Мен қағидаттардың жаңғыруыжүктеу 10.73 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата06.03.2017
өлшемі10.73 Mb.
  1   2   3   4

Га

зе

т 2

0

01 ж

ы

л

ды

ң 2 с

әу

ір

ін

ен 

ба

ста

п

 ш

ы

ға

 б

ас

та

ды

С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ГАЗЕТІ6 (179)

25 мамыр, 2015 жыл

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Й   О П Ы Т  

4

 БЕТТЕ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР, 

ҚЫМБАТТЫ ТҮЛЕКТЕР 

МЕН СТУДЕНТТЕР!

Адамзат 

тарихындағы 

ХХІ 

ғасырдың  басы  –  бұл  барлық саладағы 

ғылым 


мен 

жаңа 


технологиялардың  қарқынды  дамуы, 

рухани-адамгершілік  құндылықтар 

мен  қағидаттардың  жаңғыруы.  Жаңа 

дәуірдің  зор  қауіптері,  экологиялық 

апаттар  мен  саяси  қақтығыстардың 

өздері  адам  баласына  бір  сауал 

қойып  тұратындай  көрінеді:  «Қайда 

бара  жатырсың,  адамзат?».  Жер 

шарының  өте  қабілетті,  зияткер 

және креативті адамдары бұл саулға 

жауап  беруге  септігін  тигізе  алады. 

Осы  жағдайда  құрметті  әрі  ауыр 

қызметті  ғасырлар  бойы  ғылым 

мен  қоғамға  адал  еңбек  ету  жолын 

таңдаған  ғалымдардың  басын  бір 

арнаға  тоғыстырған  жоғары  оқу 

орындары  атқарып  келеді.  Дәл  осы 

университеттер  әлемдік  қоғамның 

дамуына зор үлес қосып келеді. 

Павлодар 

жерінде 

алғаш 


қабырғасын  көтерген  жоғары  оқу 

мекемесі  –  С.  Торайғыров  атындағы 

Павлодар  мемлекеттік  университеті 

бұл  күрделі  де  қайырымды  қызметті 

лайықты  атқарып  келеді.  Павлодар 

облысындағы 

ең 

ірі 


жоғары 

мектеп  бірнеше  ұрпақтың  ынталы 

өкілдерінің  көпжылғы  ерен  еңбегінің 

нәтижесінде  құрылып,  бой  көтерді. 

Бүгінде  университет  жоғары  білікті 

мамандарды  даярлауда  көшбасшы 

атанған 

инновациялық-бағдарлы 

ірі  білім  және  ғылым  орталығы. 

Арын ӨРСАРИЕВ, 

С. Торайғыров атындағы ПМУ ректоры с.ғ.д.

ТРАДИЦИИ 

ПРОШЛОГО

СТУДЕНТТЕР 

ТОП ЖАРДЫ

«ENACTUS» – 

ОТ ИДЕИ ДО 

ПРОИЗВОДСТВА

ОСЫ САННАН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

3

 БЕТ

8

 БЕТ

5

 БЕТ

С.  ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ 

ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК  УНИВЕРСИТЕТІ

Парасат


Мансап

Уақыт


(Соңы 2-бетте).

ҒА

ЛЫМ

 О

ЙЫ2

№6 (179)

8 маусым, 2015 жыл

Тұғыр


Ұжымның еңбегі – өз ісінің майталмандарын, 

өз 


елінің 

шынайы 


патриоттарын, 

адамгершілігі мол, дені сау, жалпы айтқанда, 

Тәуелсіз  Қазақстанның  туын  лайықты  түрде 

қабылдайтын  ұрпақты  тәрбиелеу  ортақ 

мақсатына бағытталған.

Біздің  оқу  ордамыздың  жаңа  заманның 

ағымына  жылдам  ілесіп  кеткені,    келешекке 

сенімді  қадам  басып  келе  жатқаны  мені 

қуантады.  Бұл  –  С.  Торайғыров  атындағы 

Павлодар 

мемлекеттік 

университетінің 

Павлодар  өңіріндегі  ең  үздік  көп  салалы  оқу 

орны, Қазақстанда және шетелде беделді оқу 

орындардың бірі екендігін айғақтап келеді.    

  Қазіргі  таңда  беделді  университет  атану 

үшін  жаңа  дәуірдің  ағымына  ілесуің  тиіс. 

Ал     С. Торайғыров атындағы ПМУ еліміздегі 

жоғары мектептер арасында алғашқылардың 

бірі  болып  еуропалық  білім  үдерісінің 

толыққанды  қатысушысы  атанды.  Павлодар 

мемлекеттік 

университетінің 

 

әлемдік ірі  жоғары  оқу  орындарымен  белсенді 

ынтымақтастық  қарым-қатынас  құруының 

арқасында  халықаралық  ғылым  және  білім 

кеңістігінде  ықпалдастық  қадамы  қарқынды 

дамып,  әрі  жаһанның  көптеген  елдерінде 

танымалдығы артып келеді. 

Университет  өзінің  оқытушыларымен, 

оның  ішінде  ғылыми  мектептердің  негізін 

қалаушы  белгілі  ғалымдарымен    әрқашанда 

мақтанады.  Олардың  білім,  ғылым  және 

инновациалық 

жұмыстарының 

сапасын 

көтеруге  бағытталған  қажырлы  еңбегінің 

арқасында  жоғары  оқу  орны  еліміздің 

заманауи 

экономикасы 

мен 


өндірістік 

кәсіпорындарына білікті әрі сұранысқа ие жас 

мамандарды  дайындап келеді. 

Біздің  көптеген  түлектеріміз  Павлодар 

өңірінің  мақтанышы  әрі  сүйенер  тірегі. 

Университетімізді 

тәмамдаған 

түлектер 

қатарында елімізге және шетелде де танымал 

саңылақ  саясаттанушылар,  қаржыгерлер, 

дарынды  инженерлер  мен  ұстаздар  бар. 

Жылдар,  онжылдықтар  өтсе  де  олар  өзінің 

ұшқан  қара  шаңырағын  ұмытпай,  бізге 

барынша қолдау танытуда. 

Университет  қарқынды  дамып  келеді. 

Оқу  ордасында  өтіп  жатқан  ғылыми-

тәжірибелік  конференциялар,  семинарлар, 

республикалық және халықаралық деңгейдегі 

кездесулер  жақын  және  алыс  шетелдегі 

әріптестерімізбен шығармашылық әрі ғылыми 

байланыс орнатуға ықпал етуде.

Павлодар 

мемлекеттік 

университеті 

ұжымы 

құрылғаннан бергі 

жылдарда 

жинақтаған  құнды  мұраларды  сақтап  қана 

қоймай,  университеттің,  өңіріміздің  және 

Қазақстанның  өркендеуі  үшін  білім  және 

ғылыми-техникалық әлеуетті арттырып, білім 

сапасын  дамытып,  жаңа  ғылыми  ұрпақты 

тәрбиелеуді бәрінен маңыз санайды. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгы-

рова  –  старейший  вуз  Павлодарского  Прииртышья,  образован-

ный 


20 сентября 1960 года Постановлением Совета Министров 

СССР как Павлодарский индустриальный институт. 

У  университета  славная  история  и  немало  достижений  в 

сфере  высшей  школы  современного  Казахстана.  С  рождением 

индустриального института связано становление таких гигантов 

отечественной  индустрии,  как  завод  «Алюминий  Казахстана», 

тракторный и ферросплавный заводы, признание региона «энер-

гетическим сердцем» всего Казахстана.  

Летопись  вуза  началась 

1  декабря  1960  года  –  прозвенел 

первый звонок, начались первые занятия. В структуре ПИИ было 

создано три факультета: машиностроительный, готовивший сту-

дентов по 5 специальностям; инженерно-строительный и энерге-

тический, имевшие по 2 специальности каждый. Занятия вели 22 

преподавателя, распределенных по 7 кафедрам: истории КПСС, 

физики, высшей математики, химии, иностранных языков, физи-

ческого воспитания, технологии металлов и строительного дела. 

В течение учебного года была создана кафедра начертательной 

геометрии и черчения. За первое десятилетие плодотворной деятельности, бла-

годаря неустанному труду руководства вуза и слаженной работе 

коллектива, в ПИИ была создана первичная материальная база; 

количество студентов выросло с 400 до 7000 человек. Институт 

вошел в число крупных вузов Казахстана

Предприятия  региона  пополнились  первыми  выпускниками 

института, определились базовые специальности, были открыты 

35 кафедр, что дало возможность на 90 % вести учебный про-

цесс собственными силами. К 1970-му году было сформировано 

ядро  преподавательского  коллектива,  были  развернуты  основ-

ные направления, формы воспитательной работы, сформирова-

ны студенческие коллективы. В вузе начали складываться опре-

деленные образовательные традиции.

За эти годы были сделаны первые шаги в научной работе, к 

ней все активнее стали подключаться выпускники института. По-

явилась научная опора для деятельности предприятий региона, 

что имело особое значение в эпоху начавшейся НТР.

В  1980-е  годы  была  налажена  система  подготовки,  повы-

шения квалификации кадров, были укомплектованы штаты, по-

полнение кадров почти полностью шло за счет выпускников ин-

ститута. Так, в 1986 году из 7 деканов базового института 5 были 

бывшими его выпускниками. Преподаватели ПИИ направляются 

в научные командировки в другие города страны. Начинается об-

мен опытом с вузами зарубежных стран – Польши, Чехослова-

кии, стран Африки. 1990-е  годы  –  сложное  время  для  страны  и  общества.  В 

этот нелегкий период институт продолжал жить и работать. Сло-

жились  условия  для  большей  самостоятельности,  инициативы 

вуза,  усилился  процесс  его  обновления.  Начали  развиваться 

элементы  экономического  самообеспечения,  повышения  объ-

ективной  значимости  учебного  заведения  в  учебной,  научной 

сферах.  Перечень  специальностей,  характер  обучения  стали 

больше отвечать реальным потребностям государства и обще-

ства. В научной работе начинают преобладать темы, имеющие 

реальный, практический результат. Период  1992  –  1994  гг.  можно  охарактеризовать  как  годы 

вхождения в мировое образовательное сообщество. В 1992 году 

создан Отдел международных связей. Целенаправленно ведет-

ся поиск зарубежных партнеров для развития программ обмена 

студентами и преподавателями. 

В 1994 году университет стано-

вится ассоциированным членом неправительственной организа-

ции «ИНКОР-ВУЗ». В рамках сотрудничества Республики Казах-

стан с ФРГ и США в ПГУ в качестве преподавателей работают 

специалисты из Германии и Америки. Студенты и преподаватели 

принимают участие в международных программах и конкурсах.    В 1996 году произошло фактическое слияние индустри-

ального и педагогического институтов в рамках Павлодар-

ского государственного университета. 

С этого момента деятельность университета направлена на 

повышение качества учебного процесса: изучается содержание 

и внедряются в учебный процесс передовые технологии других 

стран, моделируются школы нового типа, продолжается работа 

по  внедрению  мультимедийных  технологий  образовательного 

процесса  и  целевой  комплексной  программы  «Использование 

компьютерной  техники  в  учебном  процессе  ПГУ».  Анализ  ре-

зультатов анкетирования и отзывы руководителей предприятий 

показывает их удовлетворенность выпускниками университета и 

готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Качественно изменились возможности повышения квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава через докторанту-

ру, аспирантуру, магистратуру, стажировки и пр. В вузе появились 

свои центры науки, наращивается объем публикаций, складывают-

ся свои научные школы. ПГУ сегодня – крупнейшая кузница кадров высшей професси-

ональной квалификации в Павлодарской области, он входит в де-

сятку лучших вузов Казахстана.

В университете успешно реализуются новые технологии и ин-

новационные  образовательные  проекты,  направленные  на  повы-

шение качества высшего образования.

Это единственный вуз в регионе, осуществляющий трехуровне-

вую подготовку кадров по 66 специальностям бакалавриата, 47 спе-

циальностям магистратуры и 5 специальностям докторантуры PhD.

Профессорско-преподавательский состав университета пред-

ставлен  579  высококвалифицированными  специалистами,  в  том 

числе, в его состав входят: 45 доктор наук, 237 кандидат наук, 16 

докторов PhD, 174 магистр.

ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА ПРЕДСТАВЛЕН В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЯХ, ТАКИХ КАК:

Международная ассоциация по 

обмену  студенческими  техни-

ческими стажировками

Член Великой Хартии университетов 

(Болонья, Италия)

CAMAN Центрально- Азиатский фонд развития 

менеджмента

Шанхайская Организация 

сотрудничества (ШОС) 

Ассоциации азиатских

университетов

Ассоциация  образовательных 

и научных учреждений «Сибир-

ский открытый университет»

Европейская ассоциация университетов 

• Международная награда “European quality”.

• Сертификат соответствия системы менеджмента качества 

Международному стандарту ИСО 9001:2008.

• Почетный знак акимата Павлодарской области «Айбынды еңбегі 

үшін» I степени.

• Высокие позиции в Национальном рейтинге лучших вузов 

Казахстана (пятое место среди многопрофильных вузов четыре 

года подряд).

• Прохождение международной специализированной 

аккредитации в зарубежном аккредитационном агентстве ACQUIN 

(Германия) – 8 образовательных программ. 

• Прохождение национальной институциональной аккредитации 

в НКАОКО, а также специализированной аккредитации в НААР и 

НКАОКО – 62 образовательные программы.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

  (Соңы. Басы 1-бетте).


3

Білім көкжиегіПМУ МҰНАЙ-ГАЗ КӨКЖИЕГІН 

БАҒЫНДЫРУДА

С.  Торайғыров  атындағы  Пав-

лодар  мемлекеттік  университетінің 

студенті  Дайана  Мажимова  VI 

халықаралық  студенттік  ғылыми-

практикалық  «Мұнай-газ  көкжиегі» 

(«Oil  and  Gas  Horizons»)  конферен-

циясында екінші орынды иеленді.

Дайана 


Мажимова 

–                               

С.  Торайғыров  атындағы  ПМУ  ме-

таллургия,  машинажасау  және  көлік 

факультеті  «Механика  және  мұнай-

газ  ісі»  кафедрасының  студенті.  Ол 

«Мұнай-газ  ісі»  мамандығы  бойынша 

білім алуда. 

Халықаралық 

конференцияға 

әлем  мемлекеттерінің  150-ден  аса 

студенттері,  магистранттары  мен 

PhD  докторанттары  қатысты.  Ру-

мыня,  Дания,  Қазақстан,  Үндістан, 

Қытай,  Өзбекстан,  Франция,  Ресей 

сынды мемлекеттердің 28 жоғары оқу 

орындарының  студенттері  мұнай-газ 

саласының  мәселелерін  қамтыған 

өз  жобаларын  ұсынды.  Аталмыш 

конференцияда  студенттер  әлемдік 

және мемлекеттік мұнай индустриясы 

мәселелері мен келешегі турасындағы 

кәсіби көзқарастарын паш етті. 

С.  Торайғыров  атындағы  ПМУ 

студенті  Дайана  Мажимова  конфе-

ренция  отырысындағы  баяндама-

сында  профессор  В.В.  Рындиннің 

жетекшілігімен  MathCad  жүйесі  бой-

ынша «Ескене-Құрық» мұнай құбырын 

есептеу  бағдарламасының  жүзеге 

асуы  туралы  тереңірек  әңгімелеп 

берді.


Конференция жұмысы шеңберінде 

мұнай-газ  өнеркәсіптерінің  инженер-

лер  қоғамдастығы  мен  студенттік 

ұйымдар  арасындағы  ынтымақтастық 

тақырыбына арналған дөңгелек үстел 

және  мұнай-газ  саласындағы  мемле-

кеттер арасындағы ынтымақтастықты 

нығайтуды  көздеген  БРИКС  саммиті 

өтті.

С. 

Торайғыров 

атындағы 

Павлодар 

мемлекеттік 

университетінде  Ф.  Достоевский 

атындағы  Омбы  мемлекеттік 

университетінің  ректоры  Алек-

сей  Якуб  бастаған  делегация 

өкілдерімен кездесу өтті.

Кездесу барысында жоғары оқу 

орындары  арасындағы  бірлескен 

оқу бағдарламалары, ғылыми және 

оқу жобалары талқыланды.

С.  Торайғыров  атындағы  Пав-

лодар мемлекеттік университетінің 

ректоры  Арын  Өрсариев  пен          

Ф.  Достоевский  атындағы  Омбы 

мемлекеттік университетінің ректо-

ры Алексей Якуб жоғары оқу орын-

дары  арасындағы  ынтымастық 

туралы 

меморандумға, бака-

лавриат  пен  магистратура  бой-

ынша  бірлескен  халықаралық 

бағдарламаларды  іске  асыруға 

бағытталған бірқатар келісімге қол 

қойды.


«Бұл  екі  жақтық  келісім  арқылы 

жүзеге  асатын  бағдарламалар  екі 

жоғары оқу орны үшін де өзара тиімді. 

Ал  С.  Торайғыров  атындағы  Пав-

лодар  мемлекеттік  университетінің 

халықаралық  оқу  бағдарламаларына 

қатысуы студенттеріміздің еуропалық 

деңгейдегі жоғары білім алуына үлкен 

мүмкіндік беретіні сөзсіз», – деп баға 

берді Арын Амангелдіұлы.

Ф. 

Достоевский атындағы 

Омбы мемлекеттік университетінің 

ректоры 

Алексей 


Якубтың 

мәлімдеуінше,  екідипломды  білім 

алудың  тиімділігі  –  жастар  өзінің 

көп уақытын елінде жүріп ресейлік 

дипломға  қол  жеткізуге  болады. 

«Бұл  қазақстандық  ата-аналар 

үшін өте ыңғайлы және қаражатты 

да  үнемдейді.  Сондай-ақ  студент 

бірінші  семестрде  өз  үйінен  білім 

ала  береді,  тек  екінші  семестрдің 

кезінде  ғана  Ресейге  бара  алады. 

Сол  себепті  жастардың  студенттік 

өмірге  бейімделуі  жеңіл  өтеді»,  – 

дейді Алексей Валерьевич.

Университеттер 

студенттер 

мен  оқытушыларды  алмастыру 

бойынша  академиялық  ұтқырлық 

бағдарламаларын  және  ғылыми 

зерттеу жұмыстарын жүргізу бойын-

ша бірлескен оқу бағдарламаларын 

жүзеге асыратын болады.

Мұнымен  қоса  екі  жақ  қазақ 

тілін  оқытудың  инновациялық 

бағдарламаларын  және  Омбы 

облысының  жоғары  оқу  орындары 

мен орта білім беретін мектептеріне 

арналған  оқулықтарды  дайындау 

жұмыстары туралы келісімге келді.

ПМУ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ШЕКАРАЛАРЫН КЕҢЕЙТУДЕКоманда Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова стала ви-

це-чемпионом ежегодного республиканского  конкурса социальных и бизнес-проектов студен-

ческой молодежи Enactus Kazakhstan, который прошел в г. Алматы. 

В конкурсе, который проводится при поддержке Министерства образования и науки под 

эгидой Совета по молодежной политике при Президенте РК, приняли участие 45 универси-

тетских команд со всех уголков республики. 

ВАЖНЫЕ 


Д АТ Ы

Начало работы приемной комиссии с 20 июня

Прием заявлений на творческие специальности с 20.06. по 01.07

Творческие экзамены с 02.07 по 07.07

Прием заявлений на комплексное тестирова-

ние абитуриентов 

с 20.06 по 09.07

Комплексное тестирование с 17.07 по 23.07

Прием заявлений на участие в конкурсе на 

присуждение  государственного гранта 

с 23.07 по 31.07

Прием заявлений поступающих в магистра-

туру,  докторантуру  

с 10.07 по 30.07

Вступительные экзамены в магистратуру, 

докторантуру 

с 10.08 по 20.08

Зачисление в  число студентов с 10.08 по 25.08

Зачисление в  число магистрантов,  докторантовс 21.08 по 25.08

Окончание работы приемной комиссии 25 августа

–  Бахтыгуль,  чем  занимается 

организация «Enactus»?

–  «Enactus»  –  это  международ-

ная организация, которая занимает-

ся развитием бизнеса, также помо-

гает студентам реализовать себя в 

сфере предпринимательства.– Кому пришла идея создания 

команды «Enactus ПГУ»?

–  Вообще,  «Enactus»  в  Казах-

стане  около  20  лет.  До  определён-

ного времени эта организация была 

только в США, то есть была не меж-

дународной.  Я  услышала  об  этой 

организации, когда была в Чехии по 

академической  мобильности.  По-

сле чего начала узнавать, есть ли в 

Казахстане «Enactus». И вот, в 2013 

году я организовала первую коман-

ду «Enactus» в Павлодаре.–  А  какие  проекты  осущест-

вляет ваша команда?

–  У  нас  сейчас  работают  де-

сять  проектов  в  разных  сферах, 

которые  соответствуют  критериям 

«Enactus»:  социальные,  экологиче-

ские  и  экономические.  Например, 

«FoodGo»  –  это  единая  доставка 

еды. Мы помогаем небольшим пиц-

цериям,  кафе  расшириться,  стать 

узнаваемыми.  Соединив  места 

общепита  на  одном  сайте,  мы  уве-

личили число заказов. В данный мо-

мент на сайте 12 заведений с меню 

и ценами.–  Расскажите  о  самом  круп-

ном и запоминающемся проекте.

– Одним из самых крупных про-

ектов  можно  считать  «Социальную 

парикмахерскую».  Она  находится 

на  Втором  Павлодаре.  Сами  пони-

маете,  окраина  города,  небольшой 

поток  клиентов.  Это  и  стало  при-

чиной  того,  что  парикмахерскую 

хотели  закрыть.  Несмотря  на  тя-

жёлое  положение,  детей  из  школ-

интернатов  обслуживали  бесплат-

но.  До  этого  ребятам  выделяли 

деньги их воспитатели. А закрытие 

вернуло  бы  все  эти  проблемы.  И 

вот, мы предложили, для привлече-

ния клиентов, создать систему ски-

док для пенсионеров и малообеспе-

ченных.  А  инвалидов  и  ветеранов 

постригать  бесплатно.  Сейчас  уже 

ведётся работа по замене оборудо-

вания.

–  У  вас  действительно  боль-

шой объём работы. А есть ещё не 

реализованные проекты, которые 

существуют только на бумаге?

– Да, идей много. У нас около 20 

проектов. Причина в том, что сейчас 

не  так  много  активных  студентов  и 

мы просто не успеваем всё осуще-

ствить. На каждый проект нужен ко-

ординатор, менеджер по PR, по фи-

нансам и многие другие, потому что 

«Enactus» – это большая компания.

–  Какую  пользу  приносит 

«Enactus» для ПГУ?

–  Для  примера  можно  взять 

«Алау». Это вообще авторский про-

ект  преподавателя  нашего  универ-

ситета  Шолпан  Гайсаевны.  Они  за-

нимаются  именно  экологическими 

проблемами  Казахстана.  Такими, 

как переработка стекла. Все знают, 

что  стекло  разлагается  в  течение 

тысячи лет, а этот проект направлен 

на улучшение экологической ситуа-

ции. Переработав стекло, мы дела-

ем  из  него  различные  изделия.  В 

переработанном  виде  оно  намного 

качественнее  обычного.  У  Шолпан 

Гайсаевны была своя идея, из вто-

ричного сырья делать разные деко-

ративные изделия, витражи. Теперь 

мы начали работать вместе. Сейчас 

уже готовимся к запуску более круп-

ного производства. Также мы помо-

гаем  студентам.  У  меня  в  команде 

все  люди,  которые  практически  не 

касаются менеджмента, экономики, 

права.  В  нашей  организации  есть 

и  биологи,  и  журналисты,  машино-

строители и металлурги. Мы разви-

ваем себя как с технической сторо-

ны, так и с экономической, при этом 

достигаем  успехов.  Я  думаю,  что 

многие могут нам позавидовать, по-

тому  что  в  таком  возрасте  открыть 

своё ТОО и зарабатывать хорошие 

деньги не так-то плохо.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет