Свидетельствожүктеу 5.64 Mb.
Pdf просмотр
бет18/26
Дата24.03.2017
өлшемі5.64 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26

167
-ғыш,  -гіш,  -қыш, 
-кіш жүрнагы.
65 термин
Т и е г іш   (з а г р у з ч и к ),  ш о г ы р л а г ы ш  
(к о н ц е н т р а т о р ) ,  т а р т қ ы ш   (т я г а ) , 
теңгергіш   (балансир),  сақтандырғыш  
(п р е д о х р а н и т е л ь ),  қ о р е к т е н д ір г іш  
(питатель) т.б.
-ма,  -ме,  -ба,  -бе, 
-па,  -пе жүрнагы
35 термин
Айқастырма (крестовина), аспа (подвеска), 
бекітп е  (закреп ),  белдем е  (буртик), 
қаптама (кожух), қүрсама (обойма) т.б.
-лық,  -лік,  -дық, 
-д ік ,  -ты қ ,  -т ік  
жүрнагы
33  термин
Ж алғасты қ  (ш ту ц ер ),  то л ас тат қ ы ш  
(демпфер),  тозғандық  (изношенность), 
сынғыштық (ломкость) т.б.
-ша,  -ше жүрнагы
19 термин
Арқанш а  (тросик),  ауызша  (дульцо), 
аралықша  (мостик),  қалқанша  (щиток), 
қайрақша (брусок), қамытша (хомуток) т.б.
- у ы ш ,  
- у і ш  
жүрнагы
13  термин
Тежеуіш  (тормоз),  санауыш  (счетчик), 
тіркеуіш (сцепка), тіреуіш (стойка), тиеуіш 
(погрузчик), бүрауыш (отвертка) т.б.
-ыс, -іс, -с жүрнагы 8 термин
Бүгіс  (сгиб),  кептеліс  (затор);  кідіріс 
(выстой), қүйылыс (сток), үйкеліс (трение) 
т.б.
- ш ы қ ,  
- ш і к  
жүрнагы
6 термин
Н ауаш ы қ  (ж елобок),  ерш ік  (седло), 
кемершік (заплечик), айқаршық (крестик), 
соташық (шток), тегершік (маховик)
-ы қ,  -ік ,  -қ,  -к 
жүрнагы
6 термин
Сызық (линия), қыспақ (прижим), қарнақ 
(штанга),  қырылдақ (храповик), түгьфық 
(подставка), тістеуік (кусачки)
- ы м ,  
- і м ,  
- м 
жүрнагы
5 термин
Қ осы м   (п ри садка),  ойым  (впадина), 
пішім (формат), қысым (давление), тосем 
(прокладка)
-ғы,  -гі,  -қы,  -кі 
жүрнагы
4 термин
Сүзгі  (фильтр),  жүлынгы  (выдра),  бүргы 
(сверло), багдаргы (ориентир)
-шы,  -ш і,  -хана, 
-шек,  -қақ,  -кек, 
- ы н , 
- і н ,  
- н 
жүрнақтары
Б 
¥ 
л 
жүрнақтар 
а  р  қ  ы  л  ы 
бірді-екілі 
терминдер 
кездеседі.
Пішін  (форма),  іскек  (пинцет),  күпшек 
(ступица), қайрақшы (заточник), үстахана 
(кузница)
Ж оғарыдағы  кестеде  көрсетілген  мэліметтер  бойынша,  аталған 
сөздіктегі  терминдерді  жасауға  қатысқан  жүрнақтар  арасында  -у ,  -ғыш, 
-гіш,  -қыш,  -кіш,  -ма,  -ме,  -ба,  -бе,  -па,  -пе,  -лық,  -лік,  -дық,  -дік,  -тық,  -тік

168 
ISSN 1811-1823. Вест ник ПГУ
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5^
жүрнақтары өте белсенді қызмет атқаратындыгы, -ша, -ше, -уыш, -уіш, -ыс, 
-іс, -с, -шық, -шік, -ық, -ік, -қ, -к, -ым, -ім, -м, -гы, -гі, -қы, -кі жүрнақтарының 
белсенділігі орташа екендігі, ал -шы, -ші,  -хана, -шек, -қақ, -кек, -ын, -ін, -н 
жүрнақтарымен бірді-екілі термин ғана жасалғанын көреміз. Бүл көрсеткіш 
бір  ғана  сала  сөздігін  талдауда  анықталып  отырғандықтан,  техниканың 
барлық саласындағы жүрнақтардың термин жасауға қатысу деңгейі осындай 
деуден  аулақпыз.  Дегенмен  де.  осы  мысалдардың  өзінен-ақ  техникалық 
терминдерді  қалыптастыруға  белсенді  қатысып  жүрген  жүрнақтарды 
анықтауға  жэне  олардың  түбір  сөзге  жалғану  арқылы  оған  үстейтін 
мағыналарына сай қандай үғымға атау болатындықтарын анықтауға болады.
Сонымен  бірге,  біз  жоғарыдағы  кестеде  тек  төл  сөздерге  жүрнақ 
жалғану  арқылы жасалған терминдерге тоқталдық.  Ал техника  саласында 
кірме терминдер қүрамындағы түбір түлғасы өзгеріссіз қалып, қосымшасы 
қазақ  тіліндегі  баламасымен  алмастырылуы  арқылы  жасалған  терминдер 
жеткілікті.  Ондай терминдерді  біз кірме  терминдерге  арналған тараушада 
талдайтын боламыз.
Жалпы,  техникалық  терминдерді  жасауда  морфологиялық  тэсілдің 
өзіндік орны бар.  Әлемдік тілдер арасында жалғамалы тіл тобына жататын 
қазақ  тілінде  жаңа  атау  жасауда  сөз  тудырушы  жүрнақтардың  термин 
жасауда да үлесі мол екендігі сөздіктерде берілген техникалық терминдерді 
талдау кезінде анықталды.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1  Винокур, Г.  О.  О  некоторых явлениях словообразования в русской 
технической  терминологии.  //  Труды  Московского  института  истории, 
философии и  литературы.  -  Т.5.  -  сборник статей по  языковедению.  -  М., 
1939.- с .   3-54.
2  Реформатский,  А.  Что  такое  термин  и  терминология  //  Вопросы 
терминологии  (материалы  всесоюзного  терминологического  совещания). 
- М .  : Изд.  АН СССР.  1961.-233  с.
3  Даниленко,  В.  П.  Русская  терминология.  Опыт  лингвистического 
описания. -  М.  : Наука,  1977. -  243  с.
Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов. -  М .: Советская 
энциклопедия,  1969. - 6 0 7  с.
5  Щеглова, Н. А. К проблеме термина. -  Тула,  1983. -  32 с.
Қүдаіібсрі сііон, Р. Техникалық терминдер сөздігі. -  Алматы: Таймас,
2 0 0 9 .-6 1 6  6.

Материал  13.04.15 баспаға түсті.
А   И. Насыритдітова
Роль частей речи в техническом терминообразовании
Казахский агротехнический университет 
имени С.  Сейфуллина,  г.  Астана.
Материал поступил в редакцию  13.04.15.
А.  N.  Nassvritdinova
The role of parts of speech in technical terminologies formation
S.  Seifullin agrotechnical university, Astana.
Material received on  13.04.15.
Известно,  что развитие современного общества определяется 
достижениями  науки  и  техники.  Следовательно,  развитие  науки 
находит  отраж ение  в  соверш енст вовании  языка,  в  котором 
новые  научные  понятия  закрепляются  в  терминах.  В  связи  с  чем, 
одним  из  показателей  развития  любого  языка  является  уровень 
образования отраслевых терминов.  Во многих исследованиях ученых 
термины рассматриваются как основа формирования языка  науки 
и  фактором  образования  стиля  литературного  языка.  В  этом 
направлении  исс.педуется  продуктивность  различных  частей  речи 
в  терминообразовании  казахского  языка.  Автором  выявляются  и 
анализируются  способы  использования  частей  речи  в  образовании 
технических терминов.
It is known that the development o f modern society is defined by the 
achievements o f science and technology.  Consequently, the development o f 
science is reflected in the improvement o f  the language were new scientific 
concepts  are fixed  in  terms.  In  this  connection,  one  o f  the  indicators  o f 
o f  any language  development is the formation  level o f specific  terms.  In 
many studies o f  scientists the terms are considered to form the basis o f  the 
language o f science and the factor offormation o f language style. In this 
direction we investigate the productivity o f different parts o f  speech in the 
term formation o f the Kazakh language.  The author reveals and analyzes 
how to  use parts o f speech  in the formation o f technical terms.
серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2
 
169

170
 
ISSN  1811-1823.  В ест ник П Г У
Э хлл Е 5 »л «2 3> л да Э хл л е5 »л «2 3> л д аЭ хл л е5 »л « 23> л д аЭ хлл е5 ^
УДК  16.21.33
Э. 
В.  Нестерик1,  О.  В.  Беликова2, А.  Т.  Махметова3
к.ф.н..  доцент;  2магистр  филологического  образования,  ст.  преподаватель; 
’магистр  филологии,  ст.  преподаватель.  Карагандинский  государственный 
университет имени Е. А. Букетова, г.  Караганда
СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ
, 
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ, 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХІХ-ХХ ВВ.
Данная статья посвящена рассмотрению  эвфемизмов  с точки 
зрения  лингвокулыпурологии.  Эвфемизм  как  лингвокультурное 
явление представляет особый интерес, так как процесс образования 
эвфемизмов протекает с растущей интенсивностью, и они получают 
широкое распространение в различных сферах речевой деятельности. 
Анализ эвфемизмов осуществлен на материале произведений Джейн 
Остен  «Эмма»  (1816),  Д евида  Герберта  Лоуренса  «Любовник 
Леди  Чаттерлей»  (1928)  и  Фионы  Уокер  «Скажи  “д а ”»  (1996). 
Данное  исследование  позволило  более  глубоко  понять  сущность 
яв.пения  эвфемии  и  выявить  ее  специфику  на  современном  этапе 
существования.
Ключевые слова: эвфемия, эвфемизм как лингвокультурное явление, 
эвфемизмы,  обозначающие  взаимоотношения  полов,  эвфемизмы 
в  худож ественной  литературе,  специфика  функционирования 
эвфемизмов.
В последние десятилетия процесс образования эвфемизмов протекает с 
особой интенсивностью. Эго объясняется тем, что в современном мире одним 
из наиболее важных факторов, способствующих образованию эвфемизмов и 
их закреплению в языке, является их способность быть мощным средством 
формирования  новых  общественных  установок,  и  эвфемизмы  получают 
исключительно широкое распространение в общественно значимых сферах 
речевой деятельности.
Обращаясь к теме «эвфемизмы», исследователь вынужден привлекать 
к анализу не только сами эвфемистические выражения, но и тот социально- 
культурный  и  языковой  фон,  на  котором  возникает  нужда  в  эвфемизмах. 
Эвфемизмы  -   это  интереснейшее  лингвокультурологическое  явление, 
которое  заслуживает  внимания  не  только  специалистов,  но  и  просто 
ценителей языка  [1,  120].

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
171
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5^
Эвфемизм  как  лингвокультурное  явление  представляет  особый 
интерес,  так  как  процесс  образования  эвфемизмов  протекает  с  растущей 
интенсивностью,  и  они  получают  широкое  распространение  в  различных 
сферах речевой деятельности. Изучение эвфемизмов позволяет внести вклад 
в изучение национального своеобразия языковой картины мира и речевого 
поведения носителей английского языков  [2, 200].
М н огочи слен н ы е  работы ,  посвящ енн ы е  п роблем ам   эвфемии, 
базируются исключительно на лексикографическом материале (А. М. Кацев,
О.  Ф.  Иванова,  JI.  В.  Порохницкая,  О.  В.  Обвинцева,  JI.  В.  Артюшкина, 
А.  П.  Кудряшова,  И.  П.  Павлова,  J.  Lawrence  и др.).  Анализ проводится на 
основе примеров, взятых из словарей эвфемизмов, которые группируются по 
определённому признаку (согласно тематике, способам образования, времени 
появления и т.п.). В конечном итоге, подобные работы представляют собой 
«инвентаризацию» эвфемистических переименований, зарегистрированных 
в  лексикографических  источниках.  Мы  в  нашем  исследовании  пытаемся 
преодолеть один из существенных недостатков  этих работ -  оторванность 
анализа  эвфемизмов  от  их  реального  употребления,  так  как  современная 
научная  парадигма  ориентирует  исследователей  на  рассмотрение  любой 
язы ковой  единицы  в  функциональном  аспекте.  Кроме  того,  анализ 
функциональной стороны позволяет более глубоко понять сущность явлений 
эвфемии и выявить их специфику на современном этапе существования.
Изучение проблемы эвфемизмов в диахроническом аспекте позволяет 
выявить  влияние  социально-культурного  фона  общ ества  на  язы к  в 
художественной  литературе.  Это  влияние  легко  проследить  при  анализе 
произведений  Джейн  Остен  «Эмма»  (1816),  Девида  Герберта  Лоуренса 
«Любовник Леди Чаттерлей»  (1928)  и Фионы Уокер «Скажи “да”»  (1996). 
Наш  выбор  пал  именно  на  эти  произведения,  т.к.  они  принадлежат  перу 
английских писателей, первые два относятся к одному жанру -  исторический 
роман,  а  «Скажи  “да”»  Ф.Уокер  схож  по  сюжету  с  романом  Дж.  Остен. 
Целью  писателей  было  представить  общество  своей  эпохи.  Произведения 
исследовались  с  их  неразры вной  связью   с  эвфемизмами  в  области 
сексуальной жизни.
Эвфемизмы Дж.  Остен из романа «Эмма»:
“match o f affection " -  happy marriage;
“good-looking " -  physically attractive;
“engage the affections o f ' -  to flirt;
“seduce [someone ’s j affections” -  to flirt;
“warm admiration " -  heated affection;
"conscious preference " -  fondness;
“upstart” -  of person, families;
“double dealing " -  sexual deception;

“celibacy "  Latin  “celibates " -  life without love/sex;
“affair” -  French  “affaire " -  extra -  marital activity;
"sanguine"  -   Latin  "sanguineus"  and  French  “sanguin(e)"  -   optimistic 
about love;
“outre " -  excessive/revolting;
"Kilty" -  prostitute  [4];  [6].
Рассмотрим  какие  эвфемизмы  употреблял  Д.Г.  Лоуренс  в  романе 
«Любовник Леди Чаттерлей»:
“beau " -  lover;
“paramour ” -  illicit sexual partner;
“copulate” -  sexual intercourse;
“inpuris naturalibus” -  naked;
“sturdy body " -  fat body;
“sexual love " -  sexual intercourse;
“sex experience " -  sexual intercourse;
"give [one's self]” -  participate in sexual intercourse;
“love-making” -  sexual intercourse;
“lover ” -  sexual partner;
“make love ” -  have sexual intercourse;
“buttocks " -  ass;
“fulfillment” -  orgasm;
“drawers " -  underwear;
“love ” -  sexual intercourse  [5];  [7].
Рассмотрим роман Ф.  Уокер «Скажи “Да”»:
“bum" -  ass;
" tit" -  breast:
“boob" -  breast;
< fucking/fuck;
“knickers ” -  women’s underwear;
“her pair " -  her breasts;
“unfortunate places " -  genital area;
“take/go [someone] to bed" -  have sexual intercourse;
“sleeping with [someone]  ” -  having sexual intercourse with someone; “near­
ecstasy” -  close to achieving orgasm;
"one-night/fortnight-stand”  -   sexual  relations  lasting just  one  night/two 
weeks;
“globes " -  breasts;
“talking dirty” -  talking about sex;
“the big event” -  sexual intercourse  [3];  [8].
Сразу  оговоримся,  что  вычленить  все  эвфемизмы  в  указанны х 
произведениях  практически  невозможно,  поскольку  каждый  индивид
172
 
ISSN  1811-1823.  В ест ник П Г У
Э хлл Е 5 »л «2 3> л да Э хл л е5 »л «2 3> л д аЭ хл л е5 »л « 23> л д аЭ хлл е5 ^

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
173
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5^
трактует то или иное образование по-своему, со своей точки зрения. Но мы 
и  не  ставили  себе  такой  цели,  т.к.  для  анализа  специфики  формирования 
эвфемизмов не требуется полный их список.
Приведённые  примеры  наглядно  демонстрируют,  как  при  помощи 
ярких  эвфемистических  замен  авторам  удаётся  завладеть  вниманием 
читателя,  фокусируя  его  не  столько  на  излагаемых  фактах,  сколько  на 
общем  юмористическом  настрое,  создаваемом  при  помощи  этих  замен. 
Употребление слов-табу в этом ряду также привлекает внимание, что связано 
с общим, психологически обусловленным интересом к запрету в любом его 
проявлении.  Все вышеперечисленные  факторы,  безусловно,  способствуют 
созданию  «занимательного»  материала,  что  является  одним  из  главных 
признаков литературных текстов.
Романы  Дж.  Остен  включают  в  себя  ухаживания  и,  как  следствие, 
свадьбу.  Однако  нельзя  игнорировать  и  тот  факт,  что  в  них  всегда  имела 
место тема близости между мужчиной и женщиной.
Роман  Дж.  Остен  «Эмма»  был  опубликован  200  лет  назад.  С  тех  пор 
наше общество подверглось значительным изменениям. Писательница жила 
в  эпоху  благопристойности  и  высокой  морали,  тогда  как  в  современном 
обществе  совсем  иные  нравы.  Отсюда  следует  необходимость  применить 
стандарты, при которых создавалось произведение, и определить подлинные 
границы прагматического контекста.
В  попытках установить, какие отношения были допустимы в то время 
между мужчиной и женщиной, ученные обращаются к «благовоспитанным 
романам», таким как романы Дж.  Остен и её современников.
Маленькое сообщество в произведении Дж. Остен является отражением 
Британского общества XX века. Данное общество соблюдает строгие правила 
поведения, особенно если это касается взаимодействия полов. Влюбленные 
могли  быть  вместе  лишь  в  больших  компаниях,  как  то  балы  и  приемы. 
Наедине они могли остаться только после предложения руки и сердца.
Под  своими  героями  Дж.  Остен  подразумевала  представителей 
воспитанного,  высоко морального  общества XX века.  Однако  с  этой точки 
зрения и в таком контексте  эвфемизмам, употребляемым романисткой,  не 
место в её произведениях. Дж. Остен дает нам возможность увидеть больше, 
заглянуть за кулисы внешне благовоспитанного общества Британии.
Сила романов  Джейн  Остин неотделима  от  их конкретности,  и о  ней 
необходимо говорить отдельно, т.к. она резко отличается от той атмосферы 
очарования  и  уюта,  которые  часто  упоминают  в  ряду  характерных  черт 
творений писательницы. Чтение «Эммы» доставляет большое удовольствие, 
однако не действует успокаивающе. Наоборот, оно возбуждает наши чувства, 
вселяет в нас желание приобщиться к жизни посредством сильных и тонких 
переживаний  и  будит  интерес  к  моральным  проблемам  гораздо  более

174 
ISSN 1811-1823. Вест ник ПГУ
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5^
глубокий, чем тот, который рождает в нас наше повседневное существование. 
В «Эмме» важно все. Когда Фрэнк Черчилль откладывает свой первый визит 
в Рэнделс,  это  имеет меньшее  значение  для  Уэстона,  чем для  его  жены,  и 
читатель  точно  определяет различие  в реакции  обоих супругов,  понимает 
его и выносит об этом суждение.
«Эмма»  не  только  доставляет  эстетическое  наслаж дение,  но  и 
представляет интерес  с  точки  зрения  морали.  Джейн  Остин  меньше  всего 
интересуется  теорией,  жизнью  «вообще».  Она  поглощена  процессом 
конкретного бытия. Однако ее способность увлекать нас своими описаниями 
и героями абсолютно  неотделима от ее  интереса к моральным проблемам. 
Мораль  никогда  не  преподносится ею  как самостоятельная  «надстройка». 
Мораль всегда заложена в чувстве, пробуждаемом чтением ее книг.
Даже когда моральный вывод ясно формулируется у Остин (к примеру, 
когда Найтли высказывается после происшествия на Бокс-хилл или читает 
объяснительное  письмо  Фрэнка  Черчилля),  правильность  этого  вывода 
зависит  не  от  его  абстрактной  «правильности»,  а  от  заложенной  в  нем 
эмоциональной убедительности, основанной на том, что в нас уже укрепилась 
вера в суждения и характер Найтли.  Некоторые  замечания Найтли,  взятые 
вне контекста,  могут показаться чрезмерно нравоучительными.
И сслед уя  эвф ем и зм ы   Д ж .О стен,  мож но  зам ети ть  о тсутстви е 
фонематической  трансформации.  Однако  есть  потенциальные  примеры, 
такие как darn  [damn] с  1770 и gosh  [God]  с  1757.  Тем не менее,  в тяжелую 
минуту  героиня романа  Дж. Остен,  Эмма,  прибегает  к распространенному 
ругательству « Good God». Немаловажным является и тот факт, что Дж. Остен 
не  употребляет  эвфемизмы  латинского  происхождения.  В  то  же  время 
автор  использует  слова  «leg»  и  «breast»,  считавшиеся  непристойным  и 
подвергавшиеся эвфемизации, и слово «gay», утратившее свое семантическое 
значение « happy/lively».
«Любовник Леди Чаттерлей» является самым известным произведением 
Д. Г. Лоуренса,  принесшим ему дурную славу.  Этот роман вызвал большой 
скандал,  связанный  с  многочисленными  откровенными  описаниями  сцен 
сексуального характера, и был одно время запрещён в разных странах. Идея 
Д.  Г.  Лоуренса  заключалась  в  том,  чтобы  внести  свободу  и  правдивость  в 
рассказ об отношениях между мужчиной и женщиной. Д. Г. Лоуренс считал, 
что табу -  это болезнь языка.
Роман  «Любовник  Леди  Чаттерлей»  изобилует  эвфемизмами.  В 
нем  часто  встречаются  слова  одной  семантической  группы  греческого 
и  французского  происхождения.  Кроме  того,  Д.  Г.  Лоуренс,  в  отличие  от 
Дж.  Остен,  употреблявшей  инверсию,  преувеличение  и  преуменьшение, 
отдавал  предпочтение  метафоре  и  метонимии  в  формировании  своих 
эвфемизмов. Слово «intimate» Д. Г. Лоуренс применяет как для обозначения

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
175
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5^
дружеских,  так  и  сексуальных  отношений,  тогда  как  Дж. Остен  в  романе 
«Эмма» употребляет его только для обозначения последних. Общим у обоих 
авторов является отсутствие фонематической трансформации.
О б щ е ств о ,  со в р е м е н н о е   Д.  Г.  Л оуренсу,  уж е  не  н астол ько  
высоконравственно  и  высокоморально,  хотя  еще  настаивает  на  высоких 
стандартах  приличий.  «Язык  любви»  становится  допустимой  нормой  в 
художественном  произведении,  тема  взаимодействия  между  мужчиной 
и  женщиной,  что  раньше  была  только  в  мыслях,  теперь  на  устах  и,  как 
следствие, появляется множество  эвфемизмов.
Прагматический  контекст  эвфемизмов  в  произведениях  Ф.  Уокер 
определить  значительно  легче,  т.к.  границы  дозволенного  в  них  более 
очевидны для нас, современных читателей.
В романе «Скажи “Да”» Ф. Уокер оперирует большим числом метафор, 
преувеличений, преуменьшений и заимствованных слов. Однако, в отличие 
от произведений  Дж.  Остен и  Д.  Г.  Лоуренса,  заимствованные  слова  здесь 
уже  не  указывают  на  уровень  образованности  персонажа.  Метонимия 
встречается  очень  редко,  но,  как  ни  странно,  весьма  созвучна  с  работой 
Д. Г. Лоуренса. Присутствуют фонематические трансформации, хотя все еще 
в недостаточной степени.
Ф. Уокер использует эвфемизмы преднамеренно и искусно, вовлекая и 
погружая читателя в образ мыслей своих персонажей.
Подобно Д. Г. Лоуренсу, Ф. Уокер употребляет слово «intimate» как для 
дружеских, так и для сексуальных отношений.
Прагматику употребления эвфемизмов в анализируемых произведениях 
можно проследить, придерживаясь принципа их тематической отнесённости -  
здесь эвфемизмы заменяют лексические единицы, относящиеся к понятийной 
сфере  «сексуальные  отношения».  Одной  из  отличительных  особенностей 
исследуемого  материала является повышенное  внимание к табуированной 
тематике, где тема интимных отношений занимает важное место.
Употребление  эвфемизмов  “tit”,  “boobs”,  “glob es"  и  “bulky fo rm s” 
для  обозначения  частей  тела  обусловлено  тем,  что  прямые  номинации 
могли  быть  восприняты  как  неприличные,  чересчур  откровенные  и  даже 
пошлые при том внимании к деталям интимных отношений, которое имеет 
место  в  анализируемых  текстах.  Данные  эвфемизмы  образованы  путем 
метафорического  переноса,  и  их  восприятие,  в  отличие  от  восприятия 
прямых  номинаций,  требует  творческих  усилий  со  стороны  читателя, 
сопряжено с воссозданием цепочки ассоциаций, образов, конечным звеном 
которой  является  метафора.  Они  сильнее  воздействует  на  воображение  и 
эмоции,  чем  делают  повествование  более  увлекательным  и  волнующим. 
Кроме  того,  м етаф ори чески й   эвф ем изм   вы полняет  интригую щ ую  
функцию -  задает установку на восприятие последующего повествования в

176 
ISSN 1811-1823. Вест ник ПГУ
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5^
определенном ключе и повышают интерес к излагаемому. Иными словами, 
рассматриваемые эвфемизмы позволяют не только смягчить описание, но и 
избежать однообразия, невыразительности, задействовать эмоции читателя 
и оказать на его восприятие желаемое воздействие.
Проанализировав три произведения разных эпох, мы можем проследить, 
какое  влияние  оказывает  культура  на  язык.  Романы  Дж.  Остен  «Эмма», 
Д.  Г.  Лоуренса  «Любовник  Леди  Чаттерлей»  и  Ф.  Уокер  «Скажи  “Да”» 
разделены  сотнями  лет,  за  которые  общество  претерпело  значительные 
изменения.  Изучение  эвфемизмов  в диахроническом  плане  позволяет  нам 
глубже проникнуть в историю языка и увидеть воочию, как язык подвергается 
давлению общественной морали и принципов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1  Крысин, Л.  П.  Эвфемизмы в  современной русской речи // Русский 
язык конца XX столетия / Л. П.  Крысин. -  М., 2000,-  189 с.
Маслова, 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет