Миялна машина миялна машинажүктеу 5.27 Mb.
Pdf просмотр
бет11/13
Дата24.03.2017
өлшемі5.27 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

44

UA

*

 Наявне лише в деяких моделях.Як  увiмкнути  посу

Як  увiмкнути  посу

Як  увiмкнути  посу

Як  увiмкнути  посу

Як  увiмкнути  посудомийну  машину

домийну  машину

домийну  машину

домийну  машину

домийну  машину

1. Вiдкрийте водопровідний кран.

2.  Натиснiть  кнопку  ввiмкнення/вимкнення ON/OFF :  всi

iндикаторнi лампи на панелi команд  запалюютьсяна декiлька

секунд.

3. Вiдкрийте дверцята та вiдмiрте миючий засiб (див.нижче<

).

4.  Завантажте  короби  (див.  Як  завантажити  короби)  тазакрийте дверцята.

5. Виберiть програму, обертаючи ручку ВИБОРУ ПРОГРАМ за

годинниковою стрiлкою: поєднайте вiдмiтку на ручцi з номером

або символом програми. Iндикаторна лампа кнопки ПУСКУ/

ПАУЗИ почне блимати.

6. Виберiть опцiї миття

*

 (

див.поряд).

7. Запустiть машину за допомогою кнопки ПУСКУ, iндикаторна

лампа  з  блимання  перейде  у  режим  постiйного  горiння.

Запалення iндикаторної лампи миття попереджає про початок

програми.

8. Наприкiнцi програми запалюється iндикаторна лампа КIНЦЯ

(горить постiйно).  Вимкнiть прилад шляхом натискання кнопки

ON-OFF, закрийте кран водопостачання та витягнiть вилку з

мережної розетки.

9. Перш нiж виймати посуд з машини, зачекайте декiлька

хвилин з метою уникнення ошпарювання. Звiльнiть короби,

починаючи з нижнього.

-  З  метою  заощадження  електроенергії,  за

-  З  метою  заощадження  електроенергії,  за

-  З  метою  заощадження  електроенергії,  за

-  З  метою  заощадження  електроенергії,  за

-  З  метою  заощадження  електроенергії,  за

деяких  умов  НЕВИКОРИСТАННЯ  машина

деяких  умов  НЕВИКОРИСТАННЯ  машина

деяких  умов  НЕВИКОРИСТАННЯ  машина

деяких  умов  НЕВИКОРИСТАННЯ  машина

деяких  умов  НЕВИКОРИСТАННЯ  машина

вимикається  автоматично.

вимикається  автоматично.

вимикається  автоматично.

вимикається  автоматично.

вимикається  автоматично.

Як  змiнити  програм

Як  змiнити  програм

Як  змiнити  програм

Як  змiнити  програм

Як  змiнити  програм ууууу,  як

,  як

,  як


,  як

,  як а  в

а  в

а  в


а  в

а  вже  по

же  по

же  по


же  по

же  почала

чала

чала


чала

чала


п р а ц ю в а т и

п р а ц ю в а т и

п р а ц ю в а т и

п р а ц ю в а т и

п р а ц ю в а т и

У  випадку  вибору  помилкової  програми  надається

можливiсть  змiнити  її,  але  лише  на  початку:  при  вже

розпочатому  миттi  змiна  циклу  вiдбувається  шляхом

вимкнення та увiмкнення програми. Для цього натиснiть та

утримуйте кнопку ON/OFF/Reset, потiм за допомогою цiєї ж

кнопки знову виберiть бажану програму та опцiї.

Додайте  iнший  посуд  та  начиння

Додайте  iнший  посуд  та  начиння

Додайте  iнший  посуд  та  начиння

Додайте  iнший  посуд  та  начиння

Додайте  iнший  посуд  та  начиння

Натиснiть  кнопку  Пуск/Пауза  (пiдсвiчування  кнопки  почне

блимати).  Обережно  вiдкрийте  дверцята  (Увага!  Може

виходити гаряча пара) та додайте посуд та начиння. Натиснiть

кнопку Пуск/Пауза (горить постiйно): цикл вiдновлюється.

При натисканнi кнопки Пуск/Пауза для тимчасової зупинки

машини  буде  перервано  програму  разом  з  Вiдстроченим

пуском, якщо його було задано.

Пiд час цього програму змiнювати не можна.

Випадкове  переривання

Випадкове  переривання

Випадкове  переривання

Випадкове  переривання

Випадкове  переривання

Якщо пiд час миття вiдкриються дверцята або вiдбудеться

збiй  в  електроживленнi,  програма  переривається.  При

поверненнi електроенергiї або при закриттi дверцят програма

продовжить роботу з мiсця, де її було перервано.

Як  завантажити  миючий  засiб

Як  завантажити  миючий  засiб

Як  завантажити  миючий  засiб

Як  завантажити  миючий  засiб

Як  завантажити  миючий  засiб

Д

Д

ДД

Добрий  ре

обрий  ре

обрий  ре

обрий  ре

обрий  резззззуууууль

ль

ль

льльттттта

аа

аат  миття  залет  миття  зале

т  миття  зале

т  миття  зале

т  миття  залежить  т

жить  т

жить  т


жить  т

жить  так

ак

ак

акако

оо

оож  вiдж  вiд

ж  вiд


ж  вiд

ж  вiд


правильног

правильног

правильног

правильног

правильного  до

о  до


о  до

о  до


о  дозззззув

ув

увув

ування  мию

ання  мию

ання  мию

ання  мию

ання  миючог

чог

чог


чог

чого  зас

о  зас

о  зас


о  зас

о  засоб


об

об

обобууууу,  у  ра

,  у  ра


,  у  ра

,  у  ра


,  у  разi

зi

зiзi

зi

його  перевищення  миття  не  буде  ефективнимйого  перевищення  миття  не  буде  ефективним

його  перевищення  миття  не  буде  ефективним

його  перевищення  миття  не  буде  ефективним

його  перевищення  миття  не  буде  ефективним

та, 

крiм 


того, 

вiдбувається 

забруднення

та, 


крiм 

того, 


вiдбувається 

забруднення

та, 

крiм 


того, 

вiдбувається 

забруднення

та, 


крiм 

того, 


вiдбувається 

забруднення

та, 

крiм 


того, 

вiдбувається 

забруднення

д о в к i л л я .

д о в к i л л я .

д о в к i л л я .

д о в к i л л я .

д о в к i л л я .

     

Використовуйте  лише  миючi  засоби  дляВикористовуйте  лише  миючi  засоби  для

Використовуйте  лише  миючi  засоби  для

Використовуйте  лише  миючi  засоби  для

Використовуйте  лише  миючi  засоби  для

посудомийних  машин.

посудомийних  машин.

посудомийних  машин.

посудомийних  машин.

посудомийних  машин.

  НЕ  КОРИСТУЙТЕСЯ  миючими  засобами  для

  НЕ  КОРИСТУЙТЕСЯ  миючими  засобами  для

  НЕ  КОРИСТУЙТЕСЯ  миючими  засобами  для

  НЕ  КОРИСТУЙТЕСЯ  миючими  засобами  для

  НЕ  КОРИСТУЙТЕСЯ  миючими  засобами  для

ручного  миття.

ручного  миття.

ручного  миття.

ручного  миття.

ручного  миття.

  Перевищення  дози  миючого  засобу  може

  Перевищення  дози  миючого  засобу  може

  Перевищення  дози  миючого  засобу  може

  Перевищення  дози  миючого  засобу  може

  Перевищення  дози  миючого  засобу  може

залишити  пiну  наприкiнцi  цик

залишити  пiну  наприкiнцi  цик

залишити  пiну  наприкiнцi  цик

залишити  пiну  наприкiнцi  цик

залишити  пiну  наприкiнцi  циклу

лу

лулу

лу.....


 

Вик


 

Вик


 

Вик


 

Вик


 

Використ


орист

орист


орист

ористання 

т

ання 


т

ання 


т

ання 


т

ання 


таб

аб

абаб

абле


ле

ле

лелеттттток 

рек


ок 

рек


ок 

рек


ок 

рек


ок 

рекомендов

омендов

омендов


омендов

омендоване

ане

ане


ане

ане


лише 

у 

моделях з 

наявною 


опцiєю

лише 


у 

моделях 


з 

наявною 


опцiєю

лише 


у 

моделях 


з 

наявною 


опцiєю

лише 


у 

моделях 


з 

наявною 


опцiєю

лише 


у 

моделях 


з 

наявною 


опцiєю

Б

ББ

Б

БАГАГ

АГ

АГАГА

А

АА

АТ

ТТ

Т

ТОФОФ

ОФ

ОФОФУНКЦIОНА

УНКЦIОНА


УНКЦIОНА

УНКЦIОНА


УНКЦIОНА ЛЬНI  Т

ЛЬНI  Т


ЛЬНI  Т

ЛЬНI  Т


ЛЬНI  ТАБЛЕТКИ.

АБЛЕТКИ.


АБЛЕТКИ.

АБЛЕТКИ.


АБЛЕТКИ.

     


Найкращi  показники  миття  та  сушiння

Найкращi  показники  миття  та  сушiння

Найкращi  показники  миття  та  сушiння

Найкращi  показники  миття  та  сушiння

Найкращi  показники  миття  та  сушiння

отримуються 

тiльки 

завдяки 


використанню

отримуються 

тiльки 

завдяки 


використанню

отримуються 

тiльки 

завдяки 


використанню

отримуються 

тiльки 

завдяки 


використанню

отримуються 

тiльки 

завдяки 


використанню

порошк


порошк

порошк


порошк

порошков


ов

ов

ововомг

омг


омг

омг


омго 

мию


о 

мию


о 

мию


о 

мию


о 

миючог


чог

чог


чог

чого 


зас

о 

засо 

зас


о 

зас


о 

засоб


об

об

обобууууу, 

рiдк


рiдк


рiдк


рiдк


рiдког


ог

ог

огого

оо

оообполiскувача  та  регенерацiйної  солi.

обполiскувача  та  регенерацiйної  солi.

обполiскувача  та  регенерацiйної  солi.

обполiскувача  та  регенерацiйної  солi.

обполiскувача  та  регенерацiйної  солi.

ванночка А

ванночка А

ванночка А

ванночка А

ванночка А: Миючий засіб для основного миття

ванночка В

ванночка В

ванночка В

ванночка В

ванночка В: Миючий засiб для попереднього миття

1. Вiдкрийте кришку C, натискаючи

на кнопку D.

2. Вiдмiрте миючий засiб вiдповiдно

до 

Tаблицi програм:• порошковий: ванночки A та B.

•  таблетки:  якщо  вiд  програми

надходить запит на 1, завантажте її

у  ванночку A та  закрийте  кришку;

якщо вiд програми надходить запит

на 2, розмiстiть другу таблетку на днi баку.

3.  Видалiть  залишки  миючого  засобу  з  країв  ванночки  та

закрийте кришку (почується клацання).

Пуск  та  використання

Пуск  та  використання

Пуск  та  використання

Пуск  та  використання

Пуск  та  використання


45

UA

Опції  миття*

Опції  миття*

Опції  миття*

Опції  миття*

Опції  миття*

Встановлення 

ОПЦIЙ, 


їх 

модифiкацiя 

та

Встановлення ОПЦIЙ, 

їх 


модифiкацiя 

та

Встановлення ОПЦIЙ, 

їх 


модифiкацiя 

та

Встановлення ОПЦIЙ, 

їх 


модифiкацiя 

та

Встановлення ОПЦIЙ, 

їх 


модифiкацiя 

та

скасування  має  вiдбуватися  лише  пiсля  виборускасування  має  вiдбуватися  лише  пiсля  вибору

скасування  має  вiдбуватися  лише  пiсля  вибору

скасування  має  вiдбуватися  лише  пiсля  вибору

скасування  має  вiдбуватися  лише  пiсля  вибору

програми  миття  та  перед  натисканням  на  кнопку

програми  миття  та  перед  натисканням  на  кнопку

програми  миття  та  перед  натисканням  на  кнопку

програми  миття  та  перед  натисканням  на  кнопку

програми  миття  та  перед  натисканням  на  кнопку

Пуск/Пауза.

Пуск/Пауза.

Пуск/Пауза.

Пуск/Пауза.

Пуск/Пауза.

Мають обиратися лише опцiї, сумiснi з типом заданої програми.

Якщо опцiя не є сумiсною з вибраною програмою, 

(див.таблицю

програм)


 вiдповiдний свiтлодiод швидко блиматиме тричi.

Якщо було обрано опцiю, несумiсну з попередньо заданими

опцiєю або програмою миття, така несумiсна опцiя блиматиме

тричi  та  згасне,  в  той  час  як  остання  обрана  установка

горiтиме.

 Щоб скасувати вибiр помилково заданої опцiї, натиснiть

ще раз на вiдповiдну кнопку.

Вiдстрочений  пуск

Вiдстрочений  пуск

Вiдстрочений  пуск

Вiдстрочений  пуск

Вiдстрочений  пуск

*****

Пуск програми можна вiдстрочити на 3, 6 або 93, 6 або 9

3, 6 або 9

3, 6 або 9

3, 6 або 9 годин:

1: Вибравши бажану програму миття та наявнi опцiї, натиснiть

кнопку ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК: iндикаторна лампа загоряється.

2:  Виберiть  бажаний  пуск,  натискаючи  послiдовно  кнопку

Вiдстроченого  пуску, iндикаторнi  лампи  миття (3 години),

сушiння (6 годин) та завершення (9 годин) запалюються по

черзi.


При наступному натисканнi на кнопку Вiдстроченого пуску

опцiю буде скасовано та iндикаторна лампа згасне.

3. Пiсля зробленого вибору, натисканням на кнопку Пуск/Пауза

розпочнеться  зворотнiй  вiдлiк,  вибране  вiдстрочення

блиматиме,  в  той  час  як  пiдсвiчення  кнопки  Пуск/Пауза

припинить блимання (загоряється постiйним свiтлом).

3.  Пiсля  завершення  заданного  часу    iндикаторна  лампа

ВIДСТРОЧЕНОГО ПУСКУ згасне, та програма запуститься.

  При  вже  працюючому  циклу  неможливо  задати

  При  вже  працюючому  циклу  неможливо  задати

  При  вже  працюючому  циклу  неможливо  задати

  При  вже  працюючому  циклу  неможливо  задати

  При  вже  працюючому  циклу  неможливо  задати

Вiдстрочений  пуск.

Вiдстрочений  пуск.

Вiдстрочений  пуск.

Вiдстрочений  пуск.

Вiдстрочений  пуск.

Половинне    завантаження

Половинне    завантаження

Половинне    завантаження

Половинне    завантаження

Половинне    завантаження*****

При  невеликiй  кiлькостi  посуду  можна  задати  цикл

половинного завантаження, заощаджуючи воду, енергiю та

миючий  засiб.  Виберiть  програму  та  натиснiть  кнопку

ПОЛОВИННЕ  ЗАВАНТАЖЕННЯ: iндикаторна  лампа

загоряється.

При  повторному  натисканнi  на  кнопку  ПОЛОВИННОГО

ЗАВАНТАЖЕННЯ опцiю буде скасовано.

  Пам’ятайте  також  про  половинну  дозу  миючого

  Пам’ятайте  також  про  половинну  дозу  миючого

  Пам’ятайте  також  про  половинну  дозу  миючого

  Пам’ятайте  також  про  половинну  дозу  миючого

  Пам’ятайте  також  про  половинну  дозу  миючого

з а с


з а с

з а с


з а с

з а с о б

о б

о б


о б

о б ууууу.....

  Рекомендується  порошковий  миючий  засiб.

  Рекомендується  порошковий  миючий  засiб.

  Рекомендується  порошковий  миючий  засiб.

  Рекомендується  порошковий  миючий  засiб.

  Рекомендується  порошковий  миючий  засiб.

  Така  опцiя  вiдстня  у  програмi:  Швидке.

Така  опцiя  вiдстня  у  програмi:  Швидке.

Така  опцiя  вiдстня  у  програмi:  Швидке.

Така  опцiя  вiдстня  у  програмi:  Швидке.

Така  опцiя  вiдстня  у  програмi:  Швидке.

*

 Наявне лише в деяких моделях. 

 

A Б 

 

Таблиця  

опцiй 

Вiдстрочен

ий пуск 

Половинне  

завантаження 

 

1. Інтенсивне 

 

Так  

Так 


 

2. Звичайне 

 

Так  

Так 


 

3. Замочування 

 

Так  

Так 


 

4. Eco 

 

Так  

Так 


 

5. Швидке 

 

Так  

Нi 


 

6. Скло 

 

Так  

Так 


46

UA

Якщ


Якщ

Якщ


Якщ

Якщо  посу

о  посу

о  посу


о  посу

о  посуд  не  ду

д  не  ду

д  не  ду

д  не  ду

д  не  дуже  забр

же  забр

же  забр


же  забр

же  забруууууднений  або  попере

днений  або  попере

днений  або  попере

днений  або  попере

днений  або  попередньо  опо

дньо  опо

дньо  опо

дньо  опо

дньо  ополiснутий  у  в

лiснутий  у  в

лiснутий  у  в

лiснутий  у  в

лiснутий  у  во

оо

оодi,  знадi,  зна

дi,  зна


дi,  зна

дi,  значно  зменшiть  до

чно  зменшiть  до

чно  зменшiть  до

чно  зменшiть  до

чно  зменшiть  дозззззууууу

мию

мию


мию

мию


миючог

чог


чог

чог


чого  зас

о  зас


о  зас

о  зас


о  засоб

об

обоб

обууууу.....

Номер i тип  програм  т

Номер i тип  програм  т

Номер i тип  програм  т

Номер i тип  програм  т

Номер i тип  програм  та  опцiй  мо

а  опцiй  мо

а  опцiй  мо

а  опцiй  мо

а  опцiй  може  б

же  б


же  б

же  б


же  бути  рiзним,  зале

ути  рiзним,  зале

ути  рiзним,  зале

ути  рiзним,  зале

ути  рiзним,  залежно  вiд  мо

жно  вiд  мо

жно  вiд  мо

жно  вiд  мо

жно  вiд  моде

де

деде

делi  посу

лi  посу

лi  посу


лi  посу

лi  посудомийної  машини.

домийної  машини.

домийної  машини.

домийної  машини.

домийної  машини.

Примiтка:

Примiтка:

Примiтка:

Примiтка:

Примiтка:

найкращi показники програми “Швидке миття” отримуються за умови дотримання встановленої кiлькостi приборiв.

*

 Програма Eco, вiдповiдно до норми EN-50242, є бiльш тривалою за iншi програми, проте вживає менше енергiї та бiльшбережлива до довкiлля.

Примiтка для контрольно-випробних лабораторiй

Примiтка для контрольно-випробних лабораторiй

Примiтка для контрольно-випробних лабораторiй

Примiтка для контрольно-випробних лабораторiй

Примiтка для контрольно-випробних лабораторiй:  щодо  iнформацiї  з  умов  проведення  порiвняльних  випробувань

EN, звернiться за адресою: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com

Для  правильного  дозування  миючого  засобу  вiзьмiть  до  уваги:

Для  правильного  дозування  миючого  засобу  вiзьмiть  до  уваги:

Для  правильного  дозування  миючого  засобу  вiзьмiть  до  уваги:

Для  правильного  дозування  миючого  засобу  вiзьмiть  до  уваги:

Для  правильного  дозування  миючого  засобу  вiзьмiть  до  уваги:

1 столова ложка = 15 г порошку = 15 мл рiдини (приблизно) - 1 чайна ложка = 5 г порошку = 5 мл рiдини (приблизно)

Програми


Програми

Програми


Програми

Програми


 

 

Миючий засіб (A) = ванночка A 

(B) = ванночка B 

Вказівки щодо вибору  

програм 

Програма 

Порош

ковий 

Рідкий 

Таблетки: 

Сушіння  Опції 

Тривалість  

програми 

(допущення 

±10%)  

год. хвил. 

Посуд та каструлi дуже забру

дненi (не використовувати дл

я крихких речей). 

1. Інтенсивне 

 

 35 г (A) 

 

  

35 мл (A) 

 

 

 1 (A) 

 

 Так 

 

A–B  

2:25’ 


Посуд та каструлi звичайно з

абрудненi Стандартна щоден

на програма 

2. Звичайне 

 

29 г (A) 6 г (B) 

 

29 мл (A) 6 мл (B) 

 

1 (A)  

 

Так  

A–B 


 

1:50’ 


Попереднє миття, поки маши

на очiкує додавання iншого п

осуду. 

3. Замочування   

Ні 


 

Ні 


 

Ні 


 

Ні 


 

A–B 


 

0:08’ 


Екологiчне миття з низьким е

нергоспоживанням, придатне 

для посуду та каструль.  

4. Eкoлогічне

*

 

 29 г (A) 

6 г (B) 


 

29 мл (A) 

6 мл (B) 

 

1 (A)  

Так 


 

A–B 


 

2:55’ 


Економiчний та швидкий цикл

 миття для не дуже забрудне

ного посуду вiдразу ж пiсля п

рийняття їжi.  (2 тарілки +2 ск

лянки +4 прибори+1 каструля

 + 1 невеличка сковорода) 5. 

Швидке 

 

25 г (A)  

25 мл (A) 

 

1 (A) 


 

Ні 


 

 0:35’ 

Економiчний та швидкий цикл

 миття для крихкого,  чутного 

до високих температур посуд

у, вiдразу ж пiсля прийняття ї

жi. (келихи у верхній короб + к

рихкі тарілки у нижній короб). 6. 

Скло 


 

35 г (A) 

 

35 мл (A)  

1 (A) 


 

Так 


 

A–B 


 

1:30’ 


47

UA

G

F

Використовуйте  лише  спецiальнi  засоби  для

Використовуйте  лише  спецiальнi  засоби  для

Використовуйте  лише  спецiальнi  засоби  для

Використовуйте  лише  спецiальнi  засоби  для

Використовуйте  лише  спецiальнi  засоби  для

посудомийної  машии.

посудомийної  машии.

посудомийної  машии.

посудомийної  машии.

посудомийної  машии.

Не  вживайте  столову  або  промислову  сiль.  Не

Не  вживайте  столову  або  промислову  сiль.  Не

Не  вживайте  столову  або  промислову  сiль.  Не

Не  вживайте  столову  або  промислову  сiль.  Не

Не  вживайте  столову  або  промислову  сiль.  Не

в

вв

ввживжив

жив


жив

живайт


айт

айт


айт

айте  зас

е  зас

е  зас


е  зас

е  зас обiв  для  р

обiв  для  р

обiв  для  р

обiв  для  р

обiв  для  ручног

учног

учног


учног

учного  миття  посу

о  миття  посу

о  миття  посу

о  миття  посу

о  миття  посуду

ду

ду

дуду.....

Слiдуйте  вказiвкам  на  упаковках  засобiв.

Слiдуйте  вказiвкам  на  упаковках  засобiв.

Слiдуйте  вказiвкам  на  упаковках  засобiв.

Слiдуйте  вказiвкам  на  упаковках  засобiв.

Слiдуйте  вказiвкам  на  упаковках  засобiв.

При використаннi багатофункцiональних засобiв немає

необхiдностi  в  обполiскувачi , проте  рекомендується

проте  рекомендується

проте  рекомендується

проте  рекомендується

проте  рекомендується

додання  солi,  особливо  при  жорсткiй  або  дуже

додання  солi,  особливо  при  жорсткiй  або  дуже

додання  солi,  особливо  при  жорсткiй  або  дуже

додання  солi,  особливо  при  жорсткiй  або  дуже

додання  солi,  особливо  при  жорсткiй  або  дуже

жорсткiй  водi.

жорсткiй  водi.

жорсткiй  водi.

жорсткiй  водi.

жорсткiй  водi.  Слiдуйте  вказiвкам  на  упаковках  засобiв.

Не  додавайте  не  сiль,  не  обполiскувач,

Не  додавайте  не  сiль,  не  обполiскувач,

Не  додавайте  не  сiль,  не  обполiскувач,

Не  додавайте  не  сiль,  не  обполiскувач,

Не  додавайте  не  сiль,  не  обполiскувач,

нормальним  є  увiмкнутий  стан  iндикаторних  ламп

нормальним  є  увiмкнутий  стан  iндикаторних  ламп

нормальним  є  увiмкнутий  стан  iндикаторних  ламп

нормальним  є  увiмкнутий  стан  iндикаторних  ламп

нормальним  є  увiмкнутий  стан  iндикаторних  ламп

ВIДС

ВIДС


ВIДС

ВIДС


ВIДСУТНЯ  СIЛЬ*  т

УТНЯ  СIЛЬ*  т

УТНЯ  СIЛЬ*  т

УТНЯ  СIЛЬ*  т

УТНЯ  СIЛЬ*  та  ВIДС

а  ВIДС


а  ВIДС

а  ВIДС


а  ВIДСУТНIЙ  ОБПО

УТНIЙ  ОБПО

УТНIЙ  ОБПО

УТНIЙ  ОБПО

УТНIЙ  ОБПОЛIСК

ЛIСК


ЛIСК

ЛIСК


ЛIСКУВ

УВ

УВУВ

УВА


А

А

ААЧ*.

Ч*.


Ч*.

Ч*.


Ч*.

Як  завантажити  регенерацiйну  сiль

Як  завантажити  регенерацiйну  сiль

Як  завантажити  регенерацiйну  сiль

Як  завантажити  регенерацiйну  сiль

Як  завантажити  регенерацiйну  сiль

Обполiскувач прискорює висушування посуду, забезпечуючи

стiкання води з нього, що унеможливлює утворення плям та

розведень.

Ємнiсть для обполiскувача заповнюється:

• коли на панелi команд запалюється iндикаторна лампочка

ВIДСУТНIСТЬ ОБПОЛIСКУВАЧА

*

;

1. Вiдкрийте 

 

ємнiсть,повертаючи  кришку (G) протии

годинникової стрiлки.

2. При додаваннi обполiскувача

уникайте його переливання через

край. У разi переливання витрiть

витiки сухою ганчiркою.

3. Закрутiть знову кришку.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 

наливати 

обполiскувач

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 

наливати 

обполiскувач

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 

наливати 

обполiскувач

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 

наливати 

обполiскувач

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 

наливати 

обполiскувач

безпосередньо  у  бак.

безпосередньо  у  бак.

безпосередньо  у  бак.

безпосередньо  у  бак.

безпосередньо  у  бак.

Вiдмiрь


Вiдмiрь

Вiдмiрь


Вiдмiрь

Вiдмiрьттттте  до

е  до

е  до


е  до

е  дозззззу  обпо

у  обпо

у  обпо


у  обпо

у  обполiск

лiск

лiск


лiск

лiскув


ув

ув

увува

аа

аачача

ча

чача

Якщо  ви  не  задовольненi  результатами  сушiння,  можна

вiдрегулювати  дозу  обполiскувача.  Викруткою  повернiть

регулятор (F) на  одне  з 6 положень  (на  заводi  машину

налаштовано на положення 4):

• якщо  на  посудi  спостерігаються  білуваті  розведення,

повернiть на менші номери (1-3).

• якщо  залишаються  водянi  краплi  або  плями  накипу,

повернiть на бiльші номери (4-6).

Встановлення  жорсткостi  води

Встановлення  жорсткостi  води

Встановлення  жорсткостi  води

Встановлення  жорсткостi  води

Встановлення  жорсткостi  води

Кожна посудомийна машина оснащена пом’якшувачем води,

який  використовуючи  спецiальну  регенерацiйну  сiль  для

посудомийних машин, забезпечує для миття посуду воду без

вапняку.


Ця посудомийна машина забезпечує регулювання жорсткостi

води з метою кращих експлуатацiйних показникiв миття та

меншого  забруднення  довкiлля.  Щоб  визначити  ступiнь

жорсткостi води, звернiться до водопостачальних служб.

- Вимкнiть машину за допомогою кнопки ON/OFF та вiдкрийте

дверцята.

- Повернiть ручку ВИБОРУ ПРОГРАМ спочатку на 5

55

55° програму,потiм на 1

11

11° програму та знову на 555

55°.


- Натиснiть кнопку ON/OFF, iндикаторнi лампи  блимають згiдно

до циклiв миття; тепер можна вибрати ступiнь жорсткостi.

Кожнiй програмi вiдповiдає ступiнь жорсткостi:

Напр., 1° програма, ступiнь жорсткостi 1

2° програма, ступiнь жорсткостi 2, i т.д... до 5* ступеню.

(Пом’якшувач води встановлений на заводi на ступiнь 3).

- Щоб вийти з функції, зачекайте декілька секунд або натисніть

на кнопку опцій

*

 або вимкніть машину кнопкою ON/OFF.При використаннi багатофункцiональних таблеток завжди

заповнюйте ємнiсть для солi.

(°dH = жорсткiсть у градусах за німецькою системою - °fH =

жорсткiсть у градусах за французською системою - ммоль/л

= мiлiмоль/лiтр)

Як  завантажити  регенерацiйну  сiль

Як  завантажити  регенерацiйну  сiль

Як  завантажити  регенерацiйну  сiль

Як  завантажити  регенерацiйну  сiль

Як  завантажити  регенерацiйну  сiль

Щоб результати миття завжди були  задовольненими, завжди

перевiряйте заповненiсть ємностi сiллю. Регенерацiйна сiль

видаляє вапняк з води, унеможливлюючи його накопичення

на  посудi.  Ємнiсть  для  солi  знаходиться  у  нижнiй  частинi

посудомийної машини (

див. Опис

) та має заповнюватись:

• коли не помiтно зеленого поплавця

*

 на ковпачцi ємностідля солі;

• коли на панелi команд запалюється iндикаторна лампочка

ВIДСУТНIСТЬ СОЛI

*

;1.  Витягнiть  нижнiй  короб  та  розкрутіть

ковпачок  ємності  для  солі  проти

годинникової стрілки.

2.  Тільки  при  першому  використаннi:

заповнiть ємнiсть водою до країв.

3. Розташуйте воронку

*

 (

див.малюнок) та заповнiть ємнiсть

сiллю  до  країв  (

близько  1  кг

);  невеличкi  виплески  води  є

нормальними.

4.  Виймiть  воронку*,  очистiть  вхідний  отвір  ємності  від

можливих  сольових  залишків;  обполосніть  ковпачок  під

проточною  водою  перед  закручуванням,  тримаючи  його

голiвкою донизу та виливаючи воду з чотирьох прорiзiв у

виглядi зiрки на нижнiй частинi ковпачка. (ковпачок з зеленим

поплавцем*)

Рекомендується  проводити  цю  операцiю  при

Рекомендується  проводити  цю  операцiю  при

Рекомендується  проводити  цю  операцiю  при

Рекомендується  проводити  цю  операцiю  при

Рекомендується  проводити  цю  операцiю  при

кожному  завантаженнi cолi.

кожному  завантаженнi cолi.

кожному  завантаженнi cолi.

кожному  завантаженнi cолi.

кожному  завантаженнi cолi.

Добре  закрутiть  ковпачок,  щоб  запобiгти  попаданню

всередину  миючого  засобу  пiд  час  миття  (це  може

безповоротньо ушкодити пом’якшувач).

У разi необхiдностi насипте сiль перед циклом миття,

щоб уникнути переливання сольового розчину з ємностi для

солi.Наявне лише в деяких моделях.Обпо

Обпо


Обпо

Обпо


Обполіск

ліск


ліск

ліск


ліскув

ув

увув

ува


аа

а

ач  тч  т

ч  т


ч  т

ч  та


аа

а

арегенераційна  сіль

регенераційна  сіль

регенераційна  сіль

регенераційна  сіль

регенераційна  сіль

 

 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет