Национальной академии наук республики казахстанжүктеу 7.17 Mb.
Pdf просмотр
бет40/40
Дата22.12.2016
өлшемі7.17 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

 
 
Бірімбетова Н.Ж. Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың ынталандыру тетіктері………………………….36 
Османов Ж.Д. Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының институционалды дамуы…………………………………...….42 
Жаубасов Б. Тиімді мемлекеттік қызмет: сын-қатерлер мен шешімдер………………………………………………………49 
 
 
Абдулвалиева Т.В. Mашинажасау өнімінің тиімділігінің өсуін қамтамасыз етудің макроэкономикалық тетіктері……….56 
Айтжанова А.Д. Қазақстанның минералды-шикізаттық кешенінің тұрақты қызмет етуі мақсатында ресурстық-шикізаттық 
саясатты жетілдірудің векторлары………………………………………………………………………………………….…….64 
 
Халитова М. Қазақстан азаматтарының жинақталған зейнетақысына кепілдік беру жүйесін жетілдіру……………….......71 
Байбергенова Л.Ж., Шаймарданова В.К Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде гендерлік тетіктерді қолдану..........77 
 
 
Досманбетова  М.С.,  Рузанов  Р.М.  К.-Э.  Свейбидің  материалды  емес  активтерге  мониторы  негізііндегі    қазақстандық 
кәсіпорындардың зияткерлік капиталын бағалау…………………………………………………………………………….….83 
Турсынбаева  Д.К.,  Жадигерова  О.Ж.,  Бекжанова  Т.К.  Көленкелі  экономиканың  көлемін  бағалау  әдістері  және  оның 
жетілдіру жолдары…………………………………………………………………………………………………………………90 
 
*   *   * 
 
Аюпова З.К., Құсайынов Д.Ө. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғам қалыптасуының теориялық алғышарттары 
мен тарихы................................................................................................................................. ........................................................97 
Жанакова Н.Н., Бабажанова Ж.А. Кедейлікпен күрестегі әлемдік саясат: Нидерланды, Германия, Қытай тәжірибесі…..105 
Жохов  А.Л.,  Рақымбек  Д.,  Юнусов  А.А.,  Сайдахметов  П.А.
2
,  Оразалиева  Р.Н.  Кәсіби  мәдениет  -  қазіргі  заманғы  білім 
беруді жақсартудың басты бағдары …………............................................................................................................................112 
Сабдалина Ә.Қ. Асан Қайғы мен Қазтуған жыраудың шығармаларындағы діни сөздер......................................................119 
Қожамқұлова  Ж.Ж.,  Қойшиева  Т.Қ.,  Есентаев  Қ.Ө.  Болашақ  мұғалімдерді  кәсіби  дайындау  үдерісінде  ақпараттық 
технология құралдарына оқытуды жобалау негіздері.................................................................................................................125 
Досжан Р.К. Қазақ мәдениетінің дамуына үлес қосқан данышпандар - Абай пен Шәкәрімнің рухани бірлігі...................129 
Кенжебаев Д.А. Әскери-ғарыш саласының тарихи зерттеуi әдiснаманың кейбiр сұрақтары...............................................133 
Плохих  Р. В.,  Бекарыстанова  Л. Б. ,  Келинбаева  Р. Ж.  Елді-мекенді  аумақтардың  тұрақты  дамуы  үшін  әлеуметтік 
инфроқұрылымды зерттеудегі ГАЖ…………………………………………………………………………………………….140 
Байжолова  Р.А.,  Абылкасимова  Ж.А.  Ұлттық  еңбек  нарығындағы  жұмыспен  қамту  және  тұрғындардың  экономикалық 
белсенділігінің арақатынасы......................................................................................................................................... ................152 
Турмамбеков Т.А. Т., Саидахметов П. А., Нуруллаев М.А., Серимбетова А.Е. Мектеп оқушыларының физикадан  білімін 
және шеберлігін критериальды бағалаудың мәселелерін шешудің  кейбір негіздері мен жолдары……………………….159 
Бәбіжан Б.Ж. Қазақтың кәсіби әншілік өнерінің қалыптасуы және орындаушылыық ерекшеліктері..................................168 
Айтжанова Г.Д. Шет тілдері бойынша оқу құралдарында лексикалық жаттығуларды бекіту жүйесінің кластерлік әдісі.........173 
Исабаева С.Н., Чанбаева М.К., Скакова А.Ж., Рысқұлов Т. Интранет-портал бизнес жүргізудің тиімді құралы………....183 
Исмагулова   Р.С. Коммуникативтік құзыреттіліктің шет тілін оқып үйренудегі рөлі………………………………..…….186 
Дүйсенова Н.Б,. Байказиева Р.Т,. Нүсіпбекова А.Н. Білім беру жүйесіндегі компьютерлік технологияны қолдану…......190 
Кердяшкина Г.В Айтпаев А.Т Кердяшкин В.В. Іле Аталау тауларындағы жаңадан табылған петроглифтар.....................193 
Жүнісова  Б.Н.  Мемлекет  пен  ұлт  құрау  барысындағы  тіл  саясаты  мен  реформалары  (Қазақстан  мен  Түркия 
мысалдарында)…………………………………………………………………………………………………………………....197 
Сериев Б. А., Нұрмағанбет Е.Т. Мемлекеттік инвестициялық құқықтық саясат.....................................................................205 
Ізбасова А.Б. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттің тетігі және құқықтық құралдары……………………………….....209 
Абдукадирова  Ж.А.,  Қурманбаева  М.С.  Ботаника  пәнін    оқытуда  соя  өсімдігініңонтогенезінде  даму 
ерекшеліктерінстуденттердің практикалық білімін  арттыру мақсатында қолдану...............................................................212 
Нурланова В.С. Балалар қоғамдық бірлестіктері – баланы әлеуметтендіру  факторы……………………………………...218 
Анарбекова В.Э. Қырғыз халқының бірегей ескерткіш ретінде жанр «Koshok».....................................................................221 
Мусуралиева М.М. Ақпараттық ресурстар - Қырғыз Республикасының саяси қауіпсіздігі үшін құралы ретінде...............227 
Мураталиева Н.Х.Тұлғалық ерекшеліктері және болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерінің сипаттамаларын зерттеу.....232 
Раева Ч.Т. Математика сабақтарында компьютерлік технологияны қолдану үшін дидактикалық талаптар……………...236 
Әпендиев Т.Ә. қазақстан аумағында неміс диаспорасының миграциялық толқынының пайда болу мәселелері………....240 
Жакупов Ж.А. Қазақ лингвофольклортануының  ғылымтанулық тұғыры………………………………………………..….248 
Әліпбек А.З., Таутаева Г.Б. Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері.....256  
Әліпбек А.З., Абдразақова М. Көру қабілеті бұзылған балалардың психофизиологиялық ерекшеліктері...........................263 
Бектепова З.А. Заң сапасы: елеулі аспектілерін талдау..............................................................................................................271 
Тайторина Б.А.,Тусупбекова С.К. Құқықтың қайнар көздері: заманауи заң ғылымдарындағы интерпретациялау мәселелері........276 
Ақынова Ж.М. Шет тілін оқытуда интерактивті әдістерді қолдану арқылы студенттердің  білім сапасын арттыру..........287  
Турдалиева  Э.Д.,  Ақынова  Ж.М,  Туткабекова  К.С.    Шет  тілін  оқытуда  ақпараттық-коммуникациялық  технологияның 
мүмкіндігі мен тиімділігі................................................................................................................................................................292 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
298  
СОДЕРЖАНИЕ 
 
ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
Еспаев С.С. Мировая экономика и Казахстан: новые тенденции, задачи и предложения…………………………………….5 
Сабден О.С., Аширов А. Концепция развития человечества в XXI веке и продовольственная безопасность……………...15 
Днишев Ф.М. Методы государственно-частного партнерства в развитии новых технологических укладов………………30 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Бримбетова Н.Ж. Механизмы стимулирования развития местного самоуправления в Казахстане…………………….…36 
Османов Ж.Д. Институциональное развитие рынка ценных бумаг в Казахстане…………………………………………....42 
Жаубасов Б.Ж. Эффективная государственная служба: вызовы и решения………………………………………………….49 
 
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
Абдулвалиева Т.В. Макроэкономические механизмы обеспечения роста эффективности машиностроительной продукции..56 
Айтжанова  Д.А.  Векторы  совершенствования  ресурсно-сырьевой  политики  в  целях  устойчивого  функционирования 
минерально-сырьевого комплекса Казахстана………………………………………………………………………………..…64 
 
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА И ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА 
Халитова М.М. Совершенствование системы гарантирования пенсионных накоплений граждан Казахстана…………….71 
Байбергенова  Л.Ж.,  Шаймарданова  В.К.  Применение  гендерного  механизма  в  системе  образования  Республики 
Казахстан...........................................................................................................................................................................................77  
 
ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
Досманбетова М.С., Рузанов Р.М. Оценка интеллектуального капитала казахстанских предприятий на основе монитора 
нематериальных активов К-Э. Свейби……………………………………………………………………………………………83 
Турсынбаева  Д.К.,  Жадигерова  О.Ж.,  Бекжанова  Т.К.  Методы  оценки  размеров  теневой  экономики  и  пути  ее 
совершенствования...........................................................................................................................................................................90 
*   *   * 
Аюпова З.К., Кусаинов Д.У. Теоретические предпосылки и история становления гражданского общества в РК..……..…97 
Жанакова Н.Н., Бабажанова Ж.А. Мировой опыт борьбы с бедностью: на примере Нидерландов, Германии, Китая....105 
Жохов  А.Л.,  Рахымбек  Д.,  Юнусов  А.А.,  Саидахметов  П.А.,  Оразалиева  Р.Н.  Культура  профессионала  –  главный 
ориентир совершенствования современного образования…………………………………………………………..………..112 
Сабдалина A.K. Религиозные слова встречающиеся в поэзии Асан Кайгы и Казтуган жырау.............................................119 
Қожамқұлова  Ж.Ж.,  Қойшиева  Т.Қ.,  Есентаев  Қ.Ө.  Основы  проектирования  обучения  средствам  информационной 
технологий в процессе профессиональной подготовки будущих учителей............................................................................125 
Досжан Р.К. Духовное единство мыслителей, внесших вклад в развитие казахской культуры – Абая и Шакарима.......129  
Кенжебаев Д.А. Некоторые вопросы методологии изучения истории военно-космической отрасли…………….………133 
Плохих Р. В., Бекарыстанова Л.Б., Келинбаева Р.Ж. ГИС в изучении социальной инфраструктуры для целей устойчивого 
развития селитебной территории………………………………………………………………………………………...…..….140 
Байжолова Р.А., Абылкасимова Ж.А. Соотношение занятости и экономической активности населения на  национальном 
рынке труда..................................................................................................................................................................................…152 
Турмамбеков  Т.А.,  Саидахметов  П.  А.,  Нуруллаев  М.А.,  Серимбетова  А.Е.  О  некоторых  основаниях  и  путях  решения 
проблемы критериального оценивания знаний и умений учащихся школы по физике…………………………….………159 
Бабижан Б.Ж. Становление казахского профессионального песенного искусства и исполнительские особенности…....168 
Айтжанова  Г.Д.  Кластерный  метод  организации  лексических  упражнений  для  закрепления  в  учебниках  по 
иностранному языку для неязыковых школ………………………………………………………………………………..…..173 
Исабаева С.Н., Чанбаева М.К., Скакова А.Ж.,.Рысқұлов Т  Интранет-портал бизнес жүргізудің тиімді құралы………...183 
Исмагулова Р.С. Роль коммуникативной компетенции в обучении иностранного языка………………………………….186 
Дуйсенова Н.Б., Байказиева Р.Т., Нусипбекова А.Н. Применение компьтерных технологии в системе образовании....…190 
Кердяшкина Г.В., Айтбаев А.Т., Кердяшкин В.В.  Новая находка петроглифов в высокогорье Заилийского Алатау……193 
Жунусова Б.Н. Языковая политика и языковые реформы в государственном и национальном строительстве (на примере 
Казахстана и Турции)……………………………………………………………………………………………………….……197 
Сериев Б.А., Нұрмағанбет Е.Т. Государственная инвестиционно-правовая политика...........................................................205 
Избасова А.Б. Правовые средства и механизмы противодействия коррупции........................................................................209 
Абдукадирова  Ж.А.,  Қурманбаева  М.С.  Использования  в  целях  повышения  практических  знаний  студентов  в  изучении 
особенностей развития сои в онтогенезе на занятиях по ботанике...........................................................................................212 
Нурланова В.С. Детские общественные организации как фактор социализации ребенка......................................................218 
Анарбекова В.Э. Жанр «Кошок» как уникальный памятник кыргызского народа..................................................................221 
Мусуралиева М.М. Информационные ресурсы – как инструмент обеспечения политической безопасности КР..……......227 
Мураталиева Н.Х. Изучение личностных свойств и особенностей будущих учителей начальных классов............................232 
Раева Ч.Т. Дидактические требования к применению компьютерной технологии на уроках математики..........................236 
Апендиев Т.А. Проблемы возникновения миграционного потока немецкой диаспоры в Казахстане................................…240 
Жакупов Ж.А. Науковедческие позиции казахской лингвофольклористики……………………………………………..…..248 
Алипбек А.З., Таутаева Г.Б. Особенности ведения психолого-педагогической социальной работы с молодежью.............256 
Алипбек А.З., Абдразакова М. Психофизиологические особенности детей с нарушениями зрительной способности........263 
Бектепова З.А. Качество закона:  анализ содержательного аспекта………………………………………………….……....271 
Тайторина Б.А., Тусупбекова С.К. Источники права: проблемы интерпретации в современной юридической науке..…..276 
Акынова Ж.М. Эффективное использование интерактивной методики обучения иностранному языку в высших учебных 
заведениях……............................................................................................................................................................................…287 
Турдалиева  Э.  Д,  Ақынова  Ж.  М,  Туткабекова  К.С.  Возможности  и  эффективности  использования  информационно-
коммуникативных технологии в обучении иностранным языкам.....................................................................................……292 

ISSN 2224-5294                                                                                        Серия общественных и гуманитарных наук. № 2. 2015  
 
 
299 
PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE 
IN THE JOURNALS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
For  information  on  Ethics  in  publishing  and  Ethical  guidelines  for  journal  publication 
see 
http://www.elsevier.com/publishingethics
 and 
http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics

Submission  of  an  article  to  the  National  Academy  of  Sciences  of  the  Republic  of  Kazakhstan                
implies  that  the  work  described  has  not  been  published  previously  (except  in  the  form  of  an  abstract                    
or  as  part  of  a  published  lecture  or  academic  thesis  or  as  an  electronic  preprint, 
see   
http://www.elsevier.com/postingpolicy
),  that it is  not  under consideration for  publication elsewhere, 
that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where 
the  work  was  carried  out,  and  that,  if  accepted,  it  will  not  be  published  elsewhere  in  the  same  form,  in 
English  or  in  any  other  language,  including  electronically  without  the  written  consent  of  the  copyright-
holder.  In  particular,  translations  into  English  of  papers  already  published  in  another  language  are  not 
accepted. 
No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The  National Academy of Sciences of the 
Republic  of  Kazakhstan  follows  the  Code  of  Conduct  of  the  Committee  on  Publication  Ethics  (COPE), 
and 
follows 
the 
COPE 
Flowcharts 
for 
Resolving 
Cases 
of 
Suspected 
Misconduct 
(
http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf
).  To  verify  originality,  your  article  may  be  checked 
by the originality detection service Cross Check 
http://www.elsevier.com/editors/plagdetect

The  authors  are  obliged  to  participate  in  peer  review  process  and  be  ready  to  provide  corrections, 
clarifications,  retractions  and  apologies  when  needed.  All  authors  of  a  paper  should  have  significantly 
contributed to the research. 
The  reviewers  should  provide  objective  judgments  and  should  point  out  relevant  published  works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in  such  a  way  that  there  is  no  conflict  of  interests  with  respect  to  the  research,  the  authors  and/or  the 
research funders. 
The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept  a  paper  when  reasonably  certain.  They  will  preserve  anonymity  of  reviewers  and  promote 
publication  of  corrections,  clarifications,  retractions  and  apologies  when  needed.  The  acceptance  of  a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 
The Editorial Board of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
 
 
 

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
 
 
   
300  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:  
 
www:nauka-nanrk.kz 
 
social-human.kz 
 
 
Редакторы М.С. Ахметова, Д.С. Аленов, Т.К. Апендиев 
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой 
 
Подписано в печать 04.04.2015. 
Формат 60х88
1/8
. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
21 п.л. Тираж 3000. Заказ 2. 
 
 
 
Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет