. в рамках «Народного 
IPO» общий объем заявок на акции компании 
«КазТрансОйл» (далее КТО) подано на 55 мил-
лиардов  тенге.  Количество  участников  Про-
граммы «Народное IPO» составило 22 тыс. 724 
человека.  Если  рассматривать  в  процентном 
соотношении  к  населению  Республики  Казах-
стан, то из 16 миллионов 836 тысяч 700 чело-
век  на  данный  момент  принимают  участие  в 
народном IPO всего 0,13%. При этом в течение 
2012-2015  годов  планируется  привлечь  к  уча-
стию не менее 160 тысяч физических лиц или 
1% граждан Казахстана. Тем не менее, Спрос на 
акции АО «КазТрансОйл» почти в два раза пре-
высил предложение. Суммарный объем заявок 
со всей страны составил 55 миллиардов тенге, 
тогда  как  максимальный  объем  заявок  был 
определен в 28 миллиардов.
В  политике  государства  в  рамках  «Народ-
ного  IPO»  для  привлечения  физических  лиц, 
привлечение которых должно быть в размере 
не менее 160 тыс. лиц, и юридических лиц, ос-
новали некоторые положения для благоприят-
ного вхождения инвесторов на РЦБ по акциям 
КТО. Например, чтобы сделать акции КТО более 
привлекательными,  была  пересмотрена  диви-
дендная политика компании. Не менее 40 про-
центов ее чистой прибыли будет направляться 
на  выплату  дивидендов.  Это  самый  высокий 
показатель на сегодняшний день среди акций, 
уже  размещенных  на  фондовом  рынке  нашей 
страны.
Каждый  гражданин  Казахстана  имеет  воз-
можность  увеличить  свой  собственный  капи-
тал  путем  «Народного  IPO».  Государственные 
деятели  позиционируют  «Народное  IPO»  как 
инструмент по улучшению экономической ста-
бильности  фондового  рынка  Казахстана.  Фи-
нансово  грамотное  население  страны,  несо-
мненно, положительно отреагировало на  раз-
мещения  первичных  акций  «для  народа»,  что 
привело  к  повышенному  интересу  различных 
слоев населения Казахстана. Это говорит о боль-
шом доверии казахстанцев к социально-эконо-
мическому  курсу  Главы  государства.  Развитие 
фондового  рынка,  даже  на  развивающемся 
этапе, путем такого инструмента как «Народное 
IPO», определенно положительно повлияет на 
все аспекты общественной жизни народа. Все 
денежные  средства  населения,  даже  если  это 
будут денежные средства всего от одного про-
цента населения, они должны быть в обороте. 
Тем  не  менее,  начинающий  инвестор  должен 
понимать,  что  Народное  IPO,  это  не  быстрые 
деньги, а долгосрочные инвестиции.
В результате можно сделать вывод, что про-
грамма «Народное IPO» является сильнейшим 
рычагом в общественно – политической жизни 
населения  Казахстана  для  формирования  еще 
одного класса: класса частных инвесторов. Раз-
витие частных инвесторов зависит от развития 
экономики  Казахстана  в  целом  и  повышения 
благосостояния населения.  
Источники:
1.  Автор термина Девид Лейн, Политология. Энциклопедический словарь. - М., 1993 г.
2.  Казахстанская фондовая биржа, KASE, www.kase.kz, 2012 г.
3.  Журнал РБК, сентябрь, 2012 г., сс.11.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет