СвидетельствоPdf көрінісі
бет1/26
Дата24.03.2017
өлшемі5,64 Mb.
#10196
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
10196

Научный журнал Павлодарского государственного университета 
имени С. Торайгырова
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на учет средства массовой информации 
№   14210-Ж
выдано Министерством культуры,  информации и общественного согласия 
Республики Казахстан 
4 марта 2014 года
Зейнуллина А.Ф., к.ф.н., доцент (и.о. главного редактора)
Демесинова Г.Х., к.ф.н., доцент (и.о. зам. гл редактора) 
АзылбековаГ.О., магистр лингвистики (отв. секретарь)
Редакционная коллегия:
Брицын В. М., д.ф.н., профессор (Украина);
Дементьев В. В., д.ф.н., профессор (Россия);
Еспенбетов А. С., д.ф.н., профессор;
Жусип К. П., д.ф.н., профессор;
Жусупов Н. К., д.ф.н., профессор;
Казимирова И. А., ст. науч. сотр. Института украинского языка 
НАН, Украина;
Маслова В. А., д.ф.н., профессор (Белоруссия);
Пименова М. В., д.ф.н., профессор (Россия);
Ыскак Д., д.ф.н., профессор;
Хасанулы Б., д.ф.н., профессор;
Нургожина Б. В. (тех. редактор).
За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели. 
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. 
Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов.
Рукописи и дискеты не возвращаются.
При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник ПГУ» обязательна.
© ПГУ им.  С.  Торайгырова

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
3
М АЗМ ҰН Ы
А ким бекова Г.  Ш.,  Солт анбекова Ғ.  Ә.
Қала тіліндегі лингвистикалы қ элементтердің бірі
эмпоронимияның  к ө р ін іс і............................................................................................. 9
А қы ш  A.  Н.
«Абай жолы»  роман-эпопеясын  орысшаға  аудару  барысындағы
М.  Әуезовтің  көркемдік ұстанымы  ..........................................................................18
Андрющ енко  О.  К.
«Медиатекст» жэне  «медиадискурс»:  ұғымдардың өзара  байланысы  .......25
А пеева Г.  С.
Абайдың  ақын  шәкірттерінің  поэмаларындағы
ортақ поэтикалық өрнектер  ...................................................................................... 32
Ә б д іқал ы қ К.  С.,  Ә ділбекова Л.  М.
М.  Ж ұмабаев  өлеңдеріндегі  мәтіндік өзгерістер  ................................................39
Әділбекова Л.  М.,  Ә б д іқал ы қ К.  С.
Ж.  Аймауытовтың әдеби-сын  п ікір л е р і..................................................................43
Бейсенова Г.
Аудармадағы  лексика-грам м атикалы қ трансформациялар
(Ә.  Нұрпейісовтің «Қан  мен тер» трилогиясы  н е гіз ін д е ).................................. 48
Бект емирова  С.  Б., Арсланбаев А.
Компьютерлік лексикография:  электронды  сөздіктердің типтері  .................. 54
Бисмильдина Д . Д .
М емлекеттік тіл  м ә р те б е с і.........................................................................................61
Д осанова А. Ж .,  Тлегенова К. А., А йт кулова  Т.  Н.
Махмұт  Қашқаридың «Диуани Лұғат Ат-түрік»  еңбегіндегі тәлім-тәрбие
мәселелері  ....................................................................................................................70
Ерж анова  С.  Б., Ж аң ал ы қ С. Ж.
Бексұлтан  Нұржекеұлының «Күтумен  кешкен  ғұмыр»  романындағы
кейіпкерлер  болмысы  .................................................................................................76
Ж анұзақова Қ.  Т.
Қазақ әдебиеттануындағы  герменевтика және  шығарманы
қабылдау  мен  п а й ы м д а у ...........................................................................................81
Ж анүзақова Қ.  Т., Д үйсекеева Б.
Қазіргі  қазақ әдебиеті дамуы ны ң жаңа  бағыттары  ............................................ 87
Ж анүзақова Қ.  Т., П анзабек Б.
М.  Ж ұмабаевтың «Ш олпанның  күнәсі»  әңгімесінің  п о э т и ка с ы .......................94
Ж үсіпов  Н.  Қ., Барат ова М.  Н.
Мәшһүр Ж үсіп  шығармаларындағы  «гүл»,  «бұлбұл»,
«базар»  ұғымдары  ....................................................................................................102
Ж үсіпов  Н.  Қ., Барат ова М.  Н., Аяпбергенова М.
М.  Ж.  Көпеевтің туған жер тақырыбындағы  өлеңдерінің
көркемдік ерекшелігі  .................................................................................................110
Иманбердиева  С.  Қ.
«Ж аратушы» теонимінің  концептілік белгісі  ..................................................... 116


ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Э хлл Е 5 »л «2 3> л да Э хл л е5 »л «2 3> л д аЭ хл л е5 »л « 23> л д аЭ хлл е5 ^
Карипжанова Г.  Т., Абикенова Г.  Т., Абзулдинова Г.  К.
Көркем  мәтінге лингвостилистикалы қталдау жасау жолдары  ................... 123
Қараәойш иева Д . А ., Бект емірова  С.  Б., Искакова Г.  Н.
Қазақ тілінің хабарлы  сөйленімдеріндегі тоналды  акценттің зерттелуі
(Praat ф онетикалық бағдарламасы  бойынша)  .................................................129
М аслова В.  А.
Когнитивтік лингвистиканы ң  Кеңес Одағынан  кейінгі  кеңістікте д а м у ы .... 137
М әм бет ова М.  Қ., Бисенбай А.  М.
Қазіргі  автокөлік бөлшек атауларының сөздік  қордағы  орны  .......................149
М ут алиева Р.  М.,  О разбек М.  С.
Ғ.  Мұстафиннің «Қарағанды»  романына  бүгінгі  к ө з қ а р а с ............................. 155
М ут алиева Р.  М.,  О разбек М.  С.
Ж.  Аймауытовтың  «Күнікейдің жазығы»  повесінің  шешімі туралы  ............ 159
Насы рит динова  Ә.  Н.
Техникалы қтерм инжасам дағы   сөз таптарының  о р н ы ................................... 164
Н ест ерик Э.  В., Беликова  О.  В.,  М ахмет ова А.  Т.
ХІХ-ХХ ғғ.  көркем  әдебиеттегі жыныстардың өзара  қатынасын
білдіретін  эвфемизмдердің  қызметінің  е р е кш е л ікте р і.................................... 170
Нүрханова А.  М.
«¥рын  бару» лингвомәдениеттік концептіні  когнитивті-
пропозиционалды  анализ тәсілі  арқылы  т а л д а у ............................................. 177
Ожекенева Б.
Қазақ күнтізбесіне  байланысты  терминдердің  ағылшын
тіліне  аударылу  мәселелері  ................................................................................... 183
Өт емісова Г. Ж.
Уәж және уәжділік теориясы:  шығарма тіліндегі  көнерген
аталымдарға  қатысы  (Нұртуған  шығармалары  бойынша)  ........................... 188
Пименова М.  В.
Метафоралардың  мәдениет  коды  мен  өрнегі  ..................................................194
Пименова М.  В.
Антропоморф ия  мэдени  коды  .............................................................................. 201
Рахимжанов К.  X., Акош ева М.  К.
Ж үсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа»  романы  т у р а л ы ................................... 207
Сармекенова Ә.  М.
Калькалау -   медицинадағы  терминжасаудың тиімді т ә с іл і.......................... 211
Таусоәарова А.  Қ.
Бүркенш ік есімді  мәтіндердің  авторын  анықгаудағы
лингвистикалық өлшемдер  .................................................................................... 217
Теркулов В.  И.
Сөз жасауда  модификацияның өзгеруі  .............................................................. 225
Хаирова Г.  М., Айт паева А.  С., Г ригорьева И.  В.
Орыс-қазақ сөздіктердегі  эмотивтік етістіктердің
лексикограф иялық сипаттамасы  ..........................................................................231
Авторлар  үшін  ереж е.................................................................................................237

серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
5
Эхлле
5
»л«іЗ>лдаЭхл«і
5
»л«іЗ>лдаЭхл«і
5
»л«іЗ>лдаЭхл«і
5
^
СОДЕРЖАНИЕ
А ким бекова Г.  Ш.,  Солт анбекова Г. А.
Отражение  эмпоронимии  в  языке  города
как один  из лингвистических  элементов  .................................................................9
А қы ш  А.  Н.
О художественном  стиле  М.  Ауэзова  при  переводе  романа-эпопеи
«Путь Абая»  ..................................................................................................................18
Андрющ енко  О. К
«Медиатекст»  и  «медиадискурс»:  взаимосвязь  п о н я т и й .................................25
А пеева Г.  С.
Созвучие  поэтических  фигур  в  поэмах  поэтов-последователей  Абая  ........32
А бдикалы к К.  С., А ды лбекова Л.  М.
Текстовые  различия  стихотворений  М.  Ж умабаева  ........................................39
А ды лбекова Л.  М., А бдикалы к К.  С.
Литературно-критические  мысли  Ж.  Аймауытова  ............................................ 43
Бейсенова Г.
Лексико-грамматические трансформации  в  переводе
(на  основе трилогии  А.  Нурпеисова  «Кровь  и  пот»)  .........................................48
Бект емирова  С.  Б., Арсланбаев А.
Компьютерная лексикограф ия:  типы  электронных  словарей  ........................54
Бисмильдина Д . Д.
Статус  государственного  языка  .............................................................................. 61
Борибаева Г. А., М едет бекова П.  Т.
Нынешнее  состояние  исследования топонимики  в  Казахстане  .................. 64
Д осанова А. Ж .,  Тлегенова К. А., А йт кулова  Т.  Н.
Проблемы  воспитания  в труде  Махмута  Кашкари
«Диуани луғат а т -т ү р к » .............................................................................................. 70
Ерж анова  С.  Б., Ж аңал ы қ С. Ж.
Натура  персонажей  в  романе  Бексултана  Нуржекеулы
«Жизнь,  проведенная  в  о ж и д а н и и » ....................................................................... 76
Ж анузакова К.  Т.
Герменевтика  в  казахском  литературоведении  и  восприятие
литературного  пр о изве д е н ия ...................................................................................81
Ж анузакова К.  Т., Дуйсекеева Б.
Основные тенденция  развития  современной  казахской литературы  ......... 87
Ж анузакова К.  Т., П анзабек Б.
Поэтика  рассказа  Магжана Ж умабаева  «Грех  Ш олпан»  .................................94
Жусупов  Н.  К., Барат ова М.  Н.
Понятие  «цветок»,  «соловей»,  «базар»
в  стихотворениях  Машхура  Ж усипа  .................................................................... 102
Жусупов  Н.  К., Барат ова М.  Н., Аяпбергенова М.
Художественная  особенность в  стихах  М.  Ж.  Копеева  на тем у  Родина  ... 110 
Иманбердиева  С.  К.
Концептность теонима  « С о зд а те л ь» ................................................................... 116


ISSN  1811-1823.  В ест ник П Г У
Карипжанова Г.  Т., Абикенова Г.  Т., А бзулдинова Г.  К.
Методы лингвостилистического  анализа художественного т е к с т а ............ 123
Караэойш иева Д . А., Бект емирова  С.  Б., Искакова Г.  Н.
Исследование тонального  акцента  повествовательных  высказываний
казахского  языка  (при  помощи  фонетической  программы  Praat)  ...............129
М аслова В. А.
Развитие  когнитивной  лингвистики  на  постсоветском  пространстве  .......137
М амбет ова М.  К., Бисенбай А.  М.
Роль  современных  наименований  автозапчастей  в  словарном  запасе  ....149 
М ут алиева Р.  М.,  Оразбек М.  С.
Современный  взгляд  на  роман  Г.  Мустафина  « К а р а ган д а » .........................155
М ут алиева Р.  М.,  Оразбек М.  С.
О  развязке  в  повести  Ж.  Аймауытова  «Проступок К у н и к е й » .......................159
Насы рит динова А.  Н.
Роль частей  речи  в техническом  терм и но о б р а зо ва ни и.................................164
Н ест ерик Э.  В., Беликова  О.  В., М ахмет ова А.  Т.
Специф ика  функционирования  эвфемизмов,  обозначающих
взаимоотношения  полов,  в художественной  литературе XIX-XX вв........... 170
Н урханова А.  М.
Анализ лингвокультурного  концепта  «Первое  посещение женихом дома
невесты»  методом  когнитивно-пропозиционального  анализа  ................... 177
Ожекенева Б.
Проблемы  перевода терминов  казахского  календаря
на  английский  я з ы к ...................................................................................................183
Утемисова Г.  Ж.
Теория  мотивов  и  мотивации:  отношение  устаревш их  названий  к языку
произведений  (по  произведениям  Н у р ту га н а )..................................................188
Пименова М.  В.
Культурный  код  и  модели  метафор  ..................................................................... 194
Пименова М.  В.
Антропоморф ный  код  культуры  ............................................................................ 201
Рахимжанов К. X., Акош ева М.  К.
О  романе Ж.  Аймауытова  « Қ а р тқо ж а » ................................................................207
Сармекенова А.  М.
Калькирование -  эфф ективный  метод  составления терминов
в  медицине  ..................................................................................................................211
Таусогарова А.  К.
Лингвистические  параметры  в установлении  авторства текстов  под
псевдонимами  ............................................................................................................217
Теркулов В.  И.
О  разновидностях  модификационного  словообразования  .......................... 225
Хаирова Г.  М., Айт паева А.  С., Григорьева И.  В.
Лексикограф ическое  описание  эмотивных  глаголов  в  русско-казахских 
словарях  ...................................................................................................................... 231
Правила для  авторов
237

серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
7
CONTENT
A kim bekova  G.  Sh.,  Soltanbekova  G. A.
One  o f the  linguistical  elements  in the  city  language
is the  appearance  of emporonimia  .............................................................................. 9
A kysh A.
Mukhtar A uezov’s  exquisiteness  during translation  of epic  novel
«Path  of Abay»  into  Russian  la n g u a g e ..................................................................... 18
A ndryuchshenko  O.K.
«Mediatexts»  and  «mediadiscourse»:  relationship  of te r m s .................................25
A peeva  G.  S.
Consonance  of poetic figures  in the  poems  of poets followers  of Abay  ............ 32
A bdikalyk K.  S., A dilbekova L.  M.
Text distinctions  of works  of M.  Z h u m a b a e v ........................................................... 39
A dilbekova L.  М., A bdikalyk K.  S.
Literary-critical thoughts  of  Zh. A y m a u y to v ............................................................. 43
Beisenova  G.
Lexical  and  grammatical transform ations  in  translation
(based  on the trilogy  by A.  Nurpeisov «The  blood  and  sweat»)  .......................... 48
Bektem irova S.  B., A rslanbayev A.
Computer lexicography:  the types  of electronic  dictionaries  ................................54
Bism ildina D.  D.
Status  of the  state  la n g u a g e ....................................................................................... 61
Boribayeva  G. A.,  Medetbekova P.  T.
Nowadays  situation  of research  of toponym s  in  Kazakhstan  ...............................64
Dossanova A.  Zh,  Tlegenova K. A., Aitkulova  T.  N.
Problems  of education  in the work «Diuani  lugat at-turk»  by Mahmut Kashkari  ....70 
Erjanova  S.  B., Zhanalyk S.
The  nature  of characters  in  the  novel  by  Beksultan  Nurzhekeuly
«Life  spent  in waiting»  ..................................................................................................76
Zhanuzakova К .  T.
Hermeneutics  in  Kazakh  literature  and  the  perception  o f literary w ork  ..............81
Zhanuzakova К .  Т., Duicekeeva B.
The  basic trends  of the  modern  Kazakh  literature  developm ent  ......................... 87
Zhanuzakova К .  Т., Panzabek B.
The  poetics  of the  story  by  Magzhan  Zhum abaev «Sin  of Sholpan»  .................94
Z hussupov N.  K., B aratova M.  N.
The  concept of «flower»,  «nightingale»,  «market»  in the  poems  by
Mashkhur  Zhusip  ....................................................................................................... 102
Z hussupov N.  K., B aratova M.  N., A japbergenova M.
Artistic features  in  poems  of M.  Zh.  Kopeev on  Homeland  ................................110
Im anberdiyeva S.
C onceptuality of the theonym  « C re a to r» ................................................................116
K aripzhanova  G.  Т., Abikenova  G.  Т., A bsuldinova  G.  K.
Methods  of lingustic  analysis  of artistic t e x t ........................................................... 123

8
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Э хлл Е 5 »л «2 3> л да Э хл л е5 »л «2 3> л д аЭ хл л е5 »л « 23> л д аЭ хлл е5 ^
K aragoishieva D. A., Bektem irova S.  B.,  Iskakova  G.  N.
Investigation  of the  pitch  accent of declarative  statements
of Kazakh  language  (using  the  phonetic  program  Praat)  ................................... 129
Maslova  V. A.
Cognitive  linguistics  developm ent  in  post-Soviet tim e s ...................................... 137
M am betova М.  K., B issenbay A.  M.
The  role  of modern  names  of autoparts  in  lexical  re s o u rc e ................................149
M utalyeva R.  М.,  Orazbek M.  S.
The  modern view  to the  novel  o f  G.  Mustafin  «Karaganda»  ........................... 155
M utalyeva R.  М.,  Orazbek M.  S.
About the  roundabout  in the  story of Zh. Aym auytov
«Misdem eanor of Kunikey»  ...................................................................................... 159
Nassyritdinova A.  N.
The  role  of pars  of speech  in technical term inologies  formation  .......................164
N esterik E.  V., Belikova  О.  V., M akhm etova A.  T.
Specificity  of functioning  of euphemisms  denoting
gender relations  in  literature  of the XIX-XX c e n tu rie s ..........................................170
N urhanova A.  M.
Linguocultural  analysis  of the  concept «First visit of the  groom to the  house
of the  bride» through  cognitive-propositional  a n a ly s is .........................................177
Ozhekeneva B.
Problems  of translation  of terms  of the  Kazakh  calendar
into  English  language  ................................................................................................ 183
Utemisova  G.  J.
Motives  and  motivation theory:  obsolescent  names  in  relation to
the  language  of creative works  (based  on  creative works  of N u rtu g a n ).......... 188
Pim enova М.  V.
Cultural  code  and  model  m e ta p h o rs....................................................................... 194
Pimenova М.  V.
Anthropom orphic culture  c o d e ..................................................................................201
Rakhim zhanov K.  Kh., A kosheva М.  K.
About the  novel  of Jusipbek Aim auytov  « K a rtko zh a » ..........................................207
Sarmekenova A.  M.
Tracing  -  an  effective  method  of drawing  up the terms  in  m e d ic in e ................. 211
Tausogarova A.  K.
Linguistic criteria  in  formation  of author atrubution  o f texts
under p s e u d o n y m s ..................................................................................................... 217
Terkulov V.  I.
On  variety  of modification word  formation  ............................................................. 225
Khairova  G.  М., Aitpayeva A.  S.,  Grigorjeva  I.  V.
The  lexicographic  description  of emotive verbs  in  the  Russian-Kazakh 
dictionaries  ...................................................................................................................231
Rules  for authors
237

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
9
Эхлле
5
»л«іЗ>лдаЭхл«і
5
»л«іЗ>лдаЭхл«і
5
»л«іЗ>лдаЭхл«і
5
^
ӘО Ж   811.512.122’27
Г. 
Ш.  Акимбекова1, Ғ.  Ә.  Солтанбекова
2
ф.ғ.к. доцент; 2ф.ғ.к, доцент, Алматы Менеджмент Университеті, Алматы қ.
ҚАЛА  ТІЛІНДЕГІЛИНГВИСТИКАЛЫҚ 
ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ БІРІЭМПОРОНИМИЯНЫҢ КӨРІНІСІ
Бул шіңалада лингвистикалық элементтердің бірі эмпоронимияга 
нақты  мысалдар арқылы  лексикологияпъщ және  ономасиологиялъщ 
аспект іде талдау жургізіледі.
Кілтті сөздер: лингвистикалық элемент, қала mini, эпоронимия, 
семантикалы  лексика,  ономасиологиялъщ  аспекті,  лексикологияпъщ 
аспекті,терминологияпъщ номинациялар.
Қ азіргі  қаланы   лингвистикалы қ  түрғы дан  сипаттап  көрсететін 
лингвистикалық элементтердің бірі -  эмпоронимия (грек, «сауда» + оним) 
болып  табылады.  Қаламыздың  эмпоронимиясын  лексикологиялық  жэне 
ономасиологиялық аспектіде талдауымы зға болады.
Қазіргі қаланың  эмпоронимиясы эр түрлі.  Стандартты үлгі бойынша 
н о м и н ац и ял ар   бы лай   қүры лған :  н о м ен к л ату р а л ы қ   н о м и н ац и я  -  
меншікті  эмпороним.  Қаламызда  оннан  аса  номенклатуралық  терминдер 
тіркелген:  дүкен,  дүнгірш ек,  павильон,  салон,  студия,  автоприцеп 
(met  тамацтандыру  цызметін  көрсететін  орын,  ягни  автотіркеме), 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет