Профессиональное образованиежүктеу 35.58 Mb.
Pdf просмотр
бет9/53
Дата02.01.2017
өлшемі35.58 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   53

ӘБИЕВ Ж., Қызылорда педагогикалық университетінің пе-
дагогика және психология» факультетінің профессоры, педа-
гогика ғылымының кандидаты, доцент.
Оқу құралында ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып, 
педагогика  ғылымдарының  теориялық  негiздерiмен 
қаруландыруға,  тәрбие  мен  оқыту  процесiн  нәтижелi 
ұйымдастыруға  қажеттi  педагогикалық  бiлiм,  бiлiк 
және  дағды  жүйесiн  қалыптастыру  көзделген.  Тақы-
рыптар  оқу  стандартына  сай  ойластырылып,  қазақ 
ағартушыларының  педагогика-психология  ғылымдары 
саласындағы пiкiрлерiмен толықтырылған. 
Оқу құралы педагогикалық оқу орындарының студент-
тері мен оқушыларына арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  болашақ  мамандарға  педагогика  ғылымдарының 
теориялық негіздерін үйрету; 
– ортағасырлық ғұламалардың оқу-ағарту, тәрбие және 
білім  беру  саласындағы  еңбектері  мен  ой-пікірлерінің 
тарихи маңызы; 
– тәрбие мен оқыту процесін нәтижелі ұйымдастыруға 
қажетті  педагогикалық  білім,  білік  және  дағды 
қалыптастыру.
МАЗМҰНЫ:  Кiрiспе. Педагогиканың жалпы мәселелерi: 
Педагогиканың  теориялық  және  әдiснамалық  негiздерi. 
Жеке тұлғаның дамуы, қалыптасуы және оны тәрбиелеу. 
Педагогика  ғылымындағы  тәрбие  мен  оқытудың  мақсат, 
мiндеттерi.  Тәрбиенiң  теориялық  және  әдiстемелiк  не-
гiздерi:  Тәрбие  процесiнiң  мәнi  мен  мазмұны.  Тәрбиенiң 
заңдылықтары. Ақыл-ой тәрбиесi. Оқушылардың ғылыми 
дүниетанымын  қалыптастыру.  Адамгершiлiк  тәрбиесi. 
Эстетикалық  тәрбие.  Құқықтық  тәрбие.  Тәрбие  әдiстерi. 
Сынып жетекшiсiнiң қызметi. Сынып жетекшiсiнiң сынып-
тан және мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыруы. 
Сынып  жетекшiсiнiң  ата-аналармен,  мектеп  әкiмшiлiгi 
және пән мұғалімдерiмен бірге атқаратын жұмыстарының 
мазмұны  мен  мiндеттерi.  Дидактика:  бiлiм  беру  және 
оқыту  теориясы:  Оқытудың  теориялық  және  әдiстемелiк 
негiздерi.  Оқыту  заңдылықтары  мен  принциптерi. 
Мектептегi  бiлiм  беру  мазмұны.  Оқыту  әдiстерi.  Оқыту 
жұмысын  ұйымдастырудың  формалары.  Оқушылар 
оқу-танымдық  әрекетiн  тексеру  және  бағалау.  Педаго-
гика  тарихы:  Шығыс  ойшылдарының  педагогикалық 
ой-пiкiрiнiң  пайда  болуы  мен  қалыптасуы.  XVII-XVIII 
ғасырлардағы  демократиялық  педагогиканың  дамуы. 
Қазақстанда  әлеуметтiк-педагогикалық  ой-пiкiрлердiң 
қалыптасуы.  ХХ  ғасырдың  бiрiншi  жартысындағы  Алаш 
қайраткерлерінің педагогикалық көзқарастары. Қазақстан 
педагогтарының  еңбектерi  мен  ой-пiкiрлерiнiң  қалып-
тасуы және дамуы.   
Соңғы басылым2009 / 336 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-795-4  
АУБАКИРОВА  Р.Ж.,  Семей  қаласының  Шәкәрім  атын­
дағы  Семей  мемлекеттік  университеті  психология  кафед­
расының доценті;
НҰРБЕКОВА М.А,  Семей қаласының Семей мемлекеттік 
педагогикалық  институты  психология  кафедрасының  аға 
оқытушысы.
Оқу  құралында  бағдарламалық  талаптар,  оқу  тақы-
рыптары, өз бетімен оқуға арналған тақырыптарға ұсы-
ныстар,  қызығушылықты  арттыруға  бағытталған  инно-
вациялық тапсырмалар, тест материалдары, терминдер 
глоссарийі берілген. Студенттерге өздік тапсырмаларды 
орындау үшін әдебиеттер тізімі келтірілген. 
Аталған оқу құралы педагогикалық жоғары оқу орында-
ры студенттері мен колледж оқушыларына арналған.
 ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
– бағдарламалық материал модуль түрінде;
–  өз  бетінше  оқып-үйрену  үшін  қосымша  әдебиеттер 
мен шығармашылық тапсырмалар;  
–  «Педагогикалық  зерттеу  әдiстемесi»  курсы  бойынша 
ұғымдарды қалыптастыру мақсатындағы терминдер. 
МАЗМҰНЫ: 
Педагогикалық 
зерттеуге 
кіріспе. 
Педагогикалық  зерттеу  туралы  ұғым.  Педагогикалық 
зерттеудің  негізгі  категориялары.  1  модуль  бойынша 
сұрақтар  мен  тапсырмалар.  Педагогикалық  зерттеудің 
түрлері.  Педагогикалық  зерттеу  әдістемесіне  шолу. 
Психологиялық-педагогикалық  тәжірибе.  Бақылау. 
Педа гогикадағы социологиялық әдістеме. Тестілеу, тест 
түрлері. Педагогикалық тәжірибені оқып-үйрену. Өзара 
қарым-қатынастың  диагностикасы.  Социометриялық 
әдістеме. Өзін-өзі бағалау әдістемесі. Тәжірибелік мәлі-
меттерді  өңдеудің  статистикалық  әдістемесі.  Прак-
тикалық  ұсыныстар  және  оларды  енгізудің  бағдар-
ламасы. 2 модуль бойынша сұрақтар мен тапсырмалар. 2 
модуль бойынша тест материалдары. Терминдер сөздігі. 
Өзін-өзі бақылауға арналған кілт.   
Соңғы басылым 2011 / 128 б. / 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-488-5 
Педагогика. 
Оқу құралы 
Педагогикалық 
зерттеу 
әдiстемесi. 
2-басылым.
Оқу құралы

49
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ҚОЗЫБАЙ А.
ӨСТЕМІРОВ К.
Оқулық    кәсіптік  оқу  мекемелеріндегі  өндірістік  оқыту 
шеберлеріне  және  педагогикалық  қызметтегі  жас 
мамандарға  болашақ  білікті  жұмысшы  мамандарды 
дайындаудағы  кәсіптік  оқытудың  жалпы  негіздерін 
меңгеруге көмек көрсетеді.
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  біліктілігін  көтеру 
жүйесінде оқитын өндірістік оқыту шеберлеріне арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– өндірістік оқыту шеберлерін дайындаудың деңгейі мен 
сапасы;
–  өндірістік  оқыту  шеберлерінің  сабаққа  дайындық 
жүйесі  (алдыңғы  қатарлы  педагогикалық  тәжірибенің 
мәні, біліктілікті көтерудің «тұрақты» формасы, білімін 
өз бетімен дамыту, өзін-өзі жетілдіру);
– педагогикалық шеберліктің негізгі айшықтары (стиль, 
такт, техника);
–  кәсіптік-педагогикалық  қызмет  функциялары  мен 
ерекшелігі.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Өндірістік  оқыту  шебері  (топ 
жетекшісі) мамандығына жалпы сипаттама. Біліктілік си-
паттамасы. Өндірістік оқыту шебері – жастардың ұстазы 
және тәрбиешісі. Өндірістік оқыту шеберінің оқу жылына, 
сабаққа дайындалуы. Шебердің оқу бағдарламасындағы 
кезекті  тақырыпты  оқытуға  дайындалуы.  Өндірістік 
оқыту  шеберінің  педагогикалық  біліктілігін  дамыту 
және  қалыптастыру.  Алдыңғы  қатарлы  педагогикалық 
тәжірибені  үйрену  және  қолдану.  Педагогикалық 
білімді  өз  бетімен  дамыту.  Педагогикалық  шеберлік: 
стиль,  такт,  техника.  Ынтымақтастық  педагогикасы. 
Кәсіби  шеберлік  белгілері.  Оқушылардың  еңбек  өнім-
ділігі,  оны  қалыптастыру  жолдары.  Оқушылардың 
кәсіби  дербестігінің  қалыптасуы  және  дамуы.  Еңбек 
мәдениеті. Оқушыларды өндірістік оқыту және олардың 
экономикалық тәрбиесі. Кәсіптік-педагогикалық маман-
дықтарға жалпы сипаттама:  Педагогика мамандығының 
мазмұны  мен  ерекшеліктері.  Кәсіптік-педагогикалық 
маман  дайындауға  қойылатын  талаптар.  Кәсіптік-
педагогикалық  қызметтің  мәні  мен  құрылымы,  маз-
мұны, функциялары, түрлері. Кәсіптік оқыту педагогінің 
жеке  тұлғасы:  Жеке  тұлғаның  бағыттылығы.  Кәсіби 
құзыреттілік.  Кәсіби  маңызды  қасиеттер.    Тұлғаның 
психофизиологиялық  қасиеті.  Нейротизм  (невротизм). 
Кәсіптік-педагогикалық  мәдениеттің  маңызы,  аксио-
логиялық  компоненті,  технологиялық  компоненті, 
жеке  тұлғалық-шығармашылық  компоненті.  Кәсіптік-
педагогикалық  мәдениет  қалыптасқандығының  белгі-
лері  (критерийлері).  Кәсіптік  оқыту  педагогтерін 
дайын дау:  Кәсіптік-педагогикалық  білім  беру  даму-
ы ның  негізгі  бағыттары  мен  қағидалары.  Орта  кәсіп-
тік-педагогикалық  білім  беру  жүйесі.  Кәсіптік-
педагогикалық  мамандықтың  даму  келешегі.  Кәсіптік 
оқыту  педагогінің  іс-әрекеті  мен  жеке  тұлғасының 
кәсіпқойлығы: Педагог кәсіпқойлығының белгілік сипат-
тамалары. Кәсіптік оқыту педагогінің жеке тұлғасының 
кәсіпқойлығы. Кәсіпқойлықты жоғарылатудың мақсаты, 
құрылымы және функциялары. 
Соңғы басылым 2010 / 160 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-818-0 
ГУБАШЕВА С.Г. 
ОТАРБАЙ  А.Ж.,  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педагогика­
лық  колледждің  бірінші  санатты  тәрбие  жұмысының 
әдістемесі, бос уақытты ұйымдастыру пәні оқытушысы.
Оқу  құралында  тәрбие  жұмысының  негізгі  әдістері, 
мектептегі  тәрбие  жұмысының  бағыттары,  мазмұны, 
түрлері, әдістері, құралдары, тәрбиенің нәтежесін есеп-
ке алу мен бағалау туралы жазылған. 
Педагогикалық  колледж  студенттері  мен  балабақша 
тәрбиешілеріне, мұғалімдерге, мектептен тыс мекемелер 
қызметкерлеріне арналған. Оқу құралы қазіргі заманғы 
білім  беру  ұйымдарының  алдында  тұрған  міндеттерді 
орындауға көмектеседі. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР :
–  мектептегі  тәрбие  жұмысының  негізгі  бағыттары 
мен  түрлері,  тәрбиенің  мақсат-міндеттері,  жаңа  типті 
мектептердің  тәрбие  жұмысының  жүйесі,  қоғам 
дамуының негізгі кепілі – жеке тұлғаны жан-жақты да-
мыту;
–  жеке  тұлғаны  дамытуға  әсер  ететін  объективті  және 
субъективті  факторлар,  мектептің  ұлттық  тәрбиесіне 
қойылатын талаптар;
– тәрбиенің әдіс, тәсілдері. Тәрбиені ұйымдастыру фор-
малары, тәрбие процесі, оның ерекшеліктері, мектептегі 
тәрбие жұмысының мәні, мазмұны;
–  сыныптан  тыс  жұмысты  ұйымдастыру  жолдары,  сы-
ныптан  тыс  жұмыстың  жоспарын  құру,  мектептен  тыс 
мекемелердің  жұмыстырымен  танысу,  үйірме,  аула 
клубтары,  шығармашылық  үйірмелер,  жас  натурали-
стер сарайы т.б.;
– мектеп  директорының  тәрбие   ісі  жөніндегі  орын-
басары, сынып жетекші, сынып жетекші жұмысындағы 
циклограмма, оқушыны зерттеу бағдарламасы;
–  тәрбие  жұммысын  жоспарлау  және  оған  қойылатын 
талаптар, тәрбие жұмысы жоспарының түрлер;
– сендіру және оның тәрбие процесіндегі рөлі, пікір сайыс, 
дебат, телехабарлар, газет журналдар, кинофильмдер;
–  оқушыларға  ұлттық  тәрбие  берудегі  халықтық 
педагогиканың  рөлі,  «Атамекен»  бағдарламасының 
негізгі мазмұны, қазақтың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы;
–  студенттермен  жөргізілетін  тәрбиелік  сабақтардың 
үлгілері.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Мектептегі  тәрбие  жұмысының 
негізгі бағыттары. Тәрбие әдістері, түрлері, ұйымдастыру 
формалары. Оқушылар ұжымын ұйымдастыру жолда-
ры. Сыныптан және мектептен тыс жұмыстар. Сендіру 
және  оның  тәрбие  процесіндегі  рөлі.  Оқушылардың 
өмірін,  іс-әрекетін  ұйымдастыру  әдістері.  Оқушыларға  
тәрбие  берудегі  халықтық  тәрбиенің  рөлі.  Отбасымен  
жүргізілетін жұмыстың түрлері. Тәрбие қорытындысын  
бағалау.  Студенттермен  жүргізілетін  тәрбиелік  сабақ-
тардың үлгерімі. Қосымшалар. 
Соңғы басылым 2007/ 244  б./ 84х108    
ISBN 9965-35-125-2
Топ жетекшісі 
(өндірістік оқыту 
шебері).
 
Оқу құралы 
Тәрбие 
жұмысының 
әдістемесі
Оқу­әдістемелік құрал 
3-0005

50
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
МҰҚАНОВА Б.Ж.
ИЛЬЯСОВА Р.К., Ж. Досмұхамедов атындағы педагогика­
лық  колледждің  жоғары  санатты  педагогика  пәні  оқыту­
шысы;
Оқу  құралының  мақсаты    ұлттық  салт-дәстүрді,  әдет-
ғұрыпты  оқушылар  бойына  дарыту,  тіл  мәдениетіне, 
ұлттық  сана-сезімге,  әдемілік  пен  әсемдікке,  еңбек-
сүйгіштікке тәрбиелеуде болашақ мұғалімдерге теория-
лық, әдістемелік жағынан көмек беру. 
Оқу  құралында  этнопедагогиканың  пайда  болу  тари-
хы  қаралған.  «Этнопедагогика»,  «халықтық  педагоги-
ка»  және  басқа  терминологиялық  ұғымдардың  мәні 
ашылып,  этнопедагогиканың    теориялық-әдіснамалық 
негіздеріне сипаттама берілген, ерекшелігі аталған.  
Оқу  құралы  кәсіби  мектеп,  лицей  мен  педагогикалық 
колледж оқушыларына арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
– этнопедагогика пәні, мақсаты,  оның негізгі ұғымдары; 
– тәрбиенің түрлері. Отбасының ұрпақты тәрбиелеуде, 
халықтық  педагогикада  алатын  орны.  Ұлттық  салт-
дәстүрлердің  жаңарған  түрлері,  жаңа  заман  туғызған 
салт-дәстүрлердің тәлімдік мәні;
–  білім  беру  жүйесіндегі  этнопедагогика  мәселелері, 
болашақ оқытушылардың этнопедагогикалық білімінің 
негізгі элементтері. 
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Этнопедагогика  пәні,  оның  негіз-
гі  ұғымдары,  мақсаты.  Этнопедагогиканың  басқа  ғы-
лым дармен  байланысы.  Этнопедагогикалық  ойлар-
дың  тарихы.  Ежелгі  дәуірдегі  тәлім-тәрбиелік  ойлар. 
Қазақ  мемлекеті  қалыптасқан  ХV-ХІХ  ғасырлардағы 
ұлттық  педагогикалық  ойлар.  Ш.  Уәлиханов,  Ы.  Ал-
тынсарин,  А.  Құнанбайұлының  халық  педагогикасын 
зерттеуі.  А.  Байтұрсынұлы,  М.  Жұмабаев,  Ж.  Аймау-
ытов,  т.б.  ұлттық  тәрбие  жөніндегі  зерттеулері.  Шетел 
педагогикасындағы  халықтық  педагогика  мәселелері. 
Қазақ  халқының  бала  тәрбиесіне  қоятын  талаптары.  
Құрсақ  және  бесік  тәрбиесі.  Халық  педагогикасында-
ғы  дене  тәрбиесі.  Халық  педагогикасындағы  еңбек 
тәрбиесі.  Халық  педагогикасындағы  сұлулық-сымбат 
тәрбиесі.  Халық  педагогикасындағы  ақыл-ой  тәрбиесі. 
Халық  педагогикасындағы  адамгершілік,  имандылық 
тәрбиесі.  Халық  педагогикасындаѓы  экологиялық 
тәрбие.  Халықтық педагогикада ұрпақты тәрбиелеудегі 
отбасының  алатын  орны.  Ұлттық  салт-дәстүрлердің 
жаңарған  түрлері,  жаңа  заман  туғызған  салт-
дәстүрлердің  тәлімдік  мәні.    Білім  беру  жүйесіндегі 
қазақ этнопедагогикасы. 
Соңғы басылым 2008/ 440  б./ 84х108    
ISBN 9965-35-467-7
 
Этнопедагогика
Оқу құралы
Теория и методика 
музыкального 
воспитания.
Учебное пособие
ЖУМАЛИЕВА Г., СУЛЕЙМЕНОВА Р.
В учебном пособии представлены основы теории препо-
давания  музыки  и  концепции  музыкального  образова-
ния; технология проведения уроков; методика развития 
музыкально-творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; формы внеклассной работы 
по  музыкальному  воспитанию;  вопросы  планирования 
работы учителя, учета и оценки музыкального развития 
школьников; изложены методические рекомендации по 
проведению уроков на педагогической практике.
Пособие  предназначено  для  учителей  музыки  средних 
школ, лицеев, учащихся и студентов колледжей и вузов, 
обучающихся по специальности «Учитель музыки».
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
– освещение основных проблем музыкального воспита-
ния;
– изложение основных вопросов музыкальной деятель-
ности;
–  ознакомление  с  методикой  преподавания  музыки  в 
школе.
СОДЕРЖАНИЕ: Введение. Методика музыкального вос-
питания.  Цели,  задачи  методики  музыкального  воспи-
тания  в  школе.  Методы  музыкального  обучения.  Виды 
музыкальной деятельности на школьном уроке музыки. 
Хоровое  пение.  Этапы  работы  над  песней.  Восприятие 
музыки. Нравственное воспитание посредством музыки. 
Развитие  ассоциативного  мышления  при  восприятии 
музыки. Музыкальная грамота. Творчество учащихся на 
уроке  музыки.  Учитель  музыки.  Деятельность  учителя 
музыки. Внеклассная работа по музыке. Планирование 
и учет работы по музыкальному воспитанию. Музыкаль-
ное воспитание в Казахстане. Педагогическая практика. 
Музыкальная литература.
Последнее издание 2011/ 208 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-370-4

51
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ҚАЛИЕВ С. 
МОЛДАБЕКОВ Ж.
ИМАНБЕКОВА Б.
Оқулықта  этностар  мәдениетінің  ғылыми-әдістемелік 
мәселесі  айқындалып,  сол  бойынша  қазақ  этнопедаго-
гика  және  этнопсихология  пәндерінің  ортақ  белгілері, 
терминдік,  теориялық  анықтамалары  әдістемелік 
тұрғыда қарастырылады.
Қазақ этнопедагогикасының ғылыми-теориялық негізін 
қалаушы педагог-ғалымдар А. Байтұрсыновтың, М. Құл-
жанованың және т.б. еңбектеріне кеңінен талдау жасал-
ған.
Оқулық  кәсіптік  білім  беретін  мектептер  мен  лицей 
оқушыларына арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  этнос  ұғымы  (пайда  болуы,  қазақ  этносының  қалып-
тасуы мен даму тарихы);
– этностар мәдениетін зерттеудегі жетістіктер;
– қазақтың халықтық педагогикасының тарихы, адамзат 
дамуының қоғамдық құрылыс кезеңдері;
– қазақ халқының тұрмыс-салт, дәстүрлері мен наным-
сенімдері.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Этнопедагогика  пәнiнiң  мiндетi 
мен мақсаты. Этностар мәдениетiн зерттеудiң ғылыми-
әдістемелік негiздерi. Халық тәлiмiнiң тарихи кезеңдерi. 
Кеңестiк  дәуiрдегi  қазақ  педагогикасының  ғылым 
ретiнде  дамып  қалыптасуы.  Қазақстан  Республика-
сында  ұлттық  тәлiм-тәрбиенiң  қайта  жандануы.  Қазақ 
этнопедагогикасының  ғылыми-теориялық  негіздері: 
Ғылыми  анықтамалар.  Халық  педагогикасының  негiзгi 
қағидалары  және  оның  ғылыми  педагогикамен  бай-
ланысы.  Этнопедагогиканың  қайта  жандану  кезеңi. 
VІ-ХІІ  ғғ.  ежелгі  түркі  жазбаларындағы  тағылымдар. 
Мұсылмандық  ренессанс  ойшылдарының,  ақын-
жыраулар поэзиясындағы тәлiмдiк ой-пiкiрлерi. Билердiң 
шешендiк  сөз  өнерiнiң  үлгі-өнегесi.  Ұлттық  ойындар 
мен  өнердiң  халықтық  сипаты.  Тұрмыс-салт  дәстүрлерi: 
Киiз  үй  жиһаздары,  ыдыс-аяқтар  мен  ұлттық  киiмдер. 
Қазақ  тағамдары,  дастарқан  мәзiрi.  Қазақтың  зергерлiк 
қолөнерi,  музыкалық  аспаптары.  Отбасы  тәрбиесi: 
Ата  көрген  оқ  жонар.  Қыз  өссе  –  елдiң  көркi.  Жастар-
ды  жұбайлық  өмiрге  дайындау.  Тiлi  басқа,  тiлегi  бiр 
халықтардың  салт-дәстүріндегі  үндестік:  Үйлену  және 
үй  болу,  өлiктi  жөнелту,  дiни  наным-сенiмдермен  бай-
ланысты  салт-дәстүрлер.  Жаңа  заман  тудырған  салт-
дәстүрлер,  тәлiмдiк  мәнi.  Қазақстандықтардың  ұлттық 
салт-дәстүрлерiн марапаттаудың әлеуметтiк мәнi: Отбасы 
тәрбиесiмен  байланысты  шығармашылық  тапсырмалар. 
Терминологиялық түсiндiрме сөздiк. 
Соңғы басылым 2007/400 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-095-7 
Этнопедагогика. 
Оқулық 
НҰРЖАНОВА С.А.,  С. Сейфуллин атындағы Қазақ агро­
техникалық  университеті  кәсіптік  білім  беру  кафед­
расының  аға  оқытушысы,  педагогика  ғылымдарының  кан-
дидаты    (13.00.08  –  «Кәсіптік  білім  беру  теориясы  мен 
әдістемесі»),  ҚР Педагогикалық ғылымдар Академиясының  
корреспондент мүшесі, психолог, психология және педагогика 
пәндерінің оқытушысы. 
Оқу құралы  мазмұны  «Жалпы психология»,  «Балалар 
психологиясы» пәндері бойынша дәріс материалдарына 
сәйкес келетін  машықтану сабақтарынан, психологиялық 
тапсырмалардан, психологиялық құбылыстардың мәнін 
түсінуге  мүмкіндік  беретін  жаттығулар  мен  тесттер-
ден,  қайталау  және  бекіту  сұрақтарынан  тұрады.    Оқу 
құралы  мазмұнына  психологияның  жалпы  мәселелері, 
психикалық үрдістер, қалыптар мен қасиеттер жөніндегі 
теориялық материалдар енгізілген. 
Аталған  оқу  құралы  педагогикалық  жоғары  және  ар-
наулы  кәсіптік  білім  беру  оқу  орындары  студенттері-
не,  педагогикалық  колледж  оқушыларына,  психолог 
маман дарға, психодиагностикамен және өзін тану мәсе-
лелерімен айналысатын оқырмандарға арналады. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  қазіргі  заманғы  психология  ғылымы  мен  практикасы 
ғылыми тұрғыдан жан-жақты қарастырылады;
–  педагогикалық  оқу  орындары  студенттерін  болашақ 
мамандығына  сәйкес  психологиялық  білімдерді  меңге-
руге, психикалық құбылыстардың теориялық мәні мен 
практикалық аспектілерін зерттеуге дағдылан дырады;
–  педагогикалық  тәжірибе  өту  барысында  мектеп  оқу-
шыларының  психологиялық  ерекшеліктерін  зерттеуге 
арналған арнайы әдістемелер мен тапсырмалар.   
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Жантану    пәні,  міндеттері  және 
әдістері.  Психологияның  негізгі  бағыттары.  Психика-
ның  дамуы.    Сананың  қалыптасуы.  Тұлғаның  жалпы 
пси хологиялық  сипаттамасы.  Іс-әрекет  психологиясы. 
Түйсік. Қабылдау. Ес туралы түсінік. Ойлау. Креативтілік. 
Сөйлеу.  Қиял  туралы  түсінік.  Зейін.  Тұлғаның  эмо-
ционалдық-еріктік  аймағы.  Ерік.  Тұлғаның  жекелеген 
психологиялық  ерекшеліктері.  Мінез.  Қабілет.  Өздік 
жұмысты орындауға арналған   тақырыптар үлгісі. Пән  
бойынша 1-2 аралық бақылау сұрақтары.  
Соңғы басылым 2010/144 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-021-5 
Жалпы  және балалар 
психологиясы 
(жаттығулар 
мен тапсырмалар).
Оқу құралы
Оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
Психология
Философия

52
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Психология
Философия
БОЖЕНОВ А.
Данное  учебное  пособие  представляет  собой  попытку 
обобщить  и  систематизировать  обширный  теоретиче-
ский  материал,  содержащийся  в  отечественной  и  рос-
сийской  учебной  литературе,  с  учетом  учебных  часов, 
отведенных  на  изучение  курса  «Основы  философии»  в 
средних  специальных  учебных  заведениях.  Изложение 
материала в данном учебном пособии имеет свою спец-
ифику, так как изучение предмета «Основы философии» 
в средних специальных учебных заведениях существен-
но  отличается  от  вузовской  системы.  При  разработке 
структуры  пособия  автор-составитель  стремился  мак-
симально реализовать все требования государственного 
стандарта  по  техническим  специальностям.  Используя 
данное  пособие  при  подготовке  к  зачетным  заданиям, 
учащиеся смогут в предельно сжатые сроки системати-
зировать и конкретизировать знания, приобретенные в 
процессе изучения данной дисциплины, сосредоточить 
свое  внимание  на  основных  понятиях,  их  признаках  и 
особенностях,  сформулировать  примерную  структуру 
ответов на возможные вопросы преподавателей
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:
–  даны  сведения  о  мировоззрении,  представленное  в 
виде системы;
– рассмотрены общие вопросы по философии как нау-
ке.
СОДЕРЖАНИЕ:  Введение.    Специфика  философского 
знания. Философия и  ее роль в обществе. Философия как 
наука. Предмет и функции философии.  Исторические 
типы  философии.  Философия  древнего  мира.  Антич-
ная  философия.  Средневековая  философия.  Западная 
Европа  5-13  вв.  н.э.  Арабо-язычная  философия.  Фило-
софская мысль Эпохи Возрождения. Философия Нового 
времени. Марксизм. Русская философия. Основные эта-
пы развития русской философии. Казахская философия 
19  века  просветительство.  Философия  на  рубеже  19-20 
веков.  Основные  направления  современной  западной 
философии.  Мир  как  совокупная  реальность.  Бытие  и 
материя.  Сознание.  Основные  подходы  и  происхожде-
ние. Диалектика как учение об универсальных связях и 
развитии.  Философское  понимание  общества.  Теория 
познания. Проблема человека в философии. Бытие че-
ловека как проблема философии. Личность. Свобода и 
ответственность. Глобальные проблемы современности. 
Структурные  схемы.  Словарь  терминов.  Контрольные 
задания.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет