Республика казахстан «управление образования актюби нской области» региональный научно-практическиPdf көрінісі
Дата12.03.2017
өлшемі165.09 Kb.
#9017

КАЗАКСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ 

БАСҚАРМАСЫ» 

«АҚТӨБЕ-ДАРЫН» ӨҢІРЛІК 

ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК ҚОСЫМША 

БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

РЕСПУБЛИКА  КАЗАХСТАН 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АКТЮБИ НСКОЙ ОБЛАСТИ  » 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ] 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ 

«АКТОБЕ-ДАРЫН»

030000. Актөбе каласы.  Гришина  1 

факс 90-62-33, тел  90-62-27 

e-mail:  aktobedaryn@mail.ru

030000. город Актобе,  Гришина  1 

факс 90-62-33. тел 90-62-27 

e-mail:  aktobedaryn@mail.ru

2016 

ЖЫЛ  “


№  i / H - l f l H  

"  / / "  

/ У  

2016 год


Аудандық (калалық) білім 

болімдерінің басшыларына,

облыстық дарынды балаларға арналған 

білім беру ұйьшдарынын директорларына

«Дарын» 


республикалық 

ғылыми-практикалық 

орталығы 

«Қазақстандык  Интернет  Олимпиадалары»  ақпараттық  порталымен  бірлесе 

отырып,  талантты  педагогтерді  анықтау  жэне  оларды  колдау,  ынталандыру, 

мұғалімдердің  іскерлік  шеберліктерін  арттыру  мақсатында  2016  жылғы 12  -  13  казан  аралығында  «Дарын»  РҒПО  Кубогына  ағылшын  тілі  жэне 

география  пәндері бойынша республикалық қашықтық олимпиадалар (бұдан 

эрі -  Олимпиада)  өткізеді.

Олимпиада 

www.cdo.kz 

сайтында 

өтеді. 

Жеңімпаздары мен 

жүлдегерлері 

«Дарын» 

РҒПО 


I, 

II, 

III 

дәрежелі 

дипломдарымен 

марапатталады.

Осыған  байланысты,  Сізден  олимпиаданың  өткізілуі  туралы  акпаратты 

барлық білім беру ұйымдарына жеткізілуін қамтамасыз ету сұралады.

Олимпиаданың  өткізу  уақыты  және  қатысу  шарттары  туралы  ақпарат 

www.darvn.kz 

және  www.cdo.kz

сайттарында  орналасқан.  Толық 

мәліметтерді  8  (7182)  20-87-85,  8(777)  403-93-51  телефондары  арқылы  жэне www.cdo.kzсайтынан алуға болады.

Директор

Ж.Есенжолова

Орындаушы Г.Оспанова

Уважаемые директора школ!

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің

«Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы 2016 жылғы 19-20

қазаң күндері аралығында білім беру ұйымдарының 10-11 сынып окушылары

арасында психологиядан бірінші республикалық кашықтық олимпиадасын

өткізеді.

Олимпиаданың мақсаты-оқушылардың психология ғылымына

қызығушылығын арттыру, педагогика жəне психология факультетін тандаған

түлектерге мамандық тандауға көмек көрсету.

Катысушылар Олимпиада тапсырмаларын  WWW. Darуn.kz cайтында

онлайн режимінде орындайды.

Олимпиадаға қатысу үшін WWW. Darуn.kz сайтында 2016 жылдың 17

қазан күніне дейін тіркелу аркылы, катысушы логині мен кұпия сөзін алады.

Тіркеу жарнасы бір адамға 350 (үш жүз елу) тенгені кұрайды. Төлемдерді

WWW. Darуn.kz сайтында көрсетілген реквизиттер арқылы төлеуге болады.

Жеңімпаздар мен жүлдегерлер «Дарын» РҒПО -ның  I. II жəне III

дəрежелі дипломдарымен марапатталады. Диплом қатысушының профилінде

көрсетілген оку орынының мекенжайына пошта арқылы жіберіледі.

Олимпиада туралы ережені WWW. Darуn.kz  сайтынан алуға болады.

Қатысушыларды тіркеу жəне олимпиаданы өткізі туралы туындаған

қосымша сұрақтар бойынша мына телефондарга хабарласуға болады:

8717229-52-67, 29-52-13Д. Джураева тел: 55-62-43

Правила проведения областного  конкурса сценариев внеклассных мероприятий  «Ұлы дала-

менің туған өлкем»

1.Общие положения

1.Настоящие    Правила  определяют  порядок  и  регламент  проведения        конкурса    «Ұлы  дала-  менің

туған  өлкем» среди  учителей, классных  руководителей, педагогов – организаторов, вожатых,

кураторов( далее – Конкурс ).

2.Конкурс проводится в целях активизации воспитательной работы по  формированию подрастающего

поколения духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мəңгілік ел».

3. Основные принципы конкурса: открытость, прозрачность критериев     оценивания, коллегиальность

принятия решений, равенство условий для  всех участников.2.Участники

1.К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники всех типов и видов организаций

образования  без ограничений по возрасту и педагогическому стажу.

3.Порядок и условия проведения

 1. Конкурс проводится с 15 сентября по 15  октября 2016 года.

2. Разработка  внеклассных мероприятий  должна представлять собой план-конспект   по следующим

направлениям воспитательной работы:

-

патриотическое воспитание;-

духовно-нравственное воспитание;

-

экологическое воспитание.3. К разработкам   приложить слайды, диски, видеоматериалы и т.д.

4.Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

5.Работы принимаются на казахском,  русском языках.

6.Конкурсные  материалы должны поступить не позднее   10  октября  2016 года. Заявки (приложение1)  и  материалы  на  участие  в  Конкурсе        необходимо    направить  по  адресу: г.Актобе, ул.

Ленинградская, 43 А  каб № 14

   Контактный телефон/ факс: 90-58-11, 90-58-14

7. Конкурсные  материалы, поступившие с нарушениями требований, не рассматриваются.

8.  Итоги Конкурса будут размещены  15  октября 2016 года на сайте

www.aktedu.kz

9.В  соответствии  статьи № 63 «Представление  организациями  образования  товаров (работ, услуг) на

платной  основе» закона  РК «Об  образовании» и  пункта 33 Устава  ГККП «Актюбинский  областной

научно-практический центр» организационный взнос составляет 3000 тенге

.

Реквизиты:Государственное коммунальное казенное предприятие «Актюбинский областной научно –

практический центр» государственного учреждения «Управление образования Актюбинской области»

030000, г.Актобе , Актюбинская область

ИИК № KZ50722S000000991155 (KZT) (Спецсчет)

БИК CASPKZKA – АО «Kaspi Bank»

БИН бенефициара 1202400215094. Подведение итогов

1. Победители конкурса  награждаются дипломами  I, II, III степени, а также, по решению жюри,

дополнительными номинациями. Всем участникам выдаются сертификаты.

Приложение 1

Ф.И.О. участникаМесто

работы


Должность

педстаж


Контактный

телефон


Исполнитель: Жаксыбаев.Н.А

                      Тел: 8 (7132) 905814

                      Тел/Факс 8 (7132)905811

«Ұлы дала-менің туған өлкем» атты облыстық мұғалім жəне оқытушыларға

арналған сабақтан тыс іс- шара сырттай байқауының

ЕРЕЖЕСІ

1.Жалпы ережесі

1. Ереже «Ұлы дала-менің туған өлкем» атты облыстық сабақтан тыс іс -шара сырттай байқауының өткізу тəртібі

мен уақытын айқындайды (əрі қарай- сайыс)

 2.Мектеп  оқушылары  жəне  колледж  студенттерінің  бойында «Мəңгілік  ел» жалпы  ұлттық  патриоттық

идеясының  рухани -адамгершілік  құндылықтарын  жəне  салауатты  өмір  салты  мəдениетін  қалыптастыру

мақсатында өткізіледі.

3.Сайыстың  негізгі  принциптері: ашықтық, барлық  қатысушыларға  шартты  тең  қою, қаулы  қабылдаудағы

ұжымдылық.2. Қатысушылар

1.Сайысқа барлық типтегі мектептер жəне колледж оқытушылары қатыса алады ( мұғалімдер, класс жетекшілер,

ұйымдастырушы-педагогтар, кураторлар, тəлімгерлер)

Байқауға  қатысатын білім беру қызметкерлерінің жасына, жұмыс өтіліне шектеу қойылмайды.3. Сайыстың тəртібі мен шарттары

1. Сайыс  2016 жылдың 15-ші қыркүйек  мен 15-ші қазан  аралығында өтеді.

2. Сайысқа  қатысушылар  сабақтан  тыс  іс-шара  жұмысының  төмендегідей  бағыттары  негізінде  жоспар -

конспектісін тапсыру керек:

- патриоттық тəрбие;

- рухани-адамгершілік тəрбие;

- экологиялық тəрбие.

3. Сабақтан тыс іс-шара  жоспарына слайд, диск жəне видеоматериалдар жəне т.б. қосымша салынуы шарт.

4. Сайысқа түскен материалдарға пікір берілмейді жəне қайтарылмайды.

5. Сайыс құжаттары 2 тілде де қабылданады.

6. Сайыс материалдары 2016 жылдың 10-ші қазанға дейін кешіктірілмей түсуі қажет. Облыстық сайысқа

қатысушылардың  ұсыныстары (қосымша 1) мен конкурстық құжаттамасы төмендегі мекен-жайына жіберілсін:Ақтөбе қаласы, Ленинградская көшесі, 43 А,  №14 кабинетте  қабылданады. Байланыс телефондары: 8

(7132) 90-58-11; 90-58-14.

 7.Сайыс ережесіне, талапқа  сай емес құжаттар қаралмайды,бағаланбайды.

8. Сайыс қорытындысы 2016 жылдың  15 қазанда

www.aktedu.kz

  сайтына шығарылады.

9. ҚР «Білім туралы» Заңының «Білім беру ұйымдарының ақылы негізде қызмет көрсетуі» жөніндегі №63 бабы

жəне «Ақтөбе облыстық ғылыми-тəжірибелік орталығы» МҚКМ Жарғысының 33 пункіті негізінде облыстық

семинарға қатысушылар 3000 теңге ұйымдастырушылық жарнасын төлейді.Реквизиттер: «Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің

«Ақтөбе облыстық ғылыми–тəжірибелік  орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорны

030000, Актөбе қ., Актөбе облысы

ИИК № KZ50722S000000991155 (KZT) (Арнайы шот)

БИК CASPKZKA – АҚ «Kaspi Bank»

БИН бенефициара 120240021509                   4. Байқау қорытындысы

1.Байқау қорытындысы бойынша қатысушыларға сертификаттар табысталады. Байқау жеңімпаздары I, II, III

дəрежелі  дипломдармен,  сондай-ақ, əділқазы шешімімен қосымша  номинациялармен марапатталады.

Қосымша 1

«Ұлы дала-менің туған өлкем» атты облыстық мұғалім жəне оқытушыларға

арналған сабақтан  тыс іс- шара сырттай байқауына

сұраныс

Қатысушының аты-жөні(толығымен жазу)

Жұмыс орыны

Лауазымы

Пед.өтілі

Байланыс

телефоны


Орындаған: Н.Ə .Жақсыбаев

                      Тел: 8 (7132) 905814

                      Тел/ факс: 8 (7132)905811

Каталог: objwl -> 2016
2016 -> Регламент государственной услуги по приему документов для прохождения
2016 -> К азакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрл1п Техникалык реттеу жэне метрология комитетш щ а ктебе облысы бойынша департамент
2016 -> Информация о проведении Облумц
2016 -> Зайырлылық ЖƏне дінтану негіздері
2016 -> Мектеп директорларына
2016 -> Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі ақТӨбе қалалық білім бөлімі
2016 -> Ж. Мектеп директорларына!


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет